ISIS lever kun gennem jødiske medier

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 9. september 2014.

 

I dag fort­sæt­ter Den Kor­te Avis sæso­nens obliga­to­ri­ske jøde­hetz mod den isla­mi­ske ver­den.

Selv de mest til­ba­ge­hold­ne dansk-jødi­ske klum­meskri­ve­re på Den Kor­te Redak­tion kan ikke læn­ge­re nære sig, men må del­ta­ge i det eska­le­ren­de CIA-Mos­sad-orga­ni­se­re­de karak­ter­mord på den isla­mi­ske ver­den.
Efter at “ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Al-Que­da” er slidt ned i medi­er­ne (husk på, at orga­ni­sa­tio­nens nomi­nel­le leder, Osama bin Laden, angi­ve­ligt blev afli­vet af CIA og kastet i havet !!!), er der basis for at kre­e­re et nyt dyr i åben­ba­rin­gen, ISIS (Isla­mic Sta­te of Iraq and Syria).

ISIS bli­ver i medi­er­ne lan­ce­ret som en vel­or­ga­ni­se­ret myre­tue af fun­da­men­ta­li­sti­ske fana­ti­ke­re, isla­mi­ske natur­lig­vis. Orga­ni­sa­tio­nen er siden ble­vet udråbt til at have bety­de­lig mili­tær kapa­ci­tet; “usæd­van­ligt res­sour­cestærk”, lyder man­tra­et i medi­er­ne.

Sand­he­den er, at ISIS er skabt og finan­si­e­ret af Israel og USA.

Den­ne løg­n­ag­ti­ge pro­pa­gan­da, der dri­ver ned ad fladskær­me­ne i de små dan­ske hjem, giver USA og Israel anled­ning til at angri­be hvor som helst deres kri­mi­nel­le efter­ret­ning­s­tje­ne­ster, CIA og Mos­sad, udrå­ber ISIS’ til­ste­de­væ­rel­se (du husker måske CIA’s påstand om Sad­dam Hus­se­ins “mas­seø­de­læg­gel­ses­vå­ben”, der til dato end­nu ikke er fun­det).

Det­te design, der gør det muligt for Israel og USA at angri­be overalt i den ara­bi­ske og per­si­ske ver­den, er ret bekvemt for en jødisk sekt, hvis mål det er at sæt­te ver­den i brand og ska­be et Sto­ris­ra­el og et jødisk ver­dens­dik­ta­tur.

Ser vi os grun­digt for, kan vi atter bevid­ne, at der ska­bes ondt blod i den krist­ne ver­den imod den isla­mi­ske ver­den. Det sker gen­nem arran­ge­ret (fal­se flag) “isla­misk ter­ror” mod ikke-mus­li­mer. Sam­ti­dig hjer­ne­va­skes vi hjem­me i TV-stu­er­ne, hvor de fle­ste end­nu er over­be­vi­ste om, at alt om ISIS er den skin­bar­li­ge vir­ke­lig­hed, der til almin­de­lig bred ori­en­te­ring strøm­mer ind i stu­en. Men det meste er kon­stru­e­ret løgn. Prin­cip­pet hed­der “del og hersk”, og stra­te­gi­en bag det kal­des COC.

Det er på tide at dan­sker­ne begyn­der at se ver­den med fri­ske øjne! Dvs. i videst muligt omfang und­går etab­le­re­de nyheds­me­di­er. De er alle jødisk kon­trol­le­re­de og arbej­der efter en fast falsk agen­da. Lær at for­stå ver­den på dit eget uaf­hæn­gi­ge grund­lag, så vidt det over­ho­ve­det er muligt. Gør dine egne iagt­ta­gel­ser. Du skal vide, at den såkald­te isla­mi­ske ter­ror for en stor del er Mos­sads og CIA’s egne ter­r­or­hand­lin­ger, der er arran­ge­ret så de i ver­denspres­sen kom­mer til at lig­ne isla­mi­ske angreb på den krist­ne ver­den.


Påstå­e­de ter­r­o­ri­ster fra ISIS. “Arkiv­bil­le­de” fra Inter­net­tet

 

Klik på bil­le­det for at få vist en stør­re udga­ve. Det­te bil­le­de er en typisk kon­struk­tion, først og frem­mest for­di, der er meget lidt ara­bi­sk i det. Bag­grun­den kun­ne være mel­le­møst­li­ge jøder. De tre for­re­ste karak­te­rer lig­ner isra­elsk-ame­ri­kan­ske jøder, de to fløj­mænd er iført typisk ame­ri­kansk hoved­be­klæd­ning, t-shir­ts, og er umi­sken­de­ligt præ­get af ame­ri­kansk mimik og atti­tu­de. Der kun­ne lige så godt stå “CIA” eller “Mos­sad” i deres huer. Bil­le­det er som altid foto­gra­fe­ret med for­svin­den­de, uiden­ti­fi­cer­bar bag­grund i høj sol på en næsten ens­far­vet him­mel. Tryk­nin­gen af ban­ne­ret er præ­cis og opsæt­nin­gen stil­ren. Det sam­me gæl­der “uni­for­me­rin­gen”, der, selv om den ikke er iden­tisk, er kon­se­kvent i sam­me mør­ke far­ve og ska­ber ind­tryk­ket af orga­ni­sa­tion. Sce­nen er yderst vel­kom­po­ne­ret (typisk arran­ge­ret), se blot den selek­ti­ve dis­po­ne­ring af dyb­de­skarp­hed, så Kalas­h­ni­kov og ban­ner er cen­tra­le og skar­pe ele­men­ter i bil­le­det, mens resten af bag­grun­den hur­tigt for­to­ner sig. Af våben­val­get behø­ver vi ikke at være i tvivl om, hvem der bevæb­ner ISIS; det er det inter­na­tio­na­le våben­mar­ked, der har overdå­dig adgang til et af de mest fore­truk­ne våben i ver­den, Kalas­h­ni­kov MP, der bl.a. frem­stil­les på licens i Indi­en. Det er i øvrigt karak­te­ri­stisk for de fle­ste ara­bi­ske kri­ge­re at de demon­stre­rer deres maskin­pi­stol med løbet pegen­de opad og aftræks­fin­ge­ren på aftræk­ke­ren – ikke som her – med fin­ge­ren paral­lelt med aftræk­ker­bøj­len. Den­ne sær­li­ge sik­ker­heds-for­holds­re­gel er så ind­gro­et i vest­lig våben­hånd­te­ring, at fx CIA udfø­rer den refleks­mæs­sigt.

FLEMMING JANSEN, Den Korte Avis, 9. september 2014:

Uansvarlig udlændingepolitik har gjort den islamistiske trussel mod Danmark mulig

”Jeg fat­ter sim­pelt­hen ikke, hvad de fana­ti­ske idi­o­ter laver i Danmark. Danmark er ikke og bli­ver ikke et kali­fat. Men der er syste­mer og sam­fund rundt om i ver­den, der må være mere attrak­ti­ve for Ardic og hans kum­pa­ner!”
Orde­ne kom­mer fra Ven­stres inte­gra­tions­ord­fø­rer Mar­tin Geert­sen, og de kom­mer utvivl­s­omt fra hjer­tet.
Reak­tio­nen på den sene­re tids ræd­sels­be­ret­nin­ger om Isla­misk Stats for­bry­del­ser mod uskyl­di­ge men­ne­sker har skabt for­stå­e­li­ge og næsten ens­ly­den­de reak­tio­ner hos poli­ti­ke­re over en bred front og hos det sto­re befolk­nings­f­ler­tal.
Und­ta­gel­sen, der bekræf­ter reg­len, kom­mer – natur­lig­vis fri­stes man næsten til at sige (!) – fra De Radi­ka­les Zenia Stam­pe. Mens isla­mi­ster myr­der og slag­ter løs samt vold­ta­ger og sæl­ger kvin­der og børn som sla­ver – ja, så opfor­drer Zenia Stam­pe såmænd dan­sker­ne til at boy­kot­te isra­el­ske varer (!). Det er radi­kal poli­tisk logik, når den er aller­mest ufor­stå­e­lig og mal­pla­ce­ret, og det siger fak­tisk ikke så lidt!

[osv., osv., sti­len gen­ken­des]

REDAKTIONEL KOMMENTAR

Den Kor­te Avis skri­ver under dæk­ke af at være for­ar­get mod­stan­der af “ter­r­o­ri­ster” i Danmark på en sådan måde, at eksi­sten­sen af de medi­e­skab­te ter­r­o­ri­ster fra ISIS bekræf­tes i dan­sker­nes bevidst­hed. Den jødi­ske pres­se i Danmark, hvoraf en del fun­ge­rer under dæk­ke af at være mode­rat poli­tisk iagt­ta­gel­se med et dansk stå­sted, for­mid­ler bag den­ne maske den ufor­fal­ske­de zio­ni­sti­ske pro­pa­gan­da, hvis ene­ste for­mål er støt­te til Israel (hvil­ket inklu­de­rer accept af Mos­sads og CIA’s for­bry­del­ser alle ste­der i ver­den). Der­med med­vir­ker dis­se “dan­ske” medi­er til at styr­ke den kon­stan­te ufred, tumult og krigstil­stand og sek­tens stræ­ben mod NWO.

I løbet af okto­ber offent­lig­gør vi en arti­kel­se­rie med kon­kre­te eksemp­ler på ter­ror under falsk flag. Det vil sige angreb, der i den jødi­ske ver­denspres­se er ble­vet frem­stil­let som “isla­misk ter­ror”, men som i vir­ke­lig­he­den er udført af Mos­sad og CIA i sam­ar­bej­de. Ind­til da kan du læse om et andet medi­ebå­ret jødisk ver­dens­bed­rag her.