Ingen af røverne skal i fængsel

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 2017-01-09.

 

På grund­lag af arti­kel i Fria Tider, 2017-01-09, ved Mat­ti­as Albin­s­son

INDENRIGS [i Sverige].

En ban­de af ind­van­dre­re døm­tes i den­ne uge for røve­ri­for­søg mod tra­fiks­ko­len i Nor­berg i Väst­man­land. Iføl­ge ret­ten blev røve­ri­et for­hin­dret gen­nem råds­nar ind­gri­ben af den 69-åri­ge Bo (Bos­se) Ander. — Jeg slog bare igen, for­tæl­ler han til Fria Tider.

Tre yngre [afri­kan­ske] ind­van­dre­re træng­te den 31. okto­ber kl. 16.45 sid­ste år ind på køresko­len i Nor­berg. De var klædt i sort og bar masker. De var bevæb­net med hhv. en kniv, en ham­mer og en “pistol­lig­nen­de gen­stand”. Uden for ven­te­de en hjæl­per i en flugt­bil. Ger­nings­mæn­de­ne var alle i 18-årsal­de­ren.


Bo Ander, sven­sker af vikin­ge­æt — sat­te en ban­de kul­tur­frem­me­de på plads.

[Men læs hvor­dan Sve­ri­ges jødi­ske rets­sy­stem bedøm­te et røve­ri begå­et af den rig­ti­ge “fol­ke­foræd­len­de” race.]
Foto: Fria Tider

 

Røver­ne hav­de ikke taget høj­de for Bo Ander, en 69-årig sven­sker, der opt­rå­d­te eksem­pla­risk den dag. Han sad sam­men med to andre på køresko­lens områ­de og læste avis. — Da han obser­ve­re­de, at røver­ne storme­de ind, blev han “meget vred”, refe­re­re­de ret­ten sene­re.

– Man kan undre sig over, hvad jeg tænk­te på. Jeg blev så vred, for­tæl­ler han til Fria Tider og ler lidt for sig selv.
– Jeg gik direk­te på ham fyren, der stod ved døren, der var kun et par meter imel­lem os, og smed ham ud.

Ban­den blev over­rum­plet af den 1,92 meter høje 69-åri­ge mands reso­lut­te ind­gri­ben. En af dem for­søg­te at gen­vin­de ini­ti­a­ti­vet, men det mis­lyk­ke­des:
– Der­ef­ter kom en anden fyr frem. Han slog til mig, og jeg slog igen, og så for­svandt han uden­for. Da det tred­je ban­de­med­lem så, at de andre var væk, for­svandt han også.

Sam­men med to andre fra køresko­len optog Bos­se jag­ten på røver­ne. Ude på gaden udspil­le­de sig en tragi­ko­misk sce­ne, da de tre røve­re råben­de og skri­gen­de flyg­te­de i panik og helt glem­te flugt­bi­len og dens fører. I hæle­ne hav­de de den 69-åri­ge.

– Jeg syn­tes, at det var så pok­kers dumt det hele, siger Bo Ander.

Hjæl­pe­ren i flugt­bi­len ind­hen­te­de sine ven­ner og fik dem red­det ind i bilen. Røver­ne flyg­te­de der­ef­ter til en ung svensk kvin­des hjem i Nor­berg, hvor de skif­te­de røver-dres­set. Iføl­ge kvin­den var de “stres­set helt op” efter det trau­ma­ti­ske møde med den sven­ske pen­sio­nist.

En stør­re poli­ti­styr­ke blev sat ind for at pågri­be ger­nings­mæn­de­ne. Knap en time efter røve­ri­et var to af røver­ne dum­me nok til at køre rundt i Nor­berg i sam­me stjå­l­ne bil, som blev brugt ved røve­ri­for­sø­get. Poli­ti­et obser­ve­re­de bilen, fulg­te efter den, og efter en kort bil­j­agt hav­ne­de flugt­bi­len i en grøft. De to mænd blev anholdt.

Efter lidt efter­forsk­nings­ar­bej­de fik poli­ti­et yder­li­ge­re fat i de andre to røve­re samt en fem­te med­skyl­dig, der hav­de med­vir­ket ved at plan­læg­ge røve­ri­et. To af røver­ne er eri­tre­an­ske stats­bor­ge­re, og alle fem er af afri­kansk ind­van­drer­bag­grund.

I ons­dags faldt dom­men mod ban­den. Dom­sto­len kon­sta­te­re­de, at tak­ket være Bos­se blev et egent­lig røve­ri for­hin­dret.

Det er en skær­pen­de omstæn­dig­hed, at røve­ri­et blev for­hin­dret af til­fæl­dig årsag, nem­lig den, at Bo Anders vove­de at gri­be ind og der­ved skab­te et røre og en usik­ker­hed, så alle tre ger­nings­mænd blev skræmt bort fra køresko­len,” står der i dom­men.

Fire af mæn­de­ne blev dømt for for­søg på røve­ri [uden såkaldt fri­vil­lig til­ba­ge­træ­den]. To af dem døm­tes til til­syn, mens de tre andre modt­og en betin­get dom med sam­fund­stje­ne­ste.

Ingen af for­bry­der­ne skal i fængsel, og ingen af de to eri­tre­an­ske med­bor­ge­re udvi­ses fra Sverige, til trods for, at de er over 18 år.

– Jeg delt­og i rets­hand­lin­gen i Västerås; det var en ren paro­di. Hver af de fem mød­te frem med egen for­svar­sad­vo­kat, og de næg­te­de alle­sam­men deres skyld. En paro­di, gen­ta­ger Bo Ander og til­fø­jer:

– Man kan kun håbe, at de har fået sig en lære­streg af det her. … I Nor­berg? … bor de i Nor­berg? Hvor­dan kan man være så for­ban­det dum at begå røve­ri i et områ­de, hvor man selv bor?

Dansk Straffelovs § 288

For røve­ri straf­fes med fængsel ind­til 6 år den, som for der­i­gen­nem at skaf­fe sig eller andre ube­ret­ti­get vin­ding ved vold eller trus­sel om øje­blik­ke­lig anven­del­se af vold
1) fra­ta­ger eller aftvin­ger nogen en frem­med rør­lig ting,
2) brin­ger en stjå­len ting i sik­ker­hed eller
3) tvin­ger nogen til en hand­ling eller und­la­del­se, der med­fø­rer for­mu­et­ab for den over­fald­ne eller nogen, for hvem den­ne hand­ler.

Stk. 2. Straf­fen kan sti­ge til fængsel i 10 år, når et røve­ri er af sær­ligt grov beskaf­fen­hed navn­lig på grund af dets sær­ligt far­li­ge karak­ter, udfø­rel­ses­må­den eller omfan­get af den opnå­e­de eller til­sig­te­de vin­ding, eller for­di ger­nings­man­den er trængt ind i et pri­vat hjem for at begå røve­ri, eller når et stør­re antal for­bry­del­ser er begå­et.

[Redaktionel kommentar:

Røve­ri er kort for­talt: et tyve­ri under trus­sel om at anven­de vold. Røve­ri har altid været bedømt som en alvor­lig for­bry­del­se, og straf­fe­ram­men i Danmark er 6 år alle­re­de inden even­tu­el­le skær­pen­de omstæn­dig­he­der.
I den beskrev­ne sag er der tale om for­mil­den­de omstæn­dig­he­der, idet de med­brag­te våben ikke var i brug, og udfø­rel­sen af for­bry­del­sen er klun­tet og højst upro­fes­sio­nel. Men det igang­væ­ren­de røve­ri blev ikke afbrudt at ger­nings­mæn­de­ne, der såle­des hele tiden hav­de for­sæt (vil­je) til at gen­nem­fø­re for­bry­del­sen. Vi taler om u-fri­vil­lig til­ba­ge­træ­den, dvs. for­bry­del­sens fuld­byr­del­se blev for­hin­dret af “en af ger­nings­mæn­de­ne uaf­vi­den­de årsag”. En fri­vil­lig til­ba­ge­træ­den hav­de natur­lig­vis været en stærkt for­mil­den­de omstæn­dig­hed, men vil nor­malt ikke med­fø­re straf­fri­hed, hvis for­bry­del­sen alle­re­de er sat i værk.

Alt­så ingen fri­vil­lig til­ba­ge­træ­den og kun svagt for­mil­den­de omstæn­dig­he­der (pri­mært dum­hed, der på det­te niveau i Straf­fe­loven ikke fri­ta­ger for ansvar). På de præ­mis­ser må dom­men være et slag i ansig­tet på alle rets­be­vid­ste sven­ske­re. En regu­lær hån mod den­ne nor­di­ske nation, som for­hå­bent­lig snart begyn­der at for­hol­de sig min­dre sub­mis­sivt til til­stan­den “landsom­fat­ten­de jødisk under­tryk­kel­se”.

Og ja, det­te røve­ri­for­søg er ube­gri­be­ligt dum, dumt plan­lagt og dumt udført. Og ikke så mær­ke­ligt. Det er et viden­ska­be­ligt fak­tum, omend poli­tisk ukor­rekt at gøre gæl­den­de, men alli­ge­vel uom­gæn­ge­ligt doku­men­te­ret, at negre gen­nem­snit­ligt har en væsent­lig lave­re intel­li­genskvo­tient end hvi­de euro­pæ­e­re — og vi under­stre­ger gen­nem­snit­ligt. Der­for vil vi ofte synes, at negres hand­lin­ger er ube­gri­be­ligt infan­ti­le og ulo­gi­ske.
Der­med er det vig­tigt for os at gen­ta­ge, at den medi­e­un­der­støt­te­de jødi­ske pro­pa­gan­da, der til­skyn­der alle hvi­de til at blan­de sig med andre racer for at bane vej­en for jøder­nes drøm­me­vi­sion om en bastar­di­se­ret sla­ve­ka­ste — nulstil­les ved, at vi intel­li­gent hol­der os til vores egen race. Man vil gøre sine børn en over­or­dent­lig stor tje­ne­ste ved at vær­ne om deres unik­ke mulig­he­der som rene hvi­de men­ne­sker.

Ind­van­dre­re, der begår bare 1 alvor­lig for­bry­del­se, skal natur­lig­vis hjem­sen­des sene­st 60 dage efter udvis­nings­dom­men. I mel­lem­ti­den kan de nå at optje­ne løn til beta­ling af omkost­nin­ger­ne. Vi taler om en exit­lejr, hvor sundt fysisk arbej­de vil frem­me gen­syns­glæ­den med hjem­lan­det — eller nær­me­ste kul­tur­for­li­ge­li­ge land. Det­te kan natur­lig­vis kun gen­nem­fø­res med en effek­tiv græn­se- og far­vand­s­kon­trol, så de udvi­ste ikke bare kryd­ser græn­sen ind i Danmark igen.]