Jødisk “genialitet” produceres i Hollywood

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 16. oktober 2015.

 

Lad mig ind­led­nings­vis slå fast, at enhver neut­ral under­sø­gel­se af jøde­rs og hvi­de euro­pæ­e­res gen­nem­snit­li­ge intel­li­gens viser, at til sam­men­lig­ning er for­hol­det 1:1.

Men egen­ska­ber­ne udtryk­kes for­skel­ligt i dis­se tests. Moder­ne vest­li­ge intel­li­gen­stests er opdelt i tre kom­po­nen­ter: en abstrakt, en rum­lig og en ver­bal. Hvi­de euro­pæ­e­re (ikke-jøder) sco­rer højest i de abstrak­te og rum­li­ge IK-kom­po­nen­ter, der er defi­ne­ret på grund­lag af såkaldt visio-rum­lig tan­ke­virk­som­hed, mens jøder­ne gen­nem­gå­en­de sco­rer høje­re på den ver­ba­le IK-kom­po­nent.

Dvs., at jøder gen­nem­gå­en­de er udru­stet med en intel­li­genspro­fil, der er lige vel­eg­net for en sku­e­spil­ler, en poli­ti­ker og en svind­ler. Husk på, at de jødi­ske tale­ga­ver og intel­li­gen­te ræson­ne­ment­er, der i over­mål præ­sen­te­res i film fra det jødisk eje­de Hol­lywood, er til­lær­te replik­ker fra en dre­je­bog. Uen­de­li­ge gen­ta­gel­ser­ne af den­ne pro­pa­gan­da efter­la­der ind­tryk­ket af høj intel­li­gens hos en bestemt men­ne­ske­ty­pe. Obser­ve­rer vi ikke den­ne pro­pa­gan­da, bli­ver vi bed­ra­get til at føle os under­leg­ne.

Jøder­nes ver­ba­le for­trin er et pro­dukt af reg­len om, at den mest vel­eg­ne­de over­le­ver: Når den smar­te vel­ta­len­de bed­ra­ger oftest und­dra­ger sig ofre­nes har­me og hævn, er det ham der over­le­ver og fører den jødi­ske slægt vide­re.


Den geni­a­le jødi­ske pro­fes­sor er ved at frel­se ver­den. Sce­ne fra fil­men Iron Man 2

 

Her er en interessant statistik for Harvard Universitet i USA

Det ame­ri­kan­ske uni­ver­si­tet Har­vard blev skabt af det euro­pæ­i­ske Ame­ri­ka. Uni­ver­si­te­tet har haft ry for at udvik­le de bed­ste aka­de­mi­ke­re i USA, måske på ver­dens­plan.

Jøder udgør 2 pro­cent af den ame­ri­kan­ske befolk­ning, euro­pæ­i­ske hvi­de i USA (ikke-jøder) udgør 70 pro­cent af befolk­nin­gen. Alli­ge­vel andra­ger jøder­ne 25 pro­cent af de stu­de­ren­de på Har­vard, mens euro­pæ­i­ske hvi­de kun er repræ­sen­te­ret med 20 pro­cent. Det­te mis­for­hold bety­der, at jøder­ne på Har­vard er mere end 12 gan­ge over­re­præ­sen­te­ret (på grund af posi­tiv sær­be­hand­ling), mens euro­pæ­i­ske hvi­de er 3½ gan­ge under­re­præ­sen­te­ret (på grund af jødisk diskri­mi­na­tion).

Skyl­des den­ne for­de­ling, at jøder har stør­re chan­cer for at bestå opta­gel­ses­prø­ven? Ja, abso­lut, men ikke på grund af stør­re egnet­hed! Bety­der jøder­nes over­re­præ­sen­ta­tion, at uni­ver­si­te­tet der­med bedst muligt udnyt­ter stu­di­e­plad­ser­ne? Nej, tvær­ti­mod, som vi skal se af det føl­gen­de.

Det viser sig nem­lig, at efter 4 år på uni­ver­si­te­tet er 55 pro­cent af de bedst præ­ste­ren­de stu­den­ter euro­pæ­i­ske hvi­de, mens jøder­nes andel kun er 11 pro­cent, alt­så 5 gan­ge min­dre til trods for at de på ufor­klar­lig vis er over­re­præ­sen­te­ret på uni­ver­si­te­tet. Hvor­dan kan det til­la­des, at gode uni­ver­si­tets­plad­ser besæt­tes af jøder, når de ikke er i stand til at præ­ste­re for­holds­mæs­sigt?

Sva­ret er det sam­me, som vi har gen­ta­get man­ge gan­ge her på sitet, bl.a. for at for­kla­re over­re­præ­sen­ta­tio­nen af jøder i DR, i DIIS, på dan­ske uni­ver­si­te­ter og ikke mindst i skif­ten­de rege­rin­ger. Den jødi­ske mino­ri­tet er mestre i at infil­tre­re og kor­rum­pe­re, at købe eller bed­ra­ge sig til nøg­lepo­si­tio­ner i kon­trol­le­ren­de og udvæl­gen­de fora. Der­fra dri­ver de ensi­dig jødisk racis­me ved at prom­ove­re min­dre bega­ve­de jøder på bekost­ning af hvi­de dan­ske­re og andre ikke-jøder.

Den jødi­ske besæt­tel­se af Dan­marks rege­rings- og stats­ap­pa­rat bety­der i dag, at jøder­ne kan ved­ta­ge love, der frem­mer deres mulig­hed for at sær­be­hand­le jøder posi­tivt.

Mens uni­ver­si­te­ter­ne svøm­mer over med jødi­ske phd’er (af angri­be­lig kva­li­tet), for­dum­mes dan­sker­nes børn aktivt i Fol­ke­sko­len og Gym­na­si­et. Selv om hvi­de euro­pæ­e­re såle­des ofte har et bed­re udgangs­punkt for at præ­ste­re, øde­læg­ges deres mulig­he­der aktivt i et sta­dig mere kor­rupt jødisk kon­trol­le­ret uddan­nel­ses­sy­stem.

Hol­lywood er med til at male det fal­ske bil­le­de af den bril­lan­te jødi­ske per­son, der kan tryl­le på grund af et fan­ta­si-intel­lekt. Hur­tigsnak er ikke det sam­me som logisk tænk­ning. Lad ikke dine børn bli­ve for­ført af bed­ra­get; for­klar dem den san­de sam­men­hæng. Det er vig­tigt, at vi for­æl­dre kon­trol­le­rer, hvad vores børn sæt­tes til at lære i sko­len, dvs. går op i, om de over­ho­ve­det lærer noget alder­s­sva­ren­de, eller tiden bru­ges på tom­gangs­un­der­hold­ning med saks og lim.

Jøder­ne ønsker at kon­trol­le­re alt og eje alt til trods for, at de ofte er elen­di­ge lede­re. Det er nød­ven­digt at fjer­ne deres ind­fly­del­se for at for­hin­dre, at dansk kul­tur og iden­ti­tet under­gra­ves af en kri­mi­nel og syge­lig mino­ri­tet af men­ne­ske­he­den.

Til sidst: Hvis jødisk og hvid euro­pæ­isk intel­li­gens over­ord­net er repræ­sen­te­ret ved for­hol­det 1:1, hvor­for er der så mar­kant fær­re jøder, der har suc­ces på Har­vard? Sva­ret er det enk­le, at rige jødi­ske børn vok­ser op med fore­stil­lin­gen om, at deres frem­tid er at lede men­ne­ske­he­den på grund­lag af en over­le­gen race (en sær­lig jødisk race er under­for­stå­et blandt jøder). Dis­se stu­de­ren­de føler sig over­be­vi­ste om, at uan­set hvor­dan de præ­ste­rer, vil det jødi­ske net­værk sik­re dem en god og vel­be­talt frem­tid. Desvær­re er det ikke et tomt drøm­me­ri, men en kends­ger­ning, der bevir­ker, at ver­den ledes af en “eli­te”, der er dår­li­ge­re udru­stet til leder­skab end de hvi­de euro­pæ­e­re, der i øje­blik­ket er dømt til en frem­tid som vand­bæ­re­re for jøder­ne.

Del­vist ud fra The Occi­den­tal Obser­ver, 2012.