Judarna i Stockholm utplånar svensk kultur och identitet

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 23. oktober 2015.

 

— Lige­som jøder­ne i Køben­havn arbej­der på at uds­let­te dansk kul­tur og iden­ti­tet.

Den jødi­ske besæt­tel­se af Fol­ke­tin­gets par­ti­er (de skif­ten­de rege­rin­ger), embeds­vær­ket og stats­ap­pa­ra­tet i vide­ste for­stand med­fø­rer, at Danmark afskaf­fes som natur­ligt leve­sted for natio­nen af dan­ske­re.

Den uma­n­er­li­ge ind­van­dring, der camou­f­le­res som flygt­nin­ge­hjælp, bevir­ker at hor­der af opportu­ni­sti­ske ara­be­re, afri­ka­ne­re og tid­li­ge­re øst­eu­ro­pæ­e­re væl­ter ind over græn­ser­ne under fore­gi­ven­de af at være “syri­ske flygt­nin­ge”. Der er pri­mært tale om lyk­ke­rid­de­re og jøder, der for sid­ste kate­go­ris ved­kom­men­de er uøn­ske­de i de tid­li­ge­re sov­je­ti­ske rand­sta­ter. EU sør­ger for, at med­lem­slan­de­ne tvin­ges til at hono­re­re “flygt­nin­ge­kvo­ter” og hol­de græn­ser­ne åbne, mens Israel sæt­ter Mellem­østen i brand.

For dem, der til­la­der sig selv at ind­se sam­men­hæn­gen, står det klart, at jøder­ne arbej­der koor­di­ne­ret på at ned­bry­de euro­pæ­er­nes kul­tur og iden­ti­tet ved at påtvin­ge os ufor­e­ne­li­ge men­ne­sker og deres ufor­e­ne­li­ge kul­tu­rer. Hvis Nor­dens oprin­de­li­ge hvi­de befolk­nin­ger ikke står sam­men mod det­te angreb, vil Nor­den og Euro­pa bli­ve split­tet, og jøder­ne vil have frit spil.

Den­ne under­gra­ven­de ope­ra­tion koor­di­ne­res fra de jøde­sty­re­de natio­na­le par­la­men­ter, det jødi­ske EU og det jøde­hær­ge­de USA.

I Sverige i end­nu høje­re grad end i Danmark.

Først må der gøres op med jøderne; derefter med øvrige landsskadelige indvandrere

Det er imid­ler­tid vig­tigt, når mod­stan­den våg­ner iblandt os, at vi ret­ter skyt­set mod den jødi­ske besæt­tel­ses­magt i vores rege­rin­ger og stats­ap­pa­rat og ikke i før­ste fase mod ind­van­drer­ne. Dem må vi gøre op med, når jøder­nes magt er brudt. Hver­ken mus­li­mer eller andre kate­go­ri­er er orga­ni­se­ret og infil­tre­ret i et omfang, der på nogen måde mat­cher jøder­nes infil­tre­ring og orga­ni­se­ring. Der­for den nævn­te ræk­ke­føl­ge: først jøder­ne, siden ufor­li­ge­li­ge ind­van­dre­re. Jøder­ne medi­er arbej­der for fuld kraft på at sæt­te lan­de­nes oprin­de­li­ge befolk­nin­ger op mod ind­van­drer­ne efter prin­cip­pet: del og hersk. Det vil­le være en fatal fejl at lade sig for­le­de til at angri­be ind­van­drer­ne som de før­ste.

Først må der gøres op med jøder­ne; der­ef­ter med øvri­ge lands­ska­de­li­ge ind­van­dre­re.
I beg­ge til­fæl­de så effek­tivt, at den nuvæ­ren­de øde­læg­gel­se af Danmark og Nor­den aldrig vil ind­træf­fe igen.

I Sverige sniges EU ind ad bagvejen

Trans­port­sty­rel­sen, der iføl­ge en for­ord­ning fra 2001, har et rege­rings­man­dat til at “udfor­me” sven­ske num­mer­pla­der har fra 1. janu­ar 2015 admi­ni­stra­tivt! beslut­tet, at sven­sker­ne ikke læn­ge­re kan væl­ge poli­tisk neut­ra­le num­mer­pla­der. Begrun­del­ser­ne er, at Sverige er eu-land, at “kun” 11 pro­cent af bili­ster­ne fra­væl­ger eu-num­mer­pla­der, at beslut­nin­gen for­enk­ler pro­duk­tio­nen og at for­veks­ling und­gås.
Dis­se argu­men­ter for at påtvin­ge en bety­de­lig del af den sven­ske befolk­ning at føre et jødisk sym­bol, 12 stjer­ner i blåt felt, er per­fi­de og under­gra­ven­de.

Stigende modstand i Danmark

I Danmark ople­ver vi hel­dig­vis en sti­gen­de mod­stand mod EU. Når vi ser bort fra de nyt­ti­ge idi­o­ter, der fort­sat væl­ger num­mer­pla­der på grund­lag af far­ve­spil­let mel­lem bil og num­mer­pla­der, kan vi kon­sta­te­re at fle­re og fle­re fra­væl­ger at fla­ge med det ekstremt under­tryk­ken­de jødi­ske eu-sym­bol på deres biler.
Pr. 10. okto­ber 2015 valg­te 17–18 pro­cent af dan­sker­ne en neut­ral hvid num­mer­pla­de, og tal­let er støt sti­gen­de. Den neut­ra­le hvi­de num­mer­pla­de er nem­lig ikke neut­ral – den er far­lig for jøder­ne, for­di den er natio­nal. Den er først og frem­mest et utve­ty­digt sym­bol for, at Danmark er dan­sker­nes land, og at vi ikke agter at lig­ge under for frem­me­de mag­ter, uan­set om det er inter­ne for­ræ­de­re eller angri­be­re ude­fra.

Den­ne mulig­hed for at væl­ge fæd­re­lan­det frem for en jødisk cen­tra­li­stisk magt i Euro­pa til­la­der den jødi­ske rege­ring i Sto­ck­holm alt­så ikke sven­sker­ne.


Fjern jøde­mær­ker­ne fra din num­mer­pla­de!