Bagmændenes marionetter bærer skammens mærke

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 10. marts 2016.

 

Her præ­sen­te­rer vi en hånd­fuld af jøder­nes “skab­nin­ger” (kryp­to­jø­der, mario­net­ter eller laka­jer), der har med­vir­ket til de hvi­de vest­li­ge sam­funds kurs mod afgrun­den. De nuvæ­ren­de for­ræ­de­re kan imø­de­se et meget kon­tant rets­op­gør, når jøder­ne har taget flug­ten næste gang.

Mens du læser det­te, fort­sæt­ter afvik­lin­gen af den hvi­de vest­li­ge ver­den, for­di vi til­la­der det inter­na­tio­na­le syn­di­kat af kri­mi­nel­le jøder, eks­per­ter i orga­ni­se­ret kor­rup­tion, at besæt­te vores rege­rin­ger og stats­ap­pa­ra­ter.

I bogen “Kon­tro­ver­sen om Zion” (afslut­tet i 1956) skrev den tid­li­ge­re poli­ti­ske kor­re­spon­dent for Lon­don Times, Doug­las Reed, om de poli­ti­ske top­fi­gu­rer i England og USA, som den inter­na­tio­na­le jøde­dom kon­trol­le­re­de. Jøder­ne fun­ge­rer, som de altid har gjort, som krigs­ma­ge­re og pro­fit­ma­ge­re på beg­ge sider af fron­ter­ne.
Før, under og efter Anden Ver­denskrig kon­trol­le­re­de jøder­ne Sov­je­tu­ni­o­nen og på sam­me tid ind­fly­del­ses­ri­ge lede­re i den vest­li­ge ver­den, for­trins­vis dem, der lå inde med nøg­len til de stør­ste krigs­ma­ski­ner. Det var en uor­den for jøder­nes pla­ner med Vesten, at der i Tyskland i løbet af 1930’erne frem­stod en visio­nær og med tiden fol­kekær poli­ti­ker, Adolf Hit­ler, der hav­de obser­ve­ret og for­stå­et den inter­na­tio­na­le jøde­doms destruk­ti­ve spil og ønske­de at beskyt­te sit folk og Euro­pa mod den mor­de­ri­ske trus­sel fra jøder­ne.

Skam­mens Mær­ke
For­kla­ring: Det­te mær­ke afslø­rer oprin­del­sen af jødisk over­højhed.
(Expla­na­tion in Eng­lish: This mark reve­als the ori­gin of Jewish Supre­ma­cism.)
Det­te mær­ke udde­ler vi til enhver jøde, kryp­to­jø­de eller jøde­l­a­kaj, der gen­nem poli­tisk dob­belt­spil har arbej­det for eller aktu­elt arbej­der for jøder­nes over­ta­gel­sen af Euro­pa og det fort­sat­te fol­ked­rab på Euro­pas oprin­de­li­ge hvi­de befolk­nin­ger.

I England blev pre­mi­er­mi­ni­ster Win­ston Chur­chill gjort til jøder­nes “skab­ning”. Han agi­te­re­de oprin­de­ligt på grund­lag af en sund skep­sis mod jøder­nes ind­fly­del­se, men gen­nem­gik et ham­skif­te, da han fandt sig selv på ran­den af en per­son­lig kon­kurs. Hans ejen­dom og offent­li­ge ansigt blev kun red­det gen­nem en påfal­den­de ret­ti­dig hånds­ræk­ning fra jødi­ske pen­ge­mænd.

I USA var “skab­nin­gen” præ­si­den­ten Franklin D. Roo­se­velt, som love­de det ame­ri­kan­ske folk, at deres søn­ner aldrig vil­le bli­ve sendt i krig. Han slut­te­de med at gøre præ­cis det mod­sat­te, da han til­stræk­ke­ligt læn­ge hav­de været fast­holdt i en til­stand af svæk­kel­se og måt­te pris­gi­ve afgø­ren­de beslut­nin­ger til para­sit­ter­ne, der svir­re­de omkring hans embe­de.

På den måde har jøder­ne efter en æld­gam­mel og for­fi­net stra­te­gi infil­tre­ret og kon­trol­le­ret mag­tens posi­tio­ner, hvor de til slut har instal­le­ret deres egne “skab­nin­ger” – mario­net­ter­ne. Dis­se skab­nin­ger lig­ner sjæl­dent jøder, men er altid af en eller anden per­son­li­ge årsag ét hund­re­de pro­cent loy­a­le over for deres ska­be­res destruk­ti­ve agen­da.


Kryp­to­jø­den Chur­chill, alko­ho­li­se­ret og fal­le­ret, en kata­stro­fe for Euro­pas over­le­vel­se, en jøde­l­a­kaj, der på fal­ske for­ud­sæt­nin­ger var med til at iværk­sæt­te kri­gen mod det natio­nalso­ci­a­li­sti­ske Tyskland.
Foto: Inter­net­tet

 

Uddrag af Kon­tro­ver­sen om Zion:
“En auto­ri­tet … hr. Win­ston Chur­chill [skrev i 1920]:
“Det fore­kom­mer næsten som om både det krist­ne evan­ge­li­um og evan­ge­li­et om antik­rist var plan­lagt til at skul­le opstå blandt sam­me folk, og som om den­ne gåde­ful­de og hem­me­lig­heds­ful­de race var ble­vet udvalgt til at mani­feste­re det mest ophø­je­de og det aller lave­ste, både det gud­dom­me­li­ge og det djæ­vel­ske … Helt til­ba­ge fra ‘Sparta­cus’ på Wei­s­haupts tid til Karl Marx og frem til Trotskij (Rusland), Bela Kun (Ungarn), Rosa Luxem­burg (Tyskland) og Emma Gold­man (USA) er den­ne ver­den­s­oms­pæn­den­de sam­men­svær­gel­se til omstyr­tel­se af civi­li­sa­tio­nen og til opbyg­ning af sam­fun­det på basis af stand­s­et udvik­ling, mis­un­de­lig ond­skabs­fuld­hed og umu­lig lig­hed, fort­sat vok­set støt. Den spil­le­de, som den moder­ne for­fat­ter fru Nes­ta Web­s­ter så talent­fuldt har vist det, en afgjort tyde­lig rol­le i den fran­ske revo­lu­tions tra­ge­die. Den har været drivfje­de­ren i samt­li­ge sam­funds­un­der­gra­ven­de bevæ­gel­ser gen­nem det nit­ten­de århund­re­de; og nu er det omsi­der lyk­ke­des den­ne grup­pe af usæd­van­li­ge per­son­lig­he­der fra under­ver­de­nen i Euro­pas og Ame­ri­kas sto­re byer at gri­be det rus­si­ske folk om stru­ben og prak­tisk taget bli­ve dets ube­strid­te her­ske­re over det­te enor­me impe­ri­um. Der er intet behov for at over­dri­ve den andel dis­se inter­na­tio­na­le og hoved­sa­ge­ligt atei­sti­ske jøder har spil­let i ska­bel­sen af bol­sje­vis­men og den rus­si­ske revo­lu­tion. Det er afgjort en meget væsent­lig rol­le; mulig­vis over­går den samt­li­ge andre.”

Det er den sid­ste oprig­ti­ge udta­lel­se (som jeg [Doug­las Reed] har kun­net fin­de) om det­te spørgs­mål fra en leden­de offent­lig per­son. Efter det­te tids­punkt sæn­ke­des en band­lys­ning af offent­lig dis­kus­sion ned over ver­den, og Den Sto­re Stil­hed fulg­te – op til dagen i dag. I 1953 næg­te­de hr. Chur­chill at give til­la­del­se til (som det kræ­ves efter engelsk lov), at der måt­te laves en foto­stat af den­ne arti­kel (fra Illu­stra­ted Sun­day Her­ald, den 8. febru­ar 1920), uden at han sag­de grun­den her­til.”


Kryp­to­jø­den Roo­se­velt, en svæk­ket mand uden over­blik blev til sidst jøder­nes skab­ning i USA og arran­ge­re­de den ame­ri­kan­ske del­ta­gel­se i Anden Ver­denskrig.
Foto: Inter­net­tet

 

Uddrag af Kon­tro­ver­sen om Zion:
“Hr. Robert E. Sherwood under­stre­ger, at hr. Roo­se­velt altid føl­te sig for­fulgt “af Wil­sons gen­færd” [en tid­li­ge­re mario­net]. Da hr. Roo­se­velt hav­de været præ­si­dent i to år, skrev hans par­ti­le­der, hr. James Far­ley: “Præ­si­den­ten så dår­lig ud … hans ansigt var fortruk­ket og hans reak­tio­ner lang­som­me” (1935) og to år sene­re var han “cho­ke­ret over præ­si­den­tens udse­en­de” (1937). I 1943 var mada­me Chi­ang Kai-shek “cho­ke­ret over præ­si­den­tes udse­en­de”. I 1944 siger hr. Mer­ri­man Smith: “Han så ældre ud, end jeg nogen sin­de hav­de set ham, og han tal­te usam­men­hæn­gen­de”, og jr John T. Flynn siger, at bil­le­der af præ­si­den­ten “cho­ke­re­de natio­nen”. I 1945 kom frø­ken Fran­ces Per­kins, et med­lem af hans rege­ring, ud fra hans kon­tor med orde­ne: “Jeg kan ikke hol­det det ud. Præ­si­den­ten ser for­fær­de­ligt ud.””


Mer­kel og Hol­lan­de, to top­ma­rio­net­ter i den jødi­ske agen­da for Euro­pa.
Foto: Inter­net­tet. Tekst: o​-​d​-​i​-​n​.org

 

Den Kor­te Avis skrev den 10. marts 2016:
“Angela Mer­kel er svær at slip­pe af med – det gør det langt svæ­re­re for Euro­pa at få styr på sine enor­me asyl­pro­ble­mer.”

Over­skrif­ten kun­ne lyde som en bekla­gel­se, men det­te onli­ne-jøde­me­die udstil­ler kun ska­de­fryd over, at det er mere end van­ske­ligt at kom­me af med en af jøder­nes “skab­nin­ger” i euro­pæ­isk poli­tik. Et par dage for­in­den rap­por­te­re­de avi­sen: “EU er på vej til at begå en skæb­nesvan­ger histo­risk fejl­ta­gel­se i for­hand­lin­ger­ne med Tyrkiet.”
Hyk­le­ri­et vil ingen ende tage. Den Kor­te Avis skri­ves af zio­ni­ster. De for­sø­ger uop­hør­ligt at frem­pro­vo­ke­re ufred mel­lem mus­li­mer og krist­ne i Danmark. Vi kun­ne bestemt und­væ­re såvel jøder som mus­li­mer i Danmark, men der er ingen grund til at udkæm­pe zio­ni­ster­nes kri­ge på dansk jord. Måske føler dis­se mili­ta­ri­sti­ske jøder sig efter­hån­den utryg­ge ved, at der impor­te­res for man­ge mus­li­mer fra det mel­le­møst­li­ge områ­de. Tyr­ker­ne er langt mere vel­kom­ne som hem­me­lig for­bunds­fæl­le med Israel, og det vil sta­dig være muligt at lade østjø­der ind­van­dre som “tyr­ke­re”. I vir­ke­lig­he­den er lig­he­den mel­lem østjø­de­r­nes etni­ske udgangs­punkt og øst­tyr­ker­ne slå­en­de.

Som en del af de jødi­ske medi­ers pro­pa­gan­da kan vi iagt­ta­ge en vis til­freds­hed med, at det hvi­de Euro­pa er i frit fald mod afgrun­den. Inter­nt jub­ler jøder­ne over, at ingen dan­ske­re rea­ge­rer, at vild­led­nin­gen fra deres medi­er og poli­ti­ke­re efter­la­der Per og Poul ude af stand til at skel­ne mel­lem ven eller fjen­de.


Fogh Ras­mus­sen, aktiv top­ma­rio­net for de jødi­ske krigs­ma­ge­re i USA.
Foto: Inter­net­tet. Tekst: o​-​d​-​i​-​n​.org

 

Fogh Ras­mus­sen har som gene­ral­se­kre­tær i NATO fun­ge­ret som for­mid­ler af den jødi­ske krigs- og kri­se­ska­ben­de pro­pa­gan­da gen­nem peri­o­den 1. august 2009 – 30. sep­tem­ber 2014. Posten blev til­delt ham for hans “suc­ces­ful­de” ind­sats for at få tid­li­ge­re sov­je­ti­ske rand­sta­ter opta­get i EU. En anden jøde og kryp­to-euro­pæ­isk leder har afløst ham som gene­ral­se­kre­tær i NATO. Det er den nor­ske Jens Stol­ten­berg.


Hvis Satan hav­de et ansigt … Foto: Inter­net­tet
Her ser vi, hvor Fogh Ras­mus­sens loy­a­li­tet hører hjem­me.
Bag ham Ber­tel Haar­der, tidl. “dansk” repræ­sen­tant i Nor­disk Råd.
Bil­le­det er fra syna­go­gen i Køben­havn under fejrin­gen af 60 års­da­gen for jøder­nes “red­ning” til Sverige, en af histo­ri­e­for­falsk­nin­ger­ne i seri­en af jødi­ske holo­caust-løg­ne.

 

Fogh Ras­mus­sen fort­sæt­ter sin destruk­ti­ve virk­som­hed; læs her i Busi­ness:
Den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster og NATO-gene­ral­se­kre­tær Anders Fogh Ras­mus­sen skal hjæl­pe råd­giv­nings­gi­gan­ten Boston Con­sul­ting Group med blandt andet at få fle­re for­svars­mi­ni­ste­ri­er og våben­producenter på kun­de­li­sten.


Løk­ke Ras­mus­sen, top­ma­rio­net i par­ti­et Ven­stre.
Bemærk den kost­ba­re prom­ove­ring, som den­ne opsæt­ning af ban­ne­re repræ­sen­te­rer.
Foto: o​-​d​-​i​-​n​.org

 

Det var ikke et til­fæl­de, at rege­rings­mag­ten i Danmark blev over­dra­get til Løk­ke Ras­mus­sen, da Fogh Ras­mus­sen til­t­rå­d­te gene­ral­se­kre­tær­po­sten i NATO i 2009.

Under den­ne mand, Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der jo kan for­veks­les med en god dan­sker af mul­den, vil afvik­lin­gen af Danmark og over­dra­gel­sen af alle vær­di­er i Danmark til jøder­ne fort­sæt­te uan­fæg­tet, hvis ingen gri­ber ind. Som jøder­nes kran­se­kage­fi­gur behø­ver han kun at fort­sæt­te som leve­brød­spo­li­ti­ker. Hans for­nem­me­ste opga­ve er at være træg og visions­løs, at plapre vide­re i øst og vest om dit og dat som han ple­jer, mens alt fort­sæt­ter mod afgrun­den for dan­sker­ne. Der er intet at sige til, at de moral­ske tøm­mer­mænd af det­te dob­belt­spil jævn­ligt må dul­mes med festi­vi­tas og druk.

Kun en snar­lig fol­ke­lig opvåg­ning, der foku­se­res i et mas­sivt pres mod den poli­ti­ske beslut­nings­pro­ces, kan ændre den døds­kurs, som Danmark er sty­ret ind på af jøder­ne og deres mario­net­ter.