Jøderne opkøber videnskaberne og lukker andre ude

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 25. december 2013.

 

Flere og fle­re af de popu­læ­re forsk­nings­om­rå­der over­ta­ges af jødi­ske per­so­ner som kon­se­kvens af jøder­nes sær­li­ge opfat­tel­se af egen for­trin­s­ret, kom­bi­ne­ret med et vel­ud­vik­let kor­rup­tions­sy­stem og mulig­he­den for at prom­ove­re egne aspiran­ter via medi­e­mo­nopo­let.

Det med­fø­rer en jødisk over­re­præ­sen­ta­tion i popu­læ­re stil­lin­ger i Danmark, hvil­ket mere er kon­se­kven­sen af nepo­tis­me, kor­rup­tion og bestik­kel­se end nogen spe­ci­el vel­eg­net­hed hos kan­di­da­ter­ne!

Man behø­ver ikke læn­ge­re at prak­ti­se­re jøde­dom­men åbent. I dag kan man være jøde, halv­jø­de eller kryp­to­jø­de. Den jødi­ske iden­ti­tet, det tal­mu­di­ske grund­lag, den inter­na­tio­na­le loy­a­li­tet og med­lem­ska­bet af det jødi­ske net­værk skju­les bag en faca­de af dansk leve­vis og til­hørs­for­hold.

Det fore­går efter sam­me prin­cip overalt i Euro­pa på bekost­ning af egent­li­ge dan­ske­res, nord­mænds, sven­ske­res, fin­ners, tyske­res, fransk­mænds – alle ikke-jødi­ske børns og unges mulig­he­der for at udvik­le sig per­son­ligt, natio­nalt og med ene­ste loy­a­li­tet ret­tet mod eget fæd­re­land (i mod­sæt­ning til pri­mæ­re bin­din­ger til Israel).

Hvad nyt­ter det, at vi sen­der vores (end­nu) kva­li­fi­ce­re­de og mål­ret­te­de dan­ske børn i gym­na­si­et og på uni­ver­si­te­tet, når den fri kon­kur­ren­ce om sam­fun­dets mest bety­de­li­ge, pre­sti­ge­gi­ven­de og efter­trag­te­de forsk­nings­plad­ser er sat ud af kraft, for­di dis­se stil­lin­ger ad usyn­li­ge omve­je reser­ve­res jødi­ske besæt­te­re af vort sam­fund. Der er tale om en acce­le­re­ren­de beslag­læg­gel­se og over­ta­gel­se, ikke helt som i Palæstina, men med sam­me resul­tat.


“Dansk astro­naut [Andreas Mogen­sen] skal på mis­sion i rum­met.”
Foto: Peter Hove Ole­sen, Poli­ti­ken 

 

Strategisk udelukkelse

Jøder­ne har sat sig det stra­te­gi­ske mål at over­ta­ge og kon­trol­le­re alt af betyd­ning. Den­ne mål­sæt­ning er sel­ve sub­stan­sen i filo­so­fi­en om, at jøder­ne ulti­ma­tivt skal eje hele ver­den og dens befolk­nin­ger.

Vi ikke-jøder skal begyn­de at for­stå, at selv om mål­sæt­nin­gen er sinds­syg, for­sø­ges den rea­li­se­ret for fuld kraft, og at pro­ces­sen i ret­ning af jødisk kon­trol med alting udvik­ler sig eks­po­nen­ti­elt imod en kata­stro­fe. Det bur­de give anled­ning til skær­pet opmærk­som­hed, ja, ten­den­sen bur­de i vir­ke­lig­he­den give anled­ning til gene­rel und­ta­gel­ses­til­stand. For det er et mon­strøst over­greb på den øvri­ge men­ne­ske­hed, vi kan bevid­ne. Det må og skal stand­s­es, hvis vores egne dan­ske børn skal have fair betin­gel­ser for at over­le­ve og udvik­le sig inden for ram­mer­ne af deres natur­li­ge domæ­ne, det dan­ske rigs­fæl­les­skab.

Astronomi og rumfart er erkendelses-videnskaber med stor PR-effekt

De popu­læ­re viden­ska­ber bag astro­no­mi og rum­fart er oplag­te områ­der for jøder­nes over­ta­gel­ses-iver. Der er bety­de­lig pre­sti­ge for­bun­det med at opnå ny erken­del­se om Uni­ver­set og del­ta­ge aktivt i udforsk­nin­gen af vort eget sol­sy­stem, ikke mindst, når man råder over et pres­se­mo­nopol, hvis del-opga­ve (for­u­den at ude­luk­ke ikke-jøder) er at præ­sen­te­re og frem­hæ­ve alle jødi­ske lan­de­vin­din­ger for den øvri­ge måben­de men­ne­ske­hed.

I Astro­no­misk Gui­de, udgi­vet af Astro­no­misk Sel­skab, skri­ver udgi­ve­ren i 2013: “… Astro­no­misk forsk­ning og uddan­nel­se i Danmark fore­går pri­mært ved uni­ver­si­te­ter­ne i Køben­havn og Århus og på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet. … Niels Bohr Insti­tut­tet på Køben­havns Uni­ver­si­tet, Insti­tut for Fysik og Astro­no­mi på Aar­hus Uni­ver­si­tet og DTU “Spa­ce” har meka­nik- og elek­tro­nik­værk­ste­der, hvor der byg­ges …”

Under­sø­ger vi, hvem der beman­der dis­se uddan­nel­ses- og forsk­nings­ste­der, sprin­ger de udan­ske ansig­ter og nav­ne i øjne­ne. Man nøjes ikke med at udveks­le erfa­rin­ger med andre lan­de. Det er almin­de­lig prak­sis at ansæt­te udlæn­din­ge ind i den loka­le “mul­ti­kul­tur”, men i det­te til­fæl­de den eks­klu­si­ve mul­ti­kul­tur inden for det jødi­ske stam­me­fæl­les­skab. Der­for er det ikke pri­mært nav­ne som “Jen­sen” og “Peder­sen”, der teg­ner dis­se viden­ska­ber, men tra­di­tio­nel­le jødi­ske nav­ne, og nav­ne på jødi­ske brød­re og søstre fra den øvri­ge ver­den (Øst­eu­ro­pa og Israel).

At “Danmark har en lang tra­di­tion for astro­no­misk forsk­ning, der ræk­ker til­ba­ge til Tycho Bra­he i anden halv­del af 1500-tal­let”, som det for­tæl­les i Astro­no­misk Gui­de, er mulig­vis rig­tigt, men forsk­nin­gen er på nuvæ­ren­de tids­punkt ikke mere dansk, end jeg er jødisk. Den er beslag­lagt og over­ta­get af jøder­ne i Danmark, og enhver lan­de­vin­ding inden for den­ne forsk­ning vil i frem­ti­den bli­ve for­bun­det med et jødisk navn eller et jødisk admi­ni­stre­ret insti­tut. Det dan­ske er en saga blot. Det er ikke dan­sker­ne, der får æren for nye frem­skridt, men helt ind­for­stå­et “jøder i Danmark”, stam­me­fræn­der i net­vær­ket.

Se den­ne liste over ansat­te på “Niels Bohr insti­tu­tet”. Der er en hel del frem­me­de per­son­lig­he­der, der nyder godt af dan­ske skat­tey­de­res forsk­nings­kro­ner.

Dansk astronaut! (?)

I 2009 præ­sen­te­re­de main­stream­pres­sen Dan­marks før­ste astro­naut, og nyska­bel­sen blev mas­sivt intro­du­ce­ret og prom­ove­ret i avi­ser, radio og Tv:

Jyl­lands-Posten, 20. maj 2009: “Under et pres­se­mø­de i ESA udtal­te den dan­ske astro­naut: ‘God­af­ten. Mit navn er Andreas Mogen­sen, jeg er 32 år gam­mel og fra Danmark, men bor i England …’”

Den Sto­re Dan­ske, ca. decem­ber 2010: “Andreas Ene­vold Mogen­sen, f. 1976, dansk astro­naut, blev 20.5.2009 af det euro­pæ­i­ske rum­fart­sa­gen­tur ESA [Euro­pe­an Spa­ce Agen­cy] udvalgt som nyt med­lem af dets astro­naut­kor­ps, sam­men med fem andre.”

Poli­ti­ken, 28. august 2013: “Dansk astro­naut skal på mis­sion i rum­met.”

Ber­ling­s­ke, 28. august 2013: “Han blev født i Char­lot­ten­lund i 1976 som den næstæld­ste i en søsken­de­flok på fire. Alle­re­de da Andreas Mogen­sen var et halvt år flyt­te­de fami­li­en til Thailand, der­ef­ter til Sin­ga­po­re og slog sig til sidst ned i USA.
Da Andreas Mogen­sen gik i 9. klas­se, flyt­te­de fami­li­en til­ba­ge til Danmark. Her tog han en Inter­na­tio­nal Bac­ca­lau­re­a­te [en grup­pe af tre under­vis­nings­pro­gram­mer og deres til­hø­ren­de eksa­me­ner], hvor­ef­ter han som 18-årig flyt­te­de til Lon­don for at læse til aero­nau­tisk inge­ni­ør. Efter ophol­det i England arbej­de­de han som inge­ni­ør på bore­p­lat­for­me i Congo og Ango­la i et år, før han vend­te snu­den hjem til Danmark og fik job i Vest­as i Ring­kø­bing.”

osv., osv.


“Dansk astro­naut-aspirant”,
men ikke dan­sker! Foto: Inter­net­tet

 

Andreas Mogen­sen prom­ove­res gen­nem jøder­nes net­værk. Det gør ham mere jødisk end dansk. Den etni­ske lig­hed med en anden kendt Super­mand fra Hol­lywood er ikke til­fæl­dig.

Hvor dansk er dan­ske Andreas? Ja, medi­er­ne skri­ver helt ekstra­or­di­nært “dan­ske Andreas”, og helt ekstra­or­di­nært præ­sen­te­res han med slægtstav­le, så vi kan for­vis­se os om de dan­ske aner – eller kan vi?:

Født i Char­lot­ten­lund og straks udrejst med for­æl­dre­ne til Thailand. Han kom først til­ba­ge til Danmark i 9. klas­se (sva­ren­de til 15–16 års leve­al­der). I dag er han 37–38 år, og i cir­ka halv­de­len af sin leve­tid har han været bosat uden for Danmark. Den­ne “dan­ske Andreas” er sik­kert rime­ligt kva­li­fi­ce­ret, men han oprin­der af inter­na­tio­na­li­ster og er nogen­lun­de lige så dansk, som jeg er jødisk. Eller ret­te­re sagt: lige så jødisk, som det er nød­ven­digt for at bli­ve prom­ove­ret gen­nem jøder­nes net­værk.

Jøder­ne i alle lan­de bestræ­ber sig på at opstil­le jødi­ske kan­di­da­ter i ly af den loka­le etni­ci­tet og natio­na­li­tet, fx for at skju­le deres sam­le­de til­ste­de­væ­rel­se i pane­let af frem­ti­dens astro­nau­ter. Den jødi­ske ambi­tion er i alt beske­den­hed, at kom­men­de jor­di­ske bosæt­tel­ser af Uni­ver­set skal grund­læg­ges på jødi­ske gener i har­moni med jøde­dom­mens for­ud­si­gel­ser om det udvalg­te folks for­trin­s­ret. Måske vil vi, når den før­ste rej­se til Mars bli­ver en rea­li­tet se, at besæt­nin­gen har sam­me mono­to­ne sam­men­sæt­ning som i de visio­ner og for­håb­nin­ger, der udtryk­kes i film fra Hol­lywood. Det er helt sik­kert, at besæt­nings­med­lem­mer­ne vil være camou­f­le­ret som ame­ri­ka­ne­re, rus­se­re, ita­li­e­ne­re, tyske­re eller dan­ske­re, men de vil, hvis det står til stam­me­fæl­les­ska­bet, alle være agen­ter i jøder­nes net­værk.

Du kan enten blive Astronom eller astronom

Kva­li­fi­ce­ret stu­di­e­hjælp under et uni­ver­si­tets­stu­di­um er ikke bil­lig og der­for en sjæl­den mulig­hed for de fle­ste dan­ske­re. Som en del af det jødi­ske net­værk kan du få bil­lig hjælp, ikke bare mens du stu­de­rer, men læn­ge for­ud for ansøg­nin­gen om stu­di­e­plads.
En af mine ven­ner for­tal­te om et forum, hvor ama­tø­rer og unge astro­nom-aspiran­ter skul­le kva­li­fi­ce­re­de sig gen­nem en teo­re­tisk prø­ve for at få adgang til at fjer­n­be­tje­ne telesko­per i udlan­det. En af de jødi­ske del­ta­ge­re i kur­set skab­te opsigt med sin skrift­li­ge prø­ve, og ved et til­fæl­de kon­sta­te­re­de min kil­de, at ele­ven var ble­vet super­vi­se­ret af en erfa­ren “dansk” astro­nom, der nor­malt intet hav­de med det­te kur­sus at gøre.

Så snart et talent kon­sta­te­res inden for jøder­nes net­værk, køres kan­di­da­ten i stil­ling og prom­ove­res der­ef­ter med alle nød­ven­di­ge mid­ler. Det­te for­ud­sæt­ter et kon­stant bered­skab og en pul­je af res­sour­cer, der ikke er til rådig­hed for etni­ske dan­ske­re. Der­med er vil­kå­re­ne ikke lige. Så læn­ge et bestemt stam­me­fæl­les­skab i Danmark til­la­des at udø­ve orga­ni­se­ret for­skel­s­be­hand­ling, vil dan­sker­nes egne talent­ful­de børn bli­ve for­vist til sam­fun­dets mere ydmy­ge stil­lin­ger. Det­te er i en nød­de­skal årsa­gen til det jødi­ske pro­blem i ethvert Euro­pæ­isk vært­s­sam­fund i dag — jøder­nes til­ba­ge­ven­den­de para­si­tæ­re adfærd.

ESO (Euro­pe­an Sout­hern Obser­va­tory) er et sam­ar­bej­de mel­lem 14 euro­pæ­i­ske lan­de (Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Portu­gal, Schweiz, Spanien, Sverige, Stor­bri­tan­ni­en, Tjek­ki­et, Tyskland og Østrig) om La Sil­la-obser­va­to­ri­et i Chi­le, der yder­li­ge­re benyt­tes af Bra­si­li­en og Chi­le. ESO råder des­u­den over Very Lar­ge Telescope på Para­nal, også i Chi­le. Dan­ske astro­no­mer har adgang til dis­se faci­li­te­ter, samt til det Nor­di­ske Opti­ske Teleskop (af ældre til­snit og ydmygt for­mat) på La Pal­ma, De Kana­ri­ske Øer. Des­u­den har Danmark adgang til Hubb­le-teleskopet og et antal satel­lit­ter, som med­fø­rer kom­po­nen­ter byg­get i Danmark.

Det hed­der sig, at bru­ger­lan­de­ne i ESO i fæl­les­skab finan­si­e­rer opfø­rel­sen og drif­ten af telesko­per­ne, men der fore­lig­ger ingen offent­lig doku­men­ta­tion, der viser, at telesko­per­ne er byg­get for med­lem­slan­de­nes bidrag ale­ne. Telesko­per­ne i Chi­le, spe­ci­elt La Cil­la-anlæg­get er så pre­sti­ge­fyldt og kom­pro­mis­løst dyrt, at pen­ge­ne fra de natio­na­le bidrag umu­ligt slår til. “Jødisk guld” i bety­de­li­ge mæng­der fin­der vej til dis­se front­linje-pro­jek­ter mod Rum­met, og “den der beta­ler musik­ken bestem­mer, hvad der skal spil­les.” Rig­tig­he­den af påstan­den om “noget for noget” kan enhver for­vis­se sig om ved at obser­ve­re, at de pre­sti­ge­fyld­te funk­tio­ner alt over­ve­jen­de beman­des og admi­ni­stre­res af jødi­ske viden­skabs­mænd og -kvin­der. En etnisk euro­pæ­isk astro­nom har sam­me mulig­hed for at opnå en bety­den­de stil­ling i dis­se jødi­ske palad­ser, som en katolsk præst har for at præ­di­ke i syna­go­gen.