Kære hvide racefælle

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org, 16. januar 2018.

 

Kære hvide racefælle

 

Du er fan­get i en jødisk matrix af løgn og bed­rag.

Jøder­ne mis­un­der den euro­pæ­i­ske hvi­de hoved­ra­ce og for­sø­ger at erstat­te os.

Din vej ud af sla­ve­til­væ­rel­sen er at lære den san­de histo­rie om jøder­nes Holo­caust.

Jøder­nes offi­ci­el­le Holo­caust er en løgn, der for længst er mod­be­vist på alle punk­ter.

Når din viden er base­ret på sand­hed, kan du ikke hjer­ne­va­skes gen­nem TV og film.

Du vil for­stå, at jøder­ne har løjet om “6 mil­li­o­ner myr­de­de jøder” for at plan­te skyld,

- at de fle­ste “jøder” i dag er kon­ver­tit­ter fra Asi­en uden nogen ret til Palæstina,

- at jøder­ne har per­fek­tio­ne­ret en livs­form som para­sit­ter på højt udvik­le­de kul­tu­rer,

- at jøder­ne over­ta­ger Danmark, mens vi af frygt for “anti­se­mi­tis­me” hol­der mund,

- at jøder­ne ale­ne i det 20. århund­re­de har for­år­sa­get 100 mio. euro­pæ­e­res død,

- at jøder­ne vil over­ta­ge Euro­pa i det 21. årh. for at smyk­ke sig med vores kul­tur,

- at jøder­ne ønsker at være de sid­ste “hvi­de” og her­rer over en iden­ti­tets­løs sla­ve­ka­ste,

- at hvi­de men­ne­sker ter­r­o­ri­se­res og fængs­les for at sige sand­he­den om Holo­caust,

- at det er nød­ven­digt at ændre en plan, der vil gøre vores børn til idi­o­ter og sla­ver,

- at det er til­ladt at være natio­nalt bevidst og stolt af sin races fortje­ne­ster og høje IK,

- at intet over­går den euro­pæ­i­ske kul­tur i tænk­ning, kre­a­ti­vi­tet og nyt­ti­ge resul­ta­ter,

- at vi bedst beva­rer klo­dens diver­si­tet ved at for­hin­dre jøder­nes plan om mul­ti­kul­tur,

- at det er nød­ven­digt at tage Danmark til­ba­ge og sen­de de frem­me­de sik­kert hjem,

- at alle lever bedst i deres egne kul­tu­rer, hvor vi kan støt­te dem efter egen beslut­ning,

- at Danmark er hvidt og ejes af dan­sker­ne, ikke af jøder­ne eller andre udan­ske kul­tu­rer,

- at jøder­ne må beta­le for deres for­bry­del­ser i Danmark ved at for­la­de lan­det og riget.

Lær at iden­ti­fi­ce­re jøder­ne på o​-​d​-​i​-​n​.org, og søg med “holo­caust” fx.

(Kopi­er og del rundt — vær med i kam­pen for dan­sker­nes Danmark.)