Når det bliver Danmarks tur

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 2017-04-10 (fortsat 15. april 2017)

 

Når det bli­ver Dan­marks tur til at bli­ve angre­bet af “isla­mi­ske ter­r­o­ri­ster”, fx ved et gasan­greb i det cen­tra­le Køben­havn, skal du vide, at den dan­ske rege­ring er ori­en­te­ret om angre­bet og har accep­te­ret, at det udfø­res imod den dan­ske befolk­ning efter anvis­ning fra CIA og Mos­sad. Alle taler­ne vil i for­vej­en være skre­vet, og i lig­hed med angre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter i 2001 vil alle jøder for­in­den være ble­vet adva­ret om at hol­de sig bor­te fra områ­det. Angre­bet vil igen have til for­mål at ret­fær­dig­gø­re for­stær­ket zio­ni­stisk-ame­ri­kansk krigs­fø­rel­se mod “isla­mi­ske ter­r­or­sta­ter” og “ISIS”. I øje­blik­ket hol­der det del­vist krist­ne Syrien for, men Iran og Nordkorea står højt på zio­ni­ster­nes liste over lan­de, der mang­ler at kom­me under jødisk bank­kon­trol.

Som de fle­ste for­modent­lig har ladet sig infor­me­re om fra jøder­nes DR og TV2 gen­nem de sene­ste dage, send­te USA tid­ligt fre­dag mor­gen den 7. april 2017 60 Toma­hawk kryd­ser­mis­si­ler (ét for­svandt i havet) fra ame­ri­kan­ske flå­de­far­tø­jer mod syri­ske fly­ve­ba­ser for at - for­hin­dre Syri­ens præ­si­dent Assad i at gen­ta­ge sit umen­ne­ske­li­ge angreb på befolk­nin­gen - som de tra­di­tio­nel­le fjen­der af sand­he­den udtryk­ker det.

De fle­ste med blot en smu­le ind­sigt i Isra­els agen­da i Mellem­østen vil vide, at Assads påstå­e­de gasan­greb var og er et arran­ge­ret sce­na­ri­um, der ude­luk­ken­de har haft til for­mål at beret­ti­ge det ame­ri­kan­ske “mod­svar”. Hele intri­gen er en præ­cis gen­ta­gel­se af optak­ten til angre­bet på Sad­dam Hus­se­ins Irak for snart tre årti­er siden. Den­gang var det nød­ven­digt at myr­de 3.000 ame­ri­ka­ne­re (ikke-jøder) for at star­te angre­be­ne på Af­gha­nistan og Irak. Lad os se hvor man­ge tyske­re, eng­læn­de­re og skan­di­na­ver, der skal myr­des, før vi hjer­ne­va­ske­de TV-sla­ver for­lan­ger … ! et angreb på Syrien og der­med indi­rek­te beder om en tred­je ver­denskrig. Irak hav­de ingen alli­e­re­de, men Syrien har hel­dig­vis ver­dens­mag­ten Rusland som alli­e­ret.

At præ­si­dent Trump har bøjet sig for den­ne agen­da viser nu med fortviv­len­de tyde­lig­hed, at han er fuld­stæn­digt i lom­mer­ne på den zio­ni­sti­ske skyg­ge­r­e­ge­ring i USA, åben­bart fra­ta­get enhver mulig­hed for at gen­nem­fø­re det fredspro­gram, der var afgø­ren­de for hans valg til præ­si­dent. Det­te knæ­fald for jøder­ne vil få uhyg­ge­li­ge kon­se­kven­ser i den nær­me­ste frem­tid.

Sagen er, at Syri­ens præ­si­dent Assad med hjælp fra Rusland inden det­te ame­ri­kan­ske mis­silan­greb var ved at vin­de sit land til­ba­ge. Den regu­læ­re natio­na­le hær af syri­ske patri­o­ter har præ­ste­ret en hel­te­mo­dig mod­stand for at hol­de aggres­so­rer­ne Israel og zio­nist-USA fra livet. Syrer­ne hav­de med sto­re tab nået et ven­de­punkt, hvor de hav­de til­kæm­pet sig et over­tag. De var i gang med at dri­ve Mos­sads og CIA’s ISIS ud af lan­det. Der­for hav­de Assad ikke den rin­ge­ste anled­ning til at for­fal­de til nogen form for des­pe­rat krigs­fø­rel­se ved at bru­ge cyan­gas mod nogen som helst i Syrien. I givet fald hav­de han haft hund­re­der af bed­re anled­nin­ger til at gøre det tid­li­ge­re i kri­gen.

Det­te under­stre­ger med al mulig tyde­lig­hed, at de zio­nist-kon­trol­le­re­de ame­ri­kan­ske styr­ker i Syrien, her­un­der en afde­ling af det abso­lut hjer­ne­va­ske­de og for­før­te “dan­ske” jæger­kor­ps, ikke under nogen omstæn­dig­he­der vil til­la­de, at Mos­sads og USA’s kryp­tostyr­ke, ISIS, taber sla­get i Syrien. Det har yder­li­ge­re som kon­se­kvens, at en direk­te mili­tær kon­fron­ta­tion med Syri­ens alli­e­re­de — Rusland, en kon­fron­ta­tion som zio­ni­ster­ne har sty­ret imod læn­ge, kan være nært fore­stå­en­de med den spe­ci­elt uhyg­ge­li­ge kon­se­kvens, at en tred­je ver­denskrig kan bry­de ud. Det er præ­cis, hvad jøder­ne i Israel og Was­hin­g­ton ønsker. Intet min­dre. Det er ikke hvad det euro­pæ­i­ske Ame­ri­ka ønsker, men hvi­de ame­ri­ka­ne­re er for længst sat uden for poli­tisk ind­fly­del­se i USA.

Der vil efter angre­bet i Køben­havn med bety­de­lig indig­na­tion fra medi­er­ne bli­ve opfor­dret til en for­ø­get ind­sats mod “den isla­mi­ske ter­ror”, som vi efter påstan­den lider under her i Vesten. Du vil bli­ve udfor­dret på hele følel­ses­re­gi­stret, ind­til du til­jub­ler en for­stær­ket ind­sats, dvs. med bil­le­der fra alle vink­ler af (dan­ske) døde børn, som vi ken­der fra pro­pa­gan­da­en om jøder­nes Holo­caust, fra det iraki­ske Kur­di­stan og nu fra Syrien.

Hvis dan­sker­ne fal­der for den­ne mani­pu­la­tion og ikke pro­teste­rer hør­bart og mærk­bart, vil vi med storm­skridt acce­le­re­re begi­ven­he­der­ne mod en ny ver­denskrig, som jøder­ne ønsker sig. Vi har ingen tra­di­tio­nel­le alli­e­re­de mere. Den nær­me­ste bar­ri­e­re mod det­te sinds­sy­ge rag­na­rok er Rusland og Vla­di­mir Putin, hvad enten vi synes om det eller ej.
Lige­som for Adolf Hit­ler i 1939 kan pro­vo­ka­tio­ner­ne bli­ve så far­li­ge for fæd­re­lan­det, i det­te til­fæl­de Rusland, at Putin er tvun­get til at for­sva­re rus­sisk ter­ri­to­ri­um mod de zio­nist-kon­trol­le­re­de NATO-aggres­so­rer, der efter­hån­den er mas­sivt opru­stet langs Vest­eu­ro­pas græn­ser mod Rusland. Hvis det sker, kan vi godt gra­ve os ned.

For­in­den håber vi, at du i det mind­ste har nået til erken­del­se af, at den ene­ste ter­ror, der udfol­des i Vesten, kom­mer fra zio­ni­ster­nes Mos­sad og CIA med det ene for­mål at hol­de angst, kri­ge og kri­ser igang og ulti­ma­tivt dri­ve os ud i en ny ver­denskrig til styr­kel­se af jøder­nes sinds­sy­ge fore­stil­lin­ger om et zio­ni­stisk ver­dens­dik­ta­tur.

Bud­ska­bet her­fra er: tænk dig om, inden du lader dig rive med i orgi­et af krigs-pro­pa­gan­da. Alter­na­ti­vet til at pro­teste­re af dine lun­gers ful­de kraft er at hol­de kæft og accep­te­re et ikke så fjer­nt Sto­ris­ra­el, hvor­fra et zio­ni­stisk ver­dens- og ræd­sels­re­gi­me vil bli­ve etab­le­ret. Der­ef­ter kan vi alle kys­se vore vest­li­ge demo­kra­ti­er og et men­ne­ske­ligt og fre­de­ligt livs­syn god­nat.

Fortsat 15. april 2017

Fra den kend­te og respek­te­re­de ame­ri­kan­ske kom­men­ta­tor og for­fat­ter Jim Fetzer brin­ger vi et uddrag med facts om det ame­ri­kan­ske mis­silan­greb på Syrien den 7. april 2017. Kom­men­ta­ren er fra den 11. april, på engelsk og 23 min. lang. Vi har frem­hæ­vet inter­es­san­te infor­ma­tio­ner på dansk fra den alter­na­ti­ve viden­ba­se, som vi fin­der langt mere til­lidsvæk­ken­de end den offi­ci­el­le.
“Deep sta­te” er et gen­nem­gå­en­de ame­ri­kansk udtryk med betyd­nin­gen “den zio­ni­sti­ske besæt­tel­ses­magt i USA”.

Tid­li­ge­re CIA agent Sus­an Lin­dau­er frem­hæ­ves af Jim Fetzer som en af de per­so­ner, der har været med til at afdæk­ke intri­ger­ne, som Mos­sad, det jødi­ske CIA og den jødisk domi­ne­re­de såkaldt neo-kon­ser­va­ti­ve grup­pe­ring i USA kon­stant desig­ner og imple­men­te­rer for at fast­hol­de ver­den i en til­stand af krig. I den føl­gen­de video for­tæl­ler hun, hvor­dan hun blev ter­r­o­ri­se­ret af sin tid­li­ge­re arbejds­gi­ver CIA, efter at have pro­teste­ret imod og afslø­ret, at Sad­dam Hus­se­ins ende­lø­se for­søg på at for­hin­dre en krig med USA gang på gang blev afvist af krigs­ma­ger­ne i Was­hin­g­ton. Det­te ske­te i peri­o­den efter Mos­sads og de neo-kon­ser­va­ti­ves angreb på Wor­ld Tra­de Cen­ter i 2001, natur­lig­vis også som en fal­se-flag ope­ra­tion. Ide­en var at udrå­be “isla­misk ter­ror” til den gene­rel­le fjen­de mod Vesten — og Sad­dam Hus­se­in (en tid­li­ge­re alli­e­ret af USA) til det øko­no­misk grund­lag for folk som Osama bin Laden (der intet hav­de med angre­bet at gøre). Efter ind­fø­rel­sen af The USA Patri­ot Act efter 2001, kun­ne stats­bor­ge­re i USA anhol­des og vare­tægts­fængs­les lang­va­rigt ale­ne på mistan­ke om med­vir­ken til “ter­r­o­ris­me” (Læs her, hvad ter­r­or­hyste­ri­et har med­ført af “ter­r­or­pak­ker” med ind­skrænk­nin­ger af dan­sker­nes per­son­li­ge fri­hed siden 2001.)

OBS: Vær opmærk­som på, at Sus­an Lin­dau­er taler ud fra per­son­lig erfa­ring om for­hand­lin­ger­ne med Irak. Hen­des per­son­li­ge erfa­rin­ger er der ingen grund til at betviv­le. Men når hun udta­ler sig om angre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter, benyt­ter hun tyde­lig­vis anden­hånd­s­in­for­ma­tio­ner med gæt­te­ri­er om, hvor­dan angre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter og Byg­ning 7 kun­ne være fore­gå­et, og hen­des per­son­li­ge kon­klu­sion (på tids­punk­tet for fil­men) er sta­dig afhæn­gig af den sted­li­ge fod­slæ­ben­de udvik­ling.
Tår­ne­ne kun­ne ikke for­vand­les til støv vha. ter­mit, selv ikke mili­tært for­stær­ket ter­mit, og den til­sy­ne­la­den­de påflyv­ning af tår­ne­ne er en kol­lek­tiv illu­sion, der blev skabt og gen­ta­get ved hjælp af vil­ligt med­vir­ken­de nyheds­me­di­er (se video­en “9/11- En psy­ko­lo­gisk ope­ra­tion”, og snyd ikke dig selv for indsla­get fra BBC Wor­ld News (ca. 3 timer og 47 min. inde i video­en), der annon­ce­rer Byg­ning 7’s kol­laps – men 20 min. for tid­ligt!).

Vi føl­ger op på udvik­lin­gen i den­ne sag. Det er muligt, at Trump med det­te kri­mi­nel­le og uover­lag­te angreb har åbnet en port på vid gab for yder­li­ge­re “gas­nings­til­fæl­de” i Syrien med efter­føl­gen­de straf­fe­re­ak­tio­ner fra den zio­nist-kon­trol­le­re­de ame­ri­kan­ske ledel­se og ver­dens mest skrup­pel­lø­se krigs­ma­ge­re.