Hvornår er man dansk?

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org komm. Den Korte Avis, 23. april 2014.

 

En pro­vo­ka­tion fra Marie Krarup giver os anled­ning til at sva­re på spørgs­må­let: Hvor­når er man dansk? [For at und­gå for­veks­ling benyt­ter vi kon­se­kvent ter­men “dan­sker” for at beteg­ne en etnisk dansk per­son. Jøder­ne i Danmark kal­der sig “dan­ske jøder”, men nødigt “dan­sker” eller “dan­ske­re”. Så vi bru­ger jøder­nes ønske om eks­klu­si­vi­tet til­sva­ren­de.]
Læs i vores defi­ni­tio­ner hvad vi mener, det kræ­ver at kun­ne kal­de sig dan­sker.


Marie Krarup (høj­re ansigts­halv­del pr. 2014). Foto: Inter­net­tet

 

Fore­stil­ler man sig, at papi­ret i Dan­marks Riges Grund­lov lang­somt ændre­de far­ve i takt med den gen­nem­snit­li­ge hud­far­ve for den øje­blik­ke­li­ge popu­la­tion i Danmark, vil­le tek­sten, hvis vi til­lod mul­tiet­ni­ci­tet i Danmark, alle­re­de inden for det­te århund­re­de bli­ve umu­lig at læse. Betyd­nin­gen vil­le gå tabt.
På sam­me måde vil det gå med vores mulig­he­der for at iden­ti­fi­ce­re os selv som en sær­lig nor­disk type, hvis vi kon­stant blan­des med men­ne­sker med sort eller mørk hud­far­ve. Det er vig­tigt, at vi som hvi­de euro­pæ­e­re hæv­der vores races frem­ra­gen­de egen­ska­ber – og det er vig­tigt, at vi beskyt­ter og beva­rer dis­se egen­ska­ber som en del af Jor­dens mang­fol­dig­hed. Der­for skal sor­te men­ne­sker udvik­le sig i områ­der, hvor de hører hjem­me, fjer­nøst­li­ge men­ne­sker, inde­re og paki­sta­ne­re til­sva­ren­de – og jøder må for­sø­ge at fin­de et fæl­les stå­sted med befolk­nin­ger­ne i Mellem­østen eller slå sig ned i Kaukasus, hvor de kom­mer fra — eller end­nu bed­re i Stil­le­ha­vet, hvor græn­ser­ne lig­ger faste. Først når den jødi­ske besæt­tel­se af vores lan­de er bragt til ophør, vil dan­sker­ne og Nor­dens øvri­ge befolk­nin­ger have gen­vun­det den tab­te natio­na­le fri­hed.

Den Korte Avis

Marie Krarup, 23. april 2014

 

Hvornår er man dansk?

Jeg ple­jer at sva­re, at det er man, når man føler sig dansk, og når man har et dansk pas. Men efter mødet med en gym­na­sie­klas­se fra et ghet­to-områ­de vil jeg til­fø­je: “og hol­der af Danmark og dan­sker­ne”.
Gym­na­sie­klas­sen var en bro­get for­sam­ling med fler­tal af 2. gene­ra­tions­ind­van­dre­re. Der var man­ge piger med tørklæ­de, og der var en del af de unge, der tal­te med tyde­lig accent. De blev meget gla­de over, at jeg sag­de, at jeg meget ger­ne vil­le være med til at inklu­de­re dem i Danmark, og jeg selv blev meget glad, da jeg for­stod på nog­le af dem, at de ger­ne vil­le være dan­ske. Det kun­ne jo ikke være bed­re.

Andre krav til danskhed

Men idyl­len blev brudt, da det blev klart, at de lag­de noget andet i det at være dansk, end jeg gør. Jeg for­kla­re­de dem, at det nor­malt ikke kan ses på folk, om de er dan­ske, for­di det først og frem­mest er en følel­se at være dansk. Sådan noget som hud­far­ve er for eksem­pel helt under­ord­net. (…)

[Det er os, der har frem­hæ­vet sid­ste sæt­ning.]

Fort­sæt­tel­sen kan læses på: Den Kor­te Avis

Redaktionel kommentar

Sådan noget som hud­far­ve er for eksem­pel helt under­ord­net.”

Det var efter den­ne påstand fra Marie Krarup, at det svim­le­de for os. Kom den udta­lel­se vir­ke­lig fra et med­lem af Dansk Fol­ke­par­ti? Hvad i alver­den tæn­ker du på, Marie Krarup? Er der nogen sær­lig grund til, at du kaster vores nor­di­ske ege­nart i grams på en så skam­me­lig måde. Hvor­for lef­ler du for ind­van­drer­ne? Får du ikke poli­tisk opmærk­som­hed nok? Eller kan du sco­re bil­li­ge væl­ge­re ved at sæl­ge ud af arve­god­set?
Vi brin­ger — for at du bed­re skal for­stå, hvad vi mener — et bil­le­de af dig, hvor din ven­stre side viser, hvor­dan dine efter­kom­me­re i Danmark vil se ud om fx hund­re­de år, hvis gene­rel mul­tiet­ni­ci­tet i Danmark til­la­des. – Men skul­le det (i mod­sæt­ning til, hvad du skri­ver) alli­ge­vel ikke være din mening at blan­de alle dan­ske­re i én stor smel­te­di­gel med alle muli­ge andre racer, så advo­ke­rer du jo reelt for et Danmark med etni­ske enkla­ver (byer med ghet­to­er), som vi ser det i England og USA. Hvad er det, du vil? Er din hold­ning til hud­far­ve — en sam­men­blan­ding af alle racer — vir­ke­lig i har­moni med par­ti­linj­en i Dansk Fol­ke­par­ti?

Hvad er det for et for­svar, du fører for Danmark?