Jøderne bliver i Danmark …”

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org komm. Den Korte Avis, 17. juni 2015.

 

Jøde­r­ne bli­ver i Danmark trods sti­gen­de utryg­hed lyder en af de mani­p­u­le­ren­de over­skrif­ter i Dan­marks zio­ni­sti­ske inter­ne­ta­vis — Den Kor­te Avis. Artik­len er begå­et af ejer­ne Ralf Pit­tel­kow og Karen Jes­per­sen.

Artik­len skal over­be­vi­se dan­sker­ne om, at den mus­lim­ske ind­van­dring udgør en fare for både jøder­ne og dan­sker­ne i Danmark. Det Pit­tel­kow­ske ægte­par læg­ger op til, at vi jo er i sam­me båd i den­ne sag” (under­for­stå­et: få nu gang i kon­flik­ten mel­lem krist­ne og mus­li­mer i Danmark, så der kan bli­ve brand i gaden og vi jøder kan lukre­re yder­li­ge­re på stra­te­gi­en “del og hersk” og en åben kon­flikt i Danmark).


Krig er et hel­ve­de (men vi for­sø­ger at kla­re os igen­nem!) Et vel­kendt jødisk hyk­le­ri.
Ill.: Inter­net­tet

 

Selv­føl­ge­lig bli­ver jøder­ne i Danmark. — Desvær­re!

Der er ingen jøde ved sine ful­de fem, som fri­vil­ligt for­la­der guld­gru­ben Danmark, med­min­dre hans busi­ness alle­re­de lig­ger i USA eller Israel. De tusind­vis af jøder, der har brugt gene­ra­tio­ner på at infil­tre­re ban­ker­ne, ind­dri­vel­ses­sy­ste­mer­ne, den dan­ske statsad­mi­ni­stra­tion og de gam­le poli­ti­ske par­ti­er ernæ­rer sig fedt på dan­sker­nes skat­te- og afgifts­be­ta­ling, og det sat­ser de på at fort­sæt­te med — idet de håber at fal­de ind i mæng­den og bli­ve opfat­tet som dan­ske­re. Men dan­ske­re er de ikke, og de bli­ver det aldrig …
For de ønsker ikke at være dan­ske­re!
Selv om de — som artik­len peger på — har opholdt sig i Danmark i fle­re hund­re­de år, har de aldrig vil­let være dan­ske­re. Fra de kom — og ind­til til de en befri­en­de dag for­la­der lan­det — har de klum­pet sig sam­men i ghet­to­er i de stør­ste byer, hvor­fra deres snyl­ten­de stra­te­gi­er koor­di­ne­res. Deres net­værk udgør den jødi­ske stat i sta­ten. Deres plan, som de hav­de med sig fra andre lan­de i Euro­pa, var fra star­ten at udbyt­te værts­be­folk­nin­gen til egen for­del — ikke at bli­ve dan­ske­re og gøre fæl­les sag med os, der har ret­ten til Danmark — og tid­li­ge­re kun­ne hæv­de den.

Så hyk­le­ri­et fra Den Kor­te Avis er som sæd­van­ligt til at tage og føle på.