Jøderne fremprovokerer Tredie Verdenskrig

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 13. marts 2016.

 

Jøde­r­ne er ved at frem­pro­vo­ke­re Tre­die Ver­denskrig i Euro­pa, og hvi­de euro­pæ­e­re vil igen myr­de hin­an­den, til­jublet fra syna­go­ger­ne – hvis vi da ikke for­in­den for­mår at bli­ve så meget klo­ge­re, at vi for­hin­drer jøder­nes vide­re intri­ger ved at fjer­ne dem fra enhver magt­po­si­tion i sam­fun­det.

I 2008 ønske­de pave Bene­di­ct XVI med­lem­mer­ne af St. Pius X’s Sel­skab (SSPX) vel­kom­men til­ba­ge i Den Katol­ske Kir­ke. Grup­pen består af tra­di­tio­na­li­ster, der hav­de afvist resul­ta­ter­ne af Det Andet Vati­kan­råd, og hvis med­lem­mer hav­de været eks­kom­mu­ni­ke­ret fra kir­ken af pave John Paul II.
Biskop Richard Wil­li­am­son er blandt de få frem­træ­den­de per­son­lig­he­der i vor tid, der offent­ligt og utve­ty­digt – og med bety­de­li­ge per­son­li­ge omkost­nin­ger – har afvist jøder­nes påstand om et Holo­caust. Han til­hø­rer den katol­ske kir­ke i England, og da han hav­de udtalt sig imod mas­seud­ryd­del­se af jøder, blev han eks­kom­mu­ni­ke­ret igen. Siden har han talt og skre­vet om de under­gra­ven­de kræf­ter, der arbej­der imod kri­sten­dom­men. Han ser de sene­ste paver som mario­net­ter for “libe­ra­li­ster”, der omsi­der – i takt med Den Katol­ske Kir­kes “moder­ni­se­ring” af kir­kens tra­di­tio­nel­le afstand­ta­gen til alt jødisk – har for­må­et at infil­tre­re kato­li­cis­mens høj­borg i et sådant omfang, at de kan øde­læg­ge kir­ken inde­fra.


Elei­son Com­men­ts af Biskop Richard Wil­li­am­son. Foto: Klik på bil­le­det.

 

Lyder den modus ope­ran­di bekendt?

Elei­son Com­men­ts er for det meste ind­for­stå­e­de kom­men­ta­rer stilet til med­lem­mer af kir­ken eller til sel­ska­bet SSPX, som Wil­li­am­son til­hø­rer, men indi­mel­lem udta­ler han sig med et bety­de­ligt over­blik til alle men­ne­sker. Som i det­te uddrag af sene­ste Elei­son Com­ment (her i over­sæt­tel­se):

(Han næv­ner først tre gode nyhe­der, der er af intern kir­ke­lig inter­es­se, der­ef­ter den dår­li­ge nyhed for alle, må man sige.)

… De dår­li­ge nyhe­der fra ver­den (se her) er, at Den Kol­de Krig mel­lem Vesten og Rusland er ved at bli­ve akti­ve­ret igen og far­li­ge­re end nogen­sin­de siden Cuba-mis­sil­kri­sen i 1961. I sær­de­les­hed annon­ce­re­de De For­e­ne­de Sta­ters rege­ring i janu­ar (2016) sin beslut­ning om at pla­ce­re en fuldt udsty­ret kamp­bri­ga­de, mobil men per­ma­nent, i de øst­eu­ro­pæ­i­ske sta­ter med græn­se direk­te mod Rusland, fra de bal­ti­ske sta­ter ned til Syrien.

Aldrig har USA’s mili­tæ­re styr­ker været pla­ce­ret så tæt på Rusland. Det hidtil nær­me­ste var Ber­lin. Og våben­kaplø­bet er i gang igen. Beg­ge sider moder­ni­se­rer deres nuk­lea­re våben, nu end­nu mere beko­ste­li­ge og far­li­ge ved at være let­te­re, mere præ­ci­se, mere kon­trol­ler­ba­re og der­for mere “brug­ba­re”. Det nuk­lea­re kata­stro­f­eur tik­ker — omkring 11:57 — siger nogen, og der er ingen debat.

Hvor­dan kan vest­li­ge medi­er ikke være viden­de om en situ­a­tion, der udvik­ler sig så dra­ma­tisk?
For­di de er kon­trol­le­ret af Guds og men­ne­ske­he­dens fjen­der, der ønsker den Tre­die Ver­denskrig for at opnå det glo­ba­le dik­ta­tur, som de er over­be­vi­ste om at være født til. Er der et håb for men­ne­ske­he­den om at stop­pe dem i dis­se bestræ­bel­ser på at påfø­re os alle deres gal­skab?
Det er ikke op til dem, men til den almæg­ti­ge Gud, som de tje­ner ved at pla­ge den gud­lø­se men­ne­ske­hed. Lad os bede ved rosen­kran­sen og udfø­re vores dag­li­ge dont. Vi kan ikke gøre meget mere. Det er det mind­ste vi kan gøre.
Kyrie elei­son (græsk: Må Her­ren se i nåde til os)

Der er absolut mere vi kan gøre

Det er ikke for sent at åbne mun­den og for­tæl­le vidt og bredt om den­ne jødi­ske gal­skab, som medi­er­ne ellers vil for­tie, ind­til det er for sent, ind­til vi euro­pæ­e­re og vores børn befin­der os midt i en Tre­die Ver­denskrig.
Jøder­ne vil på det tids­punkt have fortruk­ket til over­le­vel­ses­fa­ci­li­te­ter på beg­ge sider af Atlan­ten, hvor de kan over­le­ve, ind­til vi hvi­de euro­pæ­e­re – jøder­nes erklæ­re­de fjen­de num­mer et – har uds­let­tet os selv.

Hvis du befin­der dig i for­sva­ret, og ikke er hjer­ne­va­sket gen­nem hel­te­film fra Hol­lywood, så nægt at udkæm­pe jøder­nes kri­ge. For­lad om nød­ven­digt din post som “hvidt offer”, mens det er muligt.

Men først og frem­mest alle dan­ske­re: Begynd at tale åbent om jøder­nes anslag mod men­ne­ske­he­den. Her er meto­den:

Åben mun­den, træk frisk luft ind og for­tæl ver­den, hvad du har erfa­ret her.