Jødegarden er nu etableret

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 16. oktober 2017.

 

Dansker­ne skal væn­nes til mili­tærklædt “poli­ti” i gader­ne. Den­ne poli­tik er ind­led­nin­gen til en ny run­de af udvi­det kon­trol med bor­ger­ne. En ny ski­ve af din “per­son­li­ge fri­heds og integritets”-salami for­svin­der. Hvis dans­klig­nen­de mili­tær ryk­ke­de ind i vores byer i mor­gen, vil­le de fle­ste af os pro­teste­re. Men sker det drå­be­vis, lidt mili­tær her og lidt mili­tær der, vil hoved­par­ten af dan­sker­ne desvær­re købe for­kla­rin­gen: at den­ne udvi­de­de omk­lam­ring er til vort eget bed­ste. Pro­fes­sio­nel­le jødi­ske “trol­de”, der lig­ner dan­ske civi­li­ster vil begyn­de at demon­stre­re, hvor smukt det er at give sol­da­ter­ne blom­ster. “Vi ønsker jo kun at beskyt­te bor­ger­ne mod ter­ror,” vil det hed­de fra ver­dens mest ruti­ne­re­de ter­r­o­ri­ster, der besæt­ter vort par­la­ment.

Se her, hvad jøde­sprøjten Poli­ti­ken har at sige til den “udvik­ling”.

Dis­se mili­tæ­re enhe­der, der nu fore­lø­bigt er sta­tio­ne­ret ved syna­go­gen i Køben­havn i deres nye inter­na­tio­na­le uni­for­mer, skal “sup­ple­re poli­ti­et de ste­der, hvor der kun­ne opstå uro­lig­he­der”, oply­ses det fra jøder­nes medi­er. 

Lad os sige det, så det ikke kan mis­for­stås:
Det­te er opstar­ten til et jøde­be­skyt­tel­ses­kor­ps i Danmark — Jøde­gar­den!
Det bli­ver et mod­styk­ke til det ame­ri­kan­ske Homeland Securi­ty, der ikke vog­ter om natio­nens sik­ker­hed på hjem­me­fron­ten, men har til for­mål at beskyt­te den jødi­ske “deep sta­te” imod befolk­nin­gen. De ame­ri­kan­ske udtryk “deep sta­te” eller “hid­den hand” beteg­ner de skjul­te kræf­ter, der udfol­des af jøder­ne og deres laka­jer bag tæp­pet til det, der fore­går på den offi­ci­el­le poli­ti­ske sce­ne. Den­ne egent­li­ge rege­ring har i vir­ke­lig­he­den siden Anden Ver­denskrig været kom­mu­ni­stisk, lige­som det nuvæ­ren­de sty­re i Danmark (uan­set rege­ring), en direk­te for­læn­gel­se af den marxi­sti­ske ide­o­lo­gi i det tid­li­ge­re Sov­je­tu­ni­o­nen og det nuvæ­ren­de Israel. Sty­ret kal­der sig bare noget andet: demo­kra­tisk, libe­ralt, soci­al­de­mo­kra­tisk, radi­kalt ven­stre osv. I USA kan hvi­de men­ne­sker alle­re­de begyn­de at ane, hvad RØD TERROR bety­der. 

Det er en raf­fi­ne­ret hån, at det net­op er Liv­gar­den, der ind­til vide­re skal stå vagt om syna­go­gen i Krystal­ga­de. Det er den ulti­ma­ti­ve til­svi­ning af dan­sker­nes vær­di­er. Det er skam­fuldt, at vores lede­re accep­te­rer, at Kon­ge­hu­sets liv­gar­de skal stå vagt om dis­se ver­dens mest sinds­sy­ge krigs­ma­ge­re og deres hel­lig­dom­me i Danmark! Det siger alt om, hvem der sid­der i rege­rin­gen, i poli­ti­et og for­sva­ret, “i kir­t­ler­ne af cor­pus Danmark”, og kan kon­trol­le­re alt, hvad der fore­går i riget.

Liv­gar­dens mot­to er ”Pro Rege Et Gre­ge” – For kon­ge og Folk. Eller var!
Eller “kon­ge” skal her­ef­ter for­stås i betyd­nin­gen “regent”.

Hvor­for skal jøder­ne, der ikke er dan­ske­re eller en del af det dan­ske folk — og ikke ønsker at være det — beskyt­tes af Liv­gar­den eller poli­ti­et for den sags skyld ??? 
Jøder­nes kon­stan­te mål har været, at gøre Danmark til en mul­tiet­nisk jøde-kon­trol­le­ret stat, og det mål er godt på vej til at bli­ve rea­li­se­ret.
Jøder­ne repræ­sen­te­rer en frem­med kom­mu­ni­stisk besæt­tel­ses­magt i Danmark, og når dens magt er total, vil vi stif­te bekendt­skab med en ny bøl­ge af RØD TERROR, der ale­ne i det 20. århund­re­de står bag mor­det på 100 mio. hvi­de euro­pæ­e­re. 
Som umæt­te­li­ge para­sit­ter har jøder­ne syste­ma­tisk øde­lagt Danmark, stjå­let fra os og under­trykt os overalt i vort land. Det hele begynd­te, da jøder­ne som vel­ha­ven­de bed­ra­ge­re og tyvek­næg­te fra Øst­eu­ro­pa ved en ulyk­ke­lig fejl­ta­gel­se blev luk­ket ind i Danmark i 1600-tal­let.
Det ske­te under Chri­sti­an den 4., og i 1814 under Fre­de­rik den 6. fik den­ne bær­me ret til at dri­ve deres kri­mi­nel­le busi­ness i lan­det. Siden Anden Ver­denskrig har den inter­na­tio­na­le zio­nis­me i kraft af rig­dom, og den magt pen­ge kan købe, haft per­fek­te vil­kår for at avle som rot­ter og gna­ve sig ind til de fede­ste og mest ind­fly­del­ses­ri­ge stil­lin­ger. Dis­se ska­de­dyr vil uds­let­te Danmark som det natur­li­ge hjem­sted for vort hvi­de, euro­pæ­i­ske folk, med­min­dre vi våg­ner op og aktivt sæt­ter os til mod­vær­ge.

Foto: Inter­net­tet

Her hil­ser en repræ­sen­tant for Jøde­gar­den respekt­fuldt på et af de ny-roy­a­le med­lem­mer af kon­ge­hu­sets tæn­ket­ank i Krystal­ga­de, for­man­den for Mosaisk Tros­sam­fund, Dan Rosen­berg Asmus­sen. Bemærk, at den­ne loge­bro­der pri­mært optræ­der for pres­se­fo­to­gra­fer­ne og kun har foragt til overs for lakaj­en, som han synes at tryk­ke i hån­den. Den­ne sym­bol­mæt­te­de begi­ven­hed er af ver­dens­for­mat og demon­stre­rer for loge­brød­re­ne i udlan­det, at zio­ni­ster­ne i Danmark har fuld kon­trol med rege­rin­gen og stats­ap­pa­ra­tet. Må den­ne syna­go­ge, satans bastion i Køben­havn, ved et ind­greb fra høje­re mag­ter sna­rest gå op i røg eller bli­ve ramt af et lokalt jord­s­kælv. En god syna­go­ge er en syna­go­ge, der er pul­ve­ri­se­ret efter Mos­sads egen opskrift fra angre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter.

Man skal være idiot for at deltage i dette

Men Liv­gar­den er til­sy­ne­la­den­de nu beman­det med lydi­ge, hjer­ne­va­ske­de offi­ce­rer og meni­ge, der lader sig pis­se på, for­di de er ude af stand til at tæn­ke en ene­ste selv­stæn­dig tan­ke — eller de er på væsent­li­ge poster alle­re­de udskif­tet med fjen­dens fem­te­ko­lon­ne. Hvis det ikke er jødi­ske poli­ti­ke­re og offi­ce­rer, der til­la­der det­te, kan sam­ar­bej­det kun bedøm­mes som straf­bar kol­la­bo­ra­tion med en død­sens­far­lig fjen­de, og vi kan bevid­ne en ter­mi­nal syg­dom, der bre­der sig som: Enten udpræ­get stupi­di­tet eller for­ræ­de­ri — eller den fata­le kom­bi­na­tion.

Man skal vir­ke­lig være dum for ikke at opfat­te, at jøder­ne aldrig kon­fron­te­rer sig med dan­sker­ne ansigt til ansigt. Så vil­le vi for længst have gen­nem­sku­et dem og straf­fet dem vel­fortjent ved at udvi­se dem alle som én. Nej, jøder­nes sæd­van­li­ge modus ope­ran­di er at lade dan­ske­re, i det­te til­fæl­de iført en smart nyom­delt uni­form (og snart ind­van­dre­re i sam­me uni­form), kon­fron­te­re den dan­ske befolk­ning under påskud af at være en poli­ti­styr­ke.

Bliv ikke en for­ræ­der imod dit eget folk ved at udfø­re besæt­tel­ses­mag­tens beskid­te arbej­de. Dansk poli­ti­et er nor­malt ikke bevæb­net til tæn­der­ne og gem­mer sig ikke i skud­sik­re køre­tø­jer i freds­tid. Det­te er en pro­vo­ka­tion ret­tet imod den dan­ske befolk­ning, og det er nød­ven­digt, at vi gen­nem­sku­er det geme­ne for­søg på at sæt­te for­skel­li­ge seg­men­ter af dan­sker­ne op mod hin­an­den.

Der­for er vores pro­vo­ka­tion ved at skri­ve FORRÆDERE over Liv­gar­dens emblem en opfor­dring til alle i den­ne enhed (og i alle andre dan­ske enhe­der):
Tænk dig godt om dan­ske sol­dat, INDEN du lader dig mis­bru­ge til det, der kan udvik­le sig til en bor­ger­krig. Gør op med dig selv, hvad du vil være, før det er for sent:
For­ræ­der mod dit folk — eller natio­nal­s­in­det dan­sker, der for­sva­rer sin ret og arv som enhver dan­sker bør gøre?
Kon­se­kven­sen af at del­ta­ge i dra­bet på dit eget folk er på lidt læn­ge­re sigt stan­dret og hen­ret­tel­se.

Den nyomdelte, såkaldte internationale, uniform

Den beskyt­ter kun sol­da­ter i Danmark, hver gang det er efter­år med mas­ser af far­ver. Ind­til for nylig hav­de de fle­ste dan­ske enhe­der en camou­fla­ge fel­tu­ni­form, der var til­pas­set de ter­ræn­giv­ne bag­grunds­møn­stre i Danmark. Den vel­kend­te grøn­ne uni­form i bil­le­det neden­for med et møn­ster af blad­hang fun­ge­rer frem­ra­gen­de efter sit for­mål. Den camou­f­le­rer i græs, buskads, i sko­ve­ne, på grøn­ne eller plø­je­de mar­ker, i mør­ke vin­du­esåb­nin­ger, i skyg­ger­ne, på bag­grund af vores køre­tø­jer og slø­rings­net og under de fle­ste andre for­hold i Danmark. I til­fæl­de af sne­vin­ter bru­ges en hvid over­træks­u­ni­form.

Ill. på grund­lag af Inter­net­tet

Ind­fø­rel­sen af den lyse­re camou­fla­ge­u­ni­form viser, at det ikke er for­sva­ret af Danmark, der lig­ger NATO-pro­vo­ka­tø­rer­ne mest på sin­de. Tvær­ti­mod — de øde­læg­ger mulig-heder­ne for at for­sva­re Danmark effek­tivt og pri­o­ri­te­rer for­sva­ret af opi­ums­hø­sten i Afg­ha­ni­stan. Dan­ske sol­da­ter mis­bru­ges nu i kri­gen mod alver­dens natio­ner, der står i vej­en for eller kan udnyt­tes af den inter­na­tio­na­le zio­nis­me. Den­ne zio­nis­me kon­trol­le­rer USA’s og de fle­ste NATO-lan­des væb­ne­de styr­ker.

Foto: Inter­net­tet

Her ses en til­sva­ren­de lyse­re camou­fla­ge­u­ni­form, der kun er vel­eg­net i områ­der, hvor alt er præ­get af tro­pisk vej­r­lig, sol, støv, slet­ter, for­vi­tre­de bjer­ge, ler­kli­ne­de byg­nin­ger og egent­lig ørken. Intet af det­te har­mone­rer med et dansk land­skab, men det­te er det gen­nem­snit­li­ge land­skabs­bil­le­de, vores rege­ring har valgt til at camou­f­le­re vores sol­da­ter i for­sva­rer af Danmark. Hvad skul­le vi ellers have et FORSVAR til?
Sva­ret er desvær­re: For at udkæm­pe jøder­nes kri­ge! Tænk over det, inden du sen­der din søn eller dat­ter ud til en uvis skæb­ne som slag­te­kvæg, mens para­sit­ter­ne som altid hol­der sig sik­kert i bag­grun­den og spin­der guld på kri­gen og din fami­lies ulyk­ke.

Finansieringen af Mossad og CIA og deres kommercielle hære

Tro ikke et øje­blik på, at bevogt­nin­gen af afg­ha­ner­nes årli­ge val­mu­e­høst er et filan­tro­pisk fore­ta­gen­de, som vest­li­ge sol­da­ter på nogen måde kan bru­ge som und­skyld­ning for at være til ste­de i Afg­ha­ni­stan. 
Fx er Mos­sad per­ma­nent til ste­de i Bang­kok i Thailand for at kon­trol­le­re udskib­nin­gen af opi­um fra “Den gyld­ne tre­kant”, det er del­vist Kina, Bur­ma, Thailand, Laos og Viet­nam, stor­pro­du­cen­ter af råo­pi­um. Trans­por­ten til udskib­ning fore­går bl.a. gen­nem Thailand, hvor myn­dig­he­der­ne hol­der kik­ker­ten for det blin­de øje (mod klæk­ke­lig beta­ling natur­lig­vis), til Vesten, her­un­der til Euro­pa via Frankrig. Ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne Mos­sad og CIA finan­si­e­rer alt over­ve­jen­de deres ope­ra­tio­ner gen­nem salg af våben og opi­um­ba­se­re­de og eufori­se­ren­de syn­te­ti­ske pro­duk­ter til det ame­ri­kan­ske og euro­pæ­i­ske mar­ked.
At gøre den vest­li­ge ung­dom over­væg­tig og afhæn­gig af et narko­ti­kum er en bety­den­de del af jøder­nes over­ord­ne­de plan for at ned­bry­de og over­vin­de ver­dens hvi­de euro­pæ­i­ske kul­tu­rer. Hvis opi­um over­ho­ve­det destru­e­res i Afg­ha­ni­stan, er det ude­luk­ken­de for ikke at over­svøm­me ver­dens­mar­ke­det, så pri­ser­ne fal­der.