Nødvendigt at bevare overblikket og angribe den egentlige fjende

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 13. august 2015.

 

Halal­kød ind­fø­res i bør­ne­ha­ver­ne, så vi dan­ske­re ikke diskri­mi­ne­rer frem­me­de i Danmark på grund af reli­gion.

Sådan lyder over­skrif­ter­ne efter, at det nu er ble­vet poli­tisk kor­rekt, at alle bør­ne­ha­ver omlæg­ger deres ufor­stan­di­ge dan­ske mad­po­li­tik.

Over­skrif­ten skul­le natur­lig­vis have været “Svi­ne­kød i bør­ne­ha­ver­ne er kom­met for at bli­ve, så dan­sker­ne ikke diskri­mi­ne­res i Danmark på grund af frem­me­de reli­gio­ner.”

Børn af dan­sker­ne har spist svi­ne­kød i århund­re­der, så den­ne poli­tik er et slag i ansig­tet på den dan­ske befolk­ning. Tænk at frem­me­de skal kom­me til Danmark og dik­te­re, hvor­dan vores kul­tur­be­stem­te adfærd bør ind­ret­tes, så de ikke føler sig diskri­mi­ne­ret.


Hvor­når hører vi fra DANSKERNE i det styr­ke­de Dansk Fol­ke­par­ti?

 

Men inden du kom­mer for langt i dit vel­be­grun­de­de ube­hag over mus­li­mers krav om omven­del­se af dan­sker­ne, skal du være opmærk­som på, at det­te krav ikke vil­le have nogen gang på Jor­den, hvis det ikke var for vores for­ræ­de­ri­ske poli­ti­ke­re og rege­ring. Det­te knæ­fald for de frem­me­de er ikke dan­sker­nes valg. Det er påført os af men­ne­sker, der på falsk grund­lag kal­der sig dan­ske­re, og det er ind­ført for at ska­be uro.

Mus­lim­ske børn må natur­lig­vis selv med­brin­ge halal­mad i bør­ne­ha­ven, hvis de ikke kan spi­se den sæd­van­li­ge kost i Danmark.
Sådan vil­le udvik­lin­gen også have været, hvis den hav­de været logisk og natur­lig, for­di det var dan­ske­re, der sad i Fol­ke­tin­get og i rege­rin­gen. Men det er det ikke. Det er dan­ske jøder. Det med­fø­rer en afgø­ren­de for­skel og et bety­de­ligt pro­blem. Uden jøder­ne hav­de vi aldrig haft en ukon­trol­le­ret ind­van­dring.
Vi har tid­li­ge­re skre­vet om GUL BLOK i de for­skel­li­ge par­ti­er og vist, hvor stor en del af Dan­marks skif­ten­de rege­rin­ger, der består af jøder.

Dis­se men­ne­skers poli­tik har aldrig været at har­moni­se­re dan­sker­ne eller dan­sker­nes spi­se­va­ner med ind­van­dren­de kul­tu­rer. Jøder­nes san­de agen­da er i dag som den altid har været at ska­be ufred mel­lem krist­ne og mus­li­mer, mens de selv hol­der sig ude af kon­flik­ten. Det er en tak­tik, der er gam­mel som jøde­dom­men – at lukre­re i ly af tumul­ten. Det er en snyl­ters syge adfærd, men hvis den er god for jøder­ne, så er den rig­tig, som de selv udtryk­ker det. For at iværk­sæt­te en sådan ufred og uvil­je mel­lem dan­sker­ne og mus­li­mer­ne, behø­ver et gult fler­tal omkring rege­rin­gen blot at beslut­te, hvor­dan dan­sker­nes bør­ne­ha­ver skal til­go­de­se mus­li­mer frem for dan­sker­nes egne børn.

Det er vig­tigt, at vi ikke mister over­blik­ket, men foku­se­rer på den san­de fjen­de af dan­sker­nes kul­tur og leve­vis: Det er jøder­ne i Dan­marks rege­ring og i stats­ap­pa­ra­tet.

Det er nød­ven­digt at tage mag­ten fra den­ne jødi­ske besæt­tel­ses­magt, og det kan kun gå for lang­somt. Vær med til at ind­fø­re for­holds­reg­len i Danmark. Det er du med til ved at bli­ve med­lem af O-D-I-N, så vi sam­men kan gøre fæl­les front mod jøder­nes tyran­ni i Danmark. Der­ef­ter vil mus­li­mer­ne være et min­dre pro­blem. Man­ge af dem aner ikke, at de bru­ges som mur­bræk­ke­re i jøder­nes ned­bryd­ning af Danmark.

Men det er vig­tigt, at du ved det!