Grækenland er fallit — gælden til jøderne er uoverkommelig

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 30. juni 2015

 

Vi har set det kom­me.

Rand­sta­ten Græken­land har fun­ge­ret som prø­ve­klud for EU-jøder­nes øko­no­mi­ske under­mi­ne­ring. Frem­gangs­må­den base­rer sig på subsi­di­er og let­te lån fra EU, ECB (Euro­pe­an Cen­tral Bank) og IMF (Inter­na­tio­nal Mone­tary Fund). Vi taler i samt­li­ge til­fæl­de om jødi­ske pen­ge­ma­ski­ner, der dri­ver rov­drift på de euro­pæ­i­ske natio­ners gæld og ulti­ma­ti­ve fal­lit. Med løben­de ren­ters ren­ter til­ba­ge­be­tal­te Græken­land pr. 9. april 450 mill. euro til IMF. Den 14. april skul­le der fal­de yder­li­ge­re 420 mill. euro. I juni skul­le lan­det atter afdra­ge 950 mill. euro til IMF. Ber­ling­s­ke Busi­ness skrev den 9. april, at “Det kri­se­ram­te land er ble­vet stil­let i alt 7,2 mia. euro i udsigt fra eurozo­nen og IMF …”. I dag, den 30. juni, skri­ver Den Kor­te Avis, at Græken­land er tek­nisk fal­lit.

Kan nogen i Danmark se bil­le­det? Jøder udlå­ner pen­ge, som de ved ikke kan til­ba­ge­be­ta­les, mens andre jøder i den græ­ske admi­ni­stra­tion “af al kraft for­sø­ger at over­hol­de for­plig­tel­ser­ne” til EU og IMF. Der er tale om en koor­di­ne­ret beslag­læg­gel­se af alle græ­ske akti­ver og en afslut­ten­de håb­løs gæld, som med tiden vil sla­ve­bin­de — ikke blot Græken­land — men resten af de min­dre euro­pæ­i­ske lan­de.

Vi skal gøre op med det­te system i tide og erklæ­re jøder­nes guld for vær­di­løst. En af måder­ne er at annul­le­re enhver gæld til de jødi­ske pen­ge­sy­ste­mer og byt­te ydel­ser uden om deres moni­tæ­re syste­mer. 


Den “græ­ske” finans­mi­ni­ster Yanis Vaou­fakis (t.h.) — over­for che­fen for Den Inter­na­tio­na­le Valuta­fond (IMF), Chri­sti­ne Lagar­de (jøde, hvis nogen skul­le være i tvivl). Ser den­ne finans­mi­ni­ster (også jøde) ud til at være tyn­get af håb­løs gæld på den græ­ske nations veg­ne? Nej vel — det lig­ner mest af alt byt­te­for­de­ling mel­lem gri­b­be.
Foto: Ber­ling­s­ke Busi­ness (Ber­ling­s­ke i Danmark er fili­al af et jødisk blad­hus i England).

 

Vi kan se møn­ste­ret i en gen­ta­gel­se af stra­te­gi­en for “Fed“s (Fede­ral Reser­ve Banking) syste­mets gæld­sæt­tel­se af den ame­ri­kan­ske nation, som i skri­ven­de stund skyl­der Fed mere end 18.000 mil­li­ar­der dol­lars !

Kup mod nationalt parti

I slut­nin­gen af 2013 blev Græken­lands natio­na­li­sti­ske par­ti Gyl­dent Dag­gry i prak­sis demon­te­ret gen­nem en kon­stru­e­ret ankla­ge om drab på en ind­van­drer. Den påstå­e­de ger­nings­mand indrøm­me­de inter­es­sant nok, at han var til­hæn­ger af Gyl­dent Dag­gry, og hele par­ti­le­del­sen og de demo­kra­tisk ind­valg­te repræ­sen­tan­ter i par­la­men­tet blev sig­tet, vare­tægts­fængs­let og udstil­let i en sku­e­pro­ces, hvor den jødi­ske pres­se tord­ne­de “ban­de­op­tø­jer” og “nyna­zis­me”, uden at de ankla­ge­de kun­ne kom­me til orde.

For­in­den hav­de Græken­lands jødi­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, Anto­nis Sama­ras, aflagt besøg i USA, til en moralsk oprust­ning i kun­sten at for­hin­dre “genind­fø­rel­sen af nazis­men i Euro­pa”. Når leder­ne af den inter­na­tio­na­le sekt af jødi­ske kri­mi­nel­le har instru­e­ret en bro­der af lave­re orden om at afskaf­fe et legi­timt par­ti i sit land, har han at pare­re ordre. Og Gyl­dent Dag­gry blev på for­skel­li­ge upar­la­men­ta­ri­ske og und­ta­gel­ses­be­stem­te reg­ler fra­ta­get deres ind­fly­del­se i par­la­men­tet. Inden det­te kup stem­te hver 5. græker på Gyl­dent Dag­gry.

Pusheren og offerets afhængighed

Græken­land er købt ud. Natio­nen er sat under admi­ni­stra­tion af et EU-ban­kvæl­de, hvor den jødisk kon­trol­le­re­de cen­tral­bank fun­ge­rer som kura­tor. Ydmy­gel­sen af Græken­land er kun et for­var­sel om, hvad der vil ske med Danmark og andre min­dre natio­ner i EU – det kan ske i mor­gen eller til næste år. Vi er fle­re, der husker, at Græken­land læn­ge hav­de ry for at lukre­re på EU-kas­sen, at de hav­de påfal­den­de man­ge til­skuds­be­ret­ti­ge­de oli­ven­træ­er i for­hold til land­brugs­a­re­a­let. Oli­ven­pro­duk­tio­nen kør­te i høje­ste gear, og hvad betød lidt snyd i de gla­de EF- og sene­re EU-fæl­les­skabs­da­ge, hvor vi naivt tro­e­de på, at vi var en del af et nyt­tigt euro­pæ­isk sam­ar­bej­de mel­lem suveræ­ne sta­ter. Den almin­de­li­ge bor­ger vid­ste intet om, at den jødi­ske kapi­tal bag EU er gigan­tisk og til enhver tid kan finan­si­e­re en over­pro­duk­tion hvor som helst i Euro­pa, læs: en pro­duk­tion til lager, uden stør­re hen­syn til de fak­ti­ske afsæt­nings­mu­lig­he­der. Der er ikke tale om han­delspo­li­tik, men om ero­brings­po­li­tik.

I 2009 modt­og Danmark iføl­ge Fol­ke­tin­gets EU-oplys­ning 1.062,9 mil­li­o­ner euro i land­brugs­støt­te fra EU. Sam­me år modt­og Græken­land næsten 3 gan­ge mere end Danmark. Den sam­le­de EU-land­brugs­støt­te var (i 2009) på ca. 56 mil­li­ar­der euro.
Med aktu­el kurs var land­brugs­støt­ten til Danmark i 2009 ca. 8 mil­li­ar­der kro­ner. Skul­le det­te årli­ge til­skud af en eller anden grund for­svin­de, vil­le det udlø­se panik, og beho­vet for at ind­gå afta­ler med EU om “red­nings­pak­ker” bli­ve påtræn­gen­de. For nem­heds skyld, og da moti­va­tio­nen vil­le være i top, måt­te vi ind­fø­re euro­en som mønt. Den med­føl­gen­de ren­te­byr­de vil­le for sted­se mal­ke natio­nen for res­sour­cer, som vi har set det med Græken­land. Det er tan­ke­væk­ken­de, at en del af EU-støt­ten til Græken­land har været i form af tysk pro­du­ce­ret krigs­ma­te­ri­el, så våben­pro­duk­tio­nen i Angela Mer­kels jødi­ske EU-Tyskland har kun­net ved­li­ge­hol­des. Der­med kan Israel fort­sat for­sy­nes med blandt andet oce­an­gå­en­de ubå­de (ind­til vide­re 6), der er ind­ret­tet til at med­fø­re atom­mis­si­ler. Men det ska­ber ikke man­ge arbejds­plad­ser i Græken­land.
Mit sce­na­ri­um illu­stre­rer, hvor­dan en nation i EU grad­vis kan over­ta­ges af det­te over­na­tio­na­le system. For græker­ne er vir­ke­lig­he­den i dag, at deres vær­di­er og stats­ap­pa­rat ejes og kon­trol­le­res af Den euro­pæ­i­ske cen­tral­bank, dvs. af jøder­ne i Euro-uni­o­nen.
Den oplag­te mulig­hed i Danmark er for en tid end­nu, at vi ved at gøre os fri kan nøjes med en mid­ler­ti­dig øko­no­misk ned­t­ur, når subsi­di­er­ne ude­bli­ver. Men det kan vi sag­tens over­kom­me ved at omlæg­ge dansk land­brug til de natur­li­ge mar­ke­der. Fort­sæt­ter vi i EU, vil vi bli­ve over­ta­get, som det er sket med græker­ne.

Total jødisk kontrol med indvandringen fra Afrika

Græken­land er, bort­set fra det vest­li­ge far­vand mod Italien, omgi­vet af lut­ter van­de og lan­de uden for EU. Det er næsten umu­ligt at for­hin­dre ind­træn­gen­de min­dre far­tø­jer i at nå græsk områ­de fra vand­si­den. Græker­ne har især mod­ta­get man­ge båd­flygt­nin­ge fra det afri­kan­ske kon­ti­nent, såvel ara­be­re, der er flyg­tet fra et ara­bi­sk “for­år”, som sor­te afri­ka­ne­re, der er flyg­tet fra noget andet udsigts­løst. Men også en del alba­ne­re, for­trins­vis jøder. Blandt almin­de­li­ge bor­ge­re i EU, har der ikke været stør­re lyst til at mod­ta­ge og for­de­le ille­ga­le ind­van­dre­de fra Afri­ka. Dis­se ind­træn­ge­re skal natur­lig­vis kun­ne sen­des til­ba­ge, uden at nogen i Euro­pa pådra­ger sig skyld for at kræn­ke deres ret­tig­he­der. Typisk frem­sæt­tes den slags påstan­de af jødi­ske god­heds­a­post­le, der tje­ner tykt på ind­van­drer­nes ophold og under­støt­tel­se. Frem­me­de nød­li­den­de skal ikke hjæl­pes i Euro­pa eller Danmark, men hvor de hører hjem­me. Og kun hvis hjæl­pen kan for­ven­tes at have en posi­tiv effekt på vide­re sigt.

Nu er Græken­lands ydre græn­ser for­vand­let til en gaben­de åben port mod det indre Euro­pa, og ved por­ten står jøder­ne og byder strøm­men af kul­tur­frem­me­de vel­kom­men. Dis­se ufor­li­ge­li­ge men­ne­sker vil i løbet af de næste 50–100 år bli­ve udnyt­tet i jøder­nes plan om at under­mi­ne­re den hvi­de euro­pæ­i­ske kul­tur og ska­be en mørklø­det sla­ve­ka­ste.