Lars Vilks, en forpjusket provokatør i zionisternes sold

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org kommentar til Den Korte Avis, 16. marts 2015.

 

På veg­ne af et uni­ver­selt zio­ni­stisk ønske om at sæt­te ver­den i brand har Lars Vil­ks gjort det sam­me i Sverige, som jøden Flem­m­ing Rose gjor­de i Danmark med Muham­med-teg­nin­ger­ne. Man kan sige, at den dan­ske pro­vo­ka­tion var en anel­se mere kunst­ne­risk, mens Vil­ks’ kunst udmær­ker sig ved at være påfal­den­de infan­til.

Men for­må­let var og er det sam­me: at ska­be fal­ske fri­heds­kæm­pe­re for frie ytrin­ger med det bag­ved­lig­gen­de motiv at oppi­ske et had mel­lem den mus­lim­ske ver­den og den krist­ne. Del og hersk er zio­ni­sters og jøders æld­gam­le red­skab til at beri­ge sig i rør­te van­de. I ly af tumul­ten udbyt­ter og under­gra­ver de vores vest­li­ge ver­den og dens kul­tur.


Foto: Ste­en Raa­s­chou

 

Kom­men­tar til bil­le­det:
Lars Vil­ks i for­grun­den tv. under Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bets over­ræk­kel­se af en af de man­ge selvan­pris­nin­ger, som jøder elsker. Umid­del­bart bag ham, Aia Fog, et andet jødisk med­lem af Dansk Fol­ke­par­ti, hun er jurist og fag­for­e­nings­kon­su­lent, tidl. soci­al­de­mo­krat og sene­st kan­di­dat til EU for DF! – bag hen­de teo­lo­gen Katri­ne Win­kel Holm fra bevæ­gel­sen Tide­hverv, hun er næst­for­mand i Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet og besty­rel­ses­med­lem i DR, des­u­den dat­ter af Søren Krarup (DF) (en jøde­lig­nen­de mand, der er præst i den dan­ske fol­kekir­ke og i jødi­ske medi­er stra­te­gisk omta­les som anti­se­mit). I bag­grun­den med hvidt skæg filo­se­mit­ten Lars Hede­gaard, tidl. for­mand for Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet og fra 2014 jøde pr. kon­ver­te­ring, samt Søren Esper­sen, næst­for­mand i DF og glø­de­n­de zio­nist, der optræ­der i syna­go­gen i Køben­havn iført jødisk kalot (for at for­kla­re hans til­ste­de­væ­rel­se i Den Dan­ske For­e­ning i 90’erne og det føl­gen­de ind­t­og i Dansk Fol­ke­par­ti blev han af jødi­ske medi­er “beskyldt” for at have flir­tet med nazis­men).
Det­te podie siger mere om det jødi­ske og zio­ni­sti­ske fun­da­ment under Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet og Dansk Fol­ke­par­ti, end vi kan nå at adva­re om på de kom­men­de hund­re­de sider.

Her er så over­skrif­ten -

Den ter­r­ortru­e­de teg­ner Lars Vil­ks fik en pris på Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bets 10 års jubilæums­dag”

- og det gla­de bud­skab i Den Kor­te Avis:

Redaktionel kommentar

Vil­le det være muligt for en almin­de­lig sven­sker at teg­ne pro­fe­ten Muham­med som en hund og få teg­nin­ger­ne udgi­vet i et stør­re svensk dag­blad? … Nej!

Vil­le det være muligt for en almin­de­lig dan­sker at teg­ne pro­fe­ten Muham­med til almin­de­lig lat­ter­lig­gø­rel­se og få teg­nin­ger­ne udgi­vet i Jyl­lands-Posten? … Nej!

Vil en zio­ni­stisk pro­vo­ka­tør, der ved, at pro­fe­ten ikke må gen­gi­ves i bil­le­der og med de rig­ti­ge for­bin­del­ser til et jødisk medie, kun­ne gøre det beskrev­ne i Sverige og Danmark

Abso­lut! som vi har set det ske.

Smag på ordet “tryk­ke­fri­heds­sel­skab”. Det oser af klas­sisk hånd­hæ­vel­se af fri­he­den til at udbre­de sig uhin­dret i tale og skrift.
Men tro ikke, at det­te sel­skab er for­ta­ler for alles ret til uhin­dret at kom­me til orde i det offent­li­ge rum. Gen­nem sel­ska­bets gen­nem­gå­en­de pro­se­lyt­ter af zio­ni­stisk ori­en­te­ring og/eller jødisk her­komst vog­tes de lit­teræ­re fla­ske­hal­se i Danmark for at for­hin­dre beret­ti­get kri­tik af jøder­nes besæt­tel­se af Danmark eller deres såkald­te Holo­caust, for eksem­pel ved at for­hin­dre en bog som “Over­ta­gel­sen – en krig i slo­w­mo­tion” i at bli­ve trykt og mar­keds­ført nor­malt, dvs. som det sker med jødi­ske udgi­vel­ser. Nav­ne som Klaus Rif­b­jerg, Leif David­sen, Jus­si Adler-Olsen, Car­sten Jen­sen, Flem­m­ing Rose o.m.a. har i årti­er lukre­ret på det­te jøde­be­for­dren­de, kon­kur­ren­ce­forvri­den­de system i Danmark.

Sel­ska­bet er en zio­ni­stisk for­sam­ling, der pri­mært har til for­mål at prom­ove­re udgi­vel­ser fra egne ræk­ker og udde­le pri­ser til for­ræ­de­ri­ske pro­vo­ka­tø­rer i for­hold til natio­ner­ne Sverige og Danmark.

Lars Vil­ks er en ynke­lig figur, der træk­kes frem i jøde­pres­sen som ter­r­ortru­et. Ingen tvivl om, at det vil­le være en enorm pro­pa­gan­da­mæs­sig fjer i hat­ten på hans sponso­rer, hvis et af dis­se arran­ge­men­ter, hvor han udstil­les i et for­holds­vis offent­ligt forum, resul­te­re­de i et atten­tat på ham. Han er i høj grad und­vær­lig og langt mere værd som mar­tyr. Hel­dig­vis har ingen fun­det det pas­sen­de at spar­ke til en, der alle­re­de lig­ger ned i enhver moralsk betyd­ning.