Jødisk racisme

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org, 23. maj 2013.

Den­ne bog ude­luk­kes af gængse for­lag og bog­hand­ler, for­di den ankla­ger jøder.

Jødisk racis­me er nav­net på den dan­ske over­sæt­tel­se fra 2012 af Jewish Supre­ma­cism, skre­vet af den ame­ri­kan­ske revi­sio­nist, for­fat­ter og poli­ti­ker dr. David Duke.
Den dan­ske udga­ve er på 400 sider, måske sta­dig til at købe som bog fra Dan Publis­hing.

E-bogen (PDF) af Jødisk Racis­me kan hen­tes her.

 

David Duke er nok den mest kon­tro­ver­si­el­le ame­ri­kan­ske poli­ti­ker, der har opnå­et at bli­ve valgt til et offent­ligt embe­de.

På trods af over­væl­den­de mod­stand fra det poli­ti­ske establis­h­ment og med enor­me pen­ge­mid­ler imod sig, samt direk­te trus­ler mod hjem­sta­ten Lou­i­si­a­na, opnå­e­de han at bli­ve valgt til Repræ­sen­tan­ter­nes Hus i 1989. Ved et efter­føl­gen­de valg til guver­nør­po­sten og som sena­tor for Lou­i­si­a­na opnå­e­de han omkring tres pro­cent af de hvi­de væl­ge­res stem­mer. Det­te var sen­sa­tio­nelt. Men over­mag­ten var for stor, og desvær­re tab­te han, og kun for­di der betal­tes mil­li­o­ner i støt­te til hans mod­stan­der, som var en kendt svind­ler. Rek­la­men for Dukes mod­kan­di­dat lød: Stem på svind­le­ren. Det er vig­tigt!
Sådan skæ­res kagen i det jøde­be­sat­te USA.

David Duke agi­te­rer ved­hol­den­de for, at alle fol­keslag skal have sam­me ret­tig­he­der og ret til selv­be­stem­mel­se. Han mener, at jødi­ske magt­kli­ker stræ­ber efter at under­kue – ikke ale­ne Vest­bred­den og Gaza­stri­ben – men hele ver­den. Hans påstand er, at jødi­ske magt­gal­nin­ge – de jødi­ske raci­ster – med deres nær­mest ube­græn­se­de magt over rege­rin­gen, Kon­gres­sen og mas­se­me­di­er­ne i USA leder De For­e­ne­de Sta­ter og den øvri­ge ver­den mod en glo­ba­li­se­ring, som tru­er med at uds­let­te den ægte mang­fol­dig­hed i ver­den og fjer­ne vores fri­hed.

David Duke er en sær­de­les skarp debat­tør og meget afholdt taler. Han har været fore­slå­et som præ­si­dent­kan­di­dat i 2012. I mere end 45 år har han kæm­pet for hvi­des ret­tig­he­der i et sta­dig mere mul­ti­kul­tu­relt hel­ve­de i USA. Hans man­ge video­er på Youtu­be vil hur­tigt over­be­vi­se enhver om hans vel­ta­len­hed, hans kla­re tan­ke­virk­som­hed og hans sym­pa­ti­ske væsen. Gan­ske mod­sat medi­er­nes dæmo­ni­se­ring af ham.