Jødestjernens adoption og aktuelle symbolik

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 2016-12-30.

 

 

Jøder­ne har “lånt” det oprin­de­li­ge sekstak­ke­de sym­bol og brugt det i zio­ni­st­fa­nen.

Selv om zio­ni­ster­ne kal­der sym­bo­let for “Salo­mons sejl” eller “Davids stjer­ne” — er sym­bo­let ikke oprin­de­ligt jødisk. Efter over­ta­gel­sen blev sym­bo­lets alder for­læn­get bag­ud med man­ge tusin­der år. I den jødisk “adop­te­re­de” udga­ve af de to tre­kan­ter er de flet­tet ind i hin­an­den, den ene er hvid, og den anden er sort. I ældre repræ­sen­ta­tio­ner blev tre­kan­ten på spid­sen tol­ket som en kvin­de og tre­kan­ten på siden som en mand.
I nye­re tolk­ning sym­bo­li­se­res en uind­vi­et per­son, hvor den sor­te del repræ­sen­te­rer det uvi­den­de fjols, og den hvi­de poten­ti­a­let for fortræf­fe­lig­hed. Ofte er tre­kan­ter­ne omkran­set af en slan­ge med hale­spid­sen i eget gab. Vari­an­ter af figu­ren ind­går i for­skel­li­ge fri­mu­rer­lo­gers sym­bo­lik.

Jøder­ne har givet omver­de­nen ind­tryk af, at Jerus­a­lem skal date­res fra “Davids tid”, men det mang­ler end­nu at bli­ve bevist, at der nogen sin­de har eksi­ste­ret en jødisk kon­ge ved navn David. Jerus­a­lem besid­der ikke et ene­ste histo­risk levn, hver­ken af David eller Salo­mon eller af det tem­pel, der benæv­nes Salo­mons, opkaldt efter Assy­rer­nes vise fiske­g­ud og byg­get på “sol­b­jer­get”. De såkald­te Kong Salo­mons Stal­de er hvæl­ve­de fun­de­rin­ger af romersk mur­værk, del­vist fra St. Marys kir­ke, der blev byg­get af Justi­ni­an omkring 529 e.Kr. (Flavi­us Petrus Sab­bati­us Justi­ni­a­nus, ca. 482–565, byzan­tinsk kej­ser fra 527.)
Jerus­a­lem blev ikke byg­get af jøder­ne. Byen og dens navn Uru-Salem (efter pest­g­u­den “Uru” og krigs­gu­den “Salem” — i nuti­dig jødisk tolk­ning: “Fre­dens By” !!!) var i brug læn­ge før jøder­ne “adop­te­re­de” den. Sar­gon af Akkad ind­lem­me­de Palæstina i sit impe­ri­um omkring 2.800 f.Kr., og fra det 23. årh. f.Kr. til det 15. årh. f.Kr. var Palæstina under Baby­lons over­højhed.
Hel­dig­vis er den afgø­ren­de ver­dens­hi­sto­rie ikke base­ret på jøder­nes over­le­ve­rin­ger eller det hebræ­i­ske skrift­s­prog, der i sin oprin­de­li­ge struk­tur er så pri­mi­tivt, at de fle­ste for­mu­le­rin­ger kan gives et usik­kert antal betyd­nin­ger. Det har været en uvur­der­lig for­del for jøder­ne i deres kon­stan­te til­pas­ning af ver­dens­hi­sto­ri­en.

Tilbage til nær-nutiden (omkring 1920–1930)

Om den ny ver­den­sor­den skrev ven­nen Baruch Levy i sin tid til soci­al­de­mo­kra­tis­mens og kom­mu­nis­mens sto­re pro­fet, rab­bi­ner­søn­nen Karl Marx (Chaim Hirs­chel Mor­de­chai) (Revue de Paris, 35, II, 5.574):

Det jødi­ske folk vil i det hele og sto­re selv være sin Mes­si­as. Dets her­re­døm­me over Ver­den vil ske ved en sam­men­blan­ding af de øvri­ge men­ne­ske­li­ge racer, ved ophæ­vel­sen af græn­ser og kon­ge og kej­ser­døm­mer, og ved opret­tel­sen af en ver­dens­re­pu­blik, hvor jøder­ne overalt vil få bor­ger­ret. I det­te nye ver­dens­sam­fund vil Isra­els søn­ner, som nu er spredt over hele Jor­den, uden oppo­si­tion overalt bli­ve det før­en­de ele­ment, sær­lig når det lyk­kes dem at brin­ge arbej­der­mas­ser­ne ind under deres føring. Ver­dens­re­pu­blik­kens rege­ring vil tak­ket være pro­le­ta­ri­a­tets sejr uden anstren­gel­se kom­me på jødi­ske hæn­der, og dis­se vil overalt for­val­te for­mu­er­ne. På den­ne måde vil Tal­m­uds pro­fe­ti gå i opfyl­del­se, nem­lig at jøder­ne, når Mes­si­a­s­ti­den er inde – vil få nøg­len til alver­dens rig­dom­me.

Vi behø­ver ikke at være i tvivl. Bag jøder­nes gene­rel­le maskepi lig­ger det ulti­ma­ti­ve mål — den ende­li­ge løs­ning for men­ne­ske­he­den — en zio­ni­stisk ver­dens­re­ge­ring, et mål der har været for­fulgt af jøder­ne og deres ikke-jødi­ske med­lø­be­re gen­nem årtu­sin­der.

De seks takker symboliserer hver for sig en ødelæggende strategi rettet mod goyim

I nye­re tid er den seks-tak­ke­de stjer­ne, den såkald­te Davids-stjer­ne, der frem­kom­mer af to sam­men­lag­te hvi­de tre­kan­ter, uden nogen som helst for­bin­del­se med Israel eller med den lige så imag­i­næ­re natio­nal­helt David, yder­li­ge­re kom­met til at sym­bo­li­se­re de grund­lig­gen­de stra­te­gi­er, som skal føre til opfyl­del­sen af det zio­ni­sti­ske (jødi­ske) mål.

Før­ste spids, RELIGION: For at under­gra­ve og miskre­di­te­re enhver ikke-jødisk troslæ­re, ikke mindst krist­ne tros­ret­nin­ger, skal der ind­fø­res og frem­mes kul­ti­ske bevæ­gel­ser, ska­de­lig mysti­cis­me, falsk viden­skab og for­lø­je­de filo­so­fi­er.

Anden spids, MORAL: Der skal ind­fø­res og frem­mes ned­vær­di­gen­de kodek­ser og prak­sis­ser, narko­han­del, et ube­græn­set udbud af spi­ri­tus af enhver art, hvid sla­ve­han­del m.fl. med det for­mål at svæk­ke mora­len, at under­mi­ne­re ægte­ska­bet og kær­ne­fa­mi­li­en, øde­læg­ge fami­li­e­li­vet og afskaf­fe arvereg­ler (her­un­der beskyt­tel­sen af slægts­nav­ne, især inden for den nor­di­ske fol­ke­stam­me).

Tred­je spids, ÆSTETIK: Der skal ind­fø­res og frem­mes subkul­tu­rer, der favo­ri­se­rer det fra­stø­de­n­de og deka­den­te, typisk ved at vul­ga­ri­se­re kunst, lit­te­ra­tur, musik, tea­ter m.v.

Fjer­de spids, SOCIOLOGI: For at ned­bry­de fami­lie­virk­som­he­der og ari­sto­kra­ti­er skal der ska­bes plu­to­kra­ti­er og en kon­trol­le­ret pen­ge­stan­dard; det vil frem­me en vul­gær offent­lig frem­træ­den, ekstra­va­gan­ce og kor­rup­tion, hvil­ket vil pro­vo­ke­re pro­le­ta­ri­a­tet til mis­un­del­se, util­freds­hed, tumult, sabo­ta­ge og der­med frem­skyn­de klas­se­kam­pen.

Fem­te spids, INDUSTRI & FINANS: Der skal ska­bes arbejds­løs­hed og lave­re arbejds­stan­dar­der; fag­lig stolt­hed skal erstat­tes med sju­ske­ri og jag­ten på pro­fit; der skal ind­fø­res usle og bil­li­ge nor­mer, hvil­ket igen vil frem­me kra­vet om cen­tra­li­se­ring og dan­nel­sen af tru­ster og kar­tel­ler over ønsket om pri­vat ejer­skab; der skal ska­bes stats­mo­nopo­ler, kon­trol­le­re­de ban­ker og en ver­dens­bank, ind­til alle gul­d­re­ser­ver kon­trol­le­res af vores inter­na­tio­na­le direk­tø­rer.

Sjet­te spids, POLITIK: Kon­trol skal sik­res med pres­sen, TV og radio, film­pro­duk­tion, tea­ter­virk­som­hed og alle andre mid­ler til påvirk­ning af offent­lig­he­den; der skal infil­tre­res med agen­ter i alle ikke-jødi­ske for­sam­lin­ger, komi­te­er osv., der skal ved­li­ge­hol­des en effek­tiv spio­na­ge mod for­tro­li­ge posi­tio­ner, såsom pri­va­te kon­to­rer for højt pla­ce­re­de per­so­ner og hem­me­li­ge tje­ne­ster, gene­relt mod alle ikke-jødi­ske akti­vi­te­ter; der skal iværk­sæt­tes og ved­li­ge­hol­des mod­sæt­nin­ger i alle ikke-jødi­ske insti­tu­tio­ner for at ned­bry­de poli­ti­ske grup­pe­rin­ger og gøre dem til ind­byr­des fjen­der; patri­o­tis­me og race­mæs­sig stolt­hed skal til­in­tet­gø­res og erstat­tes med mod­løs­hed og fru­stra­tion; under paro­ler som frem­skridt og udvik­ling, uni­ver­sel fred og bro­der­skab mel­lem alle natio­ner skal inter­na­tio­na­lis­men frem­mes som et ide­al, der vil ned­bry­de natio­nal enhed og svæk­ke rege­rin­ger­ne; der skal agi­te­res for ned­rust­ning og etab­le­ring af en inter­na­tio­nal poli­ti­styr­ke under kon­trol af “for­e­ne­de natio­ner”; på den måde vil vej­en bli­ve banet for dem, der uomt­vi­ste­ligt skal over­ta­ge kon­trol­len med “for­e­ne­de natio­ner” og ver­dens­ban­ken, og gen­nem dis­se orga­ni­sa­tio­ner skal vi rege­re ver­den. De inter­na­tio­na­le direk­tø­rer må aldrig age­re direk­te eller i det åbne; de skal arbej­de skjult og indi­rek­te, mens de øger pres­set fra alle sider; kil­den for det­te pres skal omhyg­ge­ligt hol­des skjult — Ingen ikke-jøde må til­la­des at afslø­re kil­den.

Måske gen­ken­der du effek­ter­ne af nog­le af dis­se destruk­ti­ve mål fra din hver­dag?