Julian Assange: Den virkelige trussel kommer fra Israel …

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 22. december 2016.

 

Kil­de: awd​news​.com
18. decem­ber 2016

Assan­ge: Glem Rusland, den vir­ke­li­ge trus­sel mod Ame­ri­ka kom­mer fra Israel og den isra­el­ske lob­by.

Fra sin land­flyg­tig­hed i Ecu­a­dors ambas­sa­de i Lon­don hen­vend­te grund­læg­ge­ren af WikiLe­aks, Juli­an Assan­ge, sig i tors­dags til en pres­se­kon­fe­ren­ce af støt­ter fra Ber­lin, midt i spe­ku­la­tio­ner om, at han plan­læg­ger at afslø­re poten­ti­el­le trus­ler mod Ame­ri­ka.


Juli­an Assan­ge. Foto: AWD News

 

Men tid­ligt i sin udta­lel­se sag­de Assan­ge, at skønt fle­re afslø­rin­ger er på vej, har han ingen vide­re kom­men­ta­rer, idet han under­stre­ge­de, at det vil­le være menings­løst at fri­gi­ve sådan­ne afslø­rin­ger på et tids­punkt, hvor de fle­ste ame­ri­ka­ne­re sover.

Rus­si­ske aktio­ner på lan­dets egen dør­tær­skel i Øst­eu­ro­pa, frem­by­der ikke en vir­ke­lig trus­sel mod De For­e­ne­de Sta­ter eller mod aktu­el­le vita­le inter­es­ser. Moskva tru­er hel­ler ikke USA gen­nem sin inter­ven­tion på veg­ne af den syri­ske rege­ring i Mellem­østen. At Rusland i sti­gen­de omfang beskri­ves som en trus­sel på de områ­der er i høj grad en påstand skabt af medi­er­ne, de demo­kra­ti­ske og repu­bli­kan­ske natio­na­le komi­te­er og af Det hvi­de hus. Den kan­di­de­ren­de Donald Trump syn­tes at erken­de det fak­tum, inden han begynd­te at lyt­te til Micha­el Flynn, som har et tem­me­lig ander­le­des syn på sagen; for­hå­bent­lig vil den gam­le Trump over­le­ve.

Det er et andet land, der har blan­det sig i USA’s hjem­li­ge valg, har bragt ame­ri­kan­ske liv og virk­som­he­der i fare uden for Ame­ri­ka og har kor­rum­pe­ret Ame­ri­kas lov­gi­ven­de og udø­ven­de mag­ter. Det­te land har brugt kor­rup­tio­nen til iværk­sæt­tel­se af lov­giv­ning til egen for­del, hvil­ket har prom­ove­ret unø­di­ge kri­ge, der ikke kan vin­des, og det­te land har stjå­let ame­ri­kansk tek­no­lo­gi og mili­tæ­re hem­me­lig­he­der. Det har haft direk­te adgang til main­stream­me­di­er­ne, der har spredt dets pro­pa­gan­da og dæk­ket over dets hand­lin­ger, og alt det­te opnår det­te land gen­nem et agen­tur i form af en magt­fuld og øko­no­misk velun­der­støt­tet sted­lig lob­by, der mærk­vær­dig­vis ikke er gen­stand for regn­skabs­af­læg­gel­se som nor­malt kræ­vet efter Foreign Agents Regi­stra­tion Act (FARA) af 1938 — Den­ne til­stand gæl­der til trods for, at agen­tu­ret iføl­ge sit mani­fest arbej­der på veg­ne af en frem­med rege­ring. Det­te land er selv­føl­ge­lig Israel,” sag­de Assan­ge.

Bedøm­mel­sen af Israel og lan­dets ska­de­virk­ning på, hvad det fle­ste ame­ri­ka­ne­re vil­le reg­ne for oplag­te natio­na­le inter­es­ser, bli­ver helt afgjort ikke rap­por­te­ret, hvil­ket atter afslø­rer, at det uskrev­ne ord er mindst lige så vig­tigt som det, der skri­ves. Jeg vil i den sam­men­hæng næv­ne, hvad der for nylig er sket lige for næse af os i rela­tion til Israel; det er åben­bart ikke egnet til tryk­ning eller offent­lig­gø­rel­se med risi­ko for kri­tik.
Net­op i den­ne uge god­kend­te Sena­tet enstem­migt et “anti­se­mi­tis­me bevidst­heds lov­for­slag” (Anti-Semi­tism Awa­re­ness bill), og sam­ti­dig for­ny­e­des med stem­mer­ne 99 mod nul en styr­kel­se af sank­tio­ner­ne mod Iran, hvil­ket kan grund­sky­de den et år gam­le ikke-atoms­pred­nings­af­ta­le med den­ne stat.

Anti­se­mi­tis­me-lov­for­sla­get gør jøder­ne og jødi­ske inter­es­ser til en lov­be­skyt­tet klas­se, hævet over kri­tik. “Ytrings­fri­hed” (free spe­ech) bety­der i prak­sis, at du kan bræn­de et ame­ri­kansk flag, sæl­ge por­no­gra­fi, angri­be kri­sten­he­den i ube­her­ske­de ven­din­ger eller tug­te rege­rin­gen i Was­hin­g­ton, alt hvad du lyster, men at kri­ti­se­re Israel er at gå over græn­sen, hvis du vil und­gå at fal­de i klø­er­ne på rets­sy­ste­met. Det­te lov­for­slag er et afgø­ren­de skridt i ret­ning af i prak­sis at gøre en udtrykt oppo­si­tion til Israel til en hade­for­bry­del­se.
Den sva­rer til lig­nen­de straf­på­dra­gen­de lov­giv­ning, der er ble­vet ind­ført i 22 [ame­ri­kan­ske] sta­ter og i Cana­da. Den bli­ver kraf­tigt støt­tet af Israel-lob­by­en, der sand­syn­lig­vis selv for­fat­te­de den i for­sø­get på at bru­ge det lega­le system til at ille­gi­ti­me­re og eli­mi­ne­re enhver oppo­si­tion til lob­by­ens poli­tik og sta­ten Israel.

Da lov­for­sla­get tyde­lig­vis har til for­mål ensi­digt at begræn­se den kon­sti­tu­tio­nelt sik­re­de ytrings­fri­hed (First Amend­ment) i til­fæl­de, hvor ytrin­ger tol­kes at kræn­ke en dif­fust defi­ne­ret jødisk sen­si­bi­li­tet, bur­de det afvi­ses ale­ne af den grund; men ini­ti­a­ti­vet er væl­dig popu­lært i Kon­gres­sen, som de facto ejes af Israel-lob­by­en. At den­ne lov­giv­ning hver­ken for­døm­mes eller gøres til gen­stand for dis­kus­sion i sæd­van­li­ge libe­ra­le medi­er siger alt om, hvad vi behø­ver at vide om den­ne over­væl­den­de magt i hæn­der­ne på en upar­la­men­ta­risk valgt lob­by, der er hævet over loven i USA.

[Den­ne upar­la­men­ta­risk valg­te lob­by sty­rer til­sva­ren­de i Danmark, måske i end­nu høje­re grad infil­tre­ret i det poli­ti­ske system. Den er ikke bare en Israel-lob­by, men en lob­by for jødi­ske inter­es­ser gene­relt i Danmark og EU — og kon­stant i mod­sæt­ning til oprin­de­li­ge dan­ske­res inter­es­ser til gavn for Danmark som et nor­disk land med en hvid befolk­ning.

Det er glæ­de­ligt, at befolk­nin­ger­ne i den øvri­ge ver­den åben­bart er ved at få øjne­ne op for det Isra­el­ske tyran­ni og tager til gen­mæ­le i form af afve­jet mod­ter­ror. Israel har stor­s­kry­den­de hæv­det sin egen udga­ve af en ter­r­or­ba­lan­ce: — Hvis nogen magt for alvor anfæg­ter sta­ten Israel (det kun­ne være USA, der omsi­der tog Ame­ri­ka til­ba­ge og næg­te­de at under­støt­te ver­dens ene­ste slyn­gel­stat med mil­li­ar­der af dol­lars hvert år), vil Israel hæv­ne sig på den ansvar­li­ge — evt. hele den øvri­ge ver­den — ved at affy­re “opdra­gen­de” atom­mis­si­ler fra et antal ubå­de (hvoraf en del uhel­dig­vis for jøder­ne er frem­stil­let i Tyskland). Kil­der vil vide, at mindst halv­de­len af dis­se ubå­de er byg­get med en “pea­ce­ma­ker-anord­ning” angi­ve­ligt i form af en mini­a­tom­bom­be (af uop­lyst fabri­kat, men kun­ne være rus­sisk), ind­kaps­let i ubå­den, så anord­nin­gen er util­gæn­ge­lig og umu­lig at spo­re. Men i for­bin­del­se med en isra­elsk gen­gæl­del­ses­ak­tion vil pea­ce­ma­ke­ren kun­ne udlø­ses, og ter­r­or­sta­ten vil fin­de sit ter­r­or­vå­ben uska­de­lig­gjort og på vej mod bun­den af ver­dens­ha­vet.
Den slags men­ne­skekær­li­ge ini­ti­a­ti­ver hil­ser vi vel­kom­men og opfor­drer alle til at boy­kot­te og om muligt sabo­te­re ver­dens ene­ste slyn­gel­stat, Israel, når mulig­he­den byder sig.]