Generation DUM

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org kommentar til Den Korte Avis, 23. januar 2014.

 

En uni­ver­si­tets-fysik­læ­rer bekla­ger i dag den igang­væ­ren­de idi­o­ti­se­ring af dansk ung­dom. Han under­vi­ser unge, der skal gen­nem­fø­re en uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se, og bekla­ger, at niveau­et er fortviv­len­de lavt. Men han adres­se­rer ikke pro­ble­met til de gri­ske jøder, der udnyt­ter deres plad­ser i rege­rin­gen og stats­ap­pa­ra­tet til kon­stant at for­gyl­de sig selv, bl.a. ved at sæl­ge ud af natio­nens vig­tig­ste akti­ver. De sæl­ger din og min skat­te­be­tal­te ejen­dom.
Hvor­for kal­der den­ne fysik­læ­rer, der åben­bart har noget vig­tigt på hjer­te — ikke en spa­de for en spa­de og den under­gra­ven­de “eli­te” for “kri­mi­nel­le jøder”?
Aktu­elt har rege­rin­gen beslut­tet, at den jødisk kon­trol­le­re­de ame­ri­kan­ske finansvirk­som­hed Gold­man Sachs kan over­ta­ge en bety­de­lig aktiepost, 19% og veto­ret i DONG, natio­nens vig­tig­ste energi­forsynings­virksomhed. Gold­man Sachs er en af ver­dens rige­ste pen­ge­tan­ke, dre­vet af jøder, der alle­re­de har opkøbt ame­ri­kan­ske skat­tey­de­res vær­di­er i et omfang, som ingen medi­er beskæf­ti­ger sig med. Den­ne han­del er bragt i stand under en af de jødi­ske ­rege­rin­ger i Danmark og “for­hand­let” af jøden “finans­mi­ni­ster” Bjar­ne Cory­don.
Jøder­ne kon­trol­le­rer i øje­blik­ket Dan­marks res­sour­cer, og en af de vig­tig­ste er viden og intel­lek­tu­el­le fær­dig­he­der, som de ønsker at tage fra os. På den måde kan de bed­re kon­kur­re­re og sæt­te os uden for ind­fly­del­se i vort eget land. Der er tale om stra­te­gi­ske ope­ra­tio­ner, der på lidt læn­ge­re sigt vil skaf­fe ver­dens mafia af kri­mi­nel­le jøder fuld kon­trol med Danmark.


“Jeg har valgt Gold­man Sachs. I kan kys­se min ring.”
Foto: Inter­net­tet

 

Den Korte Avis

Steen Laugesen Hansen, 23. januar 2014

Pro­duk­ti­vi­tetskom­mis­sio­nen har i en del­rap­port kon­klu­de­ret, at Danmark spil­der en stor del af de mere end 100 mil­li­ar­der kr., som vi årligt bru­ger på vores uddan­nel­ses­sy­stem. Fle­re under­sø­gel­ser viser, at vi uddan­nel­ses­mæs­sigt kla­rer os meget dår­li­ge­re end lan­de, som vi ellers ger­ne vil sam­men­lig­ne os med.

Det er jo ikke for­di, der er poli­tisk uenig­hed om, at uddan­nel­se er væsent­lig for Danmark, eller for­di vi mang­ler erfa­ring på områ­det. Så hvad er gået galt i det dan­ske uddan­nel­ses­sy­stem?

Kan ikke regne

Jeg har gen­nem mere end 25 år under­vist man­ge tusind stu­de­ren­de i fysik på uni­ver­si­tets­ni­veau, blandt andet på uddan­nel­ser­ne i føde­va­re­vi­den­skab og vete­ri­nær­me­di­cin (dyr­læ­ge). I de sene­ste år har jeg mødt fle­re og fle­re stu­de­ren­de uden helt basa­le fær­dig­he­der, som de bur­de have lært i fol­ke­sko­len.

Pro­ble­mer­ne, som frem­går tyde­ligt af de stu­de­ren­des eksa­mens­be­sva­rel­ser, dre­jer sig om både dansk og reg­ning.

Vete­ri­nær­stu­de­ren­de skal kun­ne reg­ne på et vist niveau. Men halv­de­len af nuti­dens vete­ri­nær­stu­de­ren­de kan for eksem­pel ikke udreg­ne, at før­pri­sen på en vare var 200 kr., hvis de får oplyst, at varen med 20 pro­cent rabat fra­truk­ket koster 160 kr.

Halv­de­len af de stu­de­ren­de ved ikke, at 1 liter sva­rer til 1000 cm3, og mindst sam­me andel kan ikke løse en enkel lig­ning med 1 ube­kendt eller huske simp­le reg­ne­reg­ler for brø­ker. Såle­des viste en DR2-doku­men­tar for nylig, at 93 pro­cent af et hold nyop­tag­ne vete­ri­nær­stu­de­ren­de sva­re­de for­kert på opga­ven: Udregn 1/2 : 2/5.

(…)

Næste generation bliver endnu værre

Det­te pro­blem, som pro­fes­sor Mark Bau­er­le­in har behand­let i sin bog, The Dum­best Gene­ra­tion, for­stær­ker de narcis­si­sti­ske og ego­cen­tri­ske træk hos de unge og med­fø­rer en indsnæv­ret ånde­lig hori­sont.

Desvær­re vil de fær­re­ste poli­ti­ke­re erken­de, at der er et pro­blem med det fag­li­ge niveau på fle­re uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­ser, eller i det mind­ste under­sø­ge sagen.

Vi har brugt fle­re pen­ge end tid­li­ge­re på uddan­nel­ses­sy­ste­met i Danmark i for­vent­nin­gen om at få dyg­ti­ge unge men­ne­sker, og rege­rin­gen ønsker, at den næste gene­ra­tion bli­ver den bed­ste uddan­ne­de nogen­sin­de.

I ste­det har vi fået “Gene­ra­tion Dum”, for at bru­ge Bau­er­le­ins bram­fri udtryk, samt udsig­ten til, at næste gene­ra­tion bli­ver end­nu vær­re.

Kil­de: Den kor­te avis

Redaktionel kommentar

Alle­re­de i grund­sko­len lød det: “Man divi­de­rer med en brøk ved at gan­ge med den omvend­te”. En god gam­mel regel, der har sat sig fast sam­men med man­ge andre nyt­ti­ge rem­ser fra sko­len. Så 1/2 : 2/5 = 1/2 x 5/2. En anden regel siger: “Man gan­ger to brø­ker ved at gan­ge tæl­ler med tæl­ler og næv­ner med næv­ner”. Hvis jeg nu kun­ne skri­ve vand­ret­te brøk­stre­ger, vil­le det frem­me for­stå­el­sen, men resul­ta­tet giver brø­ken 5/4, nem­lig 1x5/2x2. En sådan brøk kan natur­lig­vis for­kor­tes ved at divi­de­re tæl­leren med næv­ne­ren, så vi får 1 hel plus resten 1/4, alt­så facit: 1 1/4. Vi kan lave en lil­le sand­syn­ligs­heds­prø­ve ved at sige: En halv divi­de­re med noget, der er lidt min­dre end en halv, må give noget, der er lidt stør­re end 1.

Det er intet min­dre end tragisk at iagt­ta­ge, når unge men­ne­sker nu gen­nem fle­re årti­er ikke har mod­ta­get den under­vis­ning, de er beret­ti­get til, ofte pga. lærer­nes svig­ten­de for­ud­sæt­nin­ger, og/eller for­di de ikke kan til­eg­ne sig under­vis­nin­gen, enten for­di ind­læ­rings­mil­jø­et lig­ger i rui­ner, eller de skul­le have fre­kven­te­ret en anden insti­tu­tion.

For­bry­del­sen består aktu­elt i, at natio­nens dyrt betal­te skat­te­kro­ner ingen effekt har i det­te system, for­di pen­ge­ne går til lige­gyl­di­ge for­mål, såsom under­sø­gel­ser af elen­dig­he­den eller til kon­su­len­ter og eks­per­ter, der behæn­digt und­la­der at pege på pro­ble­mets kær­ne – i lig­hed med for­fat­te­ren til artik­len oven­for, uni­ver­si­tetslæ­re­ren, der iagt­ta­ger de dræ­ben­de kon­se­kven­ser, men insi­ste­rer på at kal­de for­bry­del­sen “vores”. Jovist er det et pro­blem for dan­sker­ne, og det er et gigan­tisk pro­blem, når vores børn gøres til idi­o­ter, men pro­ble­met er ikke for­år­sa­get af dan­sker­ne. Ansva­ret lig­ger hos stra­te­ger­ne i den jødi­ske loge, der med udgangs­punkt i et tal­mu­disk stam­me­fæl­les­skab har bemæg­ti­get sig natio­nens ner­ve­sy­stem og nu “hånd­te­rer” Danmark mel­lem sig.