Indvandring og repatriering ifølge O-D-I-N

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org, Uddrag af program, 4. oktober 2015.

 

INDVANDRING OG REPATRIERING

Indvandring

 

O-D-I-N har som et grund­læg­gen­de prin­cip, at alle racer, kul­tu­rer og reli­gio­ner skal udvik­le sig der, hvor de hører hjem­me. Der­med beva­res diver­si­te­ten glo­balt til glæ­de for hele men­ne­ske­he­den. Enhver sam­men­blan­ding inden for den enkel­te nation vil kun frem­skyn­de den gene­rel­le entro­pi og befor­dre jøder­nes NWO.

Det føl­gen­de kan umid­del­bart vir­ke stø­de­n­de, efter­som vi på dag­lig basis er præ­get af medi­er­nes pro­pa­gan­da, men det er nød­ven­digt at tage stil­ling til emner, der har fået sta­tus af tabu­er, nem­lig racer, typer og intel­li­gens. Vi udtryk­ker imid­ler­tid kun under­tryk­te viden­ska­be­li­ge sand­he­der om dis­se emner. Det er nød­ven­digt at gøre op med jøder­nes tabu­er og tage stil­ling til vir­ke­lig­he­den. O-D-I-N døm­mer som udgangs­punkt ikke det enkel­te men­ne­ske, men vi opfat­ter ikke alle som lige kva­li­fi­ce­re­de eller beret­ti­ge­de til at ind­van­dre til Danmark, og vi mener ikke, at Danmark skal være ver­dens nød­hjælps- eller soci­al­kon­tor. Men­ne­sker i nød kan hjæl­pes, hvis der vir­ke­lig er behov for hjælp, hvor de hører hjem­me eller tæt­test muligt på egen kul­tur og reli­gion.

Fore­stil dig en far­ve­han­del med nav­net New Wor­ld Order. Den fører kun en enkelt far­ve, idet alle far­ver og nuan­cer omsi­der er pisket sam­men til far­ven “grå­brun” – dog med en enkelt magisk und­ta­gel­se. Far­ven “jøde­blå” kan fort­sat leve­res uden at være iblan­det andre far­ver. Far­ve­hand­le­ren fore­slår, at den­ne jøde­blå far­ve anven­des over­ord­net – som indram­ning og kon­trast til den gene­rel­le grå­bru­ne tone. “Jøde­far­ven er sær­ligt udvalgt,” for­kla­rer han. “Beg­ge far­ver repræ­sen­te­rer sider af de oprin­de­li­ge pro­fe­ti­er … ende­lig ser vi Sems efter­kom­me­re i strå­len­de kon­trast til den sto­re mas­se af goyim, jøder­nes tje­ne­re,” kluk­ker han vide­re med et sata­nisk glimt i øjet.
Vil­le du ikke opfat­te en sådan begræns­ning som uøn­sket og uen­de­lig trist, ale­ne ud fra et far­ve­mæs­sigt syns­punkt? Så tænk på, hvad mono­to­ni­en vil­le bety­de for men­ne­ske­he­den, hvis den blev påt­vun­get alle andre end jøder, som det er jøder­nes hen­sigt!

En stor del af ver­den er befol­ket af hvi­de euro­pæ­e­re. Euro­pa er den hvi­de races hjem­sted. Euro­pa er arne­sted for en frem­træ­den­de kul­tur, der – på linje med vis­se øst­a­si­a­ti­ske kul­tu­rer – er blandt ver­dens mest ene­stå­en­de og suc­ces­ful­de. Jøder er ikke en gene­tisk del af den hvi­de race, selv om man­ge af dem har opnå­et hvid hud. Jøder har enten deres udspring i Mellem­østen (ca. 10 pro­cent af nuti­dens egent­li­ge jøder er type­mæs­sigt ara­be­re), mens den over­ve­jen­de del, de såkald­te østjø­der, er efter­kom­me­re af befolk­nin­gen i Kha­za­ria, et histo­risk kon­ge­ri­ge, der lå mel­lem Sor­te­ha­vet og Det kaspi­ske hav, et mere asi­a­tisk end euro­pæ­isk områ­de. Østjø­de­r­ne er type­mæs­sigt øst­tyr­ke­re, der i Vesten i dag udvi­ser for­skel­li­ge gra­der af euro­pæ­isk-asi­a­tisk udse­en­de. De er kun gene­tisk beslæg­tet med  for­stand. De blev gjort til “jøder” gen­nem en mas­se­kon­ver­te­ring o. år 900 e.Kr. og blev der­ef­ter kær­nen i en mål­ret­tet fjendt­lig fol­ke­van­dring mod Vest­eu­ro­pa som led i en typisk jødisk stra­te­gi om at besæt­te og over­ta­ge det hvi­de Euro­pa; det Euro­pa, der er den vest­li­ge kul­turs vug­ge.

Den vest­eu­ro­pæ­i­ske kul­tur er vir­ke­ligt ene­stå­en­de. Den er ude­luk­ken­de skabt af hvi­de men­ne­sker og den efter­stræ­bes mere end nogen sin­de af jøder­ne i deres jagt på ver­dens­her­re­døm­met. Da den jødisk domi­ne­re­de loge Illu­mi­na­ti blev afdæk­ket i Bay­ern og for­budt i Euro­pa i 1784 rej­ste sek­tens tusin­der af med­lem­mer for­trins­vis til Nor­da­me­ri­ka, hvor det siden er lyk­ke­des dem at over­ta­ge kon­trol­len med ver­dens ene­ste super­magt. Især efter Anden Ver­denskrig har de atter ret­tet deres under­gra­ven­de virk­som­hed mod Euro­pa.

To af de våben, som den inter­na­tio­na­le loge/sekt/mafia af kri­mi­nel­le jøder har taget i anven­del­se for at uds­let­te og over­ta­ge det hvi­de Euro­pa, er mul­ti­kul­tu­ra­lis­me og mul­tiet­ni­cis­me, der for­sø­ges implan­te­ret i hver enkelt af Euro­pas oprin­de­li­ge lan­de. Det­te for­ræ­de­ri begås af de jøder, der har været huset af værts­be­folk­nin­gen gen­nem århund­re­der og ansås for at være en loy­al del af natio­nen. Hvi­de euro­pæ­e­re har været for gode af sig – for til­lids­ful­de kan vi kon­sta­te­re i dag.
Det er jøder­nes plan, at Euro­pa under for­skel­li­ge huma­ni­tæ­re påskud skal over­svøm­mes med afri­ka­ne­re, ara­be­re, paki­sta­ne­re, inde­re, indi­a­ne­re, indo­ne­se­re og ikke mindst østjø­der, og det er hen­sig­ten, at dis­se men­ne­skers kul­tu­rer skal frem­mes og nyde beskyt­tel­se i Euro­pa. Hvi­de euro­pæ­e­re, der ejer ret­ten til Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Finland, de bal­ti­ske sta­ter m.m.fl. vil til sidst ikke vide, hvem de er. Jøder­ne ønsker at uds­let­te os som en sær­lig suc­ces­fuld race på ver­dens­plan, stjæ­le vores fortje­ne­ster og lan­d­om­rå­der og gøre os til sla­ver.

Belgien, Holland, Tyskland, Frankrig, UK og USA er skræm­men­de eksemp­ler på, hvor­dan destruk­tiv ind­van­dring har ska­det den sted­li­ge frem­gangs­ri­ge hvi­de euro­pæ­i­ske kul­tur og har skabt en mørklø­det sla­ve­ka­ste, som jøder­ne kan beher­ske og sæt­te op mod den ret­mæs­si­ge befolk­ning.
Til trods for – eller måske i vir­ke­lig­he­den i kraft af – ophob­nin­gen af gene­ti­ske fejl, ind­g­y­des alle jøder med moder­mæl­ken den fore­stil­ling, at de er gudens udvalg­te folk. På den bag­grund er det ubær­ligt for dem at bevid­ne, at hvi­de euro­pæ­e­re gen­nem århund­re­der har over­gå­et dem kul­tu­relt, etisk, filo­so­fisk, kunst­ne­risk, lit­terært, arki­tek­to­nisk, viden­ska­be­ligt og i udvik­lin­gen af nyt­ti­ge resul­ta­ter for men­ne­ske­he­den. Selv har jøder­ne kun for­må­et at stjæ­le og røve fra andre, ikke kun fortje­ne­ster og guld, men også et lan­d­om­rå­de i Palæstina, og deres sene­ste “frem­skridt” har bestå­et i at frem­brin­ge end­nu fle­re destruk­ti­ve resul­ta­ter, der kon­stant tru­er eller redu­ce­rer den øvri­ge men­ne­ske­hed.

På bag­grund af århund­re­ders indavl i ghet­to­er­ne med fana­tisk ude­luk­kel­sen af nye gener er det lyk­ke­des jøder­ne at opnå en sær­lig form for van­vid. Resul­ta­tet afspej­les ikke blot i troslæ­ren, men i den enkel­te jødes over­be­vis­ning om sand­he­den i gal­ska­ben og deres kon­stan­te stræ­ben efter ver­dens­her­re­døm­met. Hele New Wor­ld Order-pla­nen må beteg­nes som abso­lut sinds­syg.

Et andet virk­somt mid­del, som jøder­ne har brugt til at redu­ce­re hvi­de euro­pæ­e­re med, har været omfat­ten­de kri­ge frem­pro­vo­ke­ret i Euro­pa. Dødsof­re­ne har pri­mært været euro­pæ­e­re, mens jøder­ne selv, efter at have sat Euro­pa i brand, med til­freds­hed har kal­ku­le­ret den løben­de reduk­tio­nen af den hvi­de race. Før­ste Ver­denskrig, ca. 16 mio. dræb­te euro­pæ­e­re. Nye 20 mio. euro­pæ­e­re blev hunger­dræbt i Ukrai­ne under den jødisk kon­trol­le­re­de Sov­je­tu­ni­on, og andre 20–40 mio. blev myr­det i Gulag-syste­met. Anden Ver­denskrig, ca. 62 mio. dræb­te euro­pæ­e­re. Mor­det på den rus­si­ske zar­fa­mi­lie den 17. juli 1918 var en tragisk under­streg­ning af jøder­nes reli­gions­be­tin­ge­de had mod hvi­de euro­pæ­e­re (krist­ne). Det er tan­ke­væk­ken­de og beskæm­men­de, at det lige­frem er lyk­ke­des for jøder­ne at intri­ge­re euro­pæ­e­re til at dræ­be hin­an­den på slag­mar­ken. Anstif­tel­sen af dis­se kri­ge blev finan­si­e­ret af jødi­ske rig­mænd, for­trins­vis Jacob Schiff og Rot­hs­child-fami­li­en, hvor­ef­ter jøder­ne gene­relt drev busi­ness på euro­pæ­er­nes ulyk­ke ved at sæl­ge for­sy­nin­ger og våben til kri­ge­nes opret­hol­del­se.

Det er nød­ven­digt at tage mag­ten fra jøder­ne, at fjer­ne dem fra medi­er­ne og enhver offent­lig ind­fly­del­se.
O-D-I-N har med For­holds­reg­len anvist den demo­kra­ti­ske løs­ning på det­te pro­blem.

I 2015 arran­ge­rer jøder­ne nye krigs­sku­e­plad­ser overalt i ver­den, så hvi­de men­ne­sker kan dø for den ene eller anden jødisk skab­te vrang­fo­re­stil­ling. Nye hor­der af men­ne­sker gøres hjem­lø­se og sen­des ind over Euro­pa, uan­set at deres kul­tur og etni­ske bag­grund er kom­plet ufor­li­ge­lig og stærkt uøn­sket.

O-D-I-N ønsker ikke men­ne­sker til Danmark, som vil redu­ce­re det gen­nem­snit­li­ge intel­li­gens-niveau. Det er en viden­ska­be­lig kends­ger­ning, at men­ne­ske­ty­per, der er udvik­let i og i nær­he­den af det tro­pi­ske bæl­te, har det gen­nem­snit­ligt lave­ste intel­li­gens­ni­veau, helt ned til 70 på IK-ska­la­en. Ja, natu­ren kan være grum og uforskam­met poli­tisk ukor­rekt! — Dif­fe­ren­cen fra et gen­nem­snit på omkring 100 i Euro­pa gør hele for­skel­len og er for­søgt for­kla­ret med Isvin­ter­te­o­ri­en. Den er mulig­vis rig­tig, mulig­vis skyl­des for­skel­len for­skel­li­ge udgangs­punk­ter, men det er en mål­bar kends­ger­ning, at en gen­nem­snit­lig IK på under 90 for­hin­drer en popu­la­tion i at udvik­le demo­kra­ti­ske struk­tu­rer, rets­sy­ste­mer og infra­struk­tur, i det hele taget at orga­ni­se­re sig på et høje­re niveau til natio­nens nyt­ti­ge udvik­ling. I ste­det har vi set uen­de­li­ge eksemp­ler på domi­ne­ren­de krigs­her­rer og præ­ste­ska­ber, der aldrig er nået læn­ge­re end til stam­me­kri­ge, nu på de mest moder­ne våben.

O-D-I-N består af natio­na­le dan­ske­re med kær­lig­hed til fæd­re­lan­det Danmark og med vilj­en til at beva­re og for­sva­re dan­sker­nes unik­ke nor­di­ske kul­tur sym­bo­li­se­ret ved fla­get Dan­ne­brog. Vi taler sam­ti­dig for alle andre euro­pæ­i­ske natio­na­li­ster der ønsker, at Euro­pa skal bestå af suveræ­ne sta­ter for hvi­de euro­pæ­e­re. Vores kri­ti­ke­re peger der­ef­ter på, at “die dum­me Dänen” snart vil bli­ve end­nu dum­me­re på grund af indavl. Det­te argu­ment er trods spro­get ikke tysk men jødisk; et typisk eksem­pel på jøder­ne kon­stan­te for­søg på at ska­be kon­flikt i Euro­pa. Påstan­den er ind­ly­sen­de menings­løst, da Danmark og Euro­pa repræ­sen­te­rer hvi­de mil­li­onbe­folk­nin­ger og er omgi­vet af andre mil­li­o­ner af hvi­de men­ne­sker på Jor­den som hel­hed, poten­ti­el­le nye bor­ge­re i Danmark. O-D-I-N’s defi­ni­tion af dan­ske­re er rum­me­lig og vil på ingen måde ude­luk­ke nye gener til fæl­les bed­ste.

En nød­ven­dig for­an­dring, som nød­ven­dig­vis må ind­træf­fe i nær frem­tid er, at det skal være dan­sker­ne og ikke dan­ske jøder, der kon­trol­le­rer ind­van­drin­gen. Der­med bli­ver det atter muligt at afvi­se kul­tu­rer og typer, som kun vil bela­ste eller øde­læg­ge Danmark.

I jødisk kon­trol­le­re­de medi­er, bøger, film, Tv m.v. frem­hæ­ves negre (negro=sort), paki­sta­ne­re og inde­re, men især jøder, som men­ne­sker med en over­le­gen intel­li­gens, mens hvi­de men­ne­sker gen­nem­gå­en­de til­de­les rol­len som dum­me og stupi­de. Det­te fal­ske bil­le­de, som hele tiden mod­be­vi­ses af vir­ke­lig­he­den, er en del at den kon­stan­te jødi­ske pro­pa­gan­da, der skal få os til at se op til de jødi­ske film­ty­per og andre fal­ske for­bil­le­der, mens vi grad­vist mister tro­en på os selv. Til­lad ikke, at dine hvi­de børn udsæt­tes for den­ne pro­pa­gan­da uden at give dem den rig­ti­ge for­kla­ring.

I vir­ke­lig­he­dens ver­den kan vi med et mini­mum af opmærk­som­hed for­vis­se os om, at såvel jøder som hoved­par­ten af de øvri­ge ind­van­dre­re del­ta­ger i en fæl­les under­gra­ven­de dags­or­den, der skal redu­ce­re dan­sker­nes ind­fly­del­se i Danmark. At obser­ve­re dem kræ­ver, at vi er bevid­ste om pro­ble­met og ikke lader os for­fø­re af tabu­er og den dag­li­ge jødi­ske pro­pa­gan­da. Ikke mindst vores børn udsæt­tes kon­stant for påvirk­nin­ger, der skal frem­me ind­van­drer­børns ret­tig­he­der på vores børns bekost­ning. Påvirk­nin­gen fore­går hæm­nings­løst i Sverige, hvor sko­lebørn nu ikke må klæ­de sig ud som hon­ning­ka­ged­ren­ge og -piger i bru­ne kostu­mer, for­di far­ven kan diskri­mi­ne­re sor­te børn.

Sådan annul­le­rer den jødi­ske rege­ring i Sto­ck­holm, godt hjul­pet af en infam jøde­pres­se i Sverige, gam­le sven­ske tra­di­tio­ner, og under­gra­ver der­med sven­sker­nes kul­tur punkt for punkt. Sven­sker­ne er ble­vet et sagt­mo­digt folk, der kon­stant under­vi­ses i at være sub­mis­si­ve (at under­ka­ste sig). Hel­dig­vis kan vi end­nu i Danmark fin­de en mere asser­tiv (at hæv­de sit stand­punkt) eller lige­frem aggres­siv form (og beg­ge er bestemt moti­ve­ret), der bety­der at vi ikke bare taler pri­vat om uvæ­se­net, når lyset er sluk­ket, men åbner mun­den og pro­teste­rer offent­ligt i skrift og tale og for fuld kraft, når det er muligt.

For tiden, okto­ber 2015, er de to mest oplag­te par­ti­er, der kun­ne gen­nem­fø­re græn­se­kon­trol til Danmark og stop for unyt­tig ind­van­dring, Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti (hhv. rege­rings­par­ti og rege­rin­gens natur­li­ge støt­te­par­ti), til­sy­ne­la­den­de i ind­byr­des kon­flikt, så ingen for­holds­re­gel kan gen­nem­fø­res. Gan­ske bekvemt, og uenig­he­den er helt pro­for­ma. Beg­ge par­ti­er er, som vi har vist tid­li­ge­re, jødisk kon­trol­le­re­de og der­for medansvar­li­ge for den øde­læg­gen­de ind­van­dring. Den til­sy­ne­la­den­de uenig­hed dæk­ker ale­ne over det fak­tum, at dis­se par­ti­er og deres ledel­ser ellers vil­le frem­stå som det de er: for­ræ­de­re mod et frit Danmark og mod natio­nen af dan­ske­re. Det gæl­der samt­li­ge par­ti­er i det såkald­te dan­ske demo­kra­ti. Der skal helt andre bol­ler på sup­pen, og O-D-I-N er din mulig­hed for at stå sam­men med andre dan­ske­re, så den jødi­ske besæt­tel­se af stats­ap­pa­ra­tet og vort land sna­rest kan brin­ges til ophør.

O-D-I-N går ind for gen­si­dig sund udveks­ling mel­lem alle fol­keslag. Det er fol­keslag, der accep­te­rer, at de er gæster i Danmark, når de befin­der sig her. Til­sva­ren­de er vi gæster hos dem, når sam­han­del eller pro­jek­ter taler for det. Vi kan sag­tens være ven­ner og hand­len­de over græn­ser­ne.

Dan­ske­re vær­ner bedst om Danmark og den euro­pæ­i­ske kul­tur ved at gif­te sig med hvi­de euro­pæ­e­re fra den øvri­ge ver­den og få en stor bør­ne­flok. Vel at mær­ke med hvi­de euro­pæ­e­reikke med jøder, der på nuvæ­ren­de tids­punkt af deres “udvik­ling” repræ­sen­te­rer en over­væl­den­de risi­ko for børn med arve­li­ge lidel­ser. Men rege­rer kær­lig­he­den und­ta­gel­ses­vis imod den­ne regel, skal det være muligt, at en per­son af anden race eller type, for­trins­vis asi­a­tisk, syda­me­ri­kansk eller iransk, efter ægte­skab i udlan­det kan brin­ges med til Danmark. Dis­se til­fæl­de er nødt til at være und­ta­gel­ser, og und­ta­gel­ser­ne skal være i stand til at kla­re sig selv og lære spro­get inden for to år.

Ind­van­drin­gen skal efter indi­vi­du­el god­ken­del­se bestå af ustraf­fe­de, hvi­de euro­pæ­e­re, uan­set hvor i ver­den de kom­mer fra, New Zealand, Austra­li­en, Syd­afri­ka, Syda­me­ri­ka, Ukrai­ne, Hvi­derusland, Rusland, USA, Cana­da osv. Kra­vet skal være, at enhver god­kendt ind­van­drer inden for to år taler og skri­ver dansk og har fast arbej­de. Der skal kun­ne ydes hjælp til sprog­sko­le og job­træ­ning inden for de to år. Opfyl­des betin­gel­ser­ne ikke inden for tids­ram­men, skal den pågæl­den­de udvi­ses for en peri­o­de. Der­ef­ter kan ny ansøg­ning evt. imø­de­kom­mes.

Pris­gi­ver vi den hvi­de races unik­ke egen­ska­ber og Euro­pa som hvi­de men­ne­skers natur­li­ge hjem­sted ved at til­la­de en grad­vis reduk­tion gen­nem ukon­trol­le­ret ind­van­dring, vil Euro­pa og den euro­pæ­i­ske kul­tur være tabt inden for få årti­er.

Repatriering

 

Hjem­sen­del­sen af ind­van­dre­re, der er uøn­ske­de i Danmark, skal ske promp­te og uden præ­mi­e­ring.

I årti­er har jøder­ne obstru­e­ret enhver hjem­sen­del­se ved at opfin­de sær­reg­ler og kon­ven­tio­ner, så ind­van­drer­ne stran­der mere eller min­dre per­ma­nent i flygt­nin­ge­lej­re, hvor­fra de umær­ke­ligt slu­ses ud i sam­fun­det, typisk med sto­re øko­no­mi­ske omkost­nin­ger og efter at have holdt stri­be­vis af eks­per­ter og hjæl­pe­re af jødisk her­komst beskæf­ti­get. Hele flygt­nin­ge-admi­ni­stra­tio­nen er for tiden besat og kon­trol­le­ret af jøder. Den er en guld­gru­be for dem og et af de man­ge mid­ler til at dræ­ne statskas­sen. Gene­ral­se­kre­tæ­ren for Dansk Flygt­nin­ge­hjælp er jøden Andreas Kamm. For­man­den for Dansk Flygt­nin­ge­hjælp er jøden Stig Glent-Mad­sen, der sam­ti­dig er lands­rets­dom­mer.

O-D-I-N går ind for, at enhver per­son, der er ind­van­dret eller efter­kom­mer af en ind­van­dret siden 1960, som er yngre end 65 år og ikke kan ernæ­re sig selv eller ikke kan tale og skri­ve dansk sva­ren­de til fol­ke­sko­lens afgangs­ni­veau­et eller hæv­der eller for­lan­ger udan­ske reli­gi­øse nor­mer i det offent­li­ge rum, her­un­der fol­ke­sko­len, eller er med­lem af en under­gra­ven­de reli­gi­øs eller kri­mi­nel bevæ­gel­se eller gene­relt mod­sæt­ter sig assi­mi­le­ring i det dan­ske sam­fund – skal returnere/returneres til sit oprin­de­li­ge hjem­land eller til det nær­me­ste sik­re land uden for Euro­pa.
Sker det ikke fri­vil­ligt efter opfor­dring, skal hjem­rej­sen gen­nem­fø­res med nød­ven­dig magt, helst med hjem­lan­dets for­mel­le god­ken­del­se, men ellers uden, dvs. ved fysisk gen­pla­ce­ring af den pågæl­den­de tæt­tets muligt på sit hjem­lands domæ­ne. Reg­len i sig selv vil frem­skyn­de fri­vil­lig udrej­se inden for den kate­go­ri af ind­van­dre­re, der ikke er til gavn for Danmark og den dan­ske befolk­ning.

Alvor­lig kri­mi­na­li­tet, der begås af en per­son, som ikke har opnå­et dansk stats­bor­ger­skab, skal med­fø­re per­ma­nent udvis­ning, der inde­bæ­rer fysisk pla­ce­ring som anvist oven­for. Den­ne admi­ni­stra­tion får mening gen­nem en effek­tiv græn­se­kon­trol omkring Danmark.

For dem, der for­står engelsk, er den­ne video med den utræt­te­li­ge for­ta­ler for hvi­de euro­pæ­e­res mod­stand mod den jødi­ske besæt­tel­se af vores lan­de, den ame­ri­kan­ske for­fat­ter og tid­li­ge­re poli­ti­ker David Duke, yderst infor­ma­tiv.