Kontroversen om Zion

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org, 27. januar 2014.

Den­ne bog ude­luk­kes af gængse for­lag og bog­hand­ler, for­di den ankla­ger jøder.

Doug­las Reed, der fød­tes i 1895, og som, før han trå­d­te til­ba­ge i efter­å­ret 1938, var Euro­pa-kor­re­spon­dent ved den pre­sti­ge­fyld­te Lon­don avis The Times, sat­te sig snart efter slut­nin­gen af Anden Ver­denskrig en opga­ve, som man­gen en bed­re kva­li­fi­ce­ret per­son var veget for­skræk­ket til­ba­ge fra. Han vil­le doku­men­te­re jøde­dom­mens udvik­ling fra det fem­te århund­re­de før Kri­sti fød­sel ind­til nuti­den, såvel som jøder­nes ind­fly­del­se på sam­fun­det og poli­tik­ken i deres vært­slan­de. Trods et vist antal uund­gå­e­li­ge fejl er det­te lyk­ke­des ham så strå­len­de, at man med god samvit­tig­hed kan reg­ne The Con­tro­ver­sy of Zion med blandt de vig­tig­ste poli­ti­ske bøger i det 20. århund­re­de. Doug­las Reed afslut­te­de sit mester­værk i slut­nin­gen af 1956 i en alder af 61 år. Skønt der blev ham forundt end­nu 20 år, kom han ikke til at ople­ve udgi­vel­sen af bogen, for han fandt ingen for­læg­ger. Først kort efter hans død udkom The Con­tro­ver­sy of Zion i Syd­afri­ka.

Den vest­li­ge ver­dens fol­keslag kan ikke leve under det zio­ni­stisk kon­trol­le­re­de glo­ba­li­sti­ske system. Det dræ­ber deres sjæ­le og deres kul­tur; det til­stræ­ber deres bio­lo­gi­ske uds­let­tel­se. Med stem­me­sed­len lader intet sig ændre; væb­net mod­stand vil­le under de nuvæ­ren­de betin­gel­ser være selv­mord. Det ene­ste, vi kan gøre, er at udvi­de kred­sen af de viden­de, idet vi lader oplys­nin­ger til­fly­de det min­dre­tal, som kan og vil tæn­ke selv og som bli­ver under­trykt af de her­sken­de og deres medi­er. Tak­ket være inter­net­tet er det­te i dag muligt.
”Det fryg­te­li­ge er, at den som søger sand­he­den risi­ke­rer at fin­de den”, lyder et fransk ord­s­prog. For den, som søger sand­he­den om ver­dens nuvæ­ren­de til­stand og vil vide, hvor­dan det er kom­met der­til, at ver­den befin­der sig i den­ne til­stand, kan læs­ning af Doug­las Reeds Kon­tro­ver­sen om Zion på det var­me­ste anbe­fa­les.
— Jür­gen Graf, 8. august 2011

Doug­las Reeds bog er over­sat og udgi­vet af Dan Publis­hing i 2013. Kor­rek­tur, omslag og lay­out til e-bogen, janu­ar 2014: O​-​D​-​I​-​N​.org. E-bogen er på 708 sider og kan frit hen­tes ved at klik­ke på bil­le­det.
Filen ‘Kon­tro­ver­sen om Zion.pdf’ må udelt kopi­e­res til gra­tis udveks­ling.

Læs også Jür­gen Grafs intro­duk­tion til The Con­tro­ver­sy of Zion.

Kon­trol­ler ind­hol­dets auten­ti­ci­tet ved hjælp af hash-calcu­la­to­ren (for­kla­rin­gen fin­des sidst i artik­len “WTC-atten­ta­tet opkla­ret”.

MD5-koden skal være: 41FC4A24D9224A89DD5F1ACD71A8BA29
CRC-32-koden skal være: 3228F7A3

God læse­lyst og ny erken­del­se.

Gene­relt om O-D-I-N.org’s e-bøger:

Bøger­ne down­lo­a­des som PDF-fil, der kan læses i Ado­be Rea­der (hen­tes her).

Vælg at læse bogen inter­ak­tivt i helskærm (full scre­en).
I den vis­ning kan der navi­ge­res med føl­gen­de taster:

Høj­re­pil (eller klik på ven­stre musek­nap):Side frem.
Ven­strepil (eller klik på høj­re musek­nap):Side til­ba­ge.
Ctrl-End:Til sid­ste side (bag­si­den).
Ctrl-Home:Til før­ste side (for­si­den).
Ctrl-F:Åbner søge­funk­tion, hvor du fx kan skri­ve “ind­holds­for­teg­nel­se” (uden anfør­sels­tegn) og væl­ge “For­ri­ge”, for at retur­ne­re til ind­holds­for­teg­nel­sen.

Fra ind­holds­for­teg­nel­sen kan der hop­pes til ethvert af kapit­ler­ne.