Ilya Ehrenburg — jøde, og et sygt monster

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org praes. Jeff Rense (ren​se​.com), august 2013.

 

Ilya Ehren­burg var en pro­duk­tiv skri­bent, en fejret for­fat­ter af for­skel­li­ge roma­ner og vær­ker om fiction. Han var top sov­je­tisk pro­pa­gan­da­ma­ger under Anden Ver­denskrig. Han var noto­risk løg­ner, et sygt mon­ster – og jøde.

Som leden­de med­lem af den sov­je­tisk sponso­re­re­de Jewish Anti-Fascist Com­mit­tee, delt­og Ilya Ehren­burg i ind­sam­lings­kampag­ner i USA, hvor han stod frem og vandt støt­te til den kom­mu­ni­sti­ske sag ved at frem­vi­se sæbe­styk­ker, som angi­ve­ligt skul­le være tysk frem­stil­let af omkom­ne jøde­rs krop­pe [selv isra­el­ske lær­de på områ­det ved­går i 2013, at en sådan form for neder­dræg­tig indu­stri aldrig har fun­det sted i vir­ke­lig­he­den].

Ehren­burg var måske den mest noto­ri­ske i sin mod­by­de­li­ge anti­ty­ske hade-pro­pa­gan­da under Anden Ver­denskrig. Han pålag­de de sov­je­ti­ske sol­da­ter at dræ­be alle tyske­re, de stød­te på, uden at føle samvit­tig­heds­kva­ler.*


Ilya Gri­gory­e­vich Ehren­burg, 1891–1967.

 

I en løbe­sed­del med tit­len “Dræb” opfor­dre­de Ehren­burg den jæv­ne rus­si­ske sol­dat til at behand­le tyske­re som under­men­ne­sker. Den afslut­ten­de pas­sa­ge fra løbe­sed­len kon­klu­de­rer:

“Tysker­ne er ikke men­ne­sker. Fra nu af er “tysker” det mest afsky­e­li­ge ukvem­sord. Fra nu af bety­der “tysker”, at vi straks slår til. Vi snak­ker ikke læn­ge­re. Vi hid­ser os ikke læn­ge­re op. Vi slår ihjel. Dage, hvor du ikke dræ­ber mindst én tysker, er spild­te. Hvis du ikke kan dræ­be tyske­ren med en kug­le, så dræb ham med din bajo­net. Hvis der er stil­le på dit afsnit af fron­ten, eller hvis du ven­ter på at kom­me i kamp, så dræb en tysker i ven­te­ti­den. Hvis du efter­la­der en tysker i live, vil han hæn­ge en rus­ser og vold­ta­ge en rus­sisk kvin­de. Hvis du har dræbt én tysker, så dræb én til. Der er intet mere under­hol­den­de for os end en stak af tyske lig. Tæl ikke dage­ne, tæl ikke kilo­me­ter­ne. Tæl kun antal­let af tyske­re, du har dræbt. Dræb tyske­ren, det er din bed­ste­mors ønske. Dræb tyske­ren, det er dit barns bøn. Dræb tyske­ren, det er dit fæd­re­lands kla­re bud. Ram ikke ved siden af. Dræb!”

Og i en anden løbe­sed­del:

“Tysker­ne skal dræ­bes. Nogen må dræ­be dem … føler du kval­me? Føler du mare­rid­tet i dit bryst? … Dræb en tysker! Er du et ret­fær­digt og plig­top­fyl­den­de men­ne­ske – så dræb en tysker! … Dræb!”

Dis­se er et typi­ske eksemp­ler på det pato­lo­gi­ske had, som den­ne jøde ban­ke­de ind i hove­d­er­ne på mil­li­o­ner af sov­je­ti­ske sol­da­ter, mens han selv resi­de­re­de i sik­ker­hed langt fra fron­ten.

Men det var ikke kun tyske­ren som sol­dat, Ehren­burg tal­te om, den tyske sol­dat, som han hæv­de­de begik de gru­som­he­der, der i vir­ke­lig­he­den var kom­mu­ni­ster­nes over­greb. Ehren­burgs opf­lam­men­de skrif­ter blev en pri­mær fak­tor i orgi­et af mord og voldtægt mod civil­be­folk­nin­gen, da de sov­je­ti­ske trop­per fór hær­gen­de gen­nem hjer­tet af Euro­pa. Han appel­le­re­de til de lave­ste, mest pri­mi­ti­ve instink­ter i den­ne bol­sje­viki­ske hor­de, når han repe­te­re­de sin opfor­dring til fol­ke­mord:

“Dræb! Dræb! Der fin­des kun ondt i den tyske race; ingen af de leven­de og ingen af de end­nu ufød­te er andet end onde! Følg anvis­nin­ger­ne fra kam­me­rat Sta­lin. Knus de fasci­sti­ske bæster i deres hule en gang for alle. Brug vold og ned­bryd den race­mæs­si­ge stolt­hed hos de tyske kvin­der. Tag dem som dit lov­mæs­si­ge byt­te. Dræb! Når du stormer fremad så dræb, du tapre sol­dat i Den Røde Hær.”

Kro­nen blev sat på Ehren­burgs kar­ri­e­re den 22. decem­ber 1944, da den­ne syge fana­ti­ker blev den før­ste, der [i for­bin­del­se med Anden Ver­denskrig] nævn­te det kab­ba­li­sti­ske tal på seks mil­li­o­ner som påstå­e­de jødi­ske ofre for natio­nalso­ci­a­lis­men, og siden begynd­te at intro­du­ce­re det­te tal i sov­jet­pro­pa­gan­da­en.

Efter kri­gen slog han sig sam­men med en anden jødisk pro­pa­gan­da­ma­ger Vaily (Iosif Solo­mo­novich) Gros­sman for at pro­du­ce­re en fik­tiv “Sort Bog” og grund­læg­ge det, der siden er ble­vet kendt som “Holo­caust”** Resten er histo­rie [men bestræb dig på at opsø­ge den rig­ti­ge ver­sion].

Ehren­burg glem­te ikke sine jødi­ske rød­der, og før sin død arran­ge­re­de han over­førs­len af sine pri­va­te arki­ver til stam­me­kult­cen­te­ret Yad Vas­hem i Jerus­a­lem.
På en måde mat­cher det hele, når fød­sels­da­gen for den­ne psy­ko­pa­ti­ske løg­ner gøres til min­de­dag for svin­delnum­me­ret Holo­caust, udklæk­ket og oprin­de­ligt udtænkt af ham selv.

* En meget leven­de beskri­vel­se af de hor­rib­le uger­nin­ger, der blev inspi­re­ret af den­ne jødi­ske psy­ko­pat, kan læses i Stalin’s War of Exter­mi­na­tion af Joa­chim Hof­f­mann. Det 415-siders doku­men­te­re­de værk viser, hvem Ame­ri­kas sov­je­ti­ske alli­e­re­de i “den gode krig” vir­ke­lig var. Bogen sæl­ges for 40 $ fra NS Publi­ca­tions.

** For at dan­ne sig et over­blik over den­ne histo­ri­ske fik­tion kan The Hoax of the Twen­tieth Cen­tury af prof. Art­hur Butz anbe­fa­les. Den 506-siders illu­stre­re­de revi­sio­ni­st­klas­si­ker kan anskaf­fes for 25 $ fra NS Publi­ca­tions.

Kun­der uden for USA skal læg­ge 25% til købspri­sen.

Adres­se: NS Publi­ca­tions PO Box 188 Wyan­dot­te MI 48192.