NGO’ernes skjulte dagsorden

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Halfdan Hansen, 2017-08-05.

 

NGO står for Non-gover­n­men­tal Orga­niza­tion, alt­så en ikke-rege­rings­ba­se­ret orga­ni­sa­tion, dvs. selv­be­stal­tet pri­vat virk­som­hed.

Klik på bil­le­det for at lyt­te til video­en (engelsk).

Under­sø­ger man orga­ni­sa­tio­ner som IsraAID og andre NGO’er nær­me­re, må man undre sig. Jeg har i den sene­re tid foku­se­ret på dis­se orga­ni­sa­tio­ner, da jeg begynd­te at spør­ge mig selv: Hvor­for ope­re­rer orga­ni­sa­tio­ner, hvoraf fle­re er fra tred­je­ver­denslan­de, på euro­pæ­isk jord — meget langt fra egne græn­ser?
Hvad bestil­ler de egent­lig her? Hvor­for er deres vig­tig­ste opga­ve til­sy­ne­la­den­de at opsø­ge og frag­te “flygt­nin­ge” til Euro­pa, hvoraf op mod 95% ikke kva­li­fi­ce­rer sig til at være kon­ven­tions­flygt­nin­ge, men i vir­ke­lig­he­den er øko­no­mi­ske flygt­nin­ge, der kun ønsker sig en mere bekvem til­væ­rel­se. Fuldt for­stå­e­ligt på det indi­vi­du­el­le plan; hvem vil ikke ger­ne feste gra­tis på andres reg­ning. Per­son­ligt beta­ler jeg for de gil­der, jeg del­ta­ger i. Men jeg til­hø­rer også en kul­tur, hvor man sæt­ter en ære i at kla­re sig selv.

Til­ba­ge til én af dis­se orga­ni­sa­tio­ner — IsraAID — og dens “huma­ni­tæ­re” ope­ra­tio­ner. Orga­ni­sa­tio­ner som den­ne er alt over­ve­jen­de finan­si­e­ret af jødi­ske orga­ni­sa­tio­ner. IsraAID er støt­tet af Det isra­el­ske depar­te­ment for uden­land­ske anliggender/affærer og Den ame­ri­kan­ske jødi­ske komi­te (AJC) og den ame­ri­kan­ske jødi­ske kon­gres og fle­re andre jødisk eje­de orga­ni­sa­tio­ner. De er nævnt på en lang liste på IsraAID’s
hjem­mesi­de under Dona­to­rer.

Man kan spør­ge, hvil­ken spe­ci­fik inter­es­se dis­se jødi­ske orga­ni­sa­tio­ner har i at sen­de hund­redt­u­sind­vis af “flygt­nin­ge” til Euro­pas græn­ser. Hvis de vir­ke­lig ønsker at dra­ge omsorg for alle dis­se frem­me­de men­ne­sker, hvor­for invi­te­rer de dem så ikke til Israel?
Det bli­ver et skræm­men­de stort antal bekvem­me­lig­heds-ind­van­dre­re over tid, hvis man begyn­der at under­sø­ge det, frem for at lade sig spi­se af pseu­do­for­kla­rin­ger som: “vi har brug for dis­se flygt­nin­ge” og “Euro­pa vil ikke kun­ne over­le­ve uden nye ind­van­dre­re” m.fl.
Lig­nen­de udta­lel­ser kom­mer fra et antal akti­vi­sti­ske jøder.
Prøv blot at goog­le Bar­ba­ra Ler­ner Spectre m.fl.

En anden begrun­del­se, som bur­de fal­de dan­sker­ne for bry­stet og give stof til eftertan­ke, kom­mer fra jøden Dr. Sha­char Zahavi, som også er grund­læg­ger af IsraAID: “Vi er i gang med en kampag­ne, der skal inspi­re­re det jødi­ske folk og Israel til at hjæl­pe de hund­redt­u­sin­der af flygt­nin­ge, der ellers vil bli­ve skyl­let op på kyster­ne af Euro­pa,”
udta­ler han, og han glim­rer med fle­re andre påfal­den­de udta­lel­ser, der er værd at tæn­ke over. Jeg opfor­drer læse­ren til selv at stu­de­re, hvad den­ne Sha­char Zahavi, stif­ter af IsraAID, har af argu­men­ter for at føle en sær­lig for­plig­ti­gel­se til at hjæl­pe alle dis­se flygt­nin­ge til et nyt liv på Euro­pæ­isk jord. Et af dem er begrun­det i “jøder­nes trau­ma­ti­ske
ople­vel­ser i for­ti­den” med slet hen­vis­ning til jøder­nes Holo­caust — i almin­de­ligt omdøm­me kaldt “Holo­ho­ax” (Holo­caust-svind­len). En sådan sam­men­lig­ning kan kun for­kla­res med, at den jødi­ske for­mid­ling af den aktu­el­le inva­sion af ind­van­dre­re til Euro­pa først og frem­mest er et hævn­togt mod Tyskland (begrun­det i løg­nen om Holo­caust). Men over­ord­net dæk­ker den over jøder­nes ønske om at redu­ce­re den hvi­de befolk­ning i Euro­pa som hel­hed.

På sam­me tid kan vi høre udta­lel­ser fra den isra­el­ske leder, Benja­min Net­a­ny­a­hu, i stil med: “60.000 flygt­nin­ge i Israel vil med tiden udgø­re et demo­gra­fisk pro­blem, når de bli­ver til 600.000 og vil begyn­de at under­mi­ne­re vores demo­kra­ti­ske model og true jøder­nes eksi­stens.”
Den­ne udta­lel­se fra “Bib­bi”, hvor han ind­ser at en strøm af ind­van­dre­re vil øde­læg­ge Israel og natio­nens over­le­vel­se — mens han sam­ti­dig åben­lyst flyt­ter pro­ble­met til Euro­pa, oven i købet med skæl­mens for­vent­ning om, at det vil ende lyk­ke­ligt — vid­ner om hyk­le­ri­et og dob­belt­mora­len hos jøder­ne.
Det må være ind­ly­sen­de for enhver, at jøder­ne med deres pseu­do­filan­tro­pi­ske akti­vi­te­ter ikke for­sø­ger at red­de liv, men blot udnyt­ter god­tro­en­de euro­pæ­e­res nai­vi­tet i en skjult agen­da, der med tiden vil destru­e­re os. Vi vil i vir­ke­lig­he­den destru­e­re os selv, for­di vi køber løg­nen om, at sam­men­blan­din­gen af alle fol­keslag og kul­tu­rer — og der­med udvisk­nin­gen af en af ver­dens bety­de­lig­ste diver­si­te­ter — er den rig­ti­ge måde at løse fat­tig­doms­pro­ble­met i ver­den på.

Pro­ble­met fin­des lige omkring os i skik­kel­se af kul­tur­frem­me­de men­ne­sker fra Afri­ka og Asi­en. Desvær­re er den fjendt­li­ge hen­sigt med deres til­ste­de­væ­rel­se for uhånd­gri­be­lig for de fle­ste euro­pæ­e­re, som gen­nem­gå­en­de er ven­li­ge over for gæster og besø­gen­de, så læn­ge de ikke tager per­ma­nent ophold i for­ha­ven. Men det vil de — inden læn­ge!

Ver­den bli­ver ikke red­det af — eller til et bed­re sted at være — ved at man udra­de­rer samt­li­ge natio­ner og kul­tu­rer på Jor­den. Man kan ikke bom­be fred og demo­kra­ti ind i suveræ­ne natio­ner i Mellem­østen, der leve­de i fred med omgi­vel­ser­ne på selv­stæn­di­ge præ­mis­ser. Den jødi­ske ter­ror har efter­hån­den sat hele Ori­en­ten i brand ved at fjer­ne sta­bi­le struk­tu­rer, ret­ten til selv­be­stem­mel­se og grund­la­get for natio­nal iden­ti­tet.

Betrag­ter vi det fore­lø­bi­ge resul­tat i lan­de­ne omkring Israel, begyn­der der at teg­ne sig bil­le­det af et Sto­ris­ra­el. Enkelt­stå­en­de krigs­hand­lin­ger der udlæg­ges som ret­fær­dig inter­ven­tion på veg­ne af under­tryk­te demo­kra­ti­ske grup­pe­rin­ger i de pågæl­den­de sta­ter, optræ­der med pas­sen­de lan­ge mel­lem­rum og kan lig­ne iso­le­re­de til­fæl­de, men når de gen­ta­ges læn­ge nok, duk­ker et møn­ster frem.
Når det­te møn­ster ikke læn­ge­re kan skju­les, kal­des det “for­sø­get på at ind­fø­re fred og demo­kra­ti i hele Mellem­østen”. Stra­te­gi­en er for­mu­le­ret i jødi­ske såkaldt neo-kon­ser­va­ti­ve tæn­ket­an­ke i USA.
Stra­te­gi­en udfol­des bl.a. ved hjælp af vores F-16 og nyind­køb­te F- 35 fly samt spe­ci­alstyr­ker i kom­bi­na­tion med bety­de­li­ge mili­tæ­re res­sour­cer fra lan­de, der kal­der sig “ven­ner af Israel” — zio­ni­stisk rege­re­de lan­de som Danmark og ikke mindst USA.

Stra­te­gi­en er dømt til at slå fejl. Natu­ren har sin orden, og man kan ikke tvin­ge fred og demo­kra­ti ind i hjer­tet og sin­det hos men­ne­sker. Ønsket om for­an­dring skal kom­me inde­fra — fra dem selv.
IsraAID’s frem­gangs­må­de min­der meget mere om en Mos­sad-ope­ra­tion mht. plan­læg­ning, omfang og ube­græn­se­de res­sour­cer, end det lig­ner god­hjer­tet hjælp fra en NGO, der for­sø­ger at kom­me nød­li­den­de til und­sæt­ning. Den­ne “hjælp” vil i høje­re grad ska­de de men­ne­sker, som man hæv­der at hjæl­pe.
En kri­sten syrisk fri­vil­lig hjæl­per udtal­te:
“Det er mær­ke­ligt, at dis­se folk — der finan­si­e­rer og bevæb­ner kri­gen i Syrien og grup­per som ISIS, som dræ­ber syre­re og sen­der end­nu fle­re på flugt — er de selv sam­me, der orga­ni­se­rer nød­hjælps­grup­per som IsraAID til at hjæl­pe dem efter­føl­gen­de. Hvad er det egent­lig, der fore­går?”

IsraAID i Euro­pa ope­re­rer pri­mært fra øen Les­bos samt i og omkring far­van­de­ne udfor Græken­lands og Ita­li­ens kyster. Det har de gjort de sene­ste år, men er aktu­elt i gang med at udvi­de deres ope­ra­tio­ner til lan­de som Bul­ga­ri­en, Kro­a­tien og Ser­bi­en — og des­u­den Ungarn, der fun­ge­rer som tran­sit­land. Målet er at “hjæl­pe” de såkaldt nød­sted­te flygt­nin­ge hele vej­en op til de nord­lig­ste egne af Euro­pa, for­trins­vis Vest­eu­ro­pa og der­med til Danmark.

Lan­de­ne Italien og Græken­land er valgt som “lan­dings­sted” i for­hold til Afri­ka, dels på grund af belig­gen­he­den, dels på grund af lan­de­nes for­holds­vis sva­ge mulig­he­der for at und­slå sig. Dis­se lan­de er i for­vej­en ved at buk­ke under på grund af pres­set fra “flyg­ten­de” afri­ka­ne­re. Israel har oven i købet orga­ni­se­ret mod­ta­ge­grup­per på stran­de­ne, hvor kæm­pe­sto­re gum­mi­flå­der prop­pet med afri­ka­ne­re lan­der dag­ligt. Dis­se grup­per vil i prak­sis for­hin­dre, at de euro­pæ­i­ske befolk­nin­ger tager sagen i egen hånd og afvi­ser land­sæt­nin­ger­ne.

De inter­na­tio­na­le jødi­ske orga­ni­sa­tio­ner har lige­frem for­søgt at indstil­le de nob­le mod­ta­ger­lan­de til en Nobels Fredspris for deres ene­stå­en­de vil­je til at hjæl­pe alle dis­se men­ne­sker i nød på trods af lan­de­nes bety­de­li­ge van­ske­lig­he­der med at for­sør­ge deres egne bor­ge­re. Arbejds­løs­he­den i Græken­land er høj, og det er nemt at udnyt­te den sva­ge øko­no­mi ved at stil­le kon­tan­te kom­pen­sa­tio­ner i udsigt. Desvær­re er det efter­hån­den så man­ge jødi­ske under­grunds­cel­ler, der arbej­der på at for­mid­le inva­sio­nen til Euro­pa, at mod­stan­den fra de euro­pæ­i­ske befolk­nin­ger ikke udgør nogen hin­dring. I vir­ke­lig­he­den er der nu etab­le­ret en orga­ni­se­ret flygt­nin­ge­strøm, hvis land­sæt­ning i Græken­land og Italien er uaf­hæn­gig af græker­nes og ita­li­e­ner­nes del­ta­gel­se — for eller imod.

I øje­blik­ket hand­ler det for den­ne jødi­ske orga­ni­sa­tion om at udvi­de ope­ra­tio­ner­ne under dæk­ke af “at vil­le hjæl­pe overalt på Jor­den”. Men det gæl­der åben­bart ikke pro­ble­mer­ne med jøder­nes egen besæt­tel­se af Palæstina, hvor de brutalt under­tryk­ker palæsti­nen­ser­ne gen­nem udsu­lt­ning, ved omdi­ri­ge­ring af vand, ved at for­hin­dre leve­ran­cer af medi­cin og gen­nem hæm­nings­lø­se fængs­lin­ger eller direk­te mord på
palæsti­nen­ser­ne. Under­tryk­kel­sen af palæsti­nen­ser­ne udfø­res til over­mål af kha­zar-jøder, der ingen histo­risk ret har til noget “hel­ligt land” i Palæstina.

Når sand­he­den skal frem, er der tale om et ufat­te­ligt hyk­le­ri. Det ene­ste for­mål med dis­se “hjæl­pe­o­pe­ra­tio­ner” er at under­mi­ne­re Euro­pas natio­ner og de hvi­de euro­pæ­i­ske befolk­nin­ger. Kri­gen mod Vesten udkæm­pes ikke på tra­di­tio­nel­le våben. Antal­let af til­før­te “flygt­nin­ge” er et “men­ne­ske­vå­ben”, der vir­ker på grund af ind­van­drer­nes antal og deres ube­hjælp­som­hed, og hastigt med­fø­rer en demo­gra­fisk og kul­tu­rel omlæg­ning af Euro­pa.

Jøder­ne udnyt­ter de euro­pæ­i­ske befolk­nin­gers opti­mis­me og god­tro­en­hed og kører
et psy­ko­lo­gisk spil, hvor de ved­li­ge­hol­der et skyld­kom­pleks base­ret på fal­ske postu­la­ter om euro­pæ­er­nes drab på jøder. Jøder­ne bru­ger vores egen psy­ke imod os for at under­mi­ne­re os. Der­med behø­ver de ikke at føre en åben­lyst erklæ­ret krig, som alle vil­le mod­sæt­te sig. Nej, hvis jøder­ne hav­de en ærlig inten­tion om at vil­le hjæl­pe det meste af ver­den, som de påstår, skul­le de have und­ladt at desta­bi­li­se­re suveræ­ne sta­ter omkring Israel. I ste­det frem­brin­ger de et flygt­nin­ge­pro­blem og distri­bu­e­rer mil­li­o­ner af men­ne­sker til dele af ver­den, hvor de ikke hører hjem­me. Resul­ta­tet kan bli­ve, at ingen på den­ne gud­s­for­lad­te jord til sidst har et sted, de kan kal­de deres ret­mæs­si­ge hjem eller hjem­land.

Jøder­nes iver efter at hjæl­pe flygt­nin­ge fra Mellem­østen og “flygt­nin­ge” fra Afri­ka* til Euro­pa, vil gan­ske snart med­fø­re, at Euro­pas befolk­nin­ger bli­ver mino­ri­te­ter i eget land. Ter­r­oren vil fort­sæt­te på det hjem­li­ge plan, og val­get kan kom­me til at stå mel­lem
at leve med dag­li­ge ydmy­gel­ser eller tage flug­ten.
Den­ne krig i slo­w­mo­tion kan kun føres, for­di euro­pæ­er­ne, og ikke mindst dan­sker­ne, er uen­de­ligt lang­som­me om at våg­ne op og erken­de den over­hæn­gen­de trus­sel mod vores eksi­stens som ret­mæs­si­ge eje­re af Euro­pa. Ingen synes at ænse, hvad der fore­går lige under næsen på os.

Man skal ikke for­ven­te, at andre vil møde dan­ske flygt­nin­ge med åbne arme, hvis vi bli­ver tvun­get ud af Euro­pa. Hvor skul­le vi flyg­te hen, når aggres­so­rer­ne til den tid har gjort ver­den til én stor flygt­nin­ge­lejr? Sto­re dele af ver­dens befolk­nin­ger vil være på
kon­stant flugt fra et eller andet hel­ve­de, som er under udvik­ling og bli­ver ved­li­ge­holdt af den inter­na­tio­na­le kli­ke af jøder. Ube­gri­be­lig, at vi sta­dig til­la­der jøder­ne, at de spil­ler os ud mod hin­an­den.

Euro­pæ­er­ne udnyt­tes af en lil­le inter­na­tio­nal eli­te og et antal hvi­de for­ræ­de­ri­ske med­lø­be­re som dum­me bøn­der i et spil skak, og det­te spil føl­ger et årtu­sin­der gam­melt regel­sæt om, at “det udvalg­te folk” skal beher­ske hele ver­den. Vi, der har obser­ve­ret pro­ble­met, kan håbe, at vore lands­mænd og euro­pæ­er­ne som hel­hed vil våg­ne op i tide, og der vil kom­me et opgør og et afslut­ten­de regn­skab — at jøder­ne og deres med­lø­be­re bli­ver stil­let til ansvar. Men alle­re­de på nuvæ­ren­de tids­punkt vil dom­me­ne ikke kun­ne mat­che med de ska­der, der alle­re­de er påført Euro­pa.

Det er på tide at fat­te pen og sværd og gøre op med tyran­ni­et. Det udfol­des ude­luk­ken­de af jøder­ne på ikke-jøders — for­trins­vis hvi­des — bekost­ning. At destru­e­re klo­dens san­de diver­si­tet er en util­gi­ve­lig for­bry­del­se i sig selv, og jøder­ne udstil­ler sig med deres ide­o­lo­gi og hand­lin­ger som den­ne ver­dens san­de bød­ler og raci­ster.

Rejs dig fra sofa­en, dan­sker, og vær med til at sen­de dis­se frem­me­de til­ba­ge til deres egne kul­tu­rer. Det gæl­der ikke mindst jøder­ne!

*) Afri­ka er det rige­ste kon­ti­nent på jor­den, når det gæl­der res­sour­cer fra natu­ren. Hvad Afri­ka mang­ler er orga­ni­sa­tion og uddan­nel­se. Det­te har ingen NGO’er dog for­må­et at til­fø­re i til­stræk­ke­lig mæng­de inden for det sid­ste hal­ve århund­re­de. Det skyl­des alt over­ve­jen­de, at de nød­ven­di­ge evner ikke er til ste­de hos mod­ta­ger­ne, og alle under­sø­gel­ser viser, at den­ne hin­dring ikke vil for­svin­de gen­nem århund­re­ders gene­ra­tio­ner i selv de mest udvik­le­de sam­fund. Det ene­ste der sker er, at det tid­li­ge­re højt udvik­le­de sam­fund lang­somt bli­ver truk­ket ned på sam­me sta­de som de lan­de, dis­se ind­van­dre­re kom­mer fra. Vi bli­ver inva­de­ret af men­ne­sker, hvis gen­nem­snit­li­ge IK lig­ger 30 points under niveau­et for en oprin­de­lig euro­pæ­er.