Jøderne fjerner vores identitet med indvandringen

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 2015-09-09.

 

Det zio­ni­sti­ske tale­rør, Den Kor­te Avis, skri­ver i for­ar­ge­de ven­din­ger om “de poli­tisk kor­rek­te”. Men Den Kor­te Avis glem­mer som sæd­van­ligt at sæt­te de rig­ti­ge nav­ne på ger­nings­mæn­de­ne og den kri­mi­nel­le inten­tion bag en kom­plet umo­ti­ve­ret ind­van­dring til Euro­pa og Danmark.

Anstif­ter­ne af den­ne ind­van­dring er jøder­ne i den inter­na­tio­na­le loge af kri­mi­nel­le jøder, og ger­nings­mæn­de­ne er jøder­ne i vores rege­ring og stats­ap­pa­rat. Det hele for­mid­les af jødisk kon­trol­le­re­de medi­er: avi­ser, radio, Tv-sta­tio­ner m.v.

Hvis vi ikke hav­de ret i det­te, hvor­for tror du så, at ind­van­drin­gen sta­dig fore­går, selv om den poli­ti­ske kon­stel­la­tion V/DF aldrig har været gun­sti­ge­re for at brin­ge den til ophør? Hvor­dan kan det være, at en såkaldt libe­ral rege­ring, der skul­le have fød­der­ne dybt begra­vet i dansk muld – og i for­modet sam­ar­bej­det med et par­ti, der har slå­et sig op på at vær­ne om dan­sker­nes selv­stæn­dig­hed – nu hvor der vir­ke­lig er behov for en effek­tiv ind­gri­ben og luk­ning for til­strøm­nin­gen af frem­me­de, næsten ikke er til at høre for spag­fær­di­ge und­skyld­nin­ger om “nød­sted­te” og “inter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner”?

Vi har givet sva­ret man­ge gan­ge tid­li­ge­re, fx i artik­len Dansk eller jødisk rege­ring.

Vi har sak­set den føl­gen­de arti­kel fra Den Kor­te Avis. Skift de ven­stre­o­ri­en­te­re­de poli­tisk kor­rek­te jour­na­li­ster og ven­stre­o­ri­en­te­re­de ud med “jøder­ne”. Skift også ven­lig­bo­e­re ud med “jødi­ske bon­de­fan­ge­re”. Skift TV2 og dansk TV ud med “jøde­pres­sen”, så får du et mere sandt bil­le­de af vir­ke­lig­he­den.
Men vig­tigst: Husk på, at det ikke er mus­li­mer­nes agen­da, vi ser udfol­det her; mus­li­mer­ne har ind­til vide­re kun tjent som mur­bræk­ke­re og prü­gelk­na­ben i jøder­nes hade­ful­de krig mod hvid euro­pæ­isk kul­tur.

Hen­sig­ten er, at vi skal miste ethvert grund­lag for at kun­ne iden­ti­fi­ce­re os selv som en nor­disk befolk­ning. Det sker i takt med, at vi bli­ver mere og mere ara­bi­ske, indi­ske, paki­stan­ske, afri­kan­ske og jødi­ske. For i for­vir­rin­gen og tumul­ten mod­ta­ger vi kon­stant et kon­tin­gent af jøder­nes brød­re og søstre fra overalt i ver­den. De ind­går på over­fla­den i pulj­en af “mus­li­mer”, men under over­fla­den fin­des et sær­ligt pro­gram for deres mod­ta­gel­se og “inte­gra­tion” i den loka­le jødi­ske besæt­tel­ses­magt, der støt vok­ser, mens dan­sker­ne, sven­sker­ne, nord­mæn­de­ne, fin­ner­ne, m.v. kom­mer til at udgø­re en min­dre og min­dre del af befolk­nin­gen i det land, som de har ret­ten til.

Men nu til den hyk­le­ri­ske jour­na­li­stik fra Den Kor­te Avis. Det ser ud til at være sel­ve­ste reda­ct­eur Ralf Pit­tel­kow der står bag. Det er natur­lig­vis ikke så nemt at tage afstand fra det over­ord­ne­de jødi­ske kom­plot, når man selv er jøde, eller måske lige­frem er en del af det, der­for de man­ge omskriv­nin­ger:

De politisk korrekte journalister bruger tre tricks til at opdrage befolkningen til de rigtige meninger om asylstrømmen

De ven­stre­o­ri­en­te­re­de, poli­tisk kor­rek­te jour­na­li­ster har vir­ke­lig travlt i dis­se dage.

De synes ikke, at de kan nøjes med at beskri­ve vir­ke­lig­he­den, som den er. De er stærkt opta­get af at beskæ­re og omfor­me vir­ke­lig­he­den, så den dan­ske befolk­ning kan bli­ve opdra­get til de rig­ti­ge menin­ger om asyl­strøm­men.

TV er det­te poli­ti­ske opdra­gel­ses­pro­jekt gået helt gras­sat. Jour­na­li­ster­ne bru­ger spe­ci­elt tre tri­cks i den for­bin­del­se.

Rene eng­le
Det før­ste tri­ck er at beskri­ve asylan­sø­ger­ne som uskyl­di­ge ofre og rene eng­le.

Der har jo været mas­ser af kon­fron­ta­tio­ner og vold på asylan­sø­ger­nes vej ind i Euro­pa. Men det er aldrig asylan­sø­ger­nes skyld, må man for­stå på de poli­tisk kor­rek­te jour­na­li­ster.

Gan­ske vist har der været enor­me pro­ble­mer med vol­de­li­ge asylan­sø­ge­re, der har angre­bet både poli­ti­folk og almin­de­li­ge men­ne­sker. Vi viser i den­ne avis bil­le­der af, hvad ræd­sels­slag­ne bebo­e­re på den græ­ske ø Les­bos har været udsat for. Det kun­ne også have været for eksem­pel Ungarn.

Men jour­na­li­ster­ne synes ikke, at dan­sker­ne har godt af at få ind­blik i dis­se pro­ble­mer.

Så dansk TV lader sim­pelt hen være med at vise cho­ke­ren­de bil­le­der som dem fra Les­bos. Og skul­le man und­ta­gel­ses­vis være nødt til at vise den slags, kan man altid skyn­de sig at dre­je det i ret­ning af, at det jo net­op viser, hvor des­pe­rat volds­mæn­de­ne har brug for at få asyl.

Hele befolk­nin­gen bak­ker op
Det andet jour­na­li­sti­ske tri­ck giver ind­tryk af, at der er et kæm­pe­mæs­sigt fol­ke­ligt enga­ge­ment i at tage imod alle de asylan­sø­ge­re, der kom­mer til. Både i Danmark og andre lan­de.

Til det for­mål puster man et hvil­ket som helst lil­le ini­ti­a­tiv og en hvil­ken som helst lil­le ska­re op til at være et repræ­sen­ta­tivt udsnit af den dan­ske befolk­ning.

TV har såle­des hef­tigt dyr­ket de såkald­te ”ven­lig­bo­e­re”, der åben­bart rej­ser rundt i lan­det for at vise deres gode vil­je over for asylan­sø­ge­re.

Plud­se­lig duk­ke­de de op på Køben­havns Hoved­ba­ne­gård, hvor de sam­men med en grup­pe ind­van­dre­re med vel­komstskil­te blev udnævnt af TV til at vise, at dan­sker­ne er meget posi­ti­ve over for asyl­til­strøm­nin­gen.

De men­ne­sker, der ulov­ligt hjæl­per asylan­sø­ge­re til Sverige, har også fået enorm opmærk­som­hed. En opmærk­som­hed, der ræk­ker langt ud over deres ekstremt rin­ge antal.

TV har stort set ikke bragt noget ærligt jour­na­li­stisk for­søg på at bely­se, hvem dis­se men­ne­sker egent­lig er, og hvor man­ge de er.

TV2 kun­ne dog tirs­dag oply­se, at et ungt men­ne­ske i en luk­suri­øs sejl­båd, der har fået sendt folk til Sverige, var knyt­tet til Enheds­li­sten.

TV2 brød også i et enkelt til­fæl­de møn­ste­ret ved at lave en repor­ta­ge fra en fri­sør­sa­lon i Pad­borg, hvor fri­sø­rer­ne for­sig­tigt gav udtryk for, at der måske også kun­ne være nog­le pro­ble­mer i det, der sker.

Men ellers prø­ver man at give seer­ne det ind­tryk, at dan­sker­ne er meget posi­ti­ve over for at få man­ge fle­re flygt­nin­ge. Vel i det løn­li­ge håb, at andre så vil føl­ge efter.

Ikke et ord om mus­li­mer
Det tred­je tri­ck består i, at man fuld­stæn­dig for­ti­er, at stort set alle asylan­sø­ger­ne kom­mer fra mus­lim­ske lan­de. Sjovt nok søger de alle asyl i ikke-mus­lim­ske lan­de.

Det­te er ellers en ind­ly­sen­de rele­vant oplys­ning. For det før­ste kan det for­tæl­le noget om situ­a­tio­nen i den mus­lim­ske ver­den, der er mart­ret af kon­flik­ter, sam­ti­dig med at sten­ri­ge olie­sta­ter næg­ter at tage imod asylan­sø­ge­re.

For det andet kan det for­tæl­le, at en stor til­strøm­ning vil for­stær­ke de enor­me inte­gra­tions­pro­ble­mer, som Danmark og andre lan­de har ople­vet med de hid­ti­di­ge mus­lim­ske ind­van­dre­re. Med paral­lel­sam­fund, høj kri­mi­na­li­tet, belast­ning af vel­færds­sy­ste­met m.m.

Men den viden synes de poli­tisk kor­rek­te jour­na­li­ster alt­så ikke, at de vil give befolk­nin­gen.

De beskri­ver ikke vir­ke­lig­he­den. De for­sø­ger at over­be­vi­se befolk­nin­gen om, at deres eget ven­stre­o­ri­en­te­re­de ver­dens­bil­le­de er det rig­ti­ge.


Vælg dine medi­er med omhu.
Ill.: Inter­net­tet