Kennedys tale til medierne

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 9. maj 2014 (opdateret 2018)

 

Den fore­lø­bigt sid­ste selv­stæn­di­ge præ­si­dent i USA var J. F. Ken­ne­dy. Han var den mest ind­sigts­ful­de og hand­le­kraf­ti­ge leder, den vest­li­ge ver­den har kun­net møn­stre siden Adolf Hit­ler. Ken­ne­dy respek­te­re­de Hit­ler for de ene­stå­en­de resul­ta­ter, han hav­de opnå­et i Tyskland, inden den jødisk frem­pro­vo­ke­re­de Anden Ver­denskrig opslug­te og øde­lag­de alt, hvad der var anstæn­digt og ordent­ligt.


John F. Ken­ne­dy. Foto: Inter­net­tet

 

Beg­ge dis­se ene­stå­en­de stats­mænd hav­de obser­ve­ret, hvil­ken trus­sel det verdens­omspændende kri­mi­nel­le jødi­ske net­værk repræ­sen­te­rer for den vest­li­ge ver­dens leve­vis og kul­tur, og de hav­de beg­ge mod og mands­hjer­te til at tale åbent om pro­ble­met og for­sø­ge at løse det på fre­de­lig vis. 

De fle­ste ved, hvor­dan det gik dem. I dag er der en vok­sen­de for­stå­el­se for, at det hvi­de Euro­pa må gøre sig fri af jøder­nes tyran­ni for at und­gå fle­re reli­gions­be­tin­ge­de myr­de­ri­er. Det er nød­ven­digt, at vi mobi­li­se­rer det nød­ven­di­ge mod og sam­men­hold til at tage kam­pen op – helst gen­nem en fre­de­lig poli­tisk løs­ning til trods for jøder­nes fana­tis­me — men ellers under brug af den nød­ven­di­ge magt.

De bed­ste blandt goyim fortje­ner at bli­ve dræbt,” lyder til­skyn­del­sen i Tal­m­ud.

Kennedy opfordrede nationen til at stå sammen mod jødevældet i USA

Uddrag af Ken­ne­dys tale til ame­ri­kan­ske pres­se­folk og natio­nen om hem­me­li­ge sel­ska­ber og lands­ska­de­li­ge medi­er – kort før han blev myr­det i Dal­las, Texas, i 1963:

Sel­ve ordet hem­me­lig­hol­del­se er fra­stø­de­n­de i et frit og åbent sam­fund, og vi er som folk arve­ligt og histo­risk kon­fron­te­ret med hem­me­li­ge sam­fund, hem­me­li­ge loy­a­li­tets­af­gi­vel­ser og hem­me­li­ge pro­ces­for­løb. … Vi står overalt i ver­den over for en mono­li­tisk og hæm­nings­løs kon­spira­tion, der pri­mært base­rer sig på skjul­te mid­ler til udbre­del­sen af dens ind­fly­del­ses­sfæ­re, på infil­tra­tion i ste­det for frem­træ­den, på under­gra­ven­de virk­som­hed i ste­det for frie valg, på inti­mi­de­ring i ste­det for fri vil­je. Det er et system, der har rek­rut­te­ret umå­de­li­ge men­ne­ske­li­ge og mate­ri­el­le res­sour­cer i opbyg­nin­gen af et fin­ma­sket net, en højst effek­tiv maski­ne, der kom­bi­ne­rer mili­tæ­re, diplo­ma­ti­ske, efter­ret­nings­mæs­si­ge, øko­no­mi­ske, viden­ska­be­li­ge og poli­ti­ske ope­ra­tio­ner. Dens pla­ner er for­dæk­te – ikke offent­li­ge, dens fejl­ta­gel­ser bli­ver begra­vet – ikke bragt som over­skrif­ter, dens mod­stan­de­re brin­ges til tavs­hed – bli­ver ikke hørt; intet for­brug anfæg­tes, intet ryg­te tryk­kes, ingen hem­me­lig­hed afslø­res. … Der­for afgjor­de den athen­ske lov­gi­ver, Solon, at det var en for­bry­del­se for enhver bor­ger at afstå fra at ytre sin mening. Jeg beder om jeres hjælp til den­ne enor­me opga­ve at infor­me­re og enga­ge­re det ame­ri­kan­ske folk. Jeg har til­lid til, at med jeres hjælp, kan men­ne­sker bli­ve, hvad de er født til at være: frie og uaf­hæn­gi­ge.”

John F. Ken­ne­dys tale til de ame­ri­kan­ske avis­ud­gi­ve­re og medi­e­sam­men­slut­nin­ger i sin hel­hed den 27. april 1961, præ­cis 939 dage før mor­det på ham den 22. novem­ber 1963 i Dal­las, Texas. 

Når du har lyt­tet, er vores artik­ler om, hvor­for J. F. Ken­ne­dy blev myr­det af jøder­ne i USAog hvor­dan — til­sva­ren­de inter­es­san­te og over­be­vi­sen­de.)