Hver gang medierne lancerer en ny politiker -
skal du stille spørgsmålet …

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 18. august 2014.

 

- er per­so­nen dan­sker eller er han/hun såkaldt … dansk jøde?

Når du en dag bli­ver nødt til at skel­ne, vil du opda­ge, at når medi­er­ne er ind­blan­det, er det i 9 ud af 10 til­fæl­de en dansk jøde, der lov­pri­ses og lir­kes ind i din bevidst­hed som “poli­ti­ker”.

Poli­ti­ker er det sid­ste de er; de er sol­da­ter, efter­som de er valgt på grund­lag af deres etni­ske og ide­o­lo­gi­ske til­hørs­for­hold for at vir­ke for det inter­na­tio­na­le jødi­ske net­værk, en kri­mi­nel orga­ni­sa­tion, hvis dags­or­den de har accep­te­ret at føl­ge for at opnå ind­fly­del­se og rig­dom.
Der er såle­des intet af inter­es­se for dan­sker­ne i dis­se men­ne­skers poli­ti­ske ydel­ser. De har alle­re­de beslag­lagt og kor­rum­pe­ret dan­sker­nes demo­kra­ti. Det er nemt for dem, for deres loy­a­li­tet lig­ger uden for Danmark.
De er prom­ove­ret til at være med­lø­be­re i det jødi­ske ver­dens­sam­funds agen­da for Euro­pa og resten af ver­den. Den­ne agen­da er kri­mi­nel i den for­stand, at den kon­stant ved­li­ge­hol­der en til­stand af kri­se, kon­flikt eller krig et eller andet sted i ver­den. Kri­ser­ne tje­ner fle­re for­mål. De føder medi­er­ne med ens­ret­te­de nyhe­der fra gan­ske få nyheds­bu­reau­er, og der­med hol­des befolk­nin­gen i ånde, vi mister kon­cen­tra­tio­nen og kan ikke tæn­ke os om. Det kal­des distrak­tion eller afled­ning, så vi ikke opfat­ter årsa­gen. Et andet for­mål er den poli­ti­ske effekt af at dele og her­ske; man ska­ber tumult og spil­ler natio­ner­ne eller reli­gio­ner­ne ud mod hin­an­den for at ved­li­ge­hol­de en labil til­stand, der hur­tigt kan eska­le­re til en kon­flikt og der­næst en krigs­lig­nen­de til­stand, mens man selv hol­der sig uden­for. Det tred­je iøj­ne­fal­den­de for­mål er at spin­de guld på døden og øde­læg­gel­sen blandt ikke-jøder, den evin­de­ligt sik­re kon­se­kvens af dis­se kri­ge.

Hvornår bliver vi ikke-jøder klogere?

Når du kan besva­re spørgs­må­let kor­rekt, vil du have ind­set, at sva­ret nød­ven­dig­vis må føre til en ny ord­ning:

Jøder skal have ind­fly­del­se efter repræ­sen­ta­tion, ikke efter magt, for­mue og kor­rup­tion.

Hvis du vil for­stå den vir­ke­li­ge poli­ti­ske ver­den omkring dig, så kon­takt O​-​D​-​I​-​N​.org og bliv med­lem af orga­ni­sa­tio­nen. I al beske­den­hed repræ­sen­te­rer vores stand­punk­ter det ene­ste håb for dan­sker­nes børn og efter­kom­me­re. Hvis vi ikke ændrer på tin­ge­nes til­stand, vil deres mulig­he­der som frie men­ne­sker i et frit Danmark bli­ve taget fra dem.

Neden­for ser du bil­le­der og uddrag fra to artik­ler, der demon­stre­rer ive­ren hos “dan­ske poli­ti­ke­re” til at straf­fe Rusland, idet “Danmark” iføl­ge dis­se “poli­ti­ke­re” bli­ver nødt til – sam­men med EU – at sank­tio­ne­re mod Rusland. Det lang­sig­te­de mål med den­ne hetz mod Rusland og Putin er at brin­ge Euro­pa og NATO (under­støt­tet af det jøde­kon­trol­le­re­de USA) til at inter­ve­ne­re til for­del for en ikke nær­me­re præ­ci­se­ret nød­stedt del af Ukrai­ne ved at sæt­te vest­li­ge styr­ker ind mod såkaldt rus­si­ske sepa­ra­ti­ster i lan­det.
Det er at lege med ilden og ver­dens­fre­den. Jøder­ne er ved at invol­ve­re Vesten i en regu­lær krig mod Rusland, som vi intet ude­stå­en­de har med; den 3. jøde­pro­vo­ke­re­de ver­denskrig med sit udspring i Euro­pa kan være over os, før vi aner. En sådan krig vil først bli­ve ført på kon­ven­tio­nel­le våben, ind­til den ene part er ved at tabe. Sene­st da udlø­ses en alt uds­let­ten­de atom­krig. Men for­in­den har ver­dens sel­vud­råb­te eli­te forskan­set sig i atomsik­re­de faci­li­te­ter langt under jor­dens over­fla­de, hvor de vil over­le­ve (i 10.000 år?!), ind­til Jor­den er bebo­e­lig igen. Der fin­des kun én ide­o­lo­gisk bevæ­gel­se på den­ne pla­net, der opfat­ter en sådan øde­læg­gel­se som reli­gi­øs fuld­byr­del­se.
Gæt selv hvil­ken, og spørg dig selv, hvor meget læn­ge­re dis­se jøder og zio­ni­ster skal have lov til at ska­de Danmark og den dan­ske nation med deres til­ste­de­væ­rel­se på Chri­sti­ans­borg.


Ih hvor vi gun­grer … Foto: Scan­pix

 

Uden­rigs­mi­nin­ster Mar­tin Lide­gaard ® har været på sit før­ste besøg hos sin ame­ri­kan­ske kol­le­ga John Ker­ry. De drøf­te­de bl.a. Putin og Ukrai­ne, og John Ker­ry blev invi­te­ret til at besø­ge Danmark. [Bør­sen, maj 2014, frit efter Ritzau]

The discove­ry of Kerry’s Euro­pe­an Jewish roots has sur­pri­sed many peop­le, inclu­ding the sena­tor him­self. [About​.com]

Lidegaard: Vi skal videre med sanktioner mod Rusland

Nord­jy­ske, 14. april 2014:

Uden­rigs­mi­ni­ste­ren læg­ger op til yder­li­ge­re skær­pet tone over for Ruslands frem­færd i Ukrai­ne.

Uden­rigs­mi­ni­ster Mar­tin Lide­gaard ® læg­ger for­ud for man­da­gens dis­kus­sion om Ukrai­ne og Rusland ved et EU-uden­rigs­mi­ni­s­ter­mø­de op til en yder­li­ge­re stram­ning af EU’s sank­tio­ner over for Rusland:

- Danmark er klar til at gå vide­re med fle­re sank­tio­ner. Men jeg ønsker ikke på nuvæ­ren­de tids­punkt at læg­ge mig fast på hvil­ke sank­tio­ner, siger Lide­gaard ved ankom­sten til mødet i Luxem­bourg.

Den dan­ske mini­ster siger, at han er åben for både at dis­ku­te­re en udvi­del­se af den alle­re­de eksi­ste­ren­de liste over sank­tio­ner ret­tet mod 33 enkelt­per­so­ner i Rusland og på Krim-halvø­en og over for den såkald­te “fase tre” med mere vid­træk­ken­de øko­no­mi­ske sank­tio­ner.

(…)

/Ritzau/ (Nord­jy­ske)

Osv. af sam­me skuf­fe. Man­den har ingen mening selv. Han er en ren mario­net. Han rej­ser fra nord til syd og øst til vest for at koor­di­ne­re sin mening med andre jødi­ske poli­ti­ke­re i EU og USA. Når vi kal­der hans medi­e­kampag­ne en “hetz” mod Rusland og Putin er det vel­be­grun­det: Gå ind på bla­det Nord­jy­ske (via lin­ket oven­for). Søg med “Mar­tin Lide­gaard” og få et ind­tryk af, hvor ener­gisk den­ne sol­dat tje­ner sine gene­ra­ler i det jødi­ske ver­dens­sam­fund.

Danske politikere kalder til demonstration mod Rusland

Berglinske/Politico, 22. juli 2014:

Af Jan Bjer­re Laurid­sen, Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau [jødisk ejet].

Tre af hoved­sta­dens poli­ti­ske par­ti­er er gået sam­men om en demon­stra­tion mod Rusland og præ­si­dent Putin, der beskyl­des for for­søg på at desta­bi­li­se­re Ukrai­ne.


“net­værks-har­moni”

 

Der her­sker “net­værks-har­moni” mel­lem Ras­mus Jar­lov (K) og Søren Esper­sen (DF), selv om DF til­sy­ne­la­den­de er split­tet i hold­nin­ger­ne til sank­tio­ner mod Rusland.

Poli­ti­ke­re på tværs af par­ti­skel går nu sam­men om at vise, at de har fået nok af Rusland og præ­si­dent Putin.

Det er poli­ti­ke­re fra de Kon­ser­va­ti­ve, Soci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ven­stre i Køben­havn, der er gået sam­men om at arran­ge­re en demon­stra­tion tors­dag efter­mid­dag for­an den rus­si­ske ambas­sa­de på Øster­bro.

»Det er vig­tigt, at vi får vist over for Rusland og dan­ske poli­ti­ke­re, at der skal læg­ge pres på Rusland i EU, så vi kan få slå­et fast, at nu er det alt­så nok, det der fore­går i Ukrai­ne,« siger den poli­ti­ske leder for Kon­ser­va­ti­ve i Køben­havn, Ras­mus Jar­lov (K).

Berlingske/Politico