Kussificeringen” af hvide mænd

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 2016-10-10.

 

Kus­si­fi­ce­rin­gen” af hvi­de mænd sen­der vores hvi­de kvin­der i arme­ne på ind­van­drer­ne.

Måske har du bemær­ket, at det er ble­vet mere og mere “aner­kendt” i medi­er­ne at erklæ­re sig som bøs­se, les­bi­sk, femi­nist, metro­seksu­el, biseksu­el, trans­ve­stit, mildt pædo­fil, maso­chist, baby­seksu­el osv. Unge påvir­ke­li­ge men­ne­sker ani­me­res til at optræ­de i for­skel­li­ge rol­lemo­del­ler, der kan fasci­ne­re dem her og nu under deres udvik­ling af en per­son­lig­hed.

I den­ne pro­ces, hvor jøder­ne for­sø­ger at per­ver­te­re hvi­de men­ne­skers natur­li­ge seksu­el­le ori­en­te­ring, til­by­der den jødi­ske pres­se et væld af muli­ge afvi­gel­ser. Til­bud­de­ne fin­des i alle gængse livs­stils­ma­ga­si­ner, mode­tøjs­ma­ga­si­ner, ung­doms­ma­ga­si­ner, uge­bla­de, film, seri­er og bøger. Ken­dis­ser og “stjer­ner” prom­ove­rer afvi­gel­ser­ne. 

Det gøres mon­dænt at være seksu­elt eks­klu­siv og optræ­de i beklæd­ning, der afspej­ler en alter­na­tiv per­son­lig­hed. I man­ge kunst­ner­grup­per — ofte jødisk etab­le­re­de til for­må­let — er det lige­frem, om ikke en nød­ven­dig­hed, så en meget værds­at præ­fe­ren­ce at være spe­ci­al­køn­net for at kun­ne opnå “berøm­mel­se”.

Man frem­hæ­ver mænd, der optræ­der i kro­p­snært tøj med et femi­nint snit, spe­ci­el­le kari­ka­tu­r­ag­ti­ge fri­su­rer, øre- eller næsesmyk­ker og makeup. Udstil­lin­gen af idi­o­ter­ne vil ingen ende tage. Jøder­ne læg­ger ger­ne krop til de for­skel­li­ge udga­ver af “mænd”, som kan kopi­e­res, og unge hvi­de mænd bider på kro­gen som hyste­ri­ske kvin­der i en sko­bu­tik.

Stef­fen Köni­ger, AfD, juni 2016, iro­ni­se­rer (her på tysk) over 60 for­skel­li­ge beteg­nel­ser for afvi­gen­de seksu­a­li­tet. Video­en viser, hvor­dan ind­led­nin­gen til en tale i par­la­men­tet kun­ne lyde, hvis man skul­le tage høj­de for alle afvi­gel­ser: “Højtæ­re­de bøs­ser … m.m.fl.”. Han bli­ver kaldt til orden af for­man­den, men en høflig ind­led­ning kan van­ske­ligt cen­su­re­res.

Jøder­nes indavl har opho­bet for­skel­li­ge uhel­di­ge egen­ska­ber i deres gener, fx en præ­do­mi­nans blandt jødi­ske kvin­der for bryst­kræft, og både jødi­ske mænd og kvin­der er homo­seksu­el­le i usæd­van­ligt omfang. Det er der­for et mål for jøder­ne i deres gene­rel­le agen­da at ned­bry­de faste fami­li­e­ram­mer og hete­ro­seksu­el­le kær­ne­fa­mi­li­er i alle hvi­de sam­fund. Den tra­di­tio­nel­le, sun­de og tryg­ge kær­ne­fa­mi­lie gøres til noget usæd­van­ligt kede­ligt gen­nem den jødi­ske pro­pa­gan­da.

Jøder­nes pro­pa­gan­da hand­ler om at til­ve­je­brin­ge en gene­rel accept af alle for­mer for afvi­gel­ser. Bøs­se­op­tog er en af dis­se, der bidra­ger til at ned­bry­de nor­ma­li­tet blandt hvi­de men­ne­sker i deres oprin­de­ligt nor­ma­le ram­mer. Jøder­ne sør­ger yder­li­ge­re for, at den øje­blik­ke­li­ge kom­plet uøn­ske­de ind­van­dring alt over­ve­jen­de består af unge avls­dyg­ti­ge mænd fra Afri­ka og Mellem­østen — dvs. sor­te og lidt min­dre sor­te.

Vores lyse nor­di­ske kvin­der — især i den kate­go­ri, hvor den intel­lek­tu­el­le døm­me­kraft helt viger for bio­lo­gisk kod­ning — fra­væl­ger de “kus­si­fi­ce­re­de” nor­di­ske mænd og væl­ger sig en alfa-han fra ind­van­drer­grup­pen.

Pro­ble­met er det sam­me, når hvi­de mænd tager til Thailand, Filip­pi­ner­ne, Bra­si­li­en, Afri­ka eller går på Inter­net­tet for at fin­de en asi­a­tisk eller afri­kansk kone. Racer­ne blan­des, og den natur­li­ge diver­si­tet på klo­den redu­ce­res grad­vis. Bør­ne­ne bli­ver mel­lem­pro­duk­ter uden en enty­dig natio­nal iden­ti­tet, og det pas­ser jøder­ne.

Det er natur­lig­vis en fejl­ta­gel­se ud over alle græn­ser, men dis­se kvin­der og mænd råder ikke over den nød­ven­di­ge omtan­ke til at kun­ne gen­nem­skue jøder­nes fald­gru­be. Ud over påvirk­nin­gen fra den jødi­ske pro­pa­gan­da, sty­res kvin­der­ne pri­mært af deres bio­lo­gi­ske drif­ter i ret­ning af at mul­ti­pli­ce­re sig ved at avle børn med en stærk han. Sort, brun eller hvid — det gør ingen for­skel i den kate­go­ri af kvin­der.

Jøder­ne jub­ler. De dum­me hvi­de race­blan­der sig og uddør som den ulti­ma­tivt mest suc­ces­ful­de race. Der­med bli­ver plad­sen som ver­dens ene­ste eli­tæ­re men­ne­sker over­ladt til de hal­ten­de jøder — præ­cist som de har plan­lagt. Der er ikke tale om en fjern grup­pe­ring bag skri­ve­bor­de­ne i nyheds-redak­tio­ner­ne, men om dan­sker-lig­nen­de jøder i rege­rin­gen og det øvri­ge stats­ap­pa­rat i tæt sam­ar­bej­de med den inter­na­tio­na­le jøde­dom i EU.


Alle hvi­de euro­pæ­e­re har tusin­der af års udvik­ling bag sig. Kast ikke din etni­ske arv i grams ved at fal­de for “diversitets”-bedraget.
Den san­de diver­si­tet opnås gen­nem beva­rel­sen af racer­nes for­skel­lig­hed.
Foto: Inter­net­tet

 

Så, kære hvi­de kvin­de­li­ge og mand­li­ge race­fæl­le – Tænk dig om. Lær at værds­æt­te din egen race, inden det er for sent. Intet er bed­re og smuk­ke­re end hvi­de kvin­der og mænd. Lad være at kaste ver­dens bed­ste men­ne­ske­e­gen­ska­ber i grams ved at redu­ce­re vores race gen­nem blan­ding med andre racer. Und­gå især jøder­ne, der i et vist omfang er kom­met til at lig­ne hvi­de men­ne­sker og ynder at blan­de sig med os, som om de til­hør­te vores race. De kal­des for kryp­to­jø­der.

Jøder­ne repræ­sen­te­rer ikke en selv­stæn­dig race i tra­di­tio­nel antro­po­lo­gisk betyd­ning. De er højst en ide­o­lo­gisk “race”, et sam­men­rend af alver­dens men­ne­ske­ty­per. De er de far­lig­ste at avle børn med. Deres gen­pul­je er syg­doms­be­fængt, og hver­ken den jødi­ske eller negroi­de for­må­en kom­mer på høj­de med hvi­de men­ne­skers. Dine børn bli­ver mulat­ter eller halv­jø­der og får en snæv­re­re hori­sont. Et væld af frem­ra­gen­de egen­ska­ber, som du kun fin­der hos din egen hvi­de race, vil gå til grun­de, hvis du ikke tæn­ker dig om. Ver­den bli­ver en anden — grad­vis fat­ti­ge­re, mere til­ba­ge­stå­en­de og krigs­li­der­lig — tak­ket være dig, der blan­der racer­ne.