IPA Danmark — et jødebesat organ

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 2016-08-24.

 

Nuvel, i de moder­ne sam­fund har jøder­ne af klog sel­vop­hol­del­ses­drift taget plads i kir­t­ler­ne. Sam­fun­dets kir­t­ler: Bør­ser, ban­ker, mini­ste­ri­er, dag­bla­de, for­lag, vold­gifts­dom­sto­le, assu­ran­ce­sel­ska­ber, hospi­ta­ler, freds­palæ­er og andre bak­te­ri­o­lo­gi­ske insti­tu­tio­ner har hver for sig sine jøder.
— Lou­is Levy: Jøden som Freds­stif­ter, Køben­havn 1918.

Den­ne vis­ning af et jøde­be­sat organ i dan­sker­nes sam­fund er et øje­bliks­bil­le­de.

Vi har talt med en læser af O​-​D​-​I​-​N​.org, der er pen­sio­ne­ret kri­mi­na­las­si­stent og med­lem af IPA i Danmark (Inter­na­tio­nal Poli­ce Asso­ci­a­tion, Sek­tion Danmark). I det føl­gen­de vil pgl., der ønsker at være ano­nym, bli­ve benævnt som “vores kil­de”.

IPA har siden slut­nin­gen af 70’erne, da vores kil­de blev per­son­ligt med­lem af IPA, fun­ge­ret som en orga­ni­sa­tion, der for­mid­le­de ven­ska­be­lig udveks­ling på per­son­ligt niveau mel­lem til­slut­te­de poli­ti­o­r­ga­ni­sa­tio­ner ver­den over (læs på Sek­tion Dan­marks hjem­mesi­de, at vi taler om 360.000 med­lem­mer fra 64 til­knyt­te­de lan­de). Der står intet om, at mus­lim­ske, zio­ni­sti­ske, krist­ne eller sær­ligt “ter­r­or­ri­sti­ske” lan­de skul­le være ude­luk­ket, selv om de poten­ti­elt kun­ne huse “ISIS-sym­pa­ti­sø­rer”. Det vil­le være i strid med den grund­læg­gen­de filo­so­fi, som IPA-log­o­et tyde­ligt viser. Tvær­ti­mod er fx Paki­stan og Israel eks­pli­cit med på listen over det gode sel­skab.


 IPA: “Tjen gen­nem ven­skab” — glo­balt! Ill. IPA

 

For eksem­pel: Hvis et IPA-med­lem fra Japan drøm­mer om at ople­ve et euro­pæ­isk land i fami­li­ens ferie, kan han kon­tak­te en dansk kol­le­ga, der også er med­lem af IPA, og den dan­ske kol­le­ga vil typisk for­mid­le ind­lo­ge­ring af fami­li­en, ofte i sit eget hus. Det har skabt grund­lag for gode rela­tio­ner og ven­ska­ber på tværs af geo­gra­fi­ske og poli­ti­ske græn­ser. Det har kon­kret også fun­ge­ret i for­hold til pol­ske, ukrain­ske og rus­si­ske poli­ti­folk, der alle har ydet deres fysi­ske og øko­no­mi­ske bidrag til et stort fæl­les­eu­ro­pæ­isk IPA-møde­sted et bestemt sted i Tyskland.

Det­te ven­ska­be­li­ge sam­kvem har fun­ge­ret i pagt med det oprin­de­li­ge ide­grund­lag, der ikke eks­klu­de­re­de nogen poli­ti­styr­ke i ver­den på grund af poli­ti­ske for­hold.  

- Ind­til i slut­nin­gen af 2015, da den­ne jødi­ske “præ­si­dent” for IPA i Danmark …


Micha­el Bool­sen — “præ­si­dent” for IPA og med et euro­pæ­isk udse­en­de, der kan bed­ra­ge enhver. Foto: Inter­net­tet

 

- udsend­te føl­gen­de nytårs­hil­sen til med­lem­mer­ne (ind­lagt i maga­si­net IPA Nyt).
Det af os frem­hæ­ve­de gule afsnit inde­hol­der den poli­ti­ske for­gift­ning; et sko­le­ek­sem­pel på, hvor­dan jøder­ne kor­rum­pe­rer alt, hvad de rører ved. Det­te ind­hold er fuld­stæn­dig mal­pla­ce­ret i en hil­sen til IPA’s dan­ske med­lem­mer: 


Klik på bil­le­det for en stør­re udga­ve.

 

Den­ne jovi­a­le snak er langt­fra, hvad den umid­del­bart giver sig ud for. Frem­gangs­må­den udtryk­ker ude­luk­ken­de loy­a­li­tet over for den inter­na­tio­na­le jøde­dom og ver­denszi­o­nis­men, der som alt over­skyg­gen­de mål har at sæt­te ver­dens fol­keslag og reli­gio­ner op mod hin­an­den. Alle mid­ler tages i brug — om det så skal være det lil­le for­dra­ge­li­ge IPA Danmark, så skå­nes det ikke fra kor­rum­pe­rin­gen.

Ter­r­or­hand­lin­ger­ne i Køben­havn i febru­ar og den vold­som­me flygt­nin­ge­strøm i sep­tem­ber ..

Ter­r­or­hand­lin­ger­ne i Køben­havn i febru­ar” (2015) — her menes angre­bet på syna­go­gen i Køben­havn, der — så vidt vi ved — koste­de en jøde livet, og det angi­ve­li­ge drab på en anden jøde i en jødisk for­sam­ling et andet sted i byen. Vi har skre­vet en sepa­rat arti­kel om dis­se to hæn­del­ser og lin­ker til dem.

Flygt­nin­ge­strøm­men i sep­tem­ber” (2015) for­kla­res i lin­ket til Ber­ling­s­ke Glo­balt, Jerus­a­lem redak­tio­nen. Nederst i artik­len udta­ler tals­man­den for Inter­na­tio­nal Orga­niza­tion for Migra­tion (IOM, bemærk den ame­ri­kan­ske sta­ve­må­de) med hoved­sæ­de i Gene­ve, Joel Mil­l­man: “Det er et godt tids­punkt at rej­se til Euro­pa”!!

Han er til gen­gæld let gen­ken­de­lig som jøde:


Joel Mil­l­man, tals­mand for IOM. Foto: Inter­net­tet

 

… andre rets­hånd­hæ­ven­de myn­dig­he­der ver­den over …

Med rets­hånd­hæ­ven­de myn­dig­he­der ver­den over menes: jødi­ske myn­dig­he­der, og hvis du er i tvivl om, hvad det bety­der, så kast et blik på Mellem­østen, hvor jøder­ne i Israel udø­ver myn­dig­hed! over for palæsti­nen­ser­ne — eller kast et blik på den­ne bog, der detal­je­ret og vel­do­ku­men­te­ret beskri­ver, hvor­dan jøder­ne i sov­jet­sty­ret for­stod ordet rets­hånd­hæ­vel­se.
Men du behø­ver ikke at kig­ge læn­ge­re væk end til et af vores nabo­lan­de, det nuvæ­ren­de jøde­be­sat­te Tyskland, hvor men­ne­sker, der i ytrings­fri­he­dens navn har kri­ti­se­ret jøder­nes Holo­caust — endog fra taler­sto­le i udlan­det — bli­ver fri­heds­be­rø­vet, bl.a. i Danmark og ført over græn­sen til Tyskland, hvor de af det jødisk kon­trol­le­re­de rets­sy­stem typisk idøm­mes 4–5 års fængsel for at “tri­vi­a­li­se­re Holo­caust” eller “ned­gø­re min­det om de 6 mio. døde”. Det­te er så des­pe­ra­te for­søg på at hol­de liv i Holo­caust-løg­nen og det afled­te skyld­kom­pleks hos hvi­de euro­pæ­e­re, at enhver ret­sin­dig dan­sker med en smu­le omløb i hove­d­et bur­de kun­ne gen­nem­skue intri­gen.

… en mulig­hed for gen­nem dis­se soci­a­le bånd at påvir­ke hin­an­den i den rig­ti­ge ret­ning i de meget bety­de­li­ge udfor­drin­ger, det rets­hånd­hæ­ven­de sam­fund står over for i dis­se år. …

Fle­re kom­men­ta­rer skul­le være over­flø­di­ge. “… i den rig­ti­ge ret­ning” bety­der til­slut­ning til jøder­nes kri­ge rundt om i ver­den — hvor der kon­stant er brug for hvi­de euro­pæ­e­re som kanon­fø­de.

Vores kil­de beskri­ver, at ældre poli­ti­folk er begyndt at for­stå, hvor­dan jøder­ne har infil­tre­ret dansk poli­ti fra top­pen. For­må­let er at ska­be et beskyt­tel­ses­kor­ps for den jødi­ske besæt­tel­ses­magt. Vej­en til det­te banes bl.a. ved at ska­be øget distan­ce mel­lem dan­sker­ne og deres poli­ti. Skul­le der nogen sin­de rej­se sig en fol­ke­stem­ning imod det­te jødi­ske tyran­ni i Danmark, vil­le et sådant beskyt­tel­ses­kor­ps, der i de ope­ra­ti­ve ræk­ker hoved­sa­ge­ligt består af hvi­de euro­pæ­e­re, bli­ve sat ind mod —
ja, net­op! — hvi­de euro­pæ­e­re.

Jube­len i syna­go­ger­ne vil ingen ende tage. Vi hvi­de dum­mer os igen og igen.

Vores kil­de blev vred over det­te nytår­san­greb på ide­grund­la­get i IPA (husk på, at han end­nu var aktivt med­lem af asso­ci­a­tio­nen).
Han syn­tes, at det var på tide at for­tæl­le sand­he­den til dan­ske poli­ti­folk og send­te føl­gen­de brev til redak­tio­nen for IPA Nyt som et ind­læg til bla­det:

xxx, 2015-12-16

IPA Nyt  
v/ Svend Sand­berg
Ved­bæksal­lé 76
8700 Hor­sens

Poli­ti­se­ring af IPA
Jeg har lige mod­ta­get IPA Nyt nr. 4 i 2015 med bl.a. en lykønsk­nings­kri­vel­se fra Inter­na­tio­nal Poli­ce Asso­ci­a­tion, Sek­tion Danmark, Præ­si­den­ten — der slut­ter med at ønske mig et godt og lyk­ke­brin­gen­de 2016.
Desvær­re, hr. Præ­si­dent, mit 2016 vil­le have været langt bed­re uden dit fide­le og poli­ti­ske bud­skab.
Et styk­ke inde i tek­sten fin­der jeg føl­gen­de afsnit (jeg har til­fø­jet “os”, da menin­gen ellers ude­bli­ver):
“2015 har budt på en del ople­vel­ser, der — hvis ikke alle­re­de det var klart — har gjort det klart, at Danmark og dansk poli­ti ikke blot kan betrag­tes som en iso­le­ret ø i et stort hav. Vi er ulø­se­ligt for­bun­det med, hvad der sker i ver­den og dets ind­fly­del­se på (os) i både vores hver­dag og et bre­de­re per­spek­tiv. Ter­r­or­hand­lin­ger­ne i Køben­havn i febru­ar og den vold­som­me flygt­nin­ge­strøm i sep­tem­ber er blot de to mest mar­kan­te eksemp­ler her­på.”
Det­te fik mine indre sig­nal­lam­per til at blin­ke. Vi kan hver dag for­sik­re os om, at pro­pa­gan­da­en fra Dan­marks over­ve­jen­de jødisk kon­trol­le­re­de medi­er fab­ler om “ter­ror”, “flygt­nin­ge­strøm” og inter­na­tio­na­lis­me i det uen­de­li­ge. Ter­ror i jødisk sprog­brug er syno­nymt med “isla­misk ter­ror”, og med flygt­nin­ge­strøm menes “kul­tur­for­plum­ring på grund­lag af for­plig­ten­de kon­ven­tio­ner”. “Isla­mi­ske ter­r­o­ri­ster” er af gode grun­de Isra­els fjen­der.
For os, der end­nu ikke har mistet over­blik­ket for­an fladskær­men, er det ind­ly­sen­de, at Danmark påfø­res flygt­nin­ge­strøm­men af de sam­me men­ne­sker, der på skrømt bekla­ger den, nem­lig det jødi­ske par­nas i Danmark i sam­ar­bej­de med jøder­ne i EU. Det jødi­ske net­værk i Danmark består af “dan­ske jøder”, som de fore­træk­ker at kal­de sig, i mod­sæt­ning til beteg­nel­sen dan­ske­re, der så hel­dig­vis kan for­be­hol­des lands­mænd af oprin­de­lig nor­disk her­komst. Vi taler i jødisk sprog­brug om “hvi­de” men­ne­sker i mod­sæt­ning til “den jødi­ske race”, der lever som et inter­nt semi­tisk begreb. Det er også inter­nt aner­kendt i net­vær­ket, at jøder skal lede og rege­re alle andre racer; først i det små, men siden som ver­dens her­ske­re — og de er godt på vej i kraft af mon­strø­se for­mu­er, der køber plad­ser overalt. Ender det så galt, at jøder uind­skræn­ket kom­mer til at domi­ne­re ver­den, vil uds­let­tel­sen af hvi­de men­ne­sker bli­ve sat i system som en af de før­ste for­holds­reg­ler imod en euro­pæ­isk kul­tur, der pla­ger jøder­nes selv­for­stå­el­se.
Jeg gik på Inter­net­tet og under­søg­te det aty­pisk dan­ske navn, Micha­el Bool­sen, og frem tone­de hr. Præ­si­den­ten for IPA Danmark med sit jødi­ske kon­tra­fej. Det må bekræf­te enhver i, at ikke blot dansk for­svar og dansk poli­ti er ved at bli­ve jødi­fi­ce­ret fra top­pen, men at en orga­ni­sa­tion som IPA, der ind­til nu — prin­ci­pi­elt — har fav­net alle ver­dens fol­keslag under slo­ga­net om fre­de­lig samek­si­stens, nu bli­ver poli­ti­se­ret af jøder­ne i “dansk” poli­ti. Micha­el Bool­sen intro­du­ce­rer det zio­ni­sti­ske fjen­de­bil­le­de for os, så vi ved, hvil­ken side vi skal blø­de for. Det er et ver­dens­bil­le­de, der gør Isra­els fjen­der til vores, og ude­luk­ker dan­sker­ne fra nor­ma­le rela­tio­ner med den hal­ve ver­den. Se her, hvem der ska­ber ter­r­oren i ver­den i form af maske­re­de angreb: http://​o​-​d​-​i​-​n​.org/​c​i​a​s​-​o​g​-​m​o​s​s​a​d​s​-​m​i​n​i​a​t​o​m​b​o​m​b​e​r​-​k​a​l​d​e​s​-​i​s​l​a​m​i​s​k​e​-​b​i​l​b​o​m​b​er/
Det bur­de være logisk, at jøder overalt skul­le have ind­fly­del­se efter deres andel af befolk­nin­gen, men desvær­re har jøder­ne skaf­fet sig ufor­holds­mæs­sig ind­fly­del­se gen­nem deres evne til at kor­rum­pe­re via et for­mu­en­de net­værk. Pla­ce­rin­gen af jøder i spid­sen for alt er ikke udtryk for nogen sær­lig evne hos “her­re­fol­ket” til at bestri­de de pågæl­den­de top­po­ster — ofte er resul­ta­tet ynke­ligt — men udtryk­ker først og sidst kon­kur­ren­ce­fri­ta­gel­se. Kon­kur­ren­cen fra bed­re egne­de dan­ske­re ude­luk­kes gen­nem nepo­tis­me og bestik­kel­se.
Det er nød­ven­digt at gøre oprør mod den­ne afvik­ling af dan­sker­nes sam­fund. Et over­tal af jødi­ske beslut­nings­ta­ge­re i rege­rin­ger­ne og stats­ap­pa­ra­tet vil i poli­tiets til­fæl­de bevir­ke, at god­tro­en­de lands­mænd på et tids­punkt kan bli­ve sat ind mod os, der har obser­ve­ret jøde­pro­ble­met og taler åbent imod det. Ten­den­sen i ret­ning af poli­ti­stat kan alle­re­de obser­ve­res her i (et udland). Ende­lig er det nød­ven­digt at for­la­de det jøde­kon­trol­le­re­de EU og sæt­te jøder­ne i Danmark fra bestil­lin­gen, ellers vil flygt­nin­ge­strøm­men og de påfør­te kon­ven­tio­ner med­fø­re ube­græn­set ind­van­dring, og dansk kul­tur og iden­ti­tet vil gå til grun­de i split­tel­sen mel­lem ufor­li­ge­li­ge kul­tu­rer. Del og hersk er jøder­nes meto­de. Den krist­ne ver­den imod den isla­mi­ske. Mens vi for­blø­der i Irak eller Afg­ha­ni­stan (og snart Iran) i menings­lø­se kri­ge for zio­ni­ster­ne, har jøder­ne i Køben­havn fred til at plan­læg­ge nye anslag mod natio­nen.
Med ven­lig hil­sen og håbet om et neut­ralt IPA
(vores kil­de)
Anti­se­mit af nød­ven­dig­hed.
PS: Tek­sten fra og med over­skrif­ten og til og med fore­gå­en­de linje er mit ind­læg til næste IPA Nyt. Det må kun brin­ges ufor­kor­tet og ure­di­ge­ret.

Behø­ver vi at næv­ne, at det­te ind­læg til IPA Nyt aldrig blev bragt — at vores kil­de aldrig fik svar og at ingen fra IPA-redak­tio­nen over­ho­ve­det hav­de lyst til at tage stil­ling til det jødi­ske pro­blem — i det­te til­fæl­de i poli­ti­et. 

For­kla­rin­gen er natur­lig­vis, at IPA Nyt’s redak­tion er et lige så infi­ce­ret organ som resten af Dansk Poli­ti.

IPA Nyt var, da vores kil­de var aktiv i poli­ti­et, et organ, der vel kun­ne beskri­ve det­te eller det­te feri­e­sted og med­lem­mer­nes ople­vel­ser der, lige­som der var fyldt godt op med beta­len­de annon­cø­rers rek­la­mer. Det var jo et tra­di­tio­nelt dansk for­e­nings­blad, og pen­ge­ne blev ikke brugt til pro­pa­gan­da.
Det vig­tig­ste var imid­ler­tid, at ethvert med­lem kun­ne kom­me til orde i bla­det, såvel med posi­ti­ve som kri­ti­se­ren­de syns­punk­ter. Den almin­de­li­ge ytrings­fri­hed nød end­nu respekt hos udgi­ver­ne. Resul­ta­tet var ikke altid lige popu­lært hos poli­ti­le­del­sen, men det måt­te den bide i sig.

Det var gan­ske tyde­ligt, hvor­når IPA Nyt blev over­ta­get af jøder­ne. Plud­se­lig var der pen­ge til pro­pa­gan­da, og bla­det ændre­de sig fra at være et gen­nem­snit­ligt vel­de­sig­net blad til at bli­ve et læk­kert maga­sin med et pro­fes­sio­nelt lay­out. Til gen­gæld er mulig­he­den for at kom­me til orde fjer­net — eller under­lagt jøder­nes cen­sur. Ind­hol­det i dag er intet­si­gen­de — totalt menings­løst og kom­plet ufar­ligt for magt­ha­ver­ne.

Hvis du i andre sam­men­hæn­ge er opmærk­som på den slags ændrin­ger, er det et godt fin­ger­peg om, hvor­når et nyt organ i Danmark er ble­vet over­ta­get af den jødi­ske besæt­tel­ses­magt — ble­vet et besat organ.

Skriv til os, hvis du selv er stødt på lig­nen­de eksemp­ler.