Læg hånden på Bibelen og sværg for Gud …”

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org, PROJECT APOLLO fortsat

 

Læg hånden på Bibelen og sværg for Gud, at De har gået på Månen”

Da Neil Arm­strong var ble­vet ældre, for­søg­te den sand­heds­sø­gen­de revi­sio­nist og film­mand Bart Sib­rel at over­ta­le ham til at læg­ge ven­stre* hånd på Bibe­len og svær­ge for Gud, at han hav­de gået på Månen. Der var end­da en kon­tant præ­mie på 5.000 dol­lars at ind­kas­se­re (bemærk, at pen­ge­be­lø­bet var uden betyd­ning for en per­son, der så læn­ge han holdt sig til dre­je­bo­gen, vil­le bli­ve betalt af CIA i ube­stik­ke­ligt omfang). Neil Arm­strong hav­de ry for at være reli­gi­øs, og i så fald vil­le han opfat­te en eds­af­læg­gel­se på Bibe­len som en hand­ling med kon­se­kvens over for den ska­ber, han tro­e­de på. Men hvem, der vir­ke­lig hav­de bet­rå­dt Månen, vil­le tøve med at bekræf­te det­te for Gud og et ver­den­s­oms­pæn­den­de publi­kum? Ingen, kun­ne man for­mode.
Men Neil Arm­strong afslog. Se i den føl­gen­de video, hvor­dan han kred­se­de om den var­me grød, mens han for­søg­te at fin­de et pas­sen­de svar. Først anfæg­te­de han Bart Sib­rels ret til at være på ste­det, så gøg­le­de han med, at den for­hån­den­væ­ren­de bibel nok var falsk, der­ef­ter påstod han, at mod­par­ten gjor­de sig til grin over for ver­den, og da det psy­ko­lo­gi­ske slag alle­re­de var tabt, fik han taget sig sam­men til en afvis­ning begrun­det med, at Mr. Sib­rel ikke fortjen­te svar (i fler­tal). Hvor­for ikke bare luk­ke mun­den på hr Sib­rel med en vel­o­p­lagt og ærlig eds­af­læg­gel­se og der­ef­ter sen­de de 5.000 dol­lars vide­re til den loka­le kir­ke? Dumt, Neil Arm­strong – Eller så vi en reli­gi­øs mand, der fryg­te­de for sin frel­se, hvis han aflag­de falsk vid­nes­byrd for Gud?

*) I ame­ri­kan­ske rets­sa­le aflag­de vid­ner tid­li­ge­re ed på, at de kun vil­le sige sand­he­den – ved at læg­ge ven­stre hånd (hjer­te­hån­den) på Bibe­len, mens høj­re hånd (våben­hån­den, eller den hånd, der kun­ne være bræn­de­mær­ket fra tid­li­ge­re dom­me) blev holdt op med strakt hånd­fla­de, enten for at sym­bo­li­se­re, at man tog Gud i ed uden våben i hånd, eller histo­risk for at vise bræn­de­mær­ket, der vid­ne­de om, at man tid­li­ge­re var dømt for en alvor­lig for­bry­del­se.

Se det kend­te optrin her:

Retur til Astro­nau­ter­nes adfærd