Kontakt og medlemskab

Redaktionelt

Ver. 21. janu­ar 2017

Tilslutning

Hvis du deler orga­ni­sa­tio­nens opfat­tel­se af det over­ord­ne­de pro­blem: at den­ne ver­dens jøder for­sø­ger at over­ta­ge suveræ­ne natio­ner for at under­læg­ge dem en zio­ni­stisk ver­dens­re­ge­ring, og du kan til­slut­te dig vores løs­nings­prin­cip for Danmark: ind­fly­del­se efter repræ­sen­ta­tion, er det på tide, at du slut­ter dig til vores net­værk.

Spild ikke vores tid, hvis du ikke opfyl­der betin­gel­ser­ne for at være dan­sker.
Vi for­be­hol­der os ret til at under­sø­ge, om du er dan­sker, bl.a. ved at stil­le spørgs­mål.
Vil du ikke rede­fø­re for din dansk­hed jf. vores defi­ni­tion, så und­lad at hen­ven­de dig.

Sel­ve til­mel­din­gen fore­går ved, at du sen­der os en e-mail med over­skrif­ten:
Til­slut­ning til ODIN. Den skal inde­hol­de:

1. Ved­hæft en kopi af bil­ledsi­den fra dit dan­ske pas
2. Dit ful­de navn
3. Din fød­sels­da­to
4. Dit bosted (distrikt og by)
5. Din uddan­nel­se og spids­kom­pe­ten­ce
6. Link til evt. hjem­mesi­de
7. Link til evt. Face­book-kon­to eller til­sva­ren­de
8. For­klar hvad der har moti­ve­ret dig til at vil­le sam­ar­bej­de med O-D-I-N

Du kan være aktivt med­lem eller pas­sivt med­lem afhæn­gigt af, hvor meget du selv væl­ger at del­ta­ge. Det vig­tig­ste er, at du til­mel­der dig, så vi kan tæl­le din stem­me med, når det gæl­der. Skul­le du ændre stand­punkt og ønske at for­la­de orga­ni­sa­tio­nen, vil vi bede om din akti­ve udmel­del­se.

Efter til­slut­nin­gen opfat­tes du som med­lem af orga­ni­sa­tio­nen O-D-I-N og får til­delt et med­lem­snum­mer og en offi­ci­el til­slut­nings­da­to. Dine oplys­nin­ger gem­mes i en med­lem­s­li­ste, der ikke vil kun­ne fin­des på Inter­net­tet eller i offent­lig­he­den, og dine data vil ikke bli­ve delt med nogen, med­min­dre vi har din til­la­del­se. Delin­gen vil i så fald kun ske mel­lem med­lem­mer­ne ind­byr­des, og kun i det omfang, der er givet til­la­del­se fra det enkel­te med­lem.

Det er natur­lig­vis menin­gen, at vi skal udnyt­te rela­tio­ner­ne i det­te net­værk i et vide­re sam­ar­bej­de. Så når nogen hen­ven­der sig for at spør­ge efter andre med­lem­mer i hans eller hen­des geo­gra­fi­ske områ­de, som måske er det områ­de, hvor du bor, vil vi først spør­ge dig, om du giver adgang til din per­son­li­ge iden­ti­tet i net­vær­ket, så med­lem­met kan kon­tak­te dig pr. e-mail.
Vi står stær­ke­re, når vi er for­bun­det med hin­an­den som agen­ter i et net­værk og kan træk­ke på sam­me ham­mel for den over­ord­ne­de sag. Det er nød­ven­digt, at med­lem­mer­ne af redak­tio­nen, der ind­til vide­re nød­ven­dig­vis må være ano­ny­me, ken­der hele med­lem­s­li­sten for at kun­ne koor­di­ne­re sam­ar­bej­det.

Vi ønsker kun gen­nemtænk­te beslut­nin­ger og ufor­be­hol­den til­slut­ning.

Følgende kvalificerer

Sym­pa­ti­se­rer du lige­frem med vores poli­ti­ske stå­sted, som er natio­nalt, dvs. at du sæt­ter Danmark højest som dit fæd­re­land, og soci­alt, dvs. at du føler et natur­ligt skæb­ne­fæl­les­skab med andre etni­ske dan­ske­re (hvi­de euro­pæ­e­re), er du i prak­sis en natio­nal soci­a­list, en natio­nalso­ci­a­list, og du hører natur­ligt hjem­me blandt os.

Følgende diskvalificerer

Er du gift eller for­lo­vet med en ikke-hvid per­son, fx en jøde, er vi ikke inter­es­se­ret i dit sam­ar­bej­de. Er du på nogen anden måde enga­ge­ret med islam, jøde­dom eller zio­nis­me, kan du ikke være med­lem af O-D-I-N. Hen­ven­del­ser eller til­mel­din­ger fra per­so­ner med til­knyt­ning til de nævn­te ide­o­lo­gi­er er uøn­ske­de, da et sam­ar­bej­de i den­ne sag vil være ude­luk­ket. Efter vores opfat­tel­se har dis­se ide­o­lo­gi­er alle­re­de bevist, at de grund­læg­gen­de er i kon­flikt med vest­li­ge ide­er om fri­hed for alle men­ne­sker.
Er du i tvivl om dit poli­ti­ske stå­sted, ser vi hel­le­re, at du fort­sæt­ter med at obser­ve­re kri­tisk og føl­ger med i akti­vi­te­ter­ne på vores hjem­mesi­de. Vi for­står udmær­ket, at det kan føles over­væl­den­de først at skul­le erken­de, at Danmark er besat af jødi­ske fol­ke­mor­de­re og der­ef­ter fat­te beslut­nin­gen om, at den ene­ste måde at fjer­ne den­ne besæt­tel­ses­magt på er at for­e­nes i en natio­nal mod­stands­be­væ­gel­se.

Artikler

Hvis du for­mu­le­rer dig godt, og du måske alle­re­de har skre­vet om noget, der er rele­vant i for­hold til vores mål­sæt­ning, så mail tek­sten til os til vur­de­ring i redak­tio­nen. Hvis ind­hol­det er sandt og rime­ligt vel­do­ku­men­te­ret, eller måske udtryk for en per­son­lig hold­ning eller ople­vel­se, der kan bidra­ge til en ny vin­kel på emnet, så er det sand­syn­ligt, at vi laver en arti­kel og viser den. Du skal udtryk­ke­ligt i mai­len give os til­la­del­se til at publi­ce­re din arti­kel, og du skal skri­ve for­fat­te­rens navn og bosted (du må skri­ve under pseu­do­nym). Hvis vi ret­ter i artik­len, får du mulig­hed for at bekræf­te — eller stop­pe udsen­del­sen. Du behø­ver ikke at være med­lem for at ind­sen­de artik­ler.

Kritik

Vi vil helst være objek­ti­ve — helst leve­re den skin­bar­li­ge sand­hed. Men i den vir­ke­li­ge ver­den lever begre­bet objek­ti­vi­tet kun i en til­nær­met udga­ve. Kan man fx være objek­tiv i for­hold til Ver­dens­hi­sto­ri­en, her­un­der Anden Ver­denskrig? Det kan kun bli­ve en til­stræbt objek­ti­vi­tet, dvs. den bedst opnå­e­li­ge på grund­lag af fore­lig­gen­de kil­der og refe­ren­tens per­son og dags­or­den. Det vig­tig­ste for os er, at vores egne artik­ler ikke i bevidst omfang inde­hol­der usand­he­der eller løgn, men beskri­ver vir­ke­lig­he­den så sandt som muligt. Det­te hen­syn til sand­he­den har jøder­nes pro­pa­gan­di­ster for længst sat sig ud over. De fle­ste jødi­ske histo­ri­er fra Anden Ver­denskrig er så befængt med løgn, at det er nemt at være sand­heds-apo­stel i for­hold til de gro­te­ske løg­ne, der strøm­mer fra jøder­nes medi­er hver dag.
Det er dem, du ind­ta­ger til aftenkaf­fen i sofa­hjør­net hjem­me i din hyg­ge­li­ge stue. Lige bag din dyre fladskærm kan du måske fore­stil­le dig de emsi­ge jødi­ske duk­ke­fø­re­re, kunst­fær­digt mani­p­u­le­ren­de mario­net­ter­ne, der i rol­ler som poli­ti­ke­re, embeds­mænd og tje­ne­ste­mænd dan­ser rundt inden for ram­mer­ne af 5 mio. små stu­et­e­a­tre. Der­med har du alle­re­de abstra­he­ret fra en del af hjer­ne­va­sken, og du har mulig­hed for at nær­me dig sand­he­den yder­li­ge­re. Hvis du alt­så har mod på at ken­de den. At fjer­ne effek­ten af hjer­ne­va­sken og genop­byg­ge modet til at kon­fron­te­re vir­ke­lig­he­den er to vig­ti­ge mål for O-D-I-N.

Vi sæt­ter altid pris på kon­struk­tiv kri­tik, hvad enten den er for eller imod, og hvis du mener, at vi tager fejl i et eller andet, så lad os høre dine argu­men­ter. Følg ger­ne op med din egen doku­men­ta­tion i muligt omfang. Enhver kon­struk­tiv og vel­ment kri­tik bli­ver besva­ret og even­tu­el­le fejl ret­tet. Vi skyn­der os at til­fø­je, at mål­sæt­nin­gen og løs­nin­gen ikke er til dis­kus­sion. Hvis alle vid­ste, hvad vi ved om den jødi­ske besæt­tel­se og de jødi­ske løg­ne, vil­le de ind­ta­ge sam­me stand­punkt som os og uden tøven slut­te sig til O-D-I-N. Brug der­for ikke tid på at anfæg­te orga­ni­sa­tio­nens over­ord­ne­de mål.
Men hand­ler det om Ver­dens­hi­sto­ri­en, så kom­mer den fra man­ge for­skel­li­ge kil­der, og vi vil ger­ne have den rig­ti­ge ver­sion på O-D-I-N.
Pole­mi­ske eller for­nær­men­de hen­ven­del­ser er spild af alles tid, så de ender i papir­kur­ven.

Vi mod­ta­ger natur­lig­vis også ger­ne aner­ken­del­se, men begrund ven­ligst, hvor­for du mener, at vi gør det ene eller andet rig­tigt, så vi kan udvik­le de gode ting.

I alle til­fæl­de kan du sen­de e-mai­len => her­fra.

Straffelovens hindringer for frie ytringer om politiske forhold i Danmark

Den dan­ske Straf­fe­lovs “mund­kur­ve” er para­graf­fer­ne her­un­der, der fun­ge­rer som men­tale og prak­ti­ske hin­drin­ger for at ytre sig frit om poli­ti­ske for­hold i Danmark. Reelt beskyt­ter dis­se bestem­mel­ser pri­mært aggres­si­ve poli­ti­ske grup­pe­rin­ger i det dan­ske sam­fund og dis­se grup­pe­rin­gers ero­brings­i­de­o­lo­gi­er, som i strid med sand­he­den kal­des for “reli­gion”. Der­med nyder rabi­a­te poli­ti­ske ide­o­lo­gi­er rets­lig beskyt­tel­se under dog­met om “reli­gions­fri­hed”:

Racismeparagraffen

§ 266 b.
Den, der offent­ligt eller med for­sæt til udbre­del­se i en vide­re kreds frem­sæt­ter udta­lel­se eller anden med­del­el­se, ved hvil­ken en grup­pe af per­so­ner tru­es, for­hå­nes eller ned­vær­di­ges på grund af sin race, hud­far­ve, natio­na­le eller etni­ske oprin­del­se, tro eller seksu­el­le ori­en­te­ring, straf­fes med bøde eller fængsel ind­til 2 år.
Stk. 2.
Ved straf­fens udmå­ling skal det betrag­tes som en sær­ligt skær­pen­de omstæn­dig­hed, at for­hol­det har karak­ter af pro­pa­gan­davirk­som­hed.

Blasfemiparagraffen

§ 140.
Den, der offent­lig dri­ver spot med eller for­hå­ner noget her i lan­det lov­ligt bestå­en­de reli­gions­sam­funds troslær­dom­me eller gud­s­dyr­kel­se, straf­fes med bøde eller fængsel ind­til 4 måne­der.

Dis­se bestem­mel­ser er tyde­lig­vis kon­stru­e­ret af jøder. De gav­ner ingen dan­sker, er næp­pe udvik­let af nogen dan­sker, og dan­sker­ne skal sna­rest muligt fjer­ne dem fra dansk lov­giv­ning.