NORDEA’s racediskrimination

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 3. marts 2016.

 

Vi har gen­nem nog­le år fulgt med i for­skel­li­ge offent­li­ge og pri­va­te virk­som­he­ders brug af model­ler, men­ne­ske­ty­per, i græn­se­fla­den mod dan­sker­ne og øvri­ge nor­di­ske befolk­nin­ger, og vi må kon­sta­te­re, at der er en udpræ­get ten­dens til at favo­ri­se­re jødi­ske og mel­le­møst­li­ge typer i val­get af rek­la­me­bil­le­der. Det­te gæl­der (eller var gæl­den­de da vi skrev det­te) for mere end 50% af bil­le­der­ne.

For­søg at abstra­he­re fra, at de fle­ste af dis­se rek­la­me­mo­del­ler (natur­lig­vis) ser strå­len­de ud – og læg i ste­det mær­ke til det ensi­di­ge og eks­klu­de­ren­de valg af men­ne­ske­ty­pe.

 

Man skul­le tro, at virk­som­he­der i Danmark og Sverige vil­le for­sø­ge at udvi­de kon­tak­ten til deres kun­der gen­nem kun­dens iden­ti­fi­ka­tion med de men­ne­ske­ty­per, der illu­stre­res i de for­skel­li­ge for­ret­nings­mæs­si­ge sam­men­hæn­ge. Men det er ikke til­fæl­det her.
For ban­ken Nor­deas ved­kom­men­de kan vi tvær­ti­mod kon­sta­te­re, at stra­te­gi­en går ud på at få befolk­nin­gen til at iden­ti­fi­ce­re sig med jødi­ske og mel­le­møst­li­ge, mørklø­de­de men­ne­ske­ty­per. Vi nor­di­ske men­ne­sker skal lære at accep­te­re, at vi alle ser ud som jøder, selv om vi er hvi­de.


Til­sy­ne­la­den­de nor­disk mand dan­ner par med kanel­pi­ge.
Nor­dea sig­na­le­rer “mul­tiet­nisk alli­an­ce”.

 

Ofte bli­ver stra­te­gi­en solgt gen­nem blan­de­de par: jødisk kvin­de i sel­skab med hvid mand, eller ofte­re: blond, nor­disk kvin­de i sel­skab med jødisk mand.


Bastar­di­se­rin­gen
Til­sy­ne­la­den­de nor­disk kvin­de dan­ner par med østjø­de.
Nor­dea sig­na­le­rer “mul­tiet­nisk alli­an­ce”, og det ser ud til, at det bastar­di­se­re­de afkom er blon­de. Men håret bli­ver sort, lige­som øjen­bry­ne­ne. Håret må affar­ves og øjen­bry­ne­ne pluk­kes, så omgi­vel­ser­ne ikke opda­ger reduk­tio­nen. Jøde­ns gener foræd­les gen­nem bør­ne­ne med den hvi­de kvin­de, mens hen­des gener redu­ce­res gen­nem den­ne “kul­tur­be­ri­gel­se”. Afkom­met hav­de stå­et sig bed­re med en hvid far.

 

Vi kan der­med kon­sta­te­re, at Nor­dea, uan­set hvil­ken side af Sun­det vi kig­ger fra, ikke for­sø­ger at bru­ge model­ler, der er typi­ske for den befolk­ning, ban­ken fun­ge­rer i, men ensi­digt stræ­ber efter at frem­me den gene­rel­le accept af jøder, der kun er til ste­de i Nor­den med en andel på højst 5% – for­hå­bent­lig. “For­hå­bent­lig” for­di det er en sær­de­les ind­fly­del­ses­rig og ska­de­lig andel, der hele tiden vok­ser i ly af den gene­rel­le ind­van­dring.


Dis­se model­ler fin­des til for­veks­ling i Rea­ders Digest og Vagt­tår­net. Til­fæl­digt?
Nej – fæl­lesnæv­ne­ren er: jødisk eje­de eller kon­trol­le­re­de udgi­vel­ser.

 

Selv om de stør­ste ban­ker ejes og kon­trol­le­res af jøder, må jøder­ne i Nor­dea da vide, at mere end 5 ud af 10 af deres kun­der i Danmark og Sverige er oprin­de­li­ge nor­di­ske sven­ske­re og dan­ske­re, dvs. hvi­de euro­pæ­e­re; og natur­lig­vis ved de det. Men det afhol­der dem ikke fra at prom­ove­re jøde­ty­pen i enhver sam­men­hæng. Ten­den­sen befor­dres af, at de fle­ste main­stream­me­di­er gør det sam­me, og at alle pro­te­ster under­tryk­kes af medi­er­ne.


Det­te kun­ne være fru Peter­sen med mørkt­to­net hår og pluk­ke­de øjen­bryn, i gang med et dansk ind­køb.
Men lad dig ikke nar­re, de antro­po­lo­gi­ske mar­kø­rer for en jøde iden­ti­fi­ce­res med det sam­me af jøder.

 

Vi er ikke i tvivl om, at jøder­ne mener at til­hø­re en sær­lig race, og vi er fuldt opmærk­som­me på, at vi har at gøre med selv­be­stal­te­de “over­men­ne­sker”, der føler sig kal­det til at skul­le lede ver­den. Det sker for­trins­vis ved at ude­luk­ke hvi­de men­ne­sker. Men vi er ikke indstil­let på at accep­te­re den plan.


Nor­disk med­ar­bej­der? – Nej, jødisk.

 

Det lader til, at Nor­dea og andre jødi­ske for­ret­nings­dri­ven­de i Nor­den fore­lø­bigt har taget glæ­der­ne på forskud. Ja end­da i et sådant omfang, at det græn­ser til race­diskri­mi­na­tion. Hvor vidun­der­ligt vil­le det ikke være for dem, hvis det­te bil­led­valg var udtryk for den san­de etni­ske for­de­ling i Danmark og Sverige. Men det er det ikke – det er end ikke tæt på.


Hovsa! – Her er mel­le­møst­par­ret til­ba­ge – nu fra Sverige.

 

Vi er ikke dem, der plæ­de­rer for en falsk lige­be­hand­ling gen­nem mil­li­me­ter­kvo­te­ring af hvi­de, sor­te og gule men­ne­sker i rek­la­me­bil­le­der­ne. Vi mener tvær­ti­mod, at den slags bil­le­der skal afspej­le den kon­kre­te befolk­nings type og race uden nogen form for posi­tiv sær­be­hand­ling. Men det gør Nor­deas bil­le­der ikke, som det frem­går af eksemp­ler­ne. De er sak­set en til­fæl­dig dag, den 22. febru­ar 2016, fra Nor​dea​.dk og Nor​dea​.se.


Dan­ske Bank i Sverige viser også gla­de jødi­ske ansig­ter.

 

Dan­ske Bank fin­des også på beg­ge sider af sun­det. Men hos Dan­ske Bank er net­op bil­led­val­get ændret på det sene­ste. Det har natur­lig­vis ikke ændret på den kends­ger­ning, at den­ne bank er lige så jødisk som alle andre stør­re ban­ker og inter­nt prak­ti­se­rer en skjult race­diskri­mi­na­tion i udvæl­gel­sen af med­ar­bej­de­re. Udvæl­gel­sen fore­går både i ansæt­tel­sen og i selek­ti­ve afske­di­gel­ser.


Cho­ko­la­de­brun nor­disk type? – Nej, jødisk.

 

Da vores kil­de skrev til Nor­dea (den 24. febru­ar, på beg­ge sider af Sun­det) og påpe­ge­de det ensi­di­ge valg af men­ne­ske­ty­per, hav­de hen­ven­del­sen føl­gen­de ord­lyd:

Hvil­ken stra­te­gi hos Nor­dea bevir­ker, at mere end halv­de­len af de bil­le­der, der vises i græn­se­fla­den til Nor­deas onli­ne-kun­der og sik­kert også til kun­der­ne i fili­a­ler­ne, viser mel­le­møst­li­ge eller eura­si­ske men­ne­sker, hvoraf hoved­par­ten er jøder (judar)? Det sam­me gæl­der hos Nor­dea i Danmark (Sverige) og ofte med de sam­me bil­le­der, der åben­bart leve­res fra det sam­me bil­led­bu­reau. Hver­ken Sverige eller Danmark er mel­le­møst­li­ge eller eura­si­ske lan­de med en domi­ne­ren­de mørklø­det befolk­ning. Den alt over­ve­jen­de befolk­ning består af den oprin­de­li­ge nor­di­ske, hvi­de race, der ikke har behov for at iden­ti­fi­ce­rer sig med andre etni­ske racer eller typer. Så hvad opnår Nor­dea ved stort set at eks­klu­de­re den oprin­de­li­ge befolk­ning i Nor­den, p.t. mindst 90 pro­cent?

Nor­dea har end­nu ikke sva­ret, hver­ken fra den ene eller anden side af Sun­det. Hvis der kom­mer et svar, vil vi vise det.


Jøde i mid­ten – nor­disk type til høj­re?

 

Til slut: Hvor­for sør­ger Nor­dea ikke for at hyle med de ulve, de er iblandt? Hvor­for pro­vo­ke­rer Nor­dea de nor­di­ske befolk­nin­ger med et race­diskri­mi­ne­ren­de bil­led­valg?


Er type­val­get til­fæl­digt? Nej – men kig selv efter i frem­ti­den.

 

For­di det er uden betyd­ning for kun­de­til­slut­nin­gen. Den er som bekendt obliga­to­risk. Du kan væl­ge den ene eller anden bank fra, men du kan ikke væl­ge dem alle fra.

Blandt andre ban­ker er Nor­dea sik­ret at mod­ta­ge lønind­be­ta­lin­ger regel­mæs­sigt, et mil­li­ard­be­løb, som ban­ken har et bety­de­ligt ren­teud­byt­te af uden at yde noget til gen­gæld (vi beta­ler alle ekstra for at have et onli­ne beta­lings­sy­stem). Dan­ske­re, og sik­kert også sven­ske­re, er for­plig­te­de til at have en løn­kon­to, hvis de vil have deres løn udbe­talt, og den ord­ning er en guld­gru­be for ban­ker­ne. Ingen kan bede sig fri og væl­ge at få pen­ge­ne sendt direk­te til deres bopæl. Det har jøder­ne i vores rege­rin­ger sør­get for. De har også sør­get for, at ind­dri­vel­ses­sy­ste­met Skat kan fjer­ne en andel af vores løn, inden vi over­ho­ve­det selv har rørt den. “Skat ved kil­den,” hed­der prin­cip­pet offi­ci­elt. “Et stats­ligt for­myn­de­ri kom­bi­ne­ret med et gra­tis måned­ligt mil­li­ard­lån direk­te i hæn­der­ne på jødi­ske ban­ker,” kal­der vi det.

Hvor man­ge nor­di­ske typer kun­ne du iden­ti­fi­ce­re ud af dis­se 15 pri­mæ­re mulig­he­der fra bil­le­der­ne? Der er til­sy­ne­la­den­de 2, i vir­ke­lig­he­den for­ment­lig ingen. Men 2 sva­rer til 13% nor­di­ske typer på en til­fæl­dig dag, og vi kan kon­klu­de­re, at ver­den ven­der på hove­d­et hos Nor­dea.

Pol­fo­to, tid­li­ge­re Poli­ti­kens og Jyl­lands Postens bil­led­bu­reau, er stor­le­ve­ran­dør af “skan­di­na­vi­ske” bil­le­der af jøder, der giver sig ud for at være skan­di­na­ver. Pol­fo­to er nu slå­et sam­men med Scan­pix under det jødi­ske nyheds­bu­reau Ritzau.