Jødiske medier kaldte somalisk gruppevoldtægt for “svensk”

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, praes. Nya Tider, 15. februar 2015.

 

Ingen poli­tisk kor­rek­t­hed, når det hand­ler om etni­ske sven­ske­re. I den­ne arti­kel brin­ger vi Nya Tider’s arti­kel om, hvor­dan jøde­pres­sen udnævn­te en grup­pe­voldtægt til at være svensk, men und­gik at næv­ne, at det var offe­ret, der var svensk, mens ger­nings­mæn­de­ne var 4 soma­li­e­re, hvoraf kun 1 (ind­til vide­re) har opnå­et svensk stats­bor­ger­skab. Grup­pe­voldtæg­ten fore­gik om bord på fin­lands­fær­gen, efter at kvin­den hav­de afvist soma­li­er­nes til­nær­mel­ser.

Se den­ne over­skrift i Infor­ma­tion pr. 1. febru­ar 2015.


Grup­pe­voldtæg­ten fandt sted på Viking Lines Amo­rel­la.
Foto: Inter­net­tet

 

NYA TIDER, 6. februar 2015 v/ Dan Malmqvist

Nya Tider afslører: De fire ”svenskere” som anholdtes for gruppevoldtægt er somaliske statsborgere

Pro­vo­ke­ren­de over­skrif­ter i Afton­bla­det, Expres­sen og andre medi­er for­kynd­te, at “seks sven­ske­re”, sene­re “otte sven­ske­re”, var ble­vet anholdt for en grov grup­pe­voldtægt på en fin­lands­fær­ge. Nya Tider kan nu som den før­ste avis afslø­re, at end ikke nød­løg­nen om, at de anhold­te soma­li­e­re er “sven­ske stats­bor­ge­re” stem­mer – alle de anhold­te er soma­li­ske stats­bor­ge­re og af samt­li­ge mistænk­te har kun en enkelt af dem svensk stats­bor­ger­skab.

Det var nat­ten mel­lem fre­dag og lør­dag [den 31. janu­ar] i sid­ste uge, at den for­mode­de voldtægt fandt sted på fin­lands­fær­gen Viking Amo­rel­la, der var på vej mel­lem Sto­ck­holm og Åbo. En 45-årig kvin­de skul­le være lok­ket ind i en kahyt af en af ger­nings­mæn­de­ne og der­ef­ter udsat for grup­pe­voldtægt, da fle­re træng­te ind i kahyt­ten.

Medi­er som ellers har for vane at være over­nid­kæ­re i deres iver efter at føl­ge de “pres­se­e­ti­ske reg­ler” til punkt og prik­ke, reg­ler der fore­skri­ver, at man ikke bør frem­hæ­ve berør­te per­so­ners etni­ske oprin­del­se eller natio­na­li­tet, hvis det “ikke har betyd­ning i sam­men­hæn­gen eller kan vir­ke rin­ge­ag­ten­de”, anlag­de nu straks den tolk­ning, at det var af betyd­ning at frem­hæ­ve de anhold­te voldtægts­mænds svensk­hed.

Seks sven­ske mænd voldt­og kvin­de i kahyt,” for­kynd­te Afton­bla­det.

Seks sven­ske­re er anholdt for voldtægt på fær­ge,” trom­pe­te­re­de Expres­sen. Metro hav­de sam­me ord­lyd, dog med “fin­lands­fær­ge” i ste­det for “fær­ge”.
“Fle­re sven­ske mænd mistænkt for voldtægt på fin­lands­fær­ge,” lød DN’s rubrik [Dagens Nyhe­ter].

Selv TT [nyheds­bu­reau] var natur­lig­vis med: “Seks sven­ske­re er til­ba­ge­holdt for fær­ge­voldtægt.”

Det lader til, at den oprin­de­li­ge påstand om, at det var seks sven­ske­re, der var anholdt, ikke var de sven­ske medi­ers påfund, men hid­rør­te fra udta­lel­ser, som finsk poli­ti hav­de leve­ret til Ilta-Sano­mat [finsk nyheds­me­die]. Snart stod det dog klart, at det ikke var etni­ske sven­ske­re, der var anholdt. Fra soci­a­le medi­er kom der oplys­nin­ger frem fra sven­ske­re, der hav­de været med på sejlad­sen, om, at ger­nings­mæn­de­ne var af soma­lisk her­komst. Det­te for­hin­dre­de dog ikke, at man fort­sat­te med at udbas­u­ne­re ger­nings­mæn­de­nes natio­na­li­tet som “seks sven­ske­re”, der blev til “otte sven­ske­re”, da fle­re blev anholdt ved fær­gens ankomst i Sverige.

En kil­de oply­ser til Afton­bla­det, at kvin­den skul­le være lok­ket med til kahyt­ten af en af ger­nings­mæn­de­ne. Ankom­met til kahyt­ten ind­fandt fle­re mænd sig, og de pres­se­de hen­de ned på ryg­gen og trak tøjet af hen­de. Der­ef­ter blev hun vold­ta­get, iføl­ge kvin­dens egne oplys­nin­ger.” Sådan skrev Afton­bla­dets Richard Asch­berg og Victor Stenquist den 2. febru­ar. “Alle­re­de i løbet af wee­ken­den blev i alt otte sven­ske mænd anholdt mistænkt for med­vir­ken i grup­pe­voldtæg­ten,” skrev de i sam­me arti­kel.

På det tids­punkt var det alle­re­de kendt for læse­re af alter­na­ti­ve medi­er, eller net­fora som Flas­h­ba­ck, at de mistænk­te ger­nings­mænd hav­de nav­ne som Moha­med, Ahmed og Abdul­la­hi. De fle­ste antog dog, at sven­ske medi­er ikke løj direk­te, men hav­de valgt at ude­la­de etni­ci­tet og hol­de sig til de kor­rek­te for­mel­le natio­na­li­te­ter – at der var tale om etni­ske soma­li­e­re med svensk stats­bor­ger­skab.

Nya Tider kan nu afslø­re, at selv det­te er løgn. Samt­li­ge fire mænd, som nu sid­der i vare­tægts­ar­re­st på begrun­det mistan­ke om grov voldtægt, er soma­li­ske stats­bor­ge­re.

Forklaring fra de gamle medier?

Nya Tider har for­gæ­ves for­søgt at kon­tak­te Aton­bla­dets og Expres­sens redak­tions­che­fer og nyheds­che­fer samt Afton­bla­dets chef for nyheds­re­dak­tio­nen. Det lyk­ke­des at få svar fra TT’s redak­tions­chef Mats Johans­son, men han for­kla­re­de sam­ti­dig, at han selv er dår­ligt ori­en­te­ret om den­ne spe­ci­fik­ke sag.

NyT: Først skrev I “Seks sven­ske­re anholdt for fær­ge­voldtægt”. Siden frem­gik det af soci­a­le medi­er og fra anden side, at de her mænd ikke var sven­ske­re men soma­li­e­re. Så står der i den føl­gen­de arti­kel: “End­nu en anholdt for fær­ge­voldtægt,” og han beskri­ves som “en mand” af en vis alder. Hvor­for var det mere rele­vant at angi­ve natio­na­li­tet, når det anto­ges at være sven­ske­re?

— Jeg har ikke detal­jer­ne om det der, men mulig­vis kan man sige, at det var en fær­ge mel­lem Sverige og Find­land. Nor­malt inde­bæ­rer det vel en stor del sven­ske­re og en stor del fin­ner.

NyT: Jeg hav­de kun­net købe det ræson­ne­ment, i det mind­ste i et vist omfang, hvis det hav­de dre­jet sig om sven­ske stats­bor­ge­re, men det gør det jo ikke. Er det ikke mindst lige så rele­vant, at en grup­pe soma­li­ske stats­bor­ge­re begår grup­pe­voldtægt på en fær­ge mel­lem Sverige og Finland?

— Jeg ved ikke, hvil­ke oplys­nin­ger vi hav­de i begyn­del­sen, så jeg kan ikke sva­re på det.

NyT: Nu skal der for­hand­les om vare­tægts­fængs­ling for tre af de mistænk­te i dag. Vil I oply­se deres natio­na­li­tet, når I skri­ver om det?

— Jeg sid­der i andre møder i dag, så det ved jeg fak­tisk ikke. Jeg har ikke været direk­te ind­blan­det i det der.

Vi spør­ger Mats Johans­son, hvem vi i så fald skal hen­ven­de os til med vores spørgs­mål, og han lover at rin­ge til os sene­re. I skri­ven­de stund håber vi fort­sat på, at han ind­fri­er sit løf­te.

[O-D-I-N’s kommentar

 

 

Her ses et uddrag af sta­ben på Afton­bla­det. Tv. Karin Öst­man og Richard Ash­berg, th. Victor Stenquist og Niclas Ham­mar­ström. Bemærk det fæl­les etni­ske præg for Afton­bla­dets med­ar­bej­de­re. Afton­bla­det er et jødisk medie i Sverige, der på over­fla­den ejes af den sven­ske fag­be­væ­gel­se, men i prak­sis dri­ves af jøder (læs også artik­len Jødisk medi­edo­mi­nans i Skan­di­navi­en). Den slags medi­er iden­ti­fi­ce­rer sig hver­ken med Sverige eller sven­sker­ne. Deres hoved­for­mål er gan­ske åben­bart at under­gra­ve nor­ma­li­te­ten i det sven­ske sam­fund.
Vågn op sven­ske­re, kast kor­rek­t­he­dens åg af jer og begynd at tale åbent om pro­ble­met: Det er ikke mus­li­mer­ne, der er jeres pri­mæ­re pro­blem, men jøder­ne i Sto­ck­holm; især dem i Riks­da­gen, admi­ni­stra­tio­nen og i pres­sen.]

Nya Tider fort­sæt­ter:

Da Asch­berg og Stenquist publi­ce­re­de deres arti­kel i Afton­bla­det, var det som nævnt alle­re­de kom­met frem i soci­a­le medi­er, at ger­nings­mæn­de­ne var soma­li­e­re. Det er van­ske­ligt ikke at mistæn­ke skri­ben­ter­ne for et for­søg på “dama­ge con­trol”, da de beg­ge i ste­det begynd­te at frem­hæ­ve mæn­de­nes påstå­e­de sven­ske stats­bor­ger­skab. De gik så vidt som til at for­fal­ske, hvad myn­dig­heds­per­so­ner må have oplyst til dem.

Hun vil nu begæ­re sagen efter­for­sket i Sverige, da både offe­ret og de mistænk­te ger­nings­mænd er sven­ske stats­bor­ge­re,” skrev de om kam­me­rankla­ge­ren Elisa­beth Brandt.

Anklageren: Aftonbladet lyver, voldtægtsmændene er ikke svenske statsborgere

— Ja du, det må i så fald stå for Afton­bla­det reg­ning, kom­men­te­re­de kam­me­rankla­ge­ren Brandt, da Nya Tider spurg­te, om hun vir­ke­lig hav­de sagt sådan under hen­vis­ning til, at mæn­de­ne jo over­ho­ve­det ikke er sven­ske stats­bor­ge­re med und­ta­gel­se af en af de mistænk­te, som alle­re­de er løsladt.

NyT: Du gen­ken­der alt­så ikke, at du skul­le have sagt det på den måde?

— Nej, det jeg har sagt er i så fald, at de har bopæl i Sverige.

Hel­ler ikke Lars Ander­s­son, grup­pe­chef for City-poli­tiets efter­forsk­nings­grup­pe for seksu­al­for­bry­del­ser – som Afton­bla­det også hen­vi­ste til for at frem­stil­le soma­li­er­ne som sven­ske stats­bor­ge­re – gen­ken­der en sådan udta­lel­se [der præ­ci­se­re­de, at der ikke var tale om etni­ske sven­ske­re], men han er ikke så sik­ker som Brandt på, at han ikke kan have sagt noget for­kert.

Opdatering:

I et enkelt til­fæl­de er der opstå­et usik­ker­hed om stats­bor­ger­skab, idet Skat­te­ver­ket til for­skel fra vare­tægtsmyn­dig­he­den oply­ser, at soma­li­e­ren fik svensk stats­bor­ger­skab i 2010. I de øvri­ge tre til­fæl­de er Skat­te­ver­ket og vare­tægtsmyn­dig­he­den eni­ge: de er soma­li­ske stats­bor­ge­re.
Fort­sæt­tel­se føl­ger i næste papir­ud­ga­ve af Nya Tider.