Jøden Bertel G. Haarder trådte ud af skabet

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 20. september 2016.

 

Kryp­to­jø­den Ber­tel Gei­s­mar Haar­ders ufor­be­hold­ne mening om dan­sker­ne.
Kil­de: Radio24syv.


Her ser vi Ber­tel Gei­s­mar bag den davæ­ren­de che­fi­de­o­log i Syna­go­gen i Køben­havn. Foto: Inter­net­tet

 

Denne arro­gan­te jøde, der aktivt har været med til at lik­vi­de­re Nor­disk Råd, udta­ler i dag i Radio24syv Mor­gen (åben­bart som svar på, hvad han mener om frem­me­din­va­sio­nen i Euro­pa):

Alt­så, jeg har ikke for­kær­lig­hed for bleg­fe­de dan­ske­re … jeg synes, at det er her­ligt med bru­ne øjne, for ikke at tale om de man­ge smuk­ke piger, der kom­mer ud af det.
- Såkaldt “dansk jøde” Ber­tel Gei­s­mar Haar­der

Ja, det med det fede (eller er det måske i vir­ke­lig­he­den længs­len efter bare en lil­le smu­le huld på ske­let­tet) måt­te jo kom­me fra den­ne ast­ma­ti­ske fremto­ning, der gene­relt taler før han tæn­ker.
Såvel i Ber­tel Gei­s­mar Haar­ders som i Anders Fogh Ras­mus­sens til­fæl­de er øjne­ne kom­met til at lig­ne enhver bar­ra­cu­das drøm om iskol­de nidstir­ren­de fiskeøj­ne. Det  er et ikke ual­min­de­ligt resul­tat af stam­mens stræ­ben efter et nor­disk udse­en­de, på trods af ska­be­rens plan med, at jøder ikke skal lig­ne euro­pæ­e­re. Et glim­ren­de eksem­pel på bastar­di­se­ring.

Bemærk, at med udtryk­ket “dan­ske­re” udpe­ges grup­pen af ikke-jøder, goj’erne. Jøder­ne rubri­ce­rer sig almin­de­lig­vis under beteg­nel­sen “dan­ske jøder” — sjæl­dent som dan­ske­re. Det er en af måder­ne at læg­ge distan­ce på inter­nt hos den­ne kri­mi­nel­le mino­ri­tet, der i øje­blik­ket ter­r­o­ri­se­rer Danmark og dan­sker­ne, bl.a. ved at over­svøm­me lan­det med sort-bru­ne men­ne­sker — totalt kul­tur­frem­me­de som jøder­ne selv.

Inter­es­sant nok fin­der den­ne påt­vung­ne ind­van­dring kun sted i lan­de med hvi­de befolk­nin­ger, og alle ste­der står jøder­ne bag for­bry­del­sen.

Ikke et ene­ste sted i ver­den, har et mul­ti­kul­tu­relt sam­fund hævet sig over etnisk homo­ge­ne hvi­de sam­fund med et fæl­les kul­tu­relt grund­lag. Der fin­des ingen eksemp­ler på, at det er gået godt. Tvær­ti­mod er det alle ste­der end i en tra­ge­die for såvel ind­van­drer­ne som oprin­de­li­ge befolk­ning — men til udelt begej­string for jøder­ne, der der­ef­ter håber på ikke at møde mod­stand, for­di en mul­ti­kul­tu­rel befolk­ning ikke har nogen natio­nal iden­ti­tet — intet stam­me­fæl­les­skab. En mul­tiet­nisk befolk­ning er split­tet, harm­løs og kon­trol­ler­bar.

Det til­ta­ler Ber­tel Gei­s­mar og hans stam­me­fæl­ler, at “de bleg­fe­de dan­ske­re” som kon­se­kvens af fami­lie­dan­nel­ser med sort-bru­ne men­ne­sker opnår en lave­re gen­nem­snit­lig intel­li­gens og et dår­li­ge­re hel­bred, for vi skal jo alli­ge­vel ende som en grum­set spen­der­bar sla­ve­ka­ste i her­re­fol­kets — jøder­nes — tje­ne­ste. Læs her, og se her, hvor­dan jøder­ne for­gif­ter os med usun­de føde­va­rer, hvis ind­hold vi ikke ken­der eller kan under­sø­ge. For­må­let er at gøre os syge og frem­me una­tur­lig fed­me blandt hvi­de men­ne­sker. Dis­se sinds­sy­ge jøder arbej­der sam­ti­dig uaf­brudt på at skaf­fe os fle­re og fle­re frem­me­de på hal­sen. Det­te er tak­ken til dan­sker­ne for, at Ber­tel Gei­s­mar og hans uma­n­er­li­ge slægt­nin­ge har kun­net leve et anstæn­digt liv i fred for deres man­ge oprin­de­li­ge fjen­der gen­nem gene­ra­tio­ner i Danmark.

Ber­tel synes, at det er helt fint, at den hvi­de race — i det­te til­fæl­de dan­sker­ne — øde­læg­ges og vores iden­ti­tet ændres, så vi til sidst ikke ved, hvem vi er. Og det kan jo være, at den aldren­de Ber­tel ender med en cho­ko­la­de­brun sla­ve­tøs på skø­det!

Ber­tel Gei­s­mar Haar­der har levet som kryp­to­jø­de i Danmark. Ingen tro­skyl­dig dan­sker har mistænkt ham for at være andet end dan­sker og en hæder­lig dansk­sin­det poli­ti­ker. Men nu er den jødi­ske dags­or­den i Danmark og Euro­pa ved at bli­ve tyde­lig for almin­de­li­ge men­ne­sker, og så kan man jo lige så godt tage sprin­get ud af kryp­to-ska­bet og erklæ­re sin ufor­be­hold­ne mening. Jøder har tra­di­tio­nelt pra­let af deres magt — lige inden den er ble­vet taget fra dem, og de igen har brug for at klyn­ke over “for­føl­gel­se”.

Vi skal ikke fin­de os i jødisk ter­ror i Danmark.

Vær med til at sen­de Ber­tel Gei­s­mar Haar­der og hans snyl­ten­de slæng ad hel­ve­de til —  Det kan kun gå for lang­somt.