Jødernes false flag terror

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, 29. marts 2018.

 

Her føl­ger en over­sigt over aktu­el­le og histo­ri­ske såkaldt fal­se flag ope­ra­tio­ner og for­kla­rin­gen på, hvor­for de er isce­ne­sat­te begi­ven­he­der moti­ve­ret i en ver­den­s­oms­pæn­den­de jødisk poli­tisk agen­da:

Beskydning af skolebørn på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland

Flo­ri­da, USA, ons­dag den 14. febru­ar 2018.
Del­vist Wikipe­dia: “En bevæb­net per­son udlø­ste bran­da­lar­mer­ne på gym­na­si­et og lok­ke­de hund­re­der af ele­ver ud af deres klas­se­rum, så han kun­ne besky­de dem med en halvau­to­ma­tisk AR-15 angrebs­rif­fel.”
Angi­ve­ligt blev 17 ele­ver og ansat­te dræbt og 17 sår­et. “Ger­nings­man­den”, den 19-åri­ge Niko­las Cruz, blev iden­ti­fi­ce­ret og anholdt. Det viser sig, at den offi­ci­el­le behand­ling af hans sag er gen­stand for hem­me­li­ge afta­ler med ankla­ge­ren. Det­te er begyn­del­sen til, at han slu­ses ud ad rets­sy­ste­mets bag­dør, nu hvor han har udspil­let sin rol­le, og inden læn­ge for­svin­der han ud af offent­lig­he­dens søge­lys til almin­de­lig glem­sel, som det er set før. 
Til­fæl­det betrag­tes af neut­ra­le under­sø­ge­re som en ny “psy­ko­lo­gisk ope­ra­tion”.
For­mål: Det jødi­ske (kom­mu­ni­sti­ske) sty­re i USA kal­des “the deep sta­te” og ønsker at afskaf­fe Second Amend­ment til den ame­ri­kan­ske grund­lov. Den­ne til­fø­jel­se til­la­der alle ame­ri­ka­ne­re at eje ét eller fle­re våben til selv­for­svar. 
Se den offi­ci­el­le udlæg­ning i medi­er­ne, her Fox News.
Her er en ana­ly­se udført af pro­fes­sor Jim Fetzer pr. 23. marts 2018:

Beskydning af koncertpublikum i Las Vegas

Neva­da, USA, søn­dag den 1. okto­ber 2017.
For­mål: Det jødi­ske (kom­mu­ni­sti­ske) sty­re i USA kal­des “the deep sta­te” og ønsker at afskaf­fe Second Amend­ment til den ame­ri­kan­ske grund­lov. Den­ne til­fø­jel­se til­la­der alle ame­ri­ka­ne­re at eje ét eller fle­re våben til selv­for­svar. Hele skud­dra­ma­et er falsk i udlæg­nin­gen, men den­ne begi­ven­hed kan på linje med 9/11 være en af de FBI/CIA-kon­trol­le­re­de ter­r­or­hand­lin­ger, hvor uskyl­di­ge bor­ge­re vir­ke­lig er ble­vet dræbt — dog ikke af den enli­ge skyt­te, Step­hen Pad­do­ck, der hæn­ges ud i medi­er­ne. Han blev af end­nu uvis årsag valgt som syn­de­buk, lige­som Lee Har­vey Oswald blev det i en lig­nen­de offent­ligt orga­ni­se­ret for­bry­del­se i 1963.
Opda­te­ring pr. 18. okto­ber 2017: 
Efter­for­ske­re i USA, her en kvin­de ved navn Dol­o­res Mol­loy Dry­den, skrev føl­gen­de på sin blog: “Jeg kon­tak­te­de flg. 3 hospi­ta­ler, der repræ­sen­te­rer nær­me­ste nød­hjælps­cen­ter i for­hold til den påstå­e­de sku­depi­so­de, Spring Val­ley Hospi­tal, AMG Spe­ci­alty Hospi­tal og North Vis­ta Hospi­tal. Jeg spurg­te, om de vil­le tjek­ke deres regi­ster over sku­dof­re ind­bragt fra mas­se­skyd­nin­gen ved Man­da­lay Bay Hotel. Jeg fik sam­me svar fra hvert hospi­tal: “Ingen sku­dof­re blev ind­bragt til det­te hospi­tal, men du skal måske tale med det loka­le poli­ti.” En kvin­de sag­de: “Hvis du refe­re­rer til kri­se-øvel­sen, som alle bli­ver ved at rin­ge op om, så und­skyl­der jeg — der var ingen vir­ke­li­ge sku­dof­re, det var kun en øvel­se. Hvis du ikke tror mig, kan du selv rin­ge til dem (hospi­ta­ler­ne).
Her er tele­fon­num­re­ne: Spring Val­ley Hospi­tal (1–702-853‑3000), AMG Spe­ci­alty Hospi­tal (1–702-433‑2200), North Vis­ta Hospi­tal (1–702-649‑7711).””
James Fetzer rin­ge­de der­ef­ter til de 3 hospi­ta­ler og fik sam­me for­kla­ring.
Kri­se­ma­ger­ne har fri­gi­vet video­er på YouTu­be, der viser ind­lag­te “sku­dof­re”, men opta­gel­ser­ne er tyde­lig­vis isce­ne­sat­te og betje­ner sig af dår­li­ge kulis­ser og sku­e­spil­le­re.
Et andet for­hold, der viser, at den påstå­e­de sku­depi­so­de (med “59 døde og 527 sår­e­de”) er falsk, er det­te, at FBI straks beslag­lag­de alle mobil­te­le­fo­ner fra per­so­ner, der hav­de befun­det sig på eller i nær­he­den af “drabs­ste­det”. Begrun­del­sen var angi­ve­ligt, at en til­fæl­dig video­se­kvens kun­ne afslø­re andre ger­nings­mænd eller inde­hol­de vær­di­ful­de spor. Da tele­fo­ner­nes blev mod­ta­get retur, var alt fra begi­ven­he­den slet­tet (vi kan gæt­te på en for­kla­ring om, at efter­forsk­nin­gen nu var ble­vet “hem­me­lig”).
I vir­ke­lig­he­den sik­rer den­ne slet­ning, at sekven­ser, der afslø­rer “ofre­ne” som kri­se-aktø­rer, ikke ender i medi­er­ne. I vær­ste fald kan de “stjå­l­ne” opta­gel­ser efter at være ble­vet mani­p­u­le­ret mis­bru­ges til at “bevi­se” noget, der ikke har fun­det sted, som det ske­te med Zapr­u­der-fil­men fra atten­ta­tet på J. F. Ken­ne­dy.
Ende­lig er det ufor­klar­ligt, at det sto­re antal sår­e­de ikke er ble­vet redu­ce­ret og antal­let af døde for­ø­get med det til­sva­ren­de antal. Ofte dør men­ne­sker, der er sår­et af et højha­stig­heds­vå­ben, af det med­føl­gen­de trau­me, uden at have pådra­get sig påfal­den­de livs­far­li­ge ska­der set ude­fra.

Påkørsel af demonstranter i Charlottesville

Vir­gi­nia, USA, søn­dag den 12. august 2017.
For­mål: Det jødi­ske (kom­mu­ni­sti­ske) sty­re i USA kal­des “the deep sta­te” og ønsker at sæt­te skel mel­lem grup­per af såkaldt høj­re­ra­di­ka­le (“neo-nazi­ster” og “alt-right”) og ven­stre­ra­di­ka­le (“anti­fa”) — og mel­lem grup­per af sor­te og hvi­de men­ne­sker efter prin­cip­pet “del og hersk”. “Neo-nazi-” og “Anti­fa-demon­stran­ter” var repræ­sen­te­ret af sam­me (Mos­sad-jødi­ske) tea­ter­grup­pe, der rej­ser rundt i USA og Euro­pa og opfø­rer fal­ske ter­ror-sce­na­ri­er. Den påstå­e­de påkør­sel af en grup­pe “demon­stre­ren­de” blev ser­ve­ret i nyhe­der­ne som “en syg høj­re­ek­stre­mists mord­for­søg på fre­de­li­ge demon­stran­ter”.
De vir­ke­li­ge ele­men­ter i påkør­sels­sce­na­ri­et er nu kend­te og viser, at kun en par­ke­ret bil blev påkørt, ingen per­so­ner, og ingen men­ne­sker blev dræbt eller kvæ­stet i sel­ve påkørs­len eller bak­nin­gen væk fra den. Føre­ren af det omhand­le­de køre­tøj (hvoraf der er to — næsten — ens) var ikke den per­son, der blev udstil­let i samt­li­ge main­stream­me­di­er. De skræm­men­de bil­le­de af demon­stran­ter, der ram­mes og kastes op i luf­ten og til sider­ne, er knivskar­pe still-bil­le­der kon­stru­e­ret i Pho­tos­hop. Det kan man for­vis­se sig om ved at kig­ge nøje på de video­op­ta­gel­ser, der viser den isce­ne­sat­te påkør­sel, hvor stunt-per­so­ner lader sig rul­le hen over køre­tø­jet, mens ban­ne­re og andre detal­jer, som fin­des i still-bil­le­det oven­for, mang­ler. Mulig­vis! døde én af de til­ste­de­væ­ren­de, en over­væg­tig kvin­de, af et hjer­te­til­fæl­de på grund af stress, ikke på grund af døde­li­ge kvæ­stel­ser. Ingen døds­fald er ble­vet doku­men­te­ret fra myn­dig­he­der­nes side. Det pri­mæ­re for­mål med den­ne isce­ne­sat­te ter­r­o­ris­me var at for­hin­dre en grund­lovs­sik­ret fre­de­lig demon­stra­tion, en pro­test mod lokalsty­rets fjer­nel­se af en ryt­ter­sta­tue af histo­risk vær­di for ame­ri­ka­ner­ne. Desvær­re delt­og borg­meste­ren og poli­ti­et i den­ne “deep state”-forbrydelse.

Påkørsel af personer i Barcelona

Kata­lo­ni­en, Spanien, tors­dag den 17. august 2017.
For­mål: At give euro­pæ­er­ne ind­tryk af, at “isla­misk ter­ror” er udbredt.

Bombe i Manchester Arena

Man­che­ster, England, man­dag den 22. maj 2017.
For­mål: At give euro­pæ­er­ne ind­tryk af, at “isla­misk ter­ror” er udbredt.

Påkørsel af personer på Trafalgar Square

Lon­don, England, tors­dag den 18. maj 2017.
For­mål: At give euro­pæ­er­ne ind­tryk af, at “isla­misk ter­ror” er udbredt.

Påkørsel af personer i Stockholm

Sverige, fre­dag den 7. april 2017.
For­mål: At give euro­pæ­er­ne ind­tryk af, at “isla­misk ter­ror” er udbredt.

Påkørsel af personer ved Westminster Bridge i London

England, tors­dag den 23. marts 2017.
For­mål: At give euro­pæ­er­ne ind­tryk af, at “isla­misk ter­ror” er udbredt.

Påkørsel af personer i Berlin

Tyskland, man­dag den 19. decem­ber 2016.
For­mål: At give euro­pæ­er­ne ind­tryk af, at “isla­misk ter­ror” er udbredt.

Skydning ved synagogen i Krystalgade i København

Danmark, fre­dag den 20. febru­ar 2015. 
For­mål: At give euro­pæ­er­ne ind­tryk af, at “isla­misk ter­ror” er udbredt, samt at sik­re poli­ti­be­skyt­tel­se af jøder­nes hel­lig­dom, syna­go­gen i Køben­havn — sand­syn­lig­vis i al frem­tid.

Angreb på ugeavisen Charlie Hebdo i Paris

Frankrig, tirs­dag den 20. janu­ar 2015.
For­mål: At give euro­pæ­er­ne ind­tryk af, at “isla­misk ter­ror” er udbredt.
Man­den, der vides at have fil­met den kend­te sekvens, hvor en poli­ti­mand til­sy­nelan­den­de sky­des af en maske­ret “isla­misk ter­r­o­rist”, hed­der Ami­chai Ste­in. Sene­re fik vi at vide, at det var “George Demir”, en arbejds­løs per­son, der til­fæl­dig­vis holdt til omkring Char­lie Heb­do og var så hel­dig at kun­ne opta­ge hele “ter­r­or­hand­lin­gen” på video. Men den oprin­de­li­ge udmel­ding var, at video­se­kven­sen skyld­tes Ami­chai Ste­in. Han var redak­tør på den næst­stør­ste TV-kanal i Israel, Israel Bro­adca­sting Aut­ho­ri­ty (IBA), der fra maj 2017 blev ned­lagt og videre­ført som Kan eller Kann News med Ami­chai Ste­in som tek­nisk redak­tør.
Poli­ti­man­den, der til­sy­ne­la­den­de blev skudt i hove­d­et, blev ikke skudt, som vi tid­li­ge­re har vist med de føl­gen­de video­er. Det viser sig, at han er Mos­sad-agent, han blev efter Char­lie Heb­do truk­ket ud af ter­ror-loopet og ophol­der sig nu i Buenos Aires. Han blev efter for­ly­den­der betalt 666.000! dol­lars for sin med­vir­ken. Han har for­bud mod at vise sig i Euro­pa de før­ste 5–6 år, ind­til epi­so­den er glemt. Hvis redak­tø­ren m.fl. på den sati­ri­ske ugea­vis Char­lie Heb­do blev myr­det af dis­se “ter­r­o­ri­ster”, er det rime­ligt at anta­ge, at Mos­sad udfør­te dra­be­ne som en “fal­se flag”-operation.
Bemærk den løse sko ved siden af den sor­te Citroén. Inden “ter­r­o­ri­ster­ne” for­la­der ste­det, tager de sko­en med sig i bilen.
Vi har tid­li­ge­re vist her, at det påstå­e­de mord på den­ne “poli­ti­mand” er et falsum, og det siger en del om resten af histo­ri­en.
Radio­man­den Kevin Bar­ret har udgi­vet den­ne bog: “We Are NOT Char­lie Heb­do”, som kan vur­de­res og købes her.

Bomber under Boston Marathon

Mas­sa­chu­setts, USA, man­dag den 15. april 2013.
For­mål: At give USA og Euro­pa ind­tryk af, at “isla­misk ter­ror” er udbredt.
Hele sce­na­ri­et er et falsum. Ingen blev dræbt i Boston-bomb­nin­gen! Vi kan anbe­fa­le bøger­ne, som den frem­ra­gen­de efter­for­sker James Fetzer med hjælp fra andre kva­li­fi­ce­re­de efter­for­ske­re har udgi­vet på MOON ROCK BOOKS.

Skuddrab i skole, Sandy Hook, Newtown

Con­necti­cut, USA, fre­dag den 14. decem­ber 2012.
For­mål: Det jødi­ske (kom­mu­ni­sti­ske) sty­re i USA kal­des “the deep sta­te” og ønsker at afskaf­fe Second Amend­ment til den ame­ri­kan­ske grund­lov. Den­ne til­fø­jel­se til­la­der alle ame­ri­ka­ne­re at eje et eller fle­re våben til selv­for­svar. Hele skud-dra­ma­et er utro­vær­digt i sin præ­sen­ta­tion. Ingen blev dræbt i San­dy Hook! Vi kan anbe­fa­le bøger­ne, som James (Jim) Fetzer med hjælp fra andre kva­li­fi­ce­re­de efter­for­ske­re har udgi­vet på MOON ROCK BOOKS. Du kan læse bogen “Nobo­dy Died At San­dy Hook” her.

Muhammed-tegningerne i Jyllandsposten

Danmark, fre­dag den 30. sep­tem­ber 2005.
For­mål: Det inter­na­tio­na­le zionistiske/jødiske net­værk ønskede/ønsker at sæt­te krist­ne euro­pæ­e­re op mod mus­li­mer efter prin­cip­pet del og hersk. 
Vi har tid­li­ge­re beskre­vet begi­ven­he­den, der koste­de men­ne­ske­liv i Mellem­østen, her.

Angrebet på World Trade Center/Pentagon

N.Y./Virginia, USA, tirs­dag den 11. sep­tem­ber 2001.
For­mål: At kun­ne erklæ­re kri­gen mod “isla­misk ter­ror” og bere­de vej­en for en inva­sion af Afg­ha­ni­stan og Irak.
Vi har tid­li­ge­re udfør­ligt beskre­vet den­ne ter­r­or­hand­ling her.

Bombe mod Alfred P. Murrah-bygningen

Okla­ho­ma, USA, ons­dag den 19. april 1995.
For­mål:  At fjer­ne det kom­plet­te mate­ri­a­le fra den såkald­te Mena-under­sø­gel­se. Det­te mate­ri­a­le blev opbe­va­ret i Alfred P. Mur­rah Fede­ral Buil­ding og blev kom­plet øde­lagt ved mini­a­tom­bomb­nin­gen. Hoved­le­ve­ran­dø­ren af narko­ti­ka fra Cen­tra­la­me­ri­ka og den, der hav­de størst udbyt­te af Iran-Con­tra-affæ­ren, var sam­ti­dig per­son­lig ven med præ­si­dent Bush, seni­or. Han var også næst­kom­man­de­ren­de i Pana­mas kri­mi­nel­le rege­ring (der blev sat fra mag­ten ved et US-angreb i 1989, angi­ve­ligt på grund af rege­rin­gens han­del med narko­ti­ka). Den­ne mand var Mike Hara­ri [man­ge­årig agent for Mos­sad].
Han var med­plan­læg­ger af bomb­nin­gen af Sari Nigh­tclub på Bali i 2002 og angre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter og Pen­ta­gon den 11. sep­tem­ber 2001.
Vi har tid­li­ge­re udfør­ligt beskre­vet bomb­nin­gen af Aldred P. Mur­rah-byg­nin­gen her.

Mordet på Olof Palme i Stockholm

Sverige, fre­dag den 28. febru­ar 1986.
For­mål: For­modent­lig at fjer­ne den mest pro­mi­nen­te mod­stan­der af etab­le­rin­gen af ame­ri­kan­ske raket­bat­te­ri­er i Skan­di­navi­en (først i Nord­nor­ge).
Vi har tid­li­ge­re udfør­ligt dis­ku­te­ret det­te atten­tat her.

Apollo 11’s landing på Månen

Vores sol­sy­stem, søn­dag den 20. juli 1969.
For­mål: At give udse­en­de af, at USA var på høj­de med Sov­je­tu­ni­o­nen i udforsk­nin­gen af rum­met og adgan­gen til at pla­ce­re mili­tæ­re satel­lit­ter i kredsløb om Jor­den. Pri­mært en psy­ko­lo­gisk ope­ra­tion på den ame­ri­kan­ske befolk­ning, der betal­te for under­hold­nin­gen. Rus­ser­ne har med sik­ker­hed kendt til svind­len, men de hav­de selv lig i ska­bet, som de ikke ønske­de offent­lig­gjort, så gen­si­dig tavs­hed var vær­di­fuld for beg­ge par­ter.
Vi har tid­li­ge­re udfør­ligt beskre­vet det­te illu­sions­num­mer her.

Israels angreb på USS Liberty i internationalt farvand

Mid­del­ha­vet udfor Egypten, tors­dag den 8. juni 1967.
For­mål: At fjer­ne efter­ret­nin­ger om en isra­elsk fal­se flag-ope­ra­tion med kode­nav­net Ope­ra­tion Sus­an­nah, også kendt som Lavon-affai­ren, ved at angri­be efter­ret­nings­far­tø­jet USS Liber­ty i for­sø­get på at sæn­ke far­tø­jet med mand og mus. For­sø­get mis­lyk­ke­des, og ter­r­or­hand­lin­gen blev afslø­ret, men der­ef­ter under­trykt af ame­ri­kan­ske og isra­el­ske myn­dig­he­der til trods for at 34 ame­ri­kan­ske søfolk blev dræbt og 171 sår­et.
Den­ne krigs­for­bry­del­se er udfør­ligt beskre­vet i bogen “Era­sing the LIBERTY” af en af de over­le­ven­de Phil­lip F. Tour­ney. I øvrigt et frem­ra­gen­de eksem­pel på sand ver­dens-histo­rie til din nye reol.

Angrebet på USS Maddox i Tonkin-bugten

Viet­nam, søn­dag den 2. august 1964.
For­mål: At und­skyl­de USA’s angreb på Nord­viet­nam.

Mordet på J. F. Kennedy i Dallas

Texas, USA, fre­dag den 22. novem­ber 1963.
For­mål: Pri­mært at fjer­ne den før­ste og hidtil ene­ste ame­ri­kan­ske præ­si­dent, der aktivt har mod­sat sig, at USA’s valuta­sy­stem er i hæn­der­ne på et pri­vat jødisk bank­sy­stem, Fede­ral Reser­ve Bank, der i 1913 kup­pe­de sig til ret­ten til at tryk­ke pen­ge og udle­je dem til finans­mi­ni­ste­ri­et mod løben­de ren­ter. Det­te tyve­ri har bevir­ket, at USA’s sam­le­de gæld i dag er 20.000 mil­li­ar­der dol­lars! og at det jødi­ske par­nas i USA svøm­mer i guld. Ken­ne­dy var sam­ti­dig den præ­si­dent, der ikke vil­le til­la­de Israel at få atom­vå­ben. M.fl. årsa­ger.
Vi har tid­li­ge­re beskre­vet det­te atten­tat og de vir­ke­li­ge ger­nings­mænd her.

Jødernes påstand om et Holocaust

Tyskland og Polen, efter Anden Ver­denskrig.
For­mål: At afle­de opmærk­som­he­den fra jøder­nes fol­ke­mord på 60 mio. euro­pæ­e­re i Sov­je­tu­ni­o­nen. Den mest vær­di­ful­de effekt for jøder­ne har været, at kri­tik af jøder blev et tabu. Det har givet dem frit spil til at infil­tre­re, kor­rum­pe­re og per­ver­te­re sty­ret i de fle­ste vest­li­ge lan­de siden Anden Ver­denskrig. Påstan­den om et syste­ma­tisk drab på 6 mio. jøder under Anden Ver­denskrig er måske det mest afsky­væk­ken­de falsk­ne­ri i nule­ven­de gene­ra­tio­ners bevidst­hed. Det blev lan­ce­ret som sov­jet-jødisk krigs­pro­pa­gan­da i 1943, men først fra 1970, da de fle­ste main­stream­me­di­er var opkøbt af jøder, blev histo­ri­en for­ny­et og ved­li­ge­hol­des nu i syge­ligt omfang.
Vi har man­ge artik­ler, der omhand­ler den­ne illu­sion (søg med “holo­caust”).
Det kan være en for­del at begyn­de med den­ne.

Japans angreb på Pearl Harbour

Hawaii, USA, søn­dag den 7. decem­ber 1941.
For­mål: At brin­ge USA ind i Anden Ver­denskrig på jøder­nes side.

osv., osv.

Listen er kilo­me­ter­lang, men for at begræn­se histo­ri­en viser vi kun top­pen af isb­jer­get med vægt på de hæn­del­ser, der har med­ført — eller end­nu kan med­fø­re — alvor­li­ge kon­se­kven­ser for livet i den vest­li­ge ver­den.

Her er 10 punk­ter, der går igen ved “fal­se flag”-operationer og fal­ske ope­ra­tio­ner gene­relt:

1. Alle main­stream-medi­er ryd­der for­si­den og taler om den ene begi­ven­hed døg­net rundt, ind­til den offi­ci­el­le for­kla­ring er sik­kert for­ank­ret i seer­nes og læser­nes bevidst­hed. Medi­er­ne inter­viewer offi­ci­el­le eks­per­ter og ska­ber en emo­tio­nel reak­tion, mens sam­ti­dig bestem­te per­so­ner gøres ansvar­li­ge som ger­nings­mænd. Det er et læge­ligt fak­tum, at medi­er­nes kon­stan­te bom­bar­de­ment med “terror”-scenarier ska­ber angst og med­fø­rer vari­ge psy­ko­lo­gi­ske reak­tio­ner, angst, had, måske vari­ge trau­mer, hos en del af publi­kum. I den for­bin­del­se er det vig­tigt at kun­ne skel­ne mel­lem vir­ke­lig­hed og fik­tion. Befolk­nin­ger, der ikke for­står, at de bli­ver mani­p­u­le­ret, vil sene­re af jødi­ske poli­ti­ke­re bli­ve til­budt “løs­nin­gen” på deres pro­ble­mer: mere kon­trol i sam­fun­det gene­relt! Det resul­te­ren­de over­våg­nings­sam­fund redu­ce­rer i alle kend­te til­fæl­de alles per­son­li­ge fri­hed, fri­he­den til ikke at bli­ve kro­p­s­vi­si­te­ret af poli­ti eller mili­tær­pa­trul­jer på offent­li­ge ste­der, fri­hed til selv at bestem­me sit opholds­sted døg­net rundt, og ikke mindst, boli­gens og pri­vat­li­vets ukræn­ke­lig­hed.

2. Den fær­di­ge histo­rie præ­sen­te­res ret hur­tigt, og inden for de før­ste 24 timer repe­te­res den igen og igen uden væsent­li­ge afvi­gel­ser. Hvis der vises en udvik­ling i for­hold til den pri­mæ­re histo­rie, vil det altid være i ret­ning af det vær­re — aldrig et demen­ti. Oplag­te spørgs­mål af kri­tisk karak­ter fra læse­re og see­re eller fra direk­te invol­ve­re­de, der måske kan bevid­ne et andet hæn­del­ses­for­løb, mod­si­ges eller kom­men­te­res ikke, under­tryk­kes sim­pelt­hen. Kun “trol­de­ne”, for det meste let gen­ken­de­li­ge som overa­ge­ren­de jøder, der på grund­lag af et manuskript er betalt for at bekræf­te histo­ri­en på TV, Inter­net­tet eller avi­ser­ne, til­la­des at kom­me til orde.

3. Den mistænk­te bli­ver ofte skaf­fet af vej­en, så han/hun ikke får anled­ning til at udta­le sig til en dom­mer eller til offent­lig­he­den. Det sker enten i for­bin­del­se med anhol­del­sen, eller pågæl­den­de udsæt­tes bekvemt for et atten­tat fra en bestyr­tet bor­ger, som vi så det, da Lee Har­vey Oswald blev myr­det af Jack Ruby (Jacob Rubin­ste­in) i 1963. Eller ger­nings­man­den begår lige så bekvemt “selv­mord”, selv om men­ne­sker, der kend­te ham, kan bekræf­te, at den løs­ning ikke lå i den mistænk­tes natur. Når den udpe­ge­de ger­nings­mand er død, bli­ver der ingen rets­sag med risi­ko for, at den offi­ci­el­le histo­rie anfæg­tes eller afslø­res som falsk. En død mistænkt er en ide­el syn­de­buk. Ofte efter­la­der den mistænk­te ind­ly­sen­de usand­syn­lig doku­men­ta­tion for sin iden­ti­tet, typisk et pas eller fx en kor­an med Osa­mi bin Ladens per­son­li­ge sig­na­tur.

4. Den påstå­e­de ger­nings­mand mang­ler ofte uddan­nel­se og kva­li­fi­ka­tio­ner i øvrigt, som er nød­ven­di­ge for at udfø­re den kon­kre­te ter­r­or­hand­ling, der ofte kræ­ver sik­re efter­ret­nin­ger og bety­de­lig plan­læg­ning. Fx evnen til at føre et Boing 767 pas­sa­ger­fly, når fly­ve­sko­len alle­re­de har udtalt, at man er en elen­dig pilot, dår­ligt nok i stand til at fly­ve en Ces­sna 150.

5. Ofte går der en øvel­se i bekæm­pel­se af ter­ror umid­del­bart for­ud for den påstå­e­de ter­r­or­hand­ling, eller øvel­sen udvik­ler sig til at bli­ve ter­r­or­hand­lin­gen. Ofte gen­nem­fø­res den plan­lag­te for­bry­del­se først i form af en øvel­se, en gene­ral­prø­ve, og sene­re sam­me dag, eller typisk næste dag gen­nem­fø­res “pre­mi­e­ren”, den offi­ci­el­le ter­r­or­hand­ling. Gene­ral­prø­ven og pre­mi­e­ren omfat­ter poli­ti, red­nings­styr­ker (ofte på behø­rig afstand med ordre til ikke at blan­de sig for tid­ligt), logi­stik, træ­ne­de sta­ti­ster (kri­se-sku­e­spil­le­re, der ses at gå igen fra epi­so­de til epi­so­de), smin­ke, mas­ser af tea­ter­blod og sår­at­trap­per, liv­ag­ti­ge duk­ker, stunt­mænd, “bom­ber”, køre­tø­jer, “ger­nings­man­den/-mæn­de­ne”, en instruk­tør og ellers det meste af, hvad der hører til en film­op­ta­gel­se on loca­tion.

6. Højt pla­ce­re­de per­so­ner i admi­ni­stra­tio­nen og rege­rin­gen viser sig at have mod­ta­get var­sel om, at ter­r­or­be­gi­ven­he­den vil ind­træf­fe på det og det nær­me­re sted og tids­punkt, hvor den så ofte udspil­les sene­re. Det gæl­der bl.a. for det histo­risk skæb­nesvan­gre angreb på Pearl Har­bor. Den ame­ri­kan­ske præ­si­dent på tids­punk­tet, jøden! Franklin D. Roo­se­velt (Rosen­feld), vid­ste (efter utal­li­ge ame­ri­kan­ske pro­vo­ka­tio­ner) at Japan vil­le angri­be Pearl Har­bor, men tav om sin viden og lod uskyl­di­ge ame­ri­kan­ske mari­ne­sol­da­ter dø, så den­ne “kata­ly­se­ren­de begi­ven­hed” kun­ne bru­ges som und­skyld­ning for at brin­ge USA ind i Anden Ver­denskrig, hvor de alli­e­re­de sig med det jøde­kon­trol­le­re­de USSR. Angre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter og Pen­ta­gon var en lig­nen­de kata­ly­se­ren­de begi­ven­hed, hvor jøder i for­vej­en blev adva­ret om ikke at møde på deres arbejds­plads i Twin­towers den pågæl­den­de dag.

7. De mistænk­te har ofte for­bin­del­se til efter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne, typisk CIA, Mos­sad, FBI, MI6, PET, Säpo, m.fl. Et typisk eksem­pel var Lee Har­vey Oswald, der var en dyg­tig CIA-agent og ame­ri­kansk patri­ot, men også til rådig­hed som “sca­pe­go­at” eller “pat­sy”, dvs. for­rå­dt eller for­ført ind i rol­len som syn­de­buk af en jødisk orga­ni­sa­tion i sit eget land. Fle­re af “selv­mord­s­ter­r­o­ri­ster­ne” fra 9/11 var enga­ge­ret med CIA via ara­bi­ske eller paki­stan­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ster. CIA er stort set loka­laf­de­lin­gen af Mos­sad i USA.

8. Vid­ner for­svin­der på mystisk vis. Inden for tre år efter mor­det på J. F. Ken­ne­dy, døde 18 vid­ner ved “skud­veks­lin­ger”, “selv­mord”, “hjer­te­an­fald”, “tra­fi­ku­lyk­ker”, “kara­teslag mod hal­sen”, “over­skå­ren stru­be” m.fl., kun to af dem døde til­sy­ne­la­den­de af natur­li­ge årsa­ger. I løbet af 70’erne androg antal­let af mysti­ske døds­fald med rela­tion til præ­si­dent­mor­det omkring hund­re­de. Et par måne­der efter “Boston Marat­hon-bomb­nin­gen” døde to FBI-agen­ter med spe­ci­al­vi­den om hæn­del­sen ved fald fra en heli­kop­ter, der angi­ve­ligt hav­de pro­ble­mer, som ikke er for­kla­ret. To andre nøg­le­per­so­ner blev myr­det inden for få uger efter bomb­nin­gen. Ikke min­dre end tyve del­ta­ge­re fra den grup­pe af Navy Seal Team, der udfør­te den påstå­e­de til­fan­ge­ta­gel­se og mari­ti­me bisæt­tel­se af Osa­mi bin Laden, døde efter offi­ci­el­le oplys­nin­ger inden for de føl­gen­de to måne­der i et heli­kop­ter­styrt, offi­ci­elt efter beskyd­ning fra al Qae­da. Den poli­ti­mand, der kom til ste­de som en af de før­ste efter­for­ske­re på ger­nings­ste­det til den såkald­te Okla­ho­ma-bomb­ning, døde inden for et år i et spek­taku­lært “selv­mord”. Han skar sig først i hånd­led­dene og hal­sen. Stærkt blø­de­n­de lyk­ke­des det ham at for­ce­re et pig­t­rå­ds­hegn, gå yder­li­ge­re en mile (1,6 km) for til sidst at sky­de sig selv i hove­d­et i en umu­lig vin­kel. “Selv­mor­det” inde­holdt den yder­li­ge­re påfal­den­de detal­je, at intet sky­de­vå­ben blev fun­det i nær­he­den af poli­ti­man­den. Hans mor­de­re, hvis de blev fun­det, kun­ne altid hæv­de, at offe­rets eget våben var ble­vet fun­det og fjer­net af en ukendt, og bal­li­sti­ske prø­ver vil­le ikke kun­ne knyt­te mord­våb­net til skyd­nin­gen.

9. Bevis­ma­te­ri­a­le for­svin­der ufor­kla­ret eller klas­si­fi­ce­res som hem­me­ligt. Ger­nings­ste­der øde­læg­ges, og foto­gra­fi­er og vide­op­ta­gel­ser i pri­vat besid­del­se gøres umu­li­ge at bru­ge som lega­le bevi­ser med bestem­mel­ser som: “Loven for­by­der fri­gi­vel­se af foto­gra­fi­er, film, video og andre afbild­nin­ger, der viser et mor­dof­fer, hvis opta­gel­sen med rime­lig­hed kan anta­ges at være opnå­et gen­nem en ikke auto­ri­se­ret kræn­kel­se af mor­dof­fe­rets eller de efter­lad­te fami­lie­med­lem­mers pri­vat­liv.” En bekvemt ela­stisk bestem­mel­se. Efter sku­depi­so­den på San­dy Hook blev sko­len få måne­der sene­re nedre­vet og fjer­net. Den hav­de i for­vej­en kon­dem­ne­ret været luk­ket for under­vis­ning adskil­li­ge måne­der for­ud for “sku­depi­so­den” på grund af asbe­st­fa­re. Der er aldrig ble­vet fri­gi­vet en ene­ste af de utal­li­ge over­våg­nings­op­ta­gel­ser, der blev beslag­lagt lige efter, at et “pas­sa­ger­fly” angi­ve­ligt var flø­jet ind i Pen­ta­gon (og for­s­vun­det!). Hvad kun­ne der være at skju­le? Hoved­par­ten af det stål, der efter den offi­ci­el­le rap­port skul­le lig­ge til­ba­ge på gro­und-zero efter tvil­lin­getår­ne­nes “kol­laps”, nem­lig ca. 200.000 tons byg­nings­stål, blev iflg. den offi­ci­el­le rap­port solgt til Kina (bekvemt inden uvil­di­ge under­sø­ge­re kun­ne kom­me i nær­he­den af det).

10. Cui Bono? Hvem har for­del af for­bry­del­sen? — må man nød­ven­dig­vis spør­ge. Ofte har myn­dig­he­der­ne eller rege­rin­gen en oplagt for­del af at ska­be en illu­sion om en fik­tiv poli­tisk trus­sel, der til­la­der dem at inter­ve­ne­re i andre lan­de eller lige­frem fjer­ne sty­ret og ind­sæt­te en sam­ar­bejds­vil­lig skyg­ge­r­e­ge­ring. Der­ef­ter er de besat­te lan­des res­sour­cer typisk pris­gi­vet de impe­ri­a­li­sti­ske pro­vo­ka­tø­rer. Eller for­de­len af en ræk­ke hjem­li­ge min­dre ter­r­or­hand­lin­ger, der over­be­vi­ser befolk­nin­gen om nød­ven­dig­he­den af mere ‘beskyt­tel­se’.

I tiden siden angre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter, dvs. i det­te århund­re­de, har “fal­se flag”-terroren skif­tet karak­ter, spe­ci­elt har den udmær­ket sig ved at ter­r­o­ri­se­re uden at myr­de alle de uskyl­di­ge men­ne­sker, der påstås at være myr­det. Og det er da posi­tivt. Desvær­re er ter­r­or­ef­fek­ten den sam­me, tak­ket være main­stream­me­di­er­ne og folks gene­rel­le uvi­den­hed. Hvis du er nået her­til i læs­nin­gen, håber vi, at du nu er min­dre god­tro­en­de, end du var tid­li­ge­re. De sene­ste ter­r­or­til­fæl­de har typisk inde­holdt føl­gen­de karak­te­ri­sti­ka:

 • Ger­nings­ste­det er på for­hånd spær­ret af med mobi­le ope­ra­tions­cen­tra­ler (cam­pe­re eller bus­ser), omni­bus­ser og andre stør­re køre­tø­jer, der for­hin­drer uved­kom­men­de tra­fik i at for­styr­re den fore­stå­en­de begi­ven­hed i uti­de. 
 • Nog­le af de invol­ve­re­de “angrebs-køre­tø­jer” er fjernsty­re­de, dvs. uden fører.
 • Der er sjæl­dent nær­o­p­ta­gel­ser, der viser for­si­den af de køre­tø­jer, der bur­de være over­sprøjtet med blod. På nær­me­re afstand ser vi ingen tegn på en påkør­sel, buler eller blod på under­la­get, eller hjulspor i blod.
 • Figu­ran­ter­ne er kri­se-aktø­rer, dår­li­ge sku­e­spil­le­re, stunt­mænd og -kvin­der sup­ple­ret med liv­ag­ti­ge duk­ker.
 • Der fin­des næsten altid en byg­ning i umid­del­bar nær­hed af ger­nings­ste­det, et tea­ter, muse­um eller par­ke­rings­hus, der er vel­eg­net som base for smink­ning, instruk­tion og hvi­le­sted for figu­ran­ter­ne, ind­til de skal i aktion.
 • Løse sko er et fri­mu­rer­sym­bol, der fin­des overalt i dis­se sce­na­ri­er. De sig­na­le­rer via bil­le­der­ne til de ansvar­li­ge, uan­set hvor de ophol­der sig, at vi “ejer” ope­ra­tio­nen. 
 • Man­ge dato­er, skil­te m.fl. inde­hol­der tal, der ken­des som fri­mu­rer­sym­bo­ler eller nøg­le­tal i den jødisk-sata­ni­ske sym­bo­lik, 666, 11, m.fl.
 • Der er ingen blod­pø­ler, hvor blo­det er iltet og ble­vet mørkt eller ind­tør­ret, kun frisk rødt tea­ter­blod hældt over “ofre­ne” og sår­at­trap­per­ne. Tea­ter­blod for­bli­ver klart rødt. Ingen af de sår­e­de skri­ger for­styr­ren­de i døds­angst, som de fle­ste vil­le gøre, når de er alvor­ligt kvæ­stet.
 • Der fin­des som regel et hint i det tota­le sce­na­ri­um, der angi­ver, hvor den næste “ter­r­or­hand­ling” vil fin­de sted.
 • Rek­la­mer for iko­ni­ske pro­duk­ter er ofte pla­ce­ret cen­tralt i ter­r­ors­ce­nen.
 • En far­ve­kod­ning benyt­tes til at vise, hvor “ter­r­or­hand­lin­gen” uds­pandt sig. Det let­ter kom­mu­ni­ka­tio­nen, når det vrim­ler med bil­le­der fra for­skel­li­ge ger­nings­ste­der.
  I Euro­pa er far­ven magen­ta til lil­la, i USA og England dyb vio­let.
 • De invol­ve­re­de poli­ti­styr­ker er ofte træ­net af Mos­sad i Israel. Det gæl­der også dansk poli­ti. Det­te “sam­ar­bej­de”, som hjer­ne­dø­de med­lem­mer af vores poli­ti­styr­ke opfat­ter som en aner­ken­del­se — tje­ner kun zio­ni­ster­ne og deres destruk­ti­ve spil.
 • Ger­nings­ste­det er ofte pla­ce­ret på ste­der med natio­nal sym­bol­vær­di. (“Angre­bet” på syna­go­gen i Køben­havn må være en abso­lut und­ta­gel­se.)
 • Ofre­ne” oply­ses at være af usand­syn­ligt man­ge natio­na­li­te­ter, hvil­ket via medi­er­ne ind­dra­ger flest muli­ge natio­ner emo­tio­nelt. Flest muli­ge skal have en anled­ning til at hade mus­li­mer­ne!
 • Øjen­vid­ner” har i næsten alle til­fæl­de for­bin­del­se til medi­er, offent­li­ge tje­ne­ster, pri­va­te mili­tæ­re orga­ni­sa­tio­ner i sam­ar­bej­de med rege­rin­gen eller rege­rin­gen selv.
 • Antal­let af døde og sår­e­de over­dri­ves og angi­ves ofte med sym­bol­ske tal. For det meste er antal­let af døde og sår­e­de nul. I nog­le til­fæl­de myr­des en syn­de­buk og efter­la­des i det kom­pro­mit­te­ren­de sce­na­ri­um. Det kan være et tid­li­ge­re aktiv eller fx en mus­lim­sk leder, som man ønsker at neut­ra­li­se­re og udstil­le i rol­len som ter­r­o­rist. 
 • Fle­re af figu­ran­ter­ne er kend­te kri­se-aktø­rer, der går igen og igen i lig­nen­de “ter­r­or­hand­lin­ger” andre ste­der i den vest­li­ge ver­den.
 • M.fl.

Kil­de: The Real Deal, YouTu­be
I den­ne video for­tæl­ler Ole Dam­me­gård i et inter­view med Jim Fetzer om detal­jer han har obser­ve­ret fra ter­r­or­hand­lin­ger­ne i Bar­ce­lo­na og Char­lot­tesvil­le. De viser den gen­tag­ne modus ope­ran­di for “fal­se flag”-operationer.

Kil­de: Open Mind Con­fe­ren­ce 2017, Køben­havn.
I den­ne lan­ge video taler Ole Dam­me­gård udfør­ligt om isce­ne­sæt­tel­sen af ter­r­or­hand­lin­ger i Euro­pa og USA og opfor­drer alle til at være opmærk­som­me på, at medi­er­nes udlæg­ning af en “ter­r­or­hand­ling” som regel er falsk og føl­ger det sam­me manuskript, der har til for­mål at spre­de angst mel­lem men­ne­sker og styr­ke kra­vet om ind­fø­rel­sen af “løs­nin­ger”, der i vir­ke­lig­he­den kon­stant beskæ­rer vores fri­hed. Prin­cip­pet kal­des “aktion — reak­tion — løs­ning”: Skab et skræks­ce­na­ri­um; vent til befolk­nin­gen ang­ler efter en løs­ning; levér så løs­nin­gen, der enten til­la­der rege­rin­gen (poli­ti og snart mili­tær) yder­li­ge­re kon­trol på offent­li­ge ste­der og i pri­va­te boli­ger, eller med­fø­rer gene­rel afvæb­ning af befolk­nin­gen, eller med­fø­rer “smart-cities”, hvor det ikke er muligt at køre i sin egen bil, eller med­fø­rer kro­p­s­scan­nings­por­ta­ler alle ste­der, hvor rege­rin­gen mener, at det er nød­ven­digt at kon­trol­le­re ind­hol­det af vores lom­mer, tasker og kort. Scan­nin­ger­ne sker ved hjælp af rønt­gen- og mikro­bøl­ger og tager ikke hen­syn til, hvor stor en dosis vi når at akku­mu­le­re i løbet af livet.
(Vi har ude­ladt “tom­gangs­snak­ken” fra de før­ste og sid­ste minut­ter i den oprin­de­li­ge video, for at bru­ge vores og din tid på hoved­sa­gen, “fal­se flag”-terror.)