Nogle er mordere — andre er kun parasitter

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 11. september 2016 (opdateret marts 2017).

 

Vig­ti­ge stats­li­ge insti­tu­tio­ner, der skul­le tje­ne dan­sker­ne, er besat af “dan­ske jøder”.

Der er en bestemt god grund til, at vi udgi­ver den­ne arti­kel på 15-års­da­gen for atten­ta­tet på Tvil­lin­getår­ne­ne på Man­hat­tan i New York. Nu 15 år sene­re synes hele histo­ri­en at være glemt. Vi hører ikke meget om de gam­le tår­ne i jøder­nes medi­er, hvor de har travlt med at vise os de nye tår­ne og dæmo­ni­se­re Adolf Hit­ler. Hele histo­ri­en om Osama bin Ladens påstå­e­de angreb på Wor­ld Tra­de Cen­ter har for længst tjent sit for­mål og kan skri­ves i glem­me­bo­gen. For­må­let var at give USA’s jøde­kon­trol­le­re­de sty­re en und­skyld­ning for at angri­be Afg­ha­ni­stan og Irak og iværk­sæt­te “kri­gen mod isla­misk ter­ror”. Den­ne krig vil aldrig slut­te, og mens den har i land efter land, har den kun med­ført fle­re og fle­re ind­skrænk­nin­ger af bor­ger­li­ge fri­heds­ret­tig­he­der i de vest­li­ge natio­ner. Det kon­stan­te ter­r­or­bil­led fra medi­er­ne er ble­vet brugt til at ind­fø­re mere kon­trol med enhver, mens der i sam­me tids­rum har været respek­ta­belt lidt isla­misk ter­ror i nogen orga­ni­se­ret form. Der­i­mod er jøder­nes vels­mur­te og sne­digt plan­lag­te ter­ror i form af fal­se flag angreb, i den sene­re tid især i Euro­pa, ble­vet mere og mere påtræn­gen­de. Dens for­mål er natur­lig­vis at hæn­ge den Isla­mi­ske ver­den ud som ter­r­o­ri­ster — hvor­ved jøder­nes pro­fe­ti om isla­misk ter­ror star­ten­de med 9/11 2001 bli­ver opfyldt af jøder­ne selv.

Den føl­gen­de arti­kel har ellers intet at gøre med angre­bet på WTC. Så hvor­for blan­der jeg begre­ber­ne sam­men?

For­di BEGGE dis­se hæn­del­ser har ALT at gøre med inter­na­tio­nal jødisk ter­ror!

Om det er i det stor­slå­e­de under­hold­nings-for­mat, hvor Mos­sad, CIA og Co. står bag et spek­taku­lært angreb på WTC og Pen­ta­gon, eller i et upå­ag­tet hver­dags-for­mat, hvor “dan­ske jøder” fra nøg­lepo­si­tio­ner i admi­ni­stra­tio­nen ter­r­o­ri­se­rer dan­sker­ne i det skjul­te — har vi i beg­ge til­fæl­de at gøre med præ­cis sam­me sag, nem­lig den inter­na­tio­na­le jøde­doms ver­den­s­oms­pæn­den­de for­søg på at over­ta­ge og kon­trol­le­re ver­den og udra­de­re alt, hvad der kom­mer i vej­en for dem. Jeg siger “for­søg”, for det vil ikke lyk­kes dem at gen­nem­fø­re pla­nen, selv om de føler sig sik­re lige for tiden. Der­til er den hvi­de race for mæg­tig en mod­stan­der, og jøder­ne vil ulti­ma­tivt tabe kam­pen og stik­ke halen mel­lem bene­ne. Men i øje­blik­ket dan­ser de på bor­de­ne såvel i USA’s rege­ring som i dan­sker­nes og i den dan­ske admi­ni­stra­tion. Når jøder sid­der på mag­ten, demon­stre­rer de en sinds­sy­ge og per­ver­sion, som de fær­re­ste kan fore­stil­le sig. Er du i tvivl, så vend blik­ket mod kræfts­vul­sten “Israel” i krop­pen af Palæstina.

Såvel under angre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter som i det føl­gen­de hver­dags-eksem­pel, der beskri­ves neden­for, har de jødi­ske bag­mænd været “usyn­li­ge” ind­til den dag, da vi lær­te os at iden­ti­fi­ce­re jøder­ne, at obser­ve­re dem og note­re os deres karak­te­ri­sti­ka og modus ope­ran­di som et vig­tigt alter­na­tiv til at kig­ge på TV og lade sig indok­tri­ne­re med små dag­li­ge gift-doser.


Mor­de­re og para­sit­ter øde­læg­ger vores Hvi­de ver­den.

 

Men nu til vores hver­dags-eksem­pel fra Danmark:

I den­ne arti­kel refe­re­rer jeg en vir­ke­lig sag om umo­ti­ve­ret til­ba­ge­hol­del­se af fol­ke­pen­sion, begyn­den­de i juni 2015. Sagen er end­nu pr. dato for­melt uaf­slut­tet, så den har ver­se­ret i over et år, uden at nogen form for løs­ning eller opkla­ring synes inden for ræk­ke­vid­de.

Vores kil­de blev efter 40 års aktivt arbejds­liv i Danmark fol­ke­pen­sio­nist (og det sker inter­es­sant nok kun efter ansøg­ning) fra mid­ten af 2012. I mid­ten af 2015 hav­de han såle­des mod­ta­get fol­ke­pen­sion gen­nem 3 år — i alt ca. 36 måned­li­ge udbe­ta­lin­ger. I sam­me peri­o­de var hans øvri­ge ind­komst, der består af ATP, en min­dre stats­pen­sion og en lidt stør­re pri­vat pen­sion, uæn­dret. Af sam­me grund kun­ne han hvert år nøjes med at bekræf­te Skats for­slag til selvan­gi­vel­se, idet Skat helt fra begyn­del­sen var i besid­del­se af — og benyt­te­de — dis­se infor­ma­tio­ner.

Vores kil­de oply­ser, at han bor ale­ne og der­for mod­ta­ger fuldt pen­sion­s­til­læg. Han er meget bevidst om det beløb, der måned­ligt kom­mer til udbe­ta­ling efter skat. Han hav­de ind­til mid­ten af 2015 været tem­me­lig til­freds med, at nu, hvor han var fol­ke­pen­sio­nist, blev alle for­ud­sæt­nin­ger ende­lig kon­stan­te, at ingen uover­sku­e­li­ge lig­nings­mæs­si­ge krums­pring fra år til år kun­ne for­plum­re bil­le­det. Det hele for­løb rela­tivt til­freds­stil­len­de ind­til juni sid­ste år, da Udbe­ta­ling Danmark vars­le­de, at:

- “på grund af en stig­ning i din ind­komst — vil du få min­dre udbe­talt i fol­ke­pen­sion i den sid­ste halv­del af 2015”!

Vores kil­de hører til den grup­pe af fol­ke­pen­sio­ni­ster, der nøje føl­ger med i, hvad der skri­ves til ham, og hvad begrun­del­ser­ne er, og pri­mo 2015 vars­le­de den hal­vår­li­ge bereg­ning fra Udbe­ta­ling Danmark uæn­dret den måned­li­ge udbe­ta­ling, som han hav­de mod­ta­get hver måned siden 2012.

Han rea­ge­re­de promp­te ved først at hen­ven­de sig til Skat med spørgs­må­let: hvad den påstå­e­de stig­ning i hans ind­komst kun­ne bestå i? — og han modt­og føl­gen­de lako­ni­ske svar:
“Vi har til­fø­jet din pen­sion fra den tid­li­ge­re pri­va­te arbejds­gi­ver”.

Som om den pen­sion ikke hele tiden hav­de ind­gå­et i bereg­nings­grund­la­get! Den­ne arbejds­gi­ver er et af de sto­re for­sik­rings­sel­ska­ber i Danmark. Sva­ret fra Skat blev ople­vet som ind­led­nin­gen til et kaf­kask mare­ridt, oply­ser vores kil­de, idet hele hans ind­komst­grund­lag hav­de været kendt for Skat siden 2012, og han hav­de kun behø­vet at kon­trol­le­re, når Skat præ­sen­te­re­de den ordi­næ­re selvan­gi­vel­se først på året. Den­ne hav­de i 2015 været som de fore­gå­en­de år. Hvis en redu­ce­ret udbe­ta­ling af fol­ke­pen­sion skul­le have nogen beret­ti­gel­se, måt­te han på et tids­punkt have fået for meget udbe­talt, men det var ikke til­fæl­det. Udbe­ta­lin­ger­ne hav­de være fuld­stæn­digt kon­stan­te (og kor­rek­te) siden 2012. Der­af det absur­de i påstan­den.
Han døm­tes nu til at til­ba­ge­be­ta­le et beløb, som han aldrig hav­de mod­ta­get — Det var ren ebbe­rød bank.

Vores kil­de dis­ku­te­re­de ikke sva­ret yder­li­ge­re med Skat, da Skats eks­pe­di­tion (af årsa­ger man let kan fore­stil­le sig) fore­går uri­me­lig lang­somt, og han vil­le ikke for­sin­kes yder­li­ge­re i den efter­føl­gen­de skrift­li­ge rede­gø­rel­sen til Udbe­ta­ling Danmark, idet han haste­de med at for­kla­re det­te udbe­ta­lings­or­gan, at deres bereg­ning måt­te være base­ret på en fejl.

Det kan til­fø­jes, at vores kil­de end ikke hav­de udnyt­tet mulig­he­den for skat­te­frit arbej­de, siden han blev fol­ke­pen­sio­nist, idet hans sam­le­de pen­sion er stor nok til, at han kan hel­li­ge sig sine inter­es­ser uden sup­ple­ren­de ind­tje­ning. Han fore­træk­ker at have tiden til rådig­hed — frem for ekstra pen­ge.

Beg­ge dis­se skrift­li­ge hen­ven­del­ser blev afsendt rekom­man­de­ret inden for en uge efter, at Udbe­ta­ling Danmark i den ekstra­or­di­næ­re med­del­el­se hav­de præ­sen­te­ret det­te nye bereg­nings­grund­lag og vars­let en ned­sæt­tel­se i fol­ke­pen­sio­nen.

I et udfør­ligt brev til Udbe­ta­ling Danmark vide­re­gav vores kil­de sva­ret fra Skat og for­kla­re­de, at Udbe­ta­ling Danmark måt­te have fore­ta­get sin bereg­ning på en fejl­ag­tig oplys­ning om øget ind­komst, idet en sådan ikke fand­tes (og ingen reduk­tion hel­ler).

Udbe­ta­ling Danmark vars­le­de med sin før­ste omreg­ning kun en reduk­tion af fol­ke­pen­sio­nen på nog­le få hund­re­de kro­ner hver måned, og de næste 2 udbe­ta­lin­ger blev redu­ce­ret med 3–400 kro­ner. Ingen ulyk­ke i prak­sis.

Udbe­ta­ling Danmark svar kom efter 5–6 uger i form af en ny bereg­ning, der med­før­te en yder­li­ge­re reduk­tion af den måned­ligt udbe­tal­te fol­ke­pen­sion — nu skul­le der redu­ce­res med 2.600 kro­ner pr. måned. Det håb­lø­se var, at abso­lut ingen hav­de for­holdt sig til argu­men­ter­ne. Alle bre­ve fra Udbe­ta­ling Danmark var kon­cep­tu­el­le udskrif­ter, der fulg­te en fast irre­le­vant ske­ma­tik. Med stig­nin­gen i træk­ket var det hen­sig­ten at ind­dra­ge den “for meget” udbe­tal­te fol­ke­pen­sion for før­ste halv­del af 2015.

Vores kil­de skrev igen til Udbe­ta­ling Danmark og gen­tog, at hans ind­komst­grund­lag var præ­cis det sam­me, som det altid hav­de været, siden han begynd­te at mod­ta­ge fol­ke­pen­sion. For at kun­ne ansku­e­lig­gø­re, at udbe­ta­lings­grund­la­get hav­de været kon­stant siden 2012, rekvi­re­re­de han i hen­hold til loven om aktind­sigt en udskrift over samt­li­ge (omkring) 36 måne­ders ind­komst­grund­lag (dvs. 36 tal i en tabel), sådan som ind­komst­grund­la­get måned for måned var ble­vet mod­ta­get i Udbe­ta­ling Danmark fra Skat — sam­men­stil­let med den der­af bereg­ne­de udbe­ta­ling. Den­ne sam­men­stil­ling vil­le tyde­ligt vise, at alt hav­de fun­ge­ret med de sam­me tal — for hver ene­ste udbe­ta­ling — siden fol­ke­pen­sio­nen blev udbe­talt før­ste gang medio 2012 og der­ef­ter ind­til medio 2015.

Vores kil­de modt­og et usig­ne­ret brev fra Udbe­ta­ling Danmark, hvori man i den vel­kend­te repres­si­ve og pseu­do-imø­de­kom­men­de stil udtryk­te føl­gen­de hold­ning: 
“Vi bekla­ger meget, hvis du har haft en dår­lig ople­vel­se … men vi har ikke mulig­hed for at ændre bereg­nings­grund­la­get — og i øvrigt har vi ikke mulig­hed for at leve­re den rekvi­re­re­de over­sigt.”
Igen blev vores kil­des argu­men­ta­tion totalt igno­re­ret. Der udtryk­tes abso­lut ingen vil­je til at gran­ske sagen på grund­lag af ind­si­gel­ser­ne fra en fol­ke­pen­sio­nist — selv om den­ne kun­ne doku­men­te­re, eller for­søg­te at doku­men­te­re, at der var sket en fejl.

Vores kil­de opfat­ter Udbe­ta­ling Danmark som en robot, der mod­ta­ger sig­na­ler fra Skat. Hvis sig­na­let er objek­tivt fejl­be­hæf­tet, bru­ges det auto­ma­tisk som det er — også selv om det med­fø­rer ind­dra­gel­se af fol­ke­pen­sion, som ikke skul­le ind­dra­ges.

Vores kil­de hen­vend­te sig til Fol­ke­tin­gets Ombuds­mand med samt­li­ge bilag og gjor­de opmærk­som på, at han ikke kun­ne få udle­ve­ret den over­sigt, der vil­le indi­ke­re, at der var sket en fejl. Fol­ke­tin­gets Ombuds­mand oply­ste efter nog­le uger, at man intet kun­ne fore­ta­ge sig der­fra, før vores kil­de even­tu­elt valg­te at anke Udbe­ta­ling Dan­marks stand­punkt til Anke­sty­rel­sen. Der­ef­ter kun­ne man for­hol­de sig til Anke­sty­rel­sens afgø­rel­se.

Hvis vores kil­de hav­de været 100% afhæn­gig af fol­ke­pen­sio­nen, vil­le han — mens sagen ver­se­re­de — have været kli­ent­gjort som tig­ger på den loka­le Bor­ger­ser­vi­ce. Men vores kil­de er et nøj­somt men­ne­ske, der “kun” har det pro­blem, at han er kri­tisk over for det offent­li­ge bureau­kra­ti i Danmark og giver udtryk for det. Vi har haft mulig­hed for at se sagens akter, og han har på intet tids­punkt hen­vendt sig uhø­fligt eller pro­vo­ke­ren­de. Sti­len har været strikt­lig sag­lig, omend over­le­gen i for­hold til den stan­dard, der er ble­vet leve­ret fra bureau­kra­ter­ne.

Vores kil­de send­te sagens akter til Anke­sty­rel­sen med den alle­re­de fore­lig­gen­de argu­men­ta­tion.

Måske fore­gik der der­ef­ter en form for bag­grunds-kom­mu­ni­ka­tion mel­lem orga­ner­ne, for sidst på året 2015 vars­le­de Udbe­ta­ling Danmark, at udbe­ta­lings­grund­la­get for 2016 vil­le med­fø­re udbe­ta­ling af den kend­te og kor­rek­te fol­ke­pen­sion.
På det tids­punkt hav­de vores kil­de fået udbe­talt

- mindst 10.000 kro­ner min­dre i 2015, end han var beret­ti­get til

Efter adskil­li­ge måne­der — henad for­å­ret 2016 — bars­le­de Anke­sty­rel­sen med sin afgø­rel­se. Den var på 13 sider, hvoraf ca. halv­de­len var en kopi­e­ring af vores kil­des argu­men­ta­tion: “De har gjort gæl­den­de, at …” (og der­på føl­ger en præ­cis kopi af argu­men­ter­ne). Den­ne oprems­ning læg­ger imid­ler­tid ikke op til nogen form for stil­ling­ta­gen til argu­men­ta­tio­nen! Abso­lut ingen. Der er tale om menings­løs afskrift uden noget for­mål.
En del af resten af besva­rel­sen var en aner­ken­del­se af, at vores kil­de iføl­ge eksi­ste­ren­de lov om aktind­sigt er beret­ti­get til at mod­ta­ge den rekvi­re­re­de over­sigt, der vil­le sand­syn­lig­gø­re, at der måt­te være ind­truf­fet en fejl i bereg­nings­grund­la­get — eller i kom­mu­ni­ka­tio­nen af bereg­nings­grund­la­get — for 2015. Resten var hel­li­get hen­vis­nin­ger til gæl­den­de lov­be­stem­mel­ser og mulig­hed for ind­si­gel­se.

Vores kil­de send­te den­ne afgø­rel­se vide­re til Fol­ke­tin­gets Ombuds­mand og for­ven­te­de at mod­ta­ge den omhand­le­de over­sigt uden yder­li­ge­re for­sin­kel­se. Han for­ven­te­de natur­lig­vis også, at Fol­ke­tin­gets Ombuds­mand vil­le tage stil­ling til argu­men­ta­tio­nen og for­an­le­di­ge, at fejl­en blev ret­tet og den til­go­de­ha­ven­de fol­ke­pen­sion efter­be­talt.

I juni 2016 modt­og vores kil­de et afrun­den­de svar fra Fol­ke­tin­gets Ombuds­mand. Det udmær­ke­de sig ved sta­dig at mang­le en stil­ling­ta­gen til vores kil­des argu­men­ta­tion.

Vores kil­de sva­re­de, at han hav­de en for­vent­ning om, at Fol­ke­tin­gets Ombuds­mand i det mind­ste hav­de kom­pe­ten­ce til at for­lan­ge den lovsik­re­de rek­vi­si­tion af en akt fra Udbe­ta­ling Danmark imø­de­kom­met.

Fol­ke­tin­gets Ombuds­mand sva­re­de, at det­te ikke var juri­disk muligt, før vores kil­de hav­de anket Udbe­ta­ling Dan­marks væg­ring til Anke­sty­rel­sen! (2. gang til sam­me insti­tu­tion i sam­me bana­le sag). Den­ne smar­te hen­vis­ning til at tage en ny omgang i den bureau­kra­ti­ske kli­ent-kar­ru­sel var for­fat­tet af juri­sten Pi Lund­bøl Sti­ck — et godt “dansk” navn.

Der­ef­ter hav­de vores kil­de mistet lysten til at bli­ve truk­ket yder­li­ge­re rundt ved næsen. Hans mening om bureau­kra­ti­et i Danmark var igen blev bekræf­tet. Han slog op på Fol­ke­tin­gets Ombuds­mands hjem­mesi­de og fandt “en glad jødisk fami­lie”, som han gan­ske rig­tigt udtryk­ker det. Og der er hel­ler ikke noget at være ked af. Månedsløn­nen er sik­ret af fædre, onk­ler og andet slægtskab, uan­set hvor ekla­ta­nt ube­ga­vet man er.

Der­ef­ter beslut­te­de vores kil­de at lade pen­ge være pen­ge og benyt­te lej­lig­he­den til at kvit­te­re med sit ufor­be­hold­ne syn på situ­a­tio­nen:

Fol­ke­tin­gets Ombuds­mand
Gam­melt­orv 22
1457 Køben­havn K
Att.: Pi Lund­bøl Sti­ck (!)

Kla­ge over behand­lin­gen af min sag om ufor­kla­ret reduk­tion af min fol­ke­pen­sion i 2015
Ref.: Jeres dok​.nr. xxx m.fl. jour­nalnum­re, og jeres brev af 15-08-2016
Er Fol­ke­tin­gets Ombuds­mand nu også besat?
For årti­er siden kun­ne man ople­ve, at Fol­ke­tin­gets Ombuds­mand var en anke­mu­lig­hed, som dan­ske­re, der van­røg­te­des i det offent­li­ge system kun­ne hen­ven­de sig til med for­vent­ning om, at fejl fra syste­met vil­le bli­ve ret­tet.
Nu er Fol­ke­tin­gets Ombuds­mand en besat “anke­in­stans” der ikke evner eller har reel kom­pe­ten­ce til at sik­re nogen dan­skers ret­tig­he­der. Ingen ind­gri­ben — ingen basal for­stå­el­se — ingen vil­je til at udfol­de nogen form for nyt­tig assi­stan­ce. Funk­tio­nen har end ikke kun­net gen­nem­trum­fe udle­ve­rin­gen af akter fra “udbe­ta­ling danmark”, som Anke­sty­rel­sen har bekræf­tet, at jeg har ret til.
Når ven­lig imø­de­kom­men­hed erstat­tes med ube­hjælp­som­hed, arro­gan­ce og vidt­løf­tigt plad­der, så ved jeg, at orga­ni­sa­tio­nen er ble­vet kor­rum­pe­ret af en bestemt grup­pe­ring i sam­fun­det, og at orga­ni­sa­tio­nen er ble­vet en hon­ning­kruk­ke for men­ne­sker, hvis pri­mæ­re hen­syn er beho­vet for at hæve en fast løn hver måned.
Når jeg kig­ger ned over sider­ne over ansat­te i Fol­ke­tin­gets Ombuds­mand på deres hjem­mesi­de, ser jeg en stor glad jødisk fami­lie, og så ved jeg, at fle­re tvivls­om­me embed­sek­sa­me­ner er ble­vet beløn­net med en fast stil­ling i bureau­kra­ti­et, hvor flyt­ning af papir, menings­lø­se hen­vis­nin­ger og slet skjult berø­rings­angst dæk­ker over det fak­tum, at man ikke ønsker at bela­ste andre med­lem­mer af den­ne omfat­ten­de jødi­ske svik­møl­le, som den offent­li­ge admi­ni­stra­tion i Danmark har udvik­let sig til.
Pseu­do-behand­lin­gen af min sag har som ene­ste effekt haft, at svik­møl­len blev holdt i gang nog­le måne­der for skat­tey­der­nes pen­ge.
Jeg hav­de ingen stør­re for­håb­ning om, at mine man­ge præ­ci­se for­kla­rin­ger vil­le udmønte sig i noget kon­struk­tivt fra orga­ni­sa­tio­nens side. Men lad det nu være. Udbyt­tet af at obser­ve­re den­ne demon­stra­tion i udyg­tig­hed og vrang­vil­je har været alle 10.000 kro­ner værd, for jeg er ble­vet bekræf­tet i min for­dom.
Til­ba­ge er kun at med­dele, at for­lø­bet er “note­ret” (en yndet ven­ding blandt de juri­di­ske med­ar­bej­de­re hos ombuds­man­den) og vil bli­ve udfol­det på Inter­net­tet som typisk eksem­pel på, i hvil­ket hor­ri­belt omfang Dan­marks skat­tey­de­re nærer en stand af unyt­ti­ge og kul­tur­frem­me­de “admi­ni­stra­to­rer”.
Min for­dom er i til­sva­ren­de omfang ble­vet bekræf­te mht. for­bru­ger-ombuds­mands funk­tio­nen, et andet afsnit af sam­me svik­møl­le.
Her­med skul­le mit ind­le­den­de spørgs­mål være uddy­bet til alles for­stå­el­se.
Med ven­lig hil­sen
(vores kil­de)

Kopi til: Udbe­ta­ling Danmark

Vores kil­de, der har en lang bag­grund inden for IT, er af den opfat­tel­se, at Skat på et tids­punkt har gen­nem­ført en edb-kør­sel, måske en kon­ver­te­rings-kør­sel, der noto­risk med­fø­rer, at data går tabt, hvis der ikke er taget 100% høj­de for alle para­me­tre. Under en sådan kør­sel kan oplys­nin­gen om hans pri­va­te pen­sionsy­der (som ikke auto­ma­tisk regi­stre­res — med­min­dre den­ne infor­ma­tion alle­re­de lig­ger i syste­met) — være gået tabt, og edb-syste­met har ved den efter­føl­gen­de manu­el­le ret­tel­se auto­ma­tisk sendt en kor­rek­tion til Udbe­ta­ling Danmark om en rela­tiv “ind­komst­stig­ning”. Den slags fejl, der optræ­der i selv “fejl­sik­re” ind­dri­vel­ses­sy­ste­mer, indrøm­mer ingen.

Det nuvæ­ren­de bureau­kra­ti er ufejl­bar­ligt pr. defi­ni­tion — ellers vil­le kri­ti­ske dan­ske­re kun­ne for­lan­ge, at kva­li­te­ten blev høj­net. Men det er ikke muligt med den nuvæ­ren­de beman­ding, der i stør­re og stør­re omfang rek­rut­te­res fra en favo­ri­se­ret grup­pe­ring af kul­tur­frem­me­de, der er pla­ce­ret i livslan­ge, nær­mest fred­hel­li­ge, stil­lin­ger. Den­ne del af dansk jøde­dom opfat­ter sig selv som en eli­te, der af høje­re mag­ter er udvalgt til at stå i spid­sen for dan­sker­ne og men­ne­ske­he­den. Den­ne bær­me er i vir­ke­lig­he­den en mafia — der opnår favorab­le stil­lin­ger i admi­ni­stra­tio­nen gen­nem kor­rup­tion og nepo­tis­me. Og der­for behø­ver den enkel­te bureau­krat ikke at være eli­tær på nogen måde, og hoved­par­ten udmær­ker sig da også ved at befin­de sig i randzo­nen af almin­de­lig bega­vel­se og oplys­ning. Det­te er årsa­gen til, at dan­sker­ne belem­res med men­ne­sker, der ikke evner at udfø­re deres arbej­de ansvar­ligt og kor­rekt.

Fortsat november 2016:

Pen­sions­med­del­el­se — fol­ke­pen­sion. “Du får i novem­ber udbe­talt (der skul­le stå “til­ba­ge­be­talt”) … Regu­le­ring af pen­sion m.m. 13.000 kro­ner. Begrun­del­se: Du har fået udbe­talt for lidt i pen­sion i 2015.”

Det var vores kil­de (som det frem­går af for­lø­bet) ikke det mind­ste i tvivl om. Men han var ikke til­freds med begrun­del­sen og udbad sig en for­kla­ring.

Pr. 30. janu­ar 2017 modt­og vores kil­de så “for­kla­rin­gen”. Først und­skyld­te “udbe­ta­ling danmark”, at man hav­de sendt begrun­del­sen til en for­æl­det adres­se. Men ud over det gen­ta­ges stan­dard­ven­din­gen — “at vi skal bekla­ge man­ge gan­ge, at du har haft en dår­lig kun­de­op­le­vel­se i for­bin­del­se med vores bereg­ning og udbe­ta­ling af din pen­sion i 2015”, fx ved at en del af fol­ke­pen­sio­nen til­ba­ge­hol­des et helt år — jo, det føles dår­ligt; men det vær­ste ved sagen har været, oply­ser vores kil­de, at ingen over­ho­ve­det ænse­de eller rea­ge­re­de posi­tivt på hans gen­tag­ne alar­mer om, at noget var gået galt.

Der­for har du fået for lidt udbe­talt i pen­sion for 2015
“Som du vil kun­ne se af neden­stå­en­de bereg­nin­ger af din pen­sion for 2015, så har du fået for lidt udbe­talt i pen­sion i 2015, da vi har haft regi­stre­ret din anden per­son­li­ge ind­komst 2014 på … kr som en “ikke-sam­ord­net uden­land­sk pen­sion”.

Vores kil­de oply­ser, at det­te er en abso­lut ube­grun­det regi­stre­ring, efter­som ALLE oplys­nin­ger hav­de været faste og kend­te i den sam­men­hæng så læn­ge fol­ke­pen­sio­nen var ble­vet udbe­talt.

Skat og/eller “udbe­ta­ling danmark” kan i høj grad mistæn­kes for at have “regi­stre­ret” den­ne for­ker­te for­ud­sæt­ning af ond vil­je, idet vores kil­de er en jævn­lig kri­ti­ker af offent­li­ge myn­dig­he­ders skal­ten og val­ten med bor­ger­nes ret­tig­he­der. For­kla­rin­gen afslut­tes med føl­gen­de:

Du kan ikke (få) rentekompensation

Begrun­del­sen er, at der ikke er mulig­hed for at udbe­ta­le ren­ter efter lov om soci­al pen­sion eller anden soci­al lov­giv­ning.” Det lyder som om, at fol­ke­pen­sio­nen, der er en opar­bej­det ret­tig­hed gen­nem et helt arbejds­liv, kun betrag­tes som en almis­se, der ven­ligst ydes af det offent­li­ge jøde-Danmark.

Kon­klu­sio­nen af det­te er, at fejl fra det­te offent­li­ge system kan fore­kom­me til­fæl­digt, og enhver form for ind­ven­ding er uden virk­ning, ind­til syste­met admi­ni­stra­tivt regi­stre­rer fejl­en, fx 12 måne­der sene­re, hvor­ef­ter til­ba­ge­be­ta­lin­gen er en eks­pe­di­tion, som ikke behø­ver nogen for­kla­ring, og der kan ikke kom­pen­se­res med en låne­ren­te på fx 5% for det mang­len­de beløb gen­nem et helt år.

Må det­te system møde sin snar­li­ge under­gang og bli­ve erstat­tet af kom­pe­ten­te dan­ske­re (dvs. ikke-jøder), der i kraft af deres dansk­hed føler et natur­lig ansvar over for det dan­ske folk.