Gør op med tabuerne ved at konfrontere dem

Redaktionelt

O–D–I–N.org, 1. juni 2013.

 

Neden­for fin­der du et antal emner med for­slag til, hvor­dan du per­son­ligt kan være med til at åbne de blin­de vink­ler i dan­sker­nes bevidst­hed.

For de fle­ste i vores kul­tur er det en bety­de­lig men­tal udfor­dring at tage hul på tabu­er­ne om jøder, “jøde­for­føl­gel­se”, “udryd­del­se”, “gaskam­re”, stak­kels Anne Frank, det fred­hel­li­ge Holo­caust osv. osv.

Vi dan­ske­re opfø­rer os ret beskyt­ten­de, når vi får ind­tryk af uret­fær­dig­hed. Gene­relt ønsker vi at kom­me så tæt på sand­he­den som muligt, men i bestem­te til­fæl­de afstår vi fra at kon­fron­te­re vir­ke­lig­he­den direk­te, for­di emnet er for kon­flikt­be­to­net.

Men nogen må gøre det – nå helt ind til sand­he­den for dan­sker­ne.
Det mål har vi sat os med O​-​D​-​I​-​N​.org.
 
Vær med til at styr­ke klar­sy­net i Danmark ved at kaste lys over mør­ke­mæn­de­nes myter.


O-D-I-N er din red­nings­post i for­hold til jøder­ne.
Foto: O​-​D​-​I​-​N​.org

 

Ind­led­ning
Mas­seud­ryd­del­se
Bevi­ser
Ind­van­drin­gen
Jøder­ne
Dæmo­ner­ne
Kha­za­rer & anti­se­mi­tis­me
Iden­ti­fi­ka­tion
For­de­lin­gen mel­lem jøder og ikke-jøder
Ritu­el afliv­ning
PET & FET

Indledning

Her føl­ger nog­le gode berø­rings­øm­me emner med vores vej­led­ning til, hvor­dan du kan del­ta­ge per­son­ligt. Hol­der du dig til vel­do­ku­men­te­re­de argu­men­ter og arbej­der stil­fær­digt med emner­ne, bli­ver du kun kaldt “frem­med­fjend­sk”, “anti­se­mit”, “nyna­zist” m.v. et par gan­ge, før nogen begyn­der at lyt­te. Men så har du også dine til­hø­re­res udel­te opmærk­som­hed.
Til­lad ikke brus­ho­ve­der­ne (eller jødi­ske eller zio­ni­sti­ske vog­te­re af dog­mer­ne) at pro­vo­ke­re dig. Lad dem tale eller råbe fær­digt. Fort­sæt der­ef­ter på et nor­malt dis­kus­sions­ni­veau. Accep­ter, at det ikke lyk­kes at vin­de ordet hver gang. Men vær sik­ker på, at for hvert for­søg efter­la­der du tabu­er­ne i lidt rin­ge­re for­fat­ning, dvs. lidt mere bely­ste, lidt min­dre urør­li­ge. Tabu­er­ne tåler ikke at bli­ve berørt, de tåler ikke lyset og vil kra­ke­le­re og smul­dre med tiden. Til sidst vil de ikke læn­ge­re kun­ne opret­hol­des, uan­set hvor kraf­tig den ener­ve­ren­de indok­tri­ne­ring i vores dan­ske sko­ler og på vores dan­ske lære­an­stal­ter bli­ver. Når tabu­er­ne og myter­ne til sidst er ned­brudt, kan de ikke ree­tab­le­res; for en afslø­ret løgn af holo­caust-for­mat kan aldrig gøres til sand­hed igen i dan­sker­nes bevidst­hed. 

Dis­se jøder vil bli­ve afslø­ret som det de er: løg­ne­re og bed­ra­ge­re. 

Generelt: 

A:
Bebrejd aldrig nogen, at de lig­ger under for tabu­er eller uvi­den­hed. For­tæl stil­fær­digt og vel­for­be­redt, at de har næret en vild­fa­rel­se – men af for­stå­e­li­ge grun­de. For­tæl om ten­den­tiø­se medi­er, om hjer­ne­va­sken, om pro­pa­gan­daap­pa­ra­tet, der omgi­ver os alle og hvis ene­ste for­mål er at fast­hol­de os i uvi­den­hed og cemen­te­re bestem­te myter og tabu­er. 

B:
Når vi på redak­tio­nen bru­ger det juri­di­ske “han” er det i betyd­nin­gen “han eller hun”. 

C:
Når vi på redak­tio­nen skri­ver “jøder­nes Holo­caust” med stort “H”, er det for at iro­ni­se­re over: “jøder­nes holo­caust-busi­ness, illu­sions­num­mer, kampag­ne til bag­va­skel­se af den tyske nation og Euro­pa, m.v.”. Vi nærer kun afsky for bag­tan­ken med jøder­nes Holo­caust. Jøder­nes Holo­caust-kult mar­keds­fø­res under vare­mær­ket: “Holo­caust” (der bru­ges i betyd­nin­gen Holo­caust™ eller Holo­caust®), og jøder­ne skri­ver natur­lig­vis kil­den til en af deres vig­tig­ste ind­tægtskil­der med stort “H”.
Und­skyld? – spurg­te du, hvor­dan jøder­ne tje­ner på de “6 mio. jøders bræn­dof­fer”?
Ved at ind­g­y­de SKYLD – et psy­ko­lo­gisk vir­ke­mid­del, der med sik­ker­hed er lige så gam­melt som jøde­dom­men. 

Det mest beskæm­men­de ved jøder­nes krav på “6 mil­li­o­ner udryd­de­de jøder” er ikke så meget løg­nen, selv om den er infam og har kræ­vet man­ge uskyl­di­ge tyske ofre. Det vær­ste er, at jøder­nes Holo­caust håner de vir­ke­li­ge ofre fra Anden Ver­denskrig, jøder som ikke-jøder, fra alle kon­cen­tra­tions­lej­re, såvel Akse­mag­ter­nes som De Alli­e­re­des under og efter kri­gen.

Masseudryddelse

Når nogen taler om “mas­seud­ryd­del­se af jøder” eller “… sigø­j­ne­re”, kan du pas­sen­de stil­le spørgs­må­let: Hvor­dan tror du, det fore­gik?
Når du får for­kla­rin­gen om Zyklon B gas m.v., så for­tæl om kon­klu­sio­nen af Fred Leu­ch­ters under­sø­gel­ser fra 1988–91. Hent pdf-filen med rap­por­ter­ne her fra O​-​D​-​I​-​N​.org eller hen­vis til artik­len på O-D-I-N.
Med hen­syn til de 500.000 sigø­j­ne­re, der blev “udryd­det”, men sam­ti­dig aldrig har mang­let, kan du også hen­vi­se til artik­len på O-D-I-N.
Det er vig­tigt at næv­ne David Coles film fra hans inter­view af per­so­na­let og direk­tø­ren i Aus­chwitz-muse­et i 1989. Med­bring adres­ser­ne til hans film på YouTu­be, både til listen med alle 7 film:  Jewish Histo­ri­an inve­sti­ga­tes Holo­caust at Aus­chwitz og til sam­men­dra­get: Aus­chwitz Full Docu­men­tary, så dis­kus­sions­del­ta­ger­ne selv kan fin­de fil­me­ne, eller se dem på O-D-I-N. Sel­ska­bet kan måske se dem sam­men, hvis der fin­des en pc, og opmærk­som­he­den til­la­der det.

Husk at læse Leu­ch­ters 4. rap­port, hvor han har fore­ta­get en tek­nisk eva­lu­e­ring af Jean Clau­de Pres­sa­cs bog Aus­chwitz: Tech­nique and Ope­ra­tion of the Gas Cham­bers fra 1989. Pres­sac var tid­li­ge­re revi­sio­nist, men føl­te på et tids­punkt, at han fandt fle­re indi­ci­er for eksi­sten­sen af de påstå­e­de gaskam­re end imod. Imid­ler­tid er hans bog og argu­men­ta­tion præ­get af for­vir­ring og fejl og har i høje­re grad, end det sik­kert har været hans hen­sigt, med­vir­ket til doku­men­ta­tio­nen af, at “gaskam­re­ne” rent tek­nisk ikke har kun­net fun­ge­re efter påstan­den. Det er vig­tigt i den­ne argu­men­ta­tion at hol­de gaskam­re og kre­ma­to­ri­er adskilt, selv om “gaskam­re­ne” hæv­des at have lig­get i til­slut­ning til kre­ma­to­ri­er­ne. Revi­sio­ni­ster er på grund­lag af de fore­lig­gen­de viden­ska­be­li­ge under­sø­gel­ser over­be­vi­ste om, at der ude­luk­ken­de er tale om kre­ma­to­ri­er, hvor­til der meget natur­ligt har været til­knyt­tet ligrum (som det fin­des på ethvert hospi­tal), samt andre rum, til obduk­tion m.v. Det rekon­stru­e­re­de “gaskam­mer”, der vises frem for de besø­gen­de på det såkald­te Aus­chwitz-muse­um i Polen i dag, har været et sådant ligrum, hvor man har kun­net anbrin­ge døde (efter natur­li­ge dødsår­sa­ger, samt i sjæld­ne til­fæl­de efter hen­ret­tel­ser ved hæng­ning), inden lige­ne blev kre­me­ret i de der­til bereg­ne­de ovne (stan­dar­d­ov­ne til kre­me­ring). Det er yder­li­ge­re et fak­tum, at kapa­ci­te­ten i dis­se ovne ikke var sær­ligt høj og ikke under nogen omstæn­dig­he­der vil­le have været i stand til at føl­ge med de mas­se­hen­ret­tel­ser, der altid frem­hæ­ves i den orto­dok­se holo­caust-myte. De bereg­ne­de kapa­ci­te­ter for ovne­ne er også vist i Leu­ch­ters rap­por­ter.

Her er Leu­ch­ters kon­klu­sion efter hans eva­lu­e­ring af Pres­sa­cs bog. Leu­ch­ter hav­de alle­re­de som eks­pert fore­ta­get sin egen viden­ska­be­li­ge under­sø­gel­se af “gaskam­re­ne” i Aus­chwitz i 1988 (rap­port nr. 1), og af Dachau, Maut­hau­sen og Hart­heim Slot i 1989 (rap­port nr. 2), og der­for kan han udta­le sig så sik­kert:

Efter en kri­tisk gen­nem­læs­ning af det­te doku­ment: Aus­chwitz: Tech­nique and Ope­ra­tion of the Gas Cham­bers af Jean-Clau­de Pres­sac, har jeg føl­gen­de opsum­me­ren­de kom­men­ta­rer. Hr Pres­sac er for­modent­lig et viden­ska­be­ligt arbej­den­de men­ne­ske, men han for­mår ikke at vise det. Til tider ræson­ne­rer han klart, men i afgø­ren­de ana­ly­ser, for­sø­ger han at til­pas­se vir­ke­lig­he­den til sin for­ud­fat­te­de opfat­tel­se af, at gaskam­re­ne må have eksi­ste­ret.
Og der­med fejl­er han.
Jean-Clau­de Pres­sac har over­ladt ver­den en mæng­de bevis­ma­te­ri­a­le, som alt sam­men er ueg­net til at bevi­se eksi­sten­sen af gaskam­re­ne. Måske er det til­stræk­ke­ligt, for efter at have set hans tek­ni­ske doku­men­ta­tion er det min bed­ste vur­de­ring som inge­ni­ør, at intet i den­ne doku­men­ta­tion under­støt­ter eksi­sten­sen af hen­ret­tel­ses­ga­skam­re i Aus­chwitz-Bir­ke­nau.

Men yder­li­ge­re, base­ret på det detal­je­re­de design af kre­ma­to­ri­er­ne, der er fint doku­men­te­ret hos Pres­sac, kan jeg, hævet over enhver tvivl, erklæ­re, at gaskam­re­ne ikke fand­tes: Kre­ma­to­ri­er­ne I, II, III, IV og V kun­ne ALDRIG NOGEN MÅDE have under­støt­tet et hen­ret­tel­ses­for­mål ved brug af gas, og gjor­de det ikke. Kre­ma­to­ri­er­ne I, II, III, IV og V var ikke, og inde­holdt ikke, faci­li­te­ter til hen­ret­tel­se ved gas.

Afslut­tet den 17. okto­ber 2001.
Fred A. Leu­ch­ter Jr.
Eks­pert i hen­ret­tel­ses­tek­no­lo­gi­er
Fred A. Leu­ch­ter Asso­ci­a­tes, Inc.”

Når nogen gør gæl­den­de, at Leut­chers rap­por­ter og Coles film nu har mindst 22 år på bagen, og at der fort­sat uan­fæg­tet under­vi­ses i jøder­nes Holo­caust i sko­ler­ne i Danmark (og i Aus­chwitz-muse­et i Polen, hvor nu 1,4 mio. årli­ge besø­gen­de i snit læg­ger ikke under 50,- kro­ner i entre per næse, her­til kom­mer pro­fit fra hotel, restau­rant, kiosk, sou­ve­nirs, m.v.), så må du infor­me­re om føl­gen­de kends­ger­ning:
Den orto­dok­se “holo­caust-liv­gar­de” i Aus­chwitz-muse­et (hvis ledel­se består af jøder), har ned­lagt for­bud mod yder­li­ge­re viden­ska­be­li­ge under­sø­gel­ser af deres ople­vel­ses­cen­ter. Efter­hån­den har de ombyg­get Aus­chwitz-muse­ets træk­pla­ster, “gaskam­me­ret”, så det hono­re­rer den gene­rel­le fore­stil­ling om et gustent beton­rum med åbnin­ger i taget, hvor Zyklon B-gas­sen kun­ne kastes ned. Men åbnin­ger­ne, der hæv­des at være en til­bage­fø­ring fra et udo­ku­men­te­ret gaskam­mer, er lavet af rus­ser­ne efter kri­gens afslut­ning, og der­til kom­mer, at rum­met er kom­plet ueg­net som gaskam­mer, som Fred Leu­ch­ter kon­klu­de­rer her­over. Jøder­ne gør intet for at føre bevis for deres man­ge påstan­de, og de besø­gen­de vover ikke at dra­ge gui­der­nes auto­ri­ta­ti­ve for­kla­rin­ger i tvivl.
Leu­ch­ters under­sø­gel­ser var strikt viden­ska­be­li­ge, og hans kon­klu­sio­ner er der­for base­ret på uom­gæn­ge­li­ge målin­ger. Den før­ste om Aus­chwitz-Bir­ke­nau og Maj­da­nek blev til­med uof­fi­ci­elt bekræf­tet af en polsk under­sø­gel­se fore­ta­get lige efter (det var menin­gen, at den­ne inter­ne under­sø­gel­se skul­le mod­be­vi­se Leu­ch­ters resul­tat, men det pol­ske viden­ska­be­li­ge insti­tut, der fore­stod den, nåe­de frem til præ­cis sam­me resul­tat som Leu­ch­ter).
Siden har “liv­gar­den” i Aus­chwitz – påstår den – selv udført nye under­sø­gel­ser, der mod­be­vi­ser Leu­ch­ters resul­ta­ter, men dis­se under­sø­gel­ser er ikke offent­ligt til­gæn­ge­li­ge! Og end­nu mere påfal­den­de er det, at resul­ta­tet ikke gøres gæl­den­de i det mate­ri­a­le, der udle­ve­res til de besø­gen­de. Sam­ti­dig har ejer­ne AFVIST en fæl­les slut­gyl­dig viden­ska­be­lig under­sø­gel­se, udført sam­men med holo­caust­kri­ti­ker­ne såle­des, at alle har mulig­hed for at kon­trol­le­re alles for­ud­sæt­nin­ger og kon­klu­sio­ner.
Den­ne afvis­ning kom­mer ikke bag på os, der har fulgt med i muse­ums­di­rek­tø­ren dr. Fran­ciszek Pipers lidet over­be­vi­sen­de fremto­ning som viden­skabs­mand. Mistan­ken om bety­de­lig ela­sti­ci­tet i den­ne mands begrebs­ver­den bekræf­tes i høj grad af hans age­ren i Coles film. En viden­skabs­mand med en sådan indstil­ling til fak­tu­el­le for­hold er natur­lig­vis guld værd på et muse­um, hvor den orto­dok­se udlæg­ning af jøder­nes Holo­caust i sti­gen­de grad mod­si­ges af tek­ni­ske bevi­ser.

Den­ne benæg­tel­se af fak­ta siger efter vores og andres opfat­tel­se alt om jøder­nes til­lid til deres pro­pa­gan­daap­pa­rat. De sat­ser sim­pelt­hen på, at løg­nen kan gøres til sand­hed, hvis den gen­ta­ges læn­ge nok. Hvis 1,4 mio. men­ne­sker hvert år “med egne øjne” kan bevid­ne “ger­nings­ste­det” – uden at nogen i øvrigt bekym­rer sig om de viden­ska­be­li­ge mod­be­vi­ser, så kan men­ne­ske­he­den hur­tigt få ind­tryk af, at Aus­chwitz-kulis­sen viser vir­ke­lig­he­den. 

Vær alli­ge­vel for­be­redt på, at det­te “ger­nings­sted” for jøder­nes Holo­caust (uden vide­re for­kla­ring) kan bli­ve flyt­tet fra Vest­eu­ro­pa til Ukrai­ne og Rusland, hvor de “6 mio. udryd­de­de jøder” nu for­kla­res gen­nem utal­li­ge mål­ret­te­de raids og mord på jøder­ne i en egent­lig fol­ke­mord­s­kampag­ne under ledel­se af Hein­rich Him­m­lers SS. I den­ne udlæg­ning bli­ver jøder­ne skudt og begra­vet i mas­se­gra­ve eller tvun­get ud i far­li­ge sum­p­om­rå­der, hvor de går til. Ingen af påstan­de­ne under­støt­tes af nogen form for veri­fi­cer­bar doku­men­ta­tion. Man skul­le tro, at jøder­ne bedst kun­ne doku­men­te­re påstan­den ved at stil­le sig på kan­ten af mas­se­gra­ve­ne og pege på ind­hol­det, men sådan­ne gra­ve er ikke fun­det.
Du skal gøre flyt­nin­gen af “ger­nings­ste­det” og “ofre­ne” gæl­den­de i din argu­men­ta­tion. Jøder­ne hæv­de­de først med Nür­n­berg­pro­ces­sen, at deres holo­caust var fore­gå­et i udryd­del­ses­lej­re i sel­ve Tyskland. Da det blev umu­ligt at for­sva­re den påstand, for­di vir­ke­lig­he­den og dyg­ti­ge histo­ri­e­re­vi­sio­ni­ster træng­te sig på med egent­li­ge mod­be­vi­ser, flyt­te­de ger­nings­ste­det for jøder­nes Holo­caust øst­på til Polen, hvor især Aus­chwitz-Bir­ke­nau-lej­ren blev udråbt til at være sel­ve udryd­del­ses­fa­brik­ken. Her skul­le først 4,5 mio. jøder være ble­vet ombragt ved gas­ning. Da det også viste sig umu­ligt at for­sva­re det­te dødstal (den offi­ci­el­le påstand er nu 1,1 mio. “for­s­vund­ne”, et alt for højt tal, som ikke læn­ge­re må under­sø­ges), og det for hver dag bli­ver van­ske­li­ge­re at fast­hol­de løg­nen om gaskam­re, blev ger­nings­ste­det for de øvri­ge 4,9 mio. jøder flyt­tet yder­li­ge­re øst­på, væk fra de irri­te­ren­de revi­sio­ni­ster i Vest­eu­ro­pa. Jøder­nes påstand er nu, at mil­li­o­ner af deres for­fædre blev myr­det ved utal­li­ge mor­de­ri­ske over­fald, udført af spe­ci­el­le SS-enhe­der.
Revi­sio­ni­ster har ofte spurgt: Hvor­for skul­le tysker­ne bru­ge ufat­te­li­ge res­sour­cer på logi­stik og afliv­nings­an­læg i “døds­lej­re­ne”, når en kug­le, der koster en slik, vil­le være til­stræk­ke­lig her og nu? Den­ne for­kla­ring har jøder­ne og vog­ter­ne omkring det orto­dok­se holo­caust-sce­na­ri­um taget til sig og har gen­skabt en ny ver­sion af histo­ri­en om de magi­ske 6 mil­li­o­ner bræn­dof­re på net­op det grund­lag – ned­skyd­ning. Det vil­le i givet fald have bety­det, at det krigs­før­en­de Tyskland, skul­le have begå­et en ekla­ta­nt stra­te­gisk dum­hed ved at sæt­te eli­te­kamp­styr­ker til at udfø­re fol­ke­mord i en koor­di­ne­ret kampag­ne over et gigan­tisk geo­gra­fisk områ­de i Bal­ti­kum, Ukrai­ne og Rusland på et tids­punkt, hvor dis­se kamp­styr­kers til­ste­de­væ­rel­se var kri­tisk påkræ­vet på de egent­li­ge fron­ter. Den slags påstan­de taler for sig selv. Tysker­ne var ikke dår­li­ge stra­te­ger, så hav­de det ikke taget resten af ver­den 6 år at ned­kæm­pe dem.
Alli­ge­vel frem­sæt­tes påstan­de­ne igen og igen uden bevis­fø­rel­se af nogen art, og det vil tage revi­sio­ni­ster­ne årti­er at til­ba­ge­vi­se den­ne sene­ste, med de oplag­te pro­ble­mer der føl­ger med at skul­le til­ba­ge­vi­se noget, der ikke har fun­det sted.
I mel­lem­ti­den tord­ner jøder­nes pro­pa­gan­da­ma­ski­ne beske­den ud om tusind­vis af nye ger­nings­ste­der i Øst­eu­ro­pa, og pro­pa­gan­da­en er den­ne gang spe­ci­fikt ret­tet mod ung­dom­men, der for tiden stop­fodres med kulør­te maga­si­ner, hvor spek­taku­læ­re artik­ler med klas­si­ske Hol­lywood-typer i rol­ler­ne som SS og de jødi­ske “ofre” vises frem. Der vil måske gå en hel gene­ra­tion, før påstan­den effek­tivt kan til­ba­ge­vi­ses, og den­ne gene­ra­tion vil i mel­lem­ti­den bli­ve indok­tri­ne­ret med en ny kom­plet illu­so­risk ver­sion af jøder­nes Holo­caust.

Den sene­ste påstand om mas­se­mord på jøder, som beskre­vet oven­for, er for­modent­lig inspi­re­ret af enkel­te til­fæl­de af gen­gæl­del­ses­ak­tio­ner, fx frem­pro­vo­ke­ret af situ­a­tio­ner, hvor offi­ce­rer for egent­li­ge tyske kam­pen­he­der under Waf­fen-SS er ble­vet taget som gids­ler af non­kom­bat­tan­ter (dvs. civi­le mod­stands­grup­per). Der er et par eksemp­ler fra Frankrig og Ukrai­ne. Som kon­se­kvens af, at de til­fan­ge­tag­ne offi­ce­rer ikke blev fri­gi­vet inden for en given frist, eller som reak­tion på at de fand­tes myr­det, er der i enkel­te (uko­or­di­ne­re­de!) til­fæl­de udført hævnak­tio­ner mod civil­be­folk­nin­gen, såle­des at en lokal lands­by kan være taget som gid­sel og der­ef­ter er ble­vet uds­let­tet. Det er nemt at døm­me bag­ef­ter, men det er natur­lig­vis ikke anstæn­dig krigs­fø­rel­se at hæv­ne sig på civil­be­folk­nin­gen under nogen form. Der er imid­ler­tid tale om iso­le­re­de til­fæl­de, der aldrig vil kun­ne mul­ti­pli­ce­res til for­mat af fol­ke­mord. Nog­le af os husker My Lai fra ame­ri­ka­ner­nes krig i Nord­viet­nam, og vi bur­de ken­de til Mena­chem Begins mas­se­mord på palæsti­nen­ser­ne i Deir Yas­sin i 1948 og Ari­el Sha­rons mas­se­mord i lej­re­ne Sabra og Sha­tila så sent som i 1982.

Det vil desvær­re lyk­kes jøder­ne at for­dum­me men­ne­ske­he­den gen­nem ved­hol­den­de pro­pa­gan­da, hvis vi ikke insi­ste­rer på at for­tæl­le sand­he­den ad alter­na­ti­ve kana­ler, og ger­ne ansigt til ansigt, når mulig­he­den byder sig.

Beviser

Spørg dine børns klas­se- eller histo­ri­e­læ­rer, om han under­vi­ser dine børn – eller sin klas­se – i jøder­nes Holo­caust?
(Det gør han, for det kan han ikke und­gå, idet læs­se­vis af under­vis­nings­ma­te­ri­a­le fra DIIS’ “sek­tion for holo­caust og fol­ked­rab” ad vil­li­ge kana­ler påtryk­kes dan­sker­nes sko­ler med vej­led­ning til under­vi­ser­ne om, hvor­dan de bedst for­mid­ler ind­hol­det.)
Når lære­ren der­for med ren samvit­tig­hed bekræf­ter, at det gør han da så san­de­lig, så stil dit næste spørgs­mål: om han i under­vis­nin­gen har ind­dra­get Fred Leu­ch­ters under­sø­gel­ser og rap­por­ter­ne fra 1988–91?
Det har han af gode grun­de ikke. For han har næp­pe hørt om dem. De vil­le også øde­læg­ge det gode ind­tryk af Holo­caust-illu­sio­nen hos bør­ne­ne, så DIIS har næp­pe nævnt dem for påly­den­de. Men så spørg vide­re, om han selv ken­der til under­sø­gel­ser­ne, og om han har læst rap­por­ter­ne? Du kan være klar med den sam­len­de udga­ve, der kan hen­tes fra O-D-I-N, så du even­tu­elt kan give ham en cd i hån­den. De fle­ste ordent­li­ge dan­ske lære­re vil ger­ne vide mere. Hen­vis også til fil­men fra David Coles besøg i Aus­chwitz i 1989. Giv lære­ren adres­ser­ne til fil­me­ne på YouTu­be, både listen med de 7 film:  Jewish Histo­ri­an inve­sti­ga­tes Holo­caust at Aus­chwitz og sam­men­dra­get Aus­chwitz Full Docu­men­tary, eller læg adres­ser­ne på sam­me cd, der inde­hol­der Leu­ch­ters rap­por­ter.
Husk at føl­ge op på dine spørgs­mål sene­re. Spørg efter nogen tid lære­ren, om han har dis­ku­te­ret rap­por­ter­ne eller fil­me­ne med sine kol­le­ga­er på sko­len eller pri­vat. Bed om hans vur­de­ring. Spørg igen sene­re, hvis han ikke har haft tid. Lad O​-​D​-​I​-​N​.org høre om til­fæl­det, hvis du ikke får svar eller får und­vi­gen­de svar. Er vi dan­ske­re ikke ved­hol­den­de, fort­sæt­ter indok­tri­ne­rin­gen af vores børn uan­fæg­tet.
Hvis lære­ren gør gæl­den­de, at der jo er leve­ret “over­væl­den­de bevi­ser” for holo­caust (det er ofte i form af hjer­teskæ­ren­de bil­le­der, teg­nin­ger eller skit­ser fra den­ne eller hin “udryd­del­ses­si­tu­a­tion”, hvor udhungre­de eller nøg­ne men­ne­sker er frem­stil­let som ofre for “nazi­ster­nes for­bry­del­ser”), så gør opmærk­som på, at ingen af dis­se bil­le­der eller “bevi­ser” på reel vis er for­søgt veri­fi­ce­ret over for kri­ti­ke­re af holo­caust-myten, og der er der­for god grund til at betviv­le deres auten­ti­ci­tet. De kan, uden at vi der­med over­dri­ver, være pro­du­ce­ret i Hol­lywood, som ejes af jøder­ne. Hol­lywood er om nogen virk­som­hed spe­ci­a­list i visu­el­le illu­sio­ner og effek­ter af enhver art – til­sat natur­lig pat­i­na selv­føl­ge­lig.
En sådan påstand fra O​-​D​-​I​-​N​.org lyder kynisk, og ken­der man intet til sags­om­rå­det i for­vej­en, er det let at få opfat­tel­sen af, at de let­køb­te, uun­der­byg­ge­de påstan­de er vores. Men det for­hol­der sig mod­sat. Fal­ske bevi­ser strøm­mer fra jøder­nes pro­pa­gan­daap­pa­rat, der har fili­a­ler i alle lan­de. I Danmark er det DIIS-sek­tio­nen for  Holo­caust og Fol­ke­mord. Jøder­ne, eller for den sags skyld nogen jøde over­ho­ve­det, har aldrig været i stand til at veri­fi­ce­re en ene­ste af de frem­sat­te uhyr­li­ge påstan­de om jøder­nes Holo­caust.
Tea­ter­ef­fek­ter gøres gang på gang gæl­den­de som histo­ri­ske “bevi­ser” for jøder­nes Holo­caust, og typisk ledsa­ges de af hen­vis­nin­ger til “auto­ri­te­ter” på områ­det, fx: “Udlånt fra Holo­caust Memo­ri­al Muse­um x i Israel”. Der­med er bevi­set med sik­ker­hed ude­luk­ken­de veri­fi­ce­ret af jøder, hvil­ket desvær­re er det sam­me som “uve­ri­fi­ce­ret”. Man­ge af den slags bevi­ser er alle­re­de gen­dre­vet af revi­sio­ni­ster, men den jødi­ske holo­caust-indu­stri arbej­der ufortrø­de­nt vide­re, altid på høj­tryk for ikke at miste momen­tum og pro­fit, og altid for at pro­du­ce­re nye fal­ske bevi­ser.
Du kan opfor­dre lære­ren til at for­sø­ge at frem­skaf­fe brug­ba­re kil­de­hen­vis­nin­ger fra DIIS, så auten­ti­ci­te­ten vir­ke­lig kan efter­prø­ves. Coles  7 film fra listen  Jewish Histo­ri­an inve­sti­ga­tes Holo­caust at Aus­chwitz og sam­men­dra­get Aus­chwitz Full Docu­men­tary viser med stor tyde­lig­hed, hvor­dan Aus­chwitz-muse­et i Polen præ­sen­te­rer spek­taku­læ­re effek­ter, såsom bun­ker af hoved­hår fra men­ne­sker og dyn­ger af tom­me Zyklon B-gas­be­hol­de­re, i inkri­mi­ne­ren­de kon­tek­ster som “bevi­ser” for udryd­del­se.
Læs om, hvad der ske­te, da en holo­caust­skep­ti­ker hen­vend­te sig til det davæ­ren­de DCHF i 2001 i Køben­havn (det nuvæ­ren­de “sek­tion for holo­caust og fol­ked­rab” under DIIS). Han ønske­de svar på et antal oplag­te spørgs­mål om jøder­nes Holo­caust, og eks­per­ti­sen i DCHF kun­ne vel ikke være et bed­re valgt forum at spør­ge i, skul­le man synes.

Indvandringen

Når nogen for­sø­ger at gøre mus­li­mer og andre ufor­li­ge­li­ge kul­tu­rer ansvar­li­ge for ind­van­drin­gen i Danmark og Euro­pa så for­klar, at opportu­ni­sti­ske og domæ­ne­kræ­ven­de ind­van­dre­re kun er symp­to­met på syg­dom­men. Smit­tespre­de­ren har fra “dag 1” været jøder­ne, der på den måde har beredt vej­en for ned­bryd­nin­gen af dansk iden­ti­tet og kul­tur. Det fore­går på sam­me måde overalt i Euro­pa. Pla­nen om at infi­ce­re de euro­pæ­i­ske lan­de med kimen til etnisk og kul­tu­rel uds­let­tel­se har været nøje til­ret­telagt gen­nem det meste af et århund­re­de og tog sin begyn­del­se i Danmark i 60’erne.
Hen­vis til føl­gen­de udta­lel­se fra lede­ren af det sven­ske Pai­deia Insti­tut, Bar­ba­ra Ler­ner Spectre, da hun i 2010 (sik­kert lidt for åben­mun­det) afslø­re­de:

… Det er en stor for­an­dring for Euro­pa at stå igen­nem. De skif­ter nu til mul­ti­kul­tu­rel til­stand, og jøder vil bli­ve ilde­set på grund af vores leden­de rol­le.

På det tids­punkt var ska­den alle­re­de sket. Vi skri­ver nu 2013, og vi har ikke set nogen effek­tiv ændring af ten­den­sen. Tvær­ti­mod, Det Radi­ka­le Ven­stre i Danmark har igen magt, som det har agt, og har genåb­net for den øde­læg­gen­de til­strøm­ning af ufor­li­ge­li­ge men­ne­sker. Hvem tror du kon­trol­le­rer det­te par­ti?

Jøderne

Når du bli­ver spurgt om, hvem der er ansvar­li­ge, så hen­vis til O-D-I-N’s artik­ler. Jøder i magt­ful­de posi­tio­ner har vist sig at være det leven­de og ska­de­li­ge pro­dukt af jøde­dom­mens hel­li­ge skrif­ter, Torah og Tal­m­ud, der bl.a. inde­hol­der føl­gen­de lær­dom, som synes at repræ­sen­te­re kær­ne­vær­di­er­ne for man­ge jøder:

Torah, 5. Mose­bog 7. kapi­tel, 16. vers:
Og du (jøde) skal til­in­tet­gø­re alle de folk, som her­ren din gud giver i din vold, dit øje skal ikke spa­re dem.

Torah, 5. Mose­bog 23. kapi­tel, 20. vers:
Af en frem­med må du tage åger, men af din bro­der må du ikke tage åger, at her­ren din gud må vel­sig­ne dig i alt det, som du udræk­ker din hånd til. I det land, som du kom­mer hen til for at eje det.  

Og Tal­m­ud, jøder­nes vej­led­ning i mere prak­ti­ske for­hold:
Det er til­ladt at bed­ra­ge en kri­sten, og der kan der­for ikke være tale om nogen til­ba­ge­be­ta­ling, efter­som der ikke der­ved fin­der nogen for­for­de­ling sted over­for den krist­ne, da den hel­li­ge skrift siger: “I skal ikke bed­ra­ge eders brød­re.” brød­re er kun jøder, men den krist­ne står lave­re end en hund.  

– og ende­lig:

De bed­ste blandt Goyim fortje­ner at bli­ve dræbt …*

*) Den meget fejre­de racist, jøden Simon ben Yohai, cite­res i Sofe­rim, Kapi­tel 15, Regel 10:
“The best among the Gen­ti­les deser­ves to be kil­led.” –Cf. “Gen­ti­le”, The Jewish Encycl­ope­dia, Volu­me 5, Funk and Wag­nalls Com­pa­ny, New York, (1903), pp. 615–626, at 617. See also: A. Cohen, “Sofe­rim 41a”, The Minor Tra­cta­tes of the Tal­m­ud Mas­sek­to­th Ket­an­no­th in Two Volu­mes, Volu­me 1, The Soci­no Press, Lon­don, (1965), pp. 287–288, espe­ci­al­ly note 50.

Hen­vis til Hugo Ravns e-bog, Over­ta­gel­sen – en krig i slo­w­mo­tion

Når du er ble­vet “seen­de”, dvs. selv har opø­vet evnen til at obser­ve­re eksemp­ler på, hvor­dan jøder udfol­der deres destruk­ti­ve agen­da i vores hver­dag, så vær for­sig­tig med at næv­ne nav­ne, men for­tæl dine dan­ske omgi­vel­ser om deres akti­vi­te­ter. 

Vi mod­ta­ger ger­ne dine obser­va­tio­ner om jøder­ne her i O-D-I-N, så vi kan gem­me dem i net­vær­kets gene­rel­le hukom­mel­se.

Dæmonerne

Når nogen taler ned­sæt­ten­de om – dvs. gen­ta­ger medi­er­nes bag­va­skel­ser af – fx Ruslands præ­si­dent, Vla­di­mir Putin, Irans præ­si­dent, Mah­moud Ahma­di­nejad, natio­na­le bevæ­gel­ser i Ungarn, Tjek­ki­et og Hvi­derusland og deres lede­re, den natio­na­le bevæ­gel­se i Græken­land, Adolf Hit­ler, når de for­van­sker betyd­nin­gen af “End­lös­ung” osv. osv., så spørg dem, hvor de har deres viden fra. De fle­stes kend­skab er begræn­set til det, de er ble­vet indok­tri­ne­ret med i Fol­ke­sko­len og Gym­na­si­et og som jævn­ligt gen­ta­ges i jøder­nes medi­er. Det meste afvi­ger i kri­mi­nelt omfang fra sand­he­den.

I Rusland, Ungarn, Tjek­ki­et, Hvi­derusland m.fl. har befolk­nin­ger­ne som ingen andre lidt under det tid­li­ge­re Sov­jet­dik­ta­tur, og man­ge har sta­dig det davæ­ren­de jødi­ske ræd­sels­re­gi­me i peri­o­den fra 1922 til 1991 sid­den­de i krop­pen. I lang tid var 80% af kom­mis­sæ­rer­ne og admi­ni­stra­to­rer­ne i det kom­mu­ni­sti­ske system jødi­ske. Ja stort set var det offi­ci­el­le Moskva et jødisk domæ­ne.
I dag er de natio­na­le lede­re i dis­se lan­de langt mere indstil­let på ikke at gen­ta­ge fejl­en: at lade jøder­ne få kon­trol med medi­er­ne, stats­ap­pa­ra­tet eller vita­le dele af admi­ni­stra­tio­nen. Putin har skilt sig af med oligar­ker­ne, de rige jødi­ske fami­li­er, der sad tungt på olie- og gas­res­sour­cer­ne. Der­for hetzer jøder­ne i Vesten, de jødi­ske inter­na­tio­na­li­ster, fra USA, Cana­da, Tyskland, England, Frankrig, Sverige – og ikke mindst fra dan­ske medi­er – imod det ny Rusland og de nævn­te lan­des “anti­se­mi­ti­ske og natio­na­li­sti­ske” ledel­ser (i mod­sæt­ning til inter­na­tio­na­li­ster­nes fore­stil­lin­ger om et zio­ni­stisk ver­dens­ri­ge, hvor alt skal bli­ve fan­ta­stisk, når den øvri­ge men­ne­ske­hed har under­ka­stet sig jøder­nes scep­ter). Hetzen fore­går ikke mindst fra Dan­marks Radio, som skul­le være en natio­nens radio med pligt til alsi­dig infor­ma­tion – licens­be­talt som den er. TV2 er om muligt i end­nu høje­re grad jødisk kon­trol­le­ret. Måske skal det nuvæ­ren­de Euro­pa igen­nem et nyt sov­jet­dik­ta­tur i form af jøder­nes Euro-uni­on, før nogen våg­ner op af dva­len.
Men for­hå­bent­lig når vi at bli­ve klo­ge­re i tide. For sker det igen, at jøder­ne fra en ny cen­tral magt­po­si­tion atter kom­mer til at tyran­ni­se­re Euro­pas folk, bli­ver det kata­stro­falt for vores børn og deres efter­kom­me­re.

Khazarer & antisemitisme

Hvis nogen næv­ner “jøder­ne”, hvil­ket sker uhy­re sjæl­dent, da områ­det er tabu­i­se­ret på høj­de med pri­mi­ti­ve fore­stil­lin­ger om straf­fen­de voo­doo-for­ban­del­ser, kan du måske få anled­ning til at stil­le spørgs­må­let: om nogen kan for­kla­re dig, hvad en jøde er, eller hvor­dan en sådan ser ud?
Efter en pau­se af van­tro, vil nogen tage sig sam­men til at spør­ge dig: det ved du da? – og hvor­for i alver­den spør­ger du om det?
Du kan med god ret sva­re, at hvis nogen taler om “jøder” som grup­pe, må den pgl. vide, hvem han taler om. Nu vil den for­ma­ste­li­ge, der vove­de at tage tabu­et “jøde” i sin mund begyn­de at for­sva­re sig med, at han bestemt ikke men­te noget nega­tivt med udta­lel­sen, og at han under ingen omstæn­dig­he­der er “anti­se­mit”. Der­ef­ter kan du spør­ge, hvad han mener en semit er? Når sel­ska­bet såle­des er ble­vet nær­væ­ren­de, er det på tide at for­kla­re, at præ­di­ka­tet “jøde” er en egen­skab, der opnås ved, at man enten er født af en jødisk mor eller fri­vil­ligt har påta­get sig jøde­dom­men. Egen­ska­ben kan alt­så både være betin­get af etni­ci­tet eller ved, at en ikke-jøde har kon­ver­te­ret til jøde­dom­men.
Du kan straks til­fø­je, at den jødi­ske mors blod­linje i 2013 er for­tyn­det til det myti­ske; at 80–90% af alle såkald­te jøder i Vesten er efter­kom­me­re af kon­ver­tit­ter fra Kaukasus-områ­det og som sådan kun kan påberå­be sig et rudi­men­tært etnisk slægtskab med stam­mer­ne fra det oprin­de­li­ge Judah. Meget rudi­men­tært end­da! Der­ef­ter vil der være grund­lag for at for­kla­re østjø­de­r­nes opstå­en, domi­nans og spred­ning i Euro­pa efter 1500-tal­let, samt om deres destruk­ti­ve tal­mu­di­ske agen­da, der er ret­tet mod Euro­pa og den øvri­ge men­ne­ske­hed.

Identifikation

Som kon­se­kvens af østjø­de­r­nes oprin­del­se uen­de­ligt langt fra det bibel­ske områ­de i mellem­østen, og end­nu læn­ge­re fra Vesten, er deres fysi­og­no­mi i dag sjæl­dent mel­le­møst­lig eller rent hvid vest­eu­ro­pæ­isk, men præ­get af, hvad der gæl­der for områ­det mel­lem Sor­te­ha­vet og Det Kaspi­ske Hav, dvs. i områ­det fra og med det øst­li­ge Tyrkiet, over Geor­gi­en, Arme­ni­en, Azer­bai­jan til Kaukasus-områ­det, hvor Euro­pa bli­ver til Asi­en. Det er ikke til­fæl­digt, at jøder­ne i USA har ind­ført beteg­nel­sen “kauka­sisk af udse­en­de” om alle hvi­de i mod­sæt­ning til afri­ka­ne­re og asi­a­ter. På den måde er østjø­de­r­ne som type nu frem­hæ­vet som mar­kør for den hvi­de race, en gene­ra­li­se­ring vi ikke kan være tjent med i det hvi­de Euro­pa (punkt 4), men som er god til at til­slø­re østjø­de­r­nes vok­sen­de ind­van­dring til de euro­pæ­i­ske sam­fund.
De jøder, der fun­ge­re­de som skat­te­ind­dri­ve­re for de mus­lim­ske mau­re­re, da de træng­te ind i Spanien og Portu­gal omkring år 700, er siden ble­vet benævnt som sefar­di­ske jøder og er i dag det nær­me­ste jøder­ne i Vesten kom­mer en remi­ni­s­cens af oprin­de­li­ge mel­le­møst­lig etni­ci­tet, dog efter­hån­den i en så mytisk blod­linje, at der næp­pe fly­der en ene­ste drå­be jødisk blod i dem til­sam­men.
Sefar­der­ne var omkring år 1500 ble­vet så euro­pæ­isk til­pas­se­de, at de nødigt iden­ti­fi­ce­re­de sig med østjø­de­r­ne, der omkring sam­me tids­punkt hav­de befæ­stet sig med et nyt cen­tralt, ide­o­lo­gisk cen­ter i Polen for alle jøder i Vesten. Sefar­der­ne men­te, at østjø­de­r­ne vil­le ska­de det jødi­ske omdøm­me i Vesten, og den bekym­ring er kon­stant ble­vet ind­fri­et siden da. Sefar­der­ne inte­gre­re­de sig i vidt omfang, først som “svi­ne­æ­de­re” (mar­ra­nos) og kryp­to­jø­der (dvs. med vest­ligt navn og på over­fla­den ny troslæ­re), men sene­re assi­mi­le­re­de man­ge sig på ærlig vis. Kryp­to­jø­der er dog ikke et histo­risk fæno­men, tvær­ti­mod. De tri­ves i bed­ste vel­gå­en­de overalt, bl.a. i den dan­ske fol­kekir­ke. 

Østjø­de­r­ne som domi­ne­rer i Euro­pa og Vesten i dag har ude­luk­ken­de ide­o­lo­gi­en, jøde­dom­men, med dens Torah og Tal­m­ud, og andre ånde­li­ge og prak­ti­ske vej­led­nin­ger, fæl­les med Mellem­østen, og dis­se men­ne­sker har der­for mere eller min­dre mar­kan­te asi­a­ti­ske og tyr­ki­ske træk (ofte aty­pi­ske træk for Nor­den, hvis vi kig­ger efter).

Gene­relt gæl­der den­ne iden­ti­fi­ka­tion

Gold­berg præ­sen­te­rer sig eks­klu­sivt som:
“Maga­sin for jødisk kunst kul­tur reli­gion sam­fund”.
Her kræ­ves ingen X Factor for at gå vide­re.
Det er nok at være beslæg­tet.

Og der­med har du bil­le­det af de over­eks­po­ne­re­de stu­di­e­vær­ter, for­fat­te­re, debat­tø­rer, kor­re­spon­den­ter og øvri­ge “eks­per­ter”, samt en pæn del af de leve­brød­spo­li­ti­ke­re, der i 2013 dag­ligt fyl­der jøder­nes medi­e­fla­der. Nepo­tis­men og ind­fly­del­sen gen­nem net­vær­ket, og heri ind­går pen­ge­mid­lers over­be­vi­sen­de effekt, har sat nor­mal kon­kur­ren­ce ud af kraft og fortrængt den nor­di­ske type fra enhver syn­lig del­ta­gel­se i de ofte jødisk domi­ne­re­de medi­er og poli­ti­ske kor­ri­do­rer.
Dan­sker­ne er gjort usyn­li­ge. – Og alli­ge­vel ikke. Når Dan­marks tra­di­tio­nel­le befolk­ning nød­ven­dig­vis må inter­viewes af og til, teg­nes der bare et nega­tivt bil­le­de. Så er det de ynke­lig­ste udga­ver af blon­de, vægtud­for­dre­de, tato­ve­re­de don­na­er, der udstil­les sam­men med bri­an­dren­gen i sofa­hjør­net. Når den­ne hjer­ne­vask har fore­gå­et læn­ge nok, mister dan­sker­ne respek­ten for egen iden­ti­tet og for­le­des til at tro, at de bed­ste i Danmark skal lig­ne loge­brød­re­ne og -søstre­ne fra det alle­ry­der­ste Øst­eu­ro­pa.

Vil du være med til at ændre på den til­stand, så slut dig til O-D-I-N.

Hent Hugo Ravns Over­ta­gel­sen – en krig i slo­w­mo­tion, hvor du bl.a. kan læse mere om østjø­de­r­nes oprin­del­se langt fra Euro­pa, deres tal­mu­di­ske odys­sé mod Euro­pa, samt deres ulyks­a­li­ge opfat­tel­se af Euro­pa og Vesten som noget, der til­hø­rer jøder­ne.

Fordelingen mellem jøder og ikke-jøder

Hen­vend dig til redak­tio­ner­ne på de sto­re dag­bla­de eller til DR eller TV2 og spørg, hvor man­ge jødi­ske per­so­ner, der er ansat på redak­tio­nel­le poster ud af den sam­le­de redak­tion, eller i medi­ets besty­rel­se ud af den sam­le­de besty­rel­se. Fore­spørgs­len kan begrun­des med, at du har en opfat­tel­se af, at der demon­stre­res en over­re­præ­sen­ta­tion af jødi­ske per­so­ner i bla­dets eller sta­tio­nens sen­de­fla­de. Går den­ne over­re­præ­sen­ta­tion igen i besty­rel­sen? kan du spør­ge. Og hvor­dan er den opstå­et? Du vil sæt­te pris på at ken­de sam­men­sæt­nin­gen, inden du abon­ne­rer på avisen/mediet, da du mener at for­de­lin­gen har betyd­ning for for­mid­lin­gens karak­ter. Den øko­no­mi­ske begrun­del­se kan natur­lig­vis ikke bru­ges på de licens­be­tal­te kana­ler, som vi tvin­ges til at finan­si­e­re, men så kan du, som enga­ge­ret bor­ger og licens­be­ta­ler, læg­ge vægt på for­mid­lin­gens for­mode­de objek­ti­vi­tet.
Spørg på sam­me måde hos par­ti­er­ne i og uden for Fol­ke­tin­get. Selv Dansk Fol­ke­par­ti er dybt infil­tre­ret af zio­ni­ster, men hvor­dan for­hol­der et “dansk” fol­ke­par­ti sig egent­lig til at have jødi­ske eller zio­ni­sti­ske poli­ti­ke­re i par­ti­et, når dis­se typisk er agen­ter i det jødi­ske net­værk? Gør fx DF opmærk­som på, at mus­li­mer­ne i Danmark, hvor uøn­ske­de de end måt­te være, langt fra udgør det alvor­lig­ste pro­blem, at det afgø­ren­de pro­blem er jøder­ne og det jødi­ske net­værk, at deres antal uaf­la­de­ligt sup­ple­res gen­nem en skjult jødi­ske ind­van­dring, der fore­går over åbne græn­ser ofte i væsen af kryp­to­jø­der, der fx giver sig ud for at være tyr­ke­re eller ira­ne­re, eller de kom­mer direk­te fra USA eller Israel og får promp­te ophold­stil­la­del­se. Den­ne skjul­te ind­van­dring fin­der sted, når den poli­ti­ske magt­kon­stel­la­tion på Chri­sti­ans­borg til­la­der det. Dvs. det meste af tiden. Det mul­tiet­ni­ske pro­blem er kon­se­kven­sen af en ukon­trol­le­ret ind­van­dring, som jøder­ne med god hjælp fra deres dan­ske zio­ni­st­la­ka­jer har gen­nem­trum­fet hen over hove­d­et på dan­sker­ne. Spørg par­ti­et, om ledel­sen har iden­ti­fi­ce­ret det egent­li­ge pro­blem i den beskrev­ne sam­men­hæng? Hvad er hold­nin­gen hos et påstå­et natio­nalt par­ti som DF til at inklu­de­re per­son­lig­he­der, som for­dækt arbej­der for en fort­sat ind­van­dring, når par­ti­et har slå­et sig op på at vil­le sæt­te en stop­per for selv sam­me ind­van­dring? Det er et spørgs­mål, som må stil­les igen og igen.
Se her, hvor­dan beman­din­gen af “eks­per­ter” på DIIS (Dansk Insti­tut for Inter­na­tio­na­le Stu­di­er) er sam­men­sat.
På O​-​D​-​I​-​N​.org vide­re­brin­ger vi ger­ne spørgs­mål og svar, hvis sva­re­ne er inter­es­san­te, og du vil mai­le dem til os.

Rituel aflivning

Halal- og kos­her­af­liv­ning repræ­sen­te­rer hver for sig en så besti­alsk og pri­mi­tiv behand­ling af dyr, at dan­sker­ne som et civi­li­se­ret folk er nødt til at pro­teste­re. Det kan vi gøre ved at boy­kot­te kød, der stam­mer fra mis­hand­le­de dyr, når vi møder pro­ble­met i super­mar­ke­der­ne og i vores børns insti­tu­tio­ner. 

Vi skal insi­ste­re på at kun­ne spi­se kød i Danmark fra nor­malt slag­te­de dyr, dvs. fra IKKE ritu­elt slag­te­de dyr.
Hvor­for skal vi og vores børn tvin­ges til at spi­se kød fra dyr, der har lidt unø­digt, for­di mus­li­mer og jøder kræ­ver sær­be­hand­ling i Danmark? Var der ikke mere for­nuft i, at dis­se grup­per til­pas­se­de sig?
Det­te pro­blem er ikke kun et prak­tisk pro­blem, som nogen vil gøre det til, men et spørgs­mål om kul­tur og prin­cip­per. Det er helt basalt et spørgs­mål om, hvil­ken kul­tur, der  skal her­ske i Danmark, en mel­le­møst­lig old­tids­kul­tur, eller en moder­ne nor­disk. 

Her er eksemp­ler på halal­mærk­ning, som du fx kan fin­de på ind­pak­nin­ger sam­men med anpris­nin­gen “Danish Duck”:

 

 

Efter prin­cip­pet “del og hersk” hol­der magt- og medi­ejø­de­r­ne deres egen kos­her­af­liv­ning (schæ­ch­t­ning) ude af dag­lig medi­eom­ta­le og nøjes med at udstil­le halal­pro­ble­met. Hen­sig­ten er natur­lig­vis at ved­li­ge­hol­de en kon­flikt mel­lem dan­ske­re og mus­li­mer. Imens gni­der jøder­ne sig i hæn­der­ne over tumul­ten og den omstæn­dig­hed, at de igen har for­må­et at dre­je fokus væk fra sig selv. Jøder­ne har ansva­ret for frem­me­din­va­sio­nen i Euro­pa og udgør der­for det egent­li­ge pro­blem for dan­sker­ne og euro­pæ­er­ne, bl.a. i for­hold til mus­li­mer­ne.

Jøder­ne er bl.a. årsag til, at vi dan­ske­re har måt­tet accep­te­re en til­si­de­sæt­tel­se af Dyre­værns­lo­ven, for at den jødi­ske schæ­ch­t­ning har kun­net fore­gå. Dyre­værns­lo­ven, der er udtryk for vores civi­li­sa­tions vil­je til at behand­le dyr, så de ikke lider unø­digt, skal natur­lig­vis gæl­de for alle, der har ophold i Danmark. Men det gør den ikke, og det er uden effekt at gøre poli­ti­ker­ne opmærk­som­me på pro­ble­met. De sæt­ter blot kik­ker­ten for det blin­de øje. For læg­ger de sig ud med jøder­ne, ved de, at poli­ti­ker­drøm­me­ne er for­bi.
Følg med i den­ne video (hvis du kan, uden at kaste op). Den viser, hvor­dan okser kos­her­af­li­ves på et jødisk slag­te­ri i USA. Video­en udtryk­ker en sæd­van­lig side af jødisk kul­tur (klik på bil­le­det neden­for).

Der er kun min­dre for­skel­le på halal- og kos­her­af­liv­ning, bort­set fra spro­get. Fæl­les for ritu­a­ler­ne er en pri­mi­tiv kul­tur­be­stemt adfærd, der fore­skri­ver opskæ­ring af leven­de, ube­dø­ve­de dyrs ånde­drætsor­ga­ner og blod­kar, hvor­ved de lang­somt for­blø­der, mens der for­år­sa­ges unø­dig angst og smer­te.

Jødisk kos­her-afliv­ning (schæ­ch­t­ning)
Stru­ben og hals­pulsår­er­ne skæ­res over, og luft­rø­ret flås ud. Ryg­mar­ven gen­nem nak­ke­hvirv­ler­ne må være ube­ska­di­get, så hjer­tet kan pum­pe blo­det ud. Efter ind­gre­bet rej­ser kød­kvæg sig på bene­ne og for­sø­ger at flyg­te. Det­te kan stå på i mere end 30 sekun­der.

Mus­lim­sk halal-afliv­ning
Stru­ben, hals­pulsår­er­ne og spi­se­rø­ret gen­nem­skæ­res, igen uden at beska­di­ge ryg­mar­ven. Det­te bety­der, at dyret fuldt ud er i stand til at føle smer­te og døds­angst.

Halal og kos­her rum­mer for­skrif­ter­ne for, hvad der anses for rig­tigt af mus­li­mer og jøder hen­holds­vis. Der er eksemp­ler på, at slag­te­dyr har været i live ind­til 2 minut­ter efter den før­ste ritu­el­le opskæring/partering.

Vi må kon­klu­de­re, at man enten skal være yderst svagt bega­vet eller sinds­syg fana­ti­ker for at for­sva­re det­te dyre­pla­ge­ri. Vi kan natur­lig­vis ikke ude­luk­ke at beg­ge for­ud­sæt­nin­ger kan være til ste­de sam­ti­dig hos dis­se kul­tur­frem­me­de men­ne­sker.

DETTE KAN DU SELV HJÆLPE MED

Hvis du ikke kan få nor­malt slag­tet fjer­kræ eller lam­me­kød i din loka­le for­ret­ning, så bed den dan­ske brugs­ud­de­ler eller køb­mand om at leve­re et kon­stant udbud af fjer­kræ og kød, der ikke er fra ritu­elt slag­te­de dyr. Hvis han afslår og und­skyl­der sig med, at det er for besvær­ligt, og for­ret­nin­gen der­med ikke for­mår at betje­ne sine dan­ske kun­der, så hen­vend dig til kæden eller leve­ran­dø­ren og spørg der, om de vir­ke­lig favo­ri­se­rer ritu­el slagt­ning, eller om de sam­ti­dig er inter­es­se­re­de i at leve­re kød til dan­ske­re med en sund hold­ning til dyre­vel­færd? Gør det ikke ind­tryk, så hen­vend dig til din loka­le poli­ti­ker, hvis der fin­des en, der ikke er jøde eller mus­lim. De fle­ste er opportu­ni­ster nok til at for­hol­de sig klæ­de­ligt pas­si­ve over for tabu­er­ne. Hen­vend dig også til den loka­le avis, og nævn om nød­ven­digt, at det ikke lyk­ke­des at akti­ve­re det loka­le poli­ti­ker­pa­nel. I det mind­ste for at regi­stre­re reak­tio­nen. Dis­ku­ter det­te pro­blem med dine ven­ner. Bed dem om at del­ta­ge i pro­te­sten over for deres eget super­mar­ked. Del erfa­rin­gen af dine akti­vi­te­ter med os her på redak­tio­nen. Vi viser dem ger­ne på O-D-I-N, så fle­re kan dra­ge nyt­te af dem.

PET & FE (FET)

Da den tid­li­ge­re Mos­sad-agent Victor Ostro­v­sky i 1990 udgav bogen (War) By Way of Decep­tion ((Krig) Gen­nem Vild­led­ning), for­lang­te den for­mel­le chef for Poli­tiets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste, at Mos­sad trak sine agen­ter i PET hjem, åben­bart for at tæk­kes den øje­blik­ke­li­ge for­ar­gel­se. Opfor­drin­gen har givet­vis været på skrømt, og hvis den over­ho­ve­det har haft nogen effekt, har det været sving­dør­s­ef­fek­ten. Tit­len på Ostro­v­skys bog er iflg. Wikipe­dia afledt af Mos­sad-mot­to­et: By Way Of Decep­tion Thou Shalt Do War, der kan over­sæt­tes med: “Gen­nem vild­led­ning skal du vin­de kri­gen”, hvil­ket giver god mening for jøder­ne i deres kon­stan­te bestræ­bel­ser på at dele og her­ske, fx ved at spil­le her­bo­en­de mus­li­mer ud mod dan­sker­ne. Det er en tak­nem­me­lig opga­ve, når man beher­sker medi­er­ne. 

Skriv til PET (Poli­tiets Efter­ret­ning­s­Tje­ne­ste) og spørg, hvor man­ge jøder eller zio­ni­ster, der fun­ge­rer cen­tralt i tje­ne­sten eller som agen­ter for den­ne såkaldt dan­ske (poli­ti­ske) efter­ret­ning­s­tje­ne­ste?
Spørg også, hvor man­ge agen­ter fra Mos­sad (den isra­el­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ste), der fysisk sam­ar­bej­der med PET i Danmark, dvs. under sam­me tag?
Spørg yder­li­ge­re, hvor man­ge (jødi­ske) agen­ter fra CIA (det ame­ri­kan­ske mod­styk­ke til PET og Mos­sad), der fysisk sam­ar­bej­der i Danmark med PET og Mos­sad?

Begrund din inter­es­se med, at du fin­der det uhel­digt, at Danmark sam­ar­bej­der med natio­ner, der udø­ver tor­tur mod fan­ger og fun­ge­rer som spio­ner i Danmark med PET som part­ner og base. Dis­se agen­ter for­ud­sæt­ter, at de dan­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ster er posi­tivt indstil­let til den isra­el­ske mel­le­møst­po­li­tik (tyve­ri af palæsti­nen­sisk jord) og over for det neokon­ser­va­ti­ve USA, dvs. det jødisk USA og dets uden­rigs­po­li­tik, der for­be­hol­der sig ret til at udbre­de “demo­kra­ti” med magt. Næste stop er Syrien.

Gen­tag pro­ce­du­ren med FET (For­sva­rets Efter­ret­ning­s­Tje­ne­ste, på det sene­ste omdøbt til FE). Det er sam­me sur­dej, og årsa­gen til, at Danmark har mistet gode dan­ske sol­da­ter og mate­ri­el for mil­li­ar­der af kro­ner i en menings­løs krig i Afg­ha­ni­stan. Che­fen for FET er tid­li­ge­re “Depar­de­ments­råd” i For­svars­mi­ni­ste­ri­et Tho­mas Ahrenki­el (et godt dansk navn).


Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen
Foto: Inter­net­tet

 

Hans-Jør­gen Bon­ni­ch­sen (efter dansk nav­ne­r­e­gel: søn af “Bon­nich”? et stort set ukendt navn i det­te land) tid­li­ge­re chef for PET, rek­rut­te­ret fra dansk poli­ti. Han har opstil­let for par­ti­et Ven­stre uden stør­re held (måske på grund af et iden­ti­fi­ka­tions­pro­blem hos dan­sker­ne?).
Den­ne mand, der altid er til rådig­hed for pres­sen, har udgjort en del af alli­an­cen mel­lem Danmark, Israel og det neokon­ser­va­ti­ve USA.
Han er et stjer­ne­ek­sem­pel på, at hvis en embeds­mand for­fæg­ter de poli­tisk kor­rek­te stand­punk­ter, er der hor­der af mikro­fon­hol­de­re til enhver for­blom­met kom­men­tar om hvad som helst. Den­ne “for­tol­ker” er god til at popu­la­ri­se­re intri­ger­ne bag dansk poli­tik.


Foto: Inter­net­tet

 

Jacob Scharf th. (end­nu et navn, der kan for­stås i Israel) har gjort lynkar­ri­e­re gen­nem dansk poli­ti for at bli­ve pla­ce­ret som chef for PET, hvor han fun­ge­rer som kran­se­kage­fi­gur i den­ne “dan­ske” under­af­de­ling af Mos­sad, eller “fjær­ten” som Mos­sad kal­der PET, når ingen lyt­ter. Det er ærke­dan­ske typer, vi stø­der på her i spid­sen for Dan­marks efter­ret­ning­s­tje­ne­ster … ikke? Man kan roligt sige, at Illu­sio­nen fun­ge­re­de bed­re med den rød­mos­se­de ven­stre­mand hr. Bon­ni­ch­sen.

Men efter­hån­den læg­ger jøder­ne min­dre og min­dre skjul på infil­tre­rin­gen. De sid­der jo solidt på medie- og menings­mo­nopo­let i Danmark, og der­fra stil­les der ikke ube­ha­ge­li­ge spørgs­mål om etni­ci­tet og loy­a­li­tet over for Danmark.

Det er dig, der skal stil­le dem!

Opdatering 20. december 2013

Ny chef for PET, Jens Mad­sen, er hen­tet fra Bag­mand­spo­li­ti­et. Kil­de: Poli­ti­ken
Nav­net er i det mind­ste af dansk oprin­del­se. Men hel­ler ikke han stø­der an mod den euro­pæ­isk udvik­le­de etni­ci­tet under ophold i Israel.

Opdatering 12. december 2013

Afsat justits­mi­ni­ster søger ny stil­ling i EU. Kil­de: Dagens​.dk (lin­ket er ned­lagt).

Opdatering 10. december 2013

Justits­mi­ni­ste­ren gik i sort under sam­råd. Kil­de: Den kor­te avis.

Justits­mi­ni­ste­rens frem­tid hæn­ger i en tynd tråd. Kil­de: Dagens​.dk.

Opdatering 4. december 2013:

Jacob Scharf cite­res i Den kor­te avis: “Jeg har i dag med­delt Justits­mi­ni­ste­ri­et, at jeg ønsker at for­la­de stil­lin­gen som chef for PET ved årets udgang.”
Det bli­ver inter­es­sant at se, hvil­ken “dansk” chef for PET Mos­sad vil accep­te­re.

Opda­te­ring august 2016:

Det blev så den­ne dansk udse­en­de mand, Finn Borch Ander­sen (jurist og pseu­do-poli­ti­mand, kon­sti­tu­e­ret 1. juni 2015), der har accep­te­ret at være CIA’s og Mos­sads Mester Jakel-duk­ke i Danmark. Han med­vir­ker nu til — for skat­tey­der­nes pen­ge — at frem­me ind­tryk­ket af en imag­i­nær ter­r­ortrus­sel — og til at oppi­ske en ufred mel­lem den mus­lim­ske og krist­ne ver­den. Med andre ord — han er en ny for­ræ­der mod Danmark i ræk­ken af jøde-laka­jer, der ikke kun­ne sige fra. Eller måske er han fuld­stæn­digt uskyl­dig — for­di han er jøde.