Kan en sang være en forbrydelse?

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 2016-12-30.

 

Kil­de: Ali­son Chabloz, (((SURVIVORS))), YouTu­be, juni 2016.

Paul Fromm:

(Han er for­mand for CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION (cana­disk sam­men­slut­ning for ytrings­fri­hed))

Forføl­gel­sen af den bri­ti­ske san­ger og sati­ri­ker Ali­son Chabloz på grund af nog­le af hen­des holo­caust-skep­ti­ske san­ge er en hån mod ret­ten til ytre sig frit i Stor­bri­tan­ni­en. Den civi­le sag, som er rejst af sagsø­ge­ren Gideon Fal­ter fra den solidt finan­si­e­re­de orga­ni­sa­tion imod ytrings­fri­hed Campaign Against Anti-Semi­tism (CAAS, “felt­tog mod anti­se­mi­tis­me”), tog en alar­me­ren­de drej­ning i fre­dags. Med en enkelt dags var­sel blev Ali­son ind­kaldt til en rets­lig høring med det for­mål at ind­skræn­ke hen­des akti­vi­te­ter, mens hun er fri mod kau­tion.
Dom­me­ren med­del­te hen­de, at hun ikke har til­la­del­se til at skri­ve på Twit­ter eller blog­ge om sin oppo­nent Gideon Fal­ter. “Det er unfair,” pro­teste­re­de hen­des advo­kat, “da hr. Fal­ter selv har skre­vet om min kli­ent på Twit­ter.” Den­ne pro­test blev afvist. Og yder­li­ge­re — og det er hove­d­et på søm­met — blev der ned­lagt for­bud imod, at frk. Chabloz fore­tog sig noget som helst “raci­stisk” eller “anti­se­mi­tisk” eller “sær­ligt kræn­ken­de”, ellers vil hun bli­ve fri­heds­be­rø­vet, ind­til hen­des sag skal for ret­ten i marts 2017. Det­te er ufat­te­ligt vage og dår­ligt begrun­de­de betin­gel­ser. Men hel­dig­vis ser det ud til, at hr. Fal­ter med den­ne rets­sag ikke får en så “smal sag”, som han hav­de for­ven­tet.
Det er for­fær­den­de, at blot det at såre pri­vil­e­ge­re­de grup­pers følel­ser kan sen­de en san­ger i ret­ten. Lige­som det ske­te her i Cana­da med de sagsøg­te Brad Love og Ter­ry Tre­mai­ne benyt­ter det­te mod­by­de­li­ge system betin­gel­ser­ne for kau­tions og prø­ve­løsla­del­se for at luk­ke mun­den på en afvi­ger alle­re­de INDEN pågæl­den­de er stil­let for ret­ten.

Den talent­ful­de frk. Chabloz kan imø­de­se fle­re måne­der i fængsel, hvis hun fore­ta­ger sig noget, der sma­ger af “racis­me” eller “anti­se­mi­tis­me” eller kan opfat­tes som “sær­ligt kræn­ken­de”. Bud­ska­bet er klart: Hold din kæft!
Hvor­dan defi­ne­res “raci­stisk”? Hvis man offent­ligt udtryk­ker stolt­hed over at være homo­seksu­el eller være af negroid afstam­ning, er det helt i orden, men hvis man er stolt af at være af euro­pæ­isk her­komst, er man “racist”. Og hvad vil “sær­ligt kræn­ken­de” sige? Det­te er alt sam­men et knæ­fald for den poli­ti­ske kor­rek­t­hed og for bestem­te mino­ri­te­ter — men især for jøder­ne, der ser en for­del i at lade sig for­nær­me for min­dre og min­dre.
En anden lig­hed med et for­til­fæl­de i Cana­da er, at frk. Chabloz fra­ta­ges ret­ten til at skri­ve på Twit­ter eller blog­ge om sin pla­ge­ånd Gideon Fal­ter. Til­sy­ne­la­den­de kan han frit opfø­re sig aggres­sivt mod andre, men ofre­ne må ikke skri­ve om det eller blot næv­ne ham. Præ­cis det sam­me ske­te for den cana­di­ske for­kæm­per for ytrings­fri­hed Art­hur Top­ham, der blev for­budt at næv­ne Richard War­man eller Har­ry Abrams, som beg­ge for­søg­te at luk­ke mun­den på ham gen­nem et sags­an­læg, der siden før­te til til­ta­le efter Section 319, “hade­fuld tale”. Jovist — men ingen af dem ulej­li­ge­de sig med at møde frem under rets­sa­gen mod hr. Top­ham og kon­fron­te­re sig med den fortræd, de hav­de for­voldt.

NK2-kommentar:

Fre­dag, 23. decem­ber 2016: Maryle­bo­ne Magistrate’s Court.
Ali­son Chab­lez er med blot en enkelt dags var­sel ble­vet ind­kaldt til møde i ret­ten, for­di ankla­ge­ren ønske­de at rede­fi­ne­re betin­gel­ser­ne for hen­des løsla­del­se mod kau­tion. En uge tid­li­ge­re var hun mødt frem i anled­ning af en mærk­vær­dig og vir­ke­lig uhørt type sags­an­læg. En orga­ni­sa­tion, Campaign Against Anti-Semi­tism, hav­de beslut­tet, at en af hen­des san­ge var en over­træ­del­se af Section 127 i Com­mu­ni­ca­tions Act af 2003 — ved at være “sær­ligt kræn­ken­de”.

Mark Windows:

Såle­des kan man i Stor­bri­tan­ni­en i dag bli­ve sagsøgt, hvis jøder­ne tol­ker ens opfør­sel som kræn­ken­de* Ingen for­søg­te at leve­re bevis for, at nogen bestemt hav­de følt sig kræn­ket – vi hav­de ude­luk­ken­de Jonat­han Gold­bergs (Q.C.: que­ens coun­cil) ord for det; han er sagsø­gers sag­fø­rer (med tre advo­ka­ter sid­den­de bag­ved som moralsk back­up).
Hr. Gideon Fal­ter, for­mand for CAAS, mener åben­bart, at kræn­kel­sen er fuld­byr­det. Nor­malt er det en opga­ve for CPS’s (crown pro­c­secu­tion ser­vi­ce) at rej­se til­ta­le, men hr. Fal­ter må have anset dem for at være for træ­ge i spørgs­må­let om at dæm­me op for “anti­se­mi­tis­me” og valg­te at frem­skyn­de pro­ces­sen ved at anlæg­ge et civilt søgs­mål.
Den anse­te bri­ti­ske filo­sof og tenor­sax-spil­ler Gilad Atz­man mød­te frem for at yde frk. Chab­lez sin moral­ske støt­te, og jeg opfat­te­de hans til­ste­de­væ­rel­se som betyd­nings­fuld. Lad os håbe, at han skri­ver om det. Det bed­ste indslag under den­ne høring kom fra frk. Chab­lez’ frem­ra­gen­de advo­kat, Adri­an Davies. Vi kan håbe på, at han sta­dig for­sva­rer hen­de til marts.
Kan en sang være en for­bry­del­se? De vold­som­me ankla­ger for anti­se­mi­tis­me, racis­me, holo­caus-benæg­tel­se – har fore­lø­big effek­tivt sat en stop­per for frk. Chab­lez’ kar­ri­e­re som fol­kemu­si­ker. Det ved jeg alt om. Alle døre luk­ker her­me­tisk, når guds udvalg­te folk ind­ser, at du ikke tror på deres holo­caust-histo­rie. Der­med fin­der du ud af — hvem, der, uden sam­men­lig­ning, kon­trol­le­rer vores ver­den.

Frk. Chab­lez’ eget syn på at bli­ve sagsøgt:

Tors­dag den 15. decem­ber, skul­le jeg møde frem i ret­ten for før­ste gang i mit liv, ankla­get for at have kræn­ket nogen i sær­lig for­stand ved at læg­ge min sang (((Sur­vi­vors))) på YouTu­be. Hvad der gør den­ne sag spe­ci­el er det fak­tum, at jeg ikke er ankla­get af det offent­li­ge; det er et pri­vat søgs­mål anlagt af for­man­den for den vel­ha­ven­de zio­ni­sti­ske “vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tion” Campaign Against Anti­se­mi­tism (CAAS), Gideon Fal­ter, der – i for­sø­get på at over­be­vi­se dom­me­ren om, at offent­lig­gø­rel­sen af min sang skal med­fø­re en streng bøde­straf – er nødt til at bevi­se, at min sang er ‘sær­ligt kræn­ken­de’.”

Jeg hav­de håbet at kun­ne sæl­ge min bog sam­men med Ali­sons nye CD. Min udgi­ver hav­de god­kendt sam­ar­bej­det, men nu mener Ali­son, at hun bli­ver spær­ret inde, hvis hun del­ta­ger.
Det er almin­de­lig viden, at Com­mu­ni­ca­tions Act af 2003 blev lavet for at regu­le­re kom­merci­el radiovirk­som­hed i rela­tion til OFCOM’s til­syn — ikke for at regu­le­re enkelt­per­so­ner.
Det er afgø­ren­de at den fol­ke­li­ge bri­ti­ske tra­di­tion for sati­re — fra Hog­arth til Pri­vat Eye — bli­ver for­sva­ret. Det skal være til­ladt at gøre grin med folk, især med rige per­so­ner med ind­fly­del­se i sam­fun­det — uden at det skal være kri­mi­nelt.
Der står meget på spil her. Mens jeg inter­viewe­de et tid­li­ge­re med­lem af det bri­ti­ske punk-rock band “Class” spil­le­de han en bid af det gru­ful­de spek­ta­kel, de ple­je­de at lave og jeg lyt­te­de til den udtryks­ful­de lyrik. Det offent­li­ge for­søg­te at til­ta­le dem efter blas­fe­mi-para­graf­fen, men gav op. Det skab­te en vig­tig præ­ce­dens. Det kal­des ytrings­fri­hed. Per­son­ligt er jeg imod jøder, der mener, at alle og enhver er nødt til at tro på deres fik­ti­ve, fabri­ke­re­de, fal­ske histo­rie om, hvad der skul­le have fore­gå­et i tyske arbejds­lej­re under Anden Ver­denskrig, og jeg salu­te­rer Ali­son Chabloz for at sæt­te fokus på net­op det — at jøder­nes holo­caust IKKE fandt sted.
NEJ hr. Fal­ter, jøder­nes holo­caust er en fik­tiv histo­rie. Og for resten hr. Fal­ter, du har ikke en drå­be semi­tisk blod i årer­ne. Men dit hjem­land er ved at myr­de semit­ter­ne og stjæ­le deres land (Palæstina). Det kal­des fol­ke­mord.
 
*) Det er hvad der sker, når den­ne spe­ci­el­le grup­pe tager på vej over et eller andet. Jøder­ne betrag­ter sig selv som over­men­ne­sker, der ikke må for­nær­mes, og der skal san­de­lig ikke meget til. Det er næsten umu­ligt at sæt­te sig ind i deres vira­le tan­ke­ba­ner, når man ikke er født ind i dem.