Gækken er løs i SKAT

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 2015-09-02.

 

SKAT er nu fuld­stæn­digt på jødi­ske hæn­der, og vi kan se resul­ta­tet på mæng­den af bety­de­li­ge sager der opgi­ves, for­di ind­dri­vel­se skøn­nes at være umu­ligt.
Prin­cip­pet kan stu­de­res i bogen Det tre­die Ting, der er til rådig­hed her fra O​-​D​-​I​-​N​.org.
Dr. i statskund­skab Lorenz Chri­sten­sen beskrev i 1943, hvor­dan kri­mi­nel­le jøder stod bag krak­ket i Land­mands­ban­ken i 1922 – et arran­ge­ret svin­delnum­mer.


Vil­le du købe en brugt bil af den­ne mand? Foto: Inter­net­tet

 

Nu ser vi en anden jødisk pen­ge­ma­ski­ne i funk­tion. Mil­li­ar­der for­svin­der ud af SKAT’s ræk­ke­vid­de, uden at det affø­der anden reak­tion end en for­mel anmel­del­se til “bag­mand­spo­li­ti­et” (en for længst pas­si­vi­se­ret stør­rel­se) samt lidt påta­get for­ar­gel­se i jøde­pres­sen:

TV2-Nyheder den 25. august 2015:

For få dage siden modt­og Bag­mand­spo­li­ti­et en hen­ven­del­se om sagen, og er nu i færd med at fast­læg­ge den kom­men­de efter­forsk­nings­fa­se, der kan vise sig at bli­ve gan­ske van­ske­lig.

- Statskas­sen og sam­fun­det er mulig­vis ble­vet frarø­vet meget bety­de­li­ge vær­di­er – der­for er vi natur­lig­vis yderst inter­es­se­re­de i at få afdæk­ket, om der er grund­lag for at gøre et straf­fe­ret­ligt ansvar gæl­den­de. Vi står nu for­an en vig­tig efter­forsk­nings­fa­se. Jeg for­ud­ser, at det bli­ver et langt hårdt træk at fin­de ud af, hvad der er fore­gå­et, siger statsad­vo­kat Mor­ten Niels Jakob­sen, der er meget glad for, at Skat alle­re­de har til­ken­de­gi­vet at vil­le bistå i størst muligt omfang, da et sådant sam­ar­bej­de er af stor betyd­ning for den vide­re efter­forsk­ning.

SØK i tæt samarbejde med Skat

[SØK: Statsad­vo­ka­ten for Sær­lig Øko­no­misk Kri­mi­na­li­tet]
- I en sag af den­ne karak­ter er det afgø­ren­de med et tæt myn­dig­heds­sam­ar­bej­de. Der­for vil SØK arbej­de tæt sam­men med Skat i det vide­re for­løb blandt andet med hen­blik på at klar­læg­ge de fak­ti­ske for­hold i det­te sagskom­pleks, siger statsad­vo­kat Mor­ten Niels Jakob­sen.

Iføl­ge statsad­vo­ka­ten giver det på nuvæ­ren­de tids­punkt ikke mening at for­hol­de sig nær­me­re til, hvor­når sagen kan for­ven­tes afslut­tet. Statsad­vo­ka­ten oply­ser, at der ikke er sig­te­de eller anhold­te i sagen.

Statsad­vo­ka­ten oply­ser også, at der på nuvæ­ren­de tids­punkt ikke er yder­li­ge­re oplys­nin­ger der kan deles med offent­lig­he­den.

Når dan­ske aktie­sel­ska­ber udbe­ta­ler udbyt­te, inde­hol­des der dansk udbyt­teskat på 27 pro­cent. Uden­land­ske aktio­næ­rer fra EU eller aktio­næ­rer, der er omfat­tet af vis­se dob­belt­be­skat­nings­af­ta­ler, kan søge Skat om at få hele eller dele af udbyt­teskat­ten refun­de­ret.

- Vores fore­lø­bi­ge under­sø­gel­ser viser, at et stør­re net­værk af sel­ska­ber i udlan­det til­sy­ne­la­den­de har søgt om at få udbyt­teskat udbe­talt på bag­grund af fik­ti­ve aktie­be­hold­nin­ger og for­fal­sket doku­men­ta­tion, oply­ser Jes­per Røn­now Simon­sen [og har fået det! – kan vi til­fø­je, til­sy­ne­la­den­de uden stør­re besvær – Hvor nemt skal det være at svind­le for 6 mil­li­ar­der, uden at nogen i SKAT ryn­ker pan­den i seri­øs undren].

Ekspert i økonomisk kriminalitet: Skattesvindelsag kan udløse flere års fængsel

Hvis der er hold i Skats mistan­ke om, at der er begå­et øko­no­misk kri­mi­na­li­tet for 6,2 mil­li­ar­der i peri­o­den fra 2012–2015, er der tale om en hidtil uset stor sag. Det siger, Lars Bo Lang­sted, der er pro­fes­sor i erhvervs­ret og eks­pert i øko­no­misk kri­mi­na­li­tet.

Og så vide­re i den kend­te sku­re. Om et par måne­der er sagen glemt, såvel i offent­lig­he­den som i “bag­mand­spo­li­ti­et” (De ansat­te i statsad­vo­ka­tu­ret for sær­lig øko­no­misk kri­mi­na­li­tet vil sik­kert tje­ne gode pen­ge på at efter­for­ske og rej­se, ind­til sagen må hen­læg­ges, uden at der kan rej­ses til­ta­le). Der­ef­ter kan de kri­mi­nel­le jøder i SKAT og deres bag­mænd i Danmark dele udbyt­tet i por­ten med deres fætre i “et stør­re net­værk af sel­ska­ber i udlan­det”.
Så enkelt er det, selv om din bar­ne­tro på sam­fun­det og dets funk­tio­ner for­by­der dig at accep­te­re intri­gen. Det­te er i vir­ke­lig­he­den peber­nød­der for den inter­na­tio­na­le sekt af kri­mi­nel­le jøder, der får stør­re og stør­re greb om stats­ap­pa­ra­tet i Danmark og de øvri­ge euro­pæ­i­ske lan­de. Der er tale om inter­na­tio­nal kri­mi­na­li­tet på et niveau, som ingen instans i Danmark er gea­ret til at ham­le op med (pri­mært for­di de er under jødisk kon­trol).

Den ene­ste løs­ning er at neut­ra­li­se­re den jødi­ske besæt­tel­ses­magt i Danmark. Det kan gøres helt fre­de­ligt ved at bak­ke op om O-D-I-N ‘s løs­ning: ind­fly­del­se efter repræ­sen­ta­tion. Men det kræ­ver som udgangs­punkt, at du til­slut­ter dig bevæ­gel­sen.

Beslæg­te­de artik­ler:

Bjar­ne Cory­dons DONG-afta­le er en jøde­bu­si­ness

Jødisk ind­dri­vel­ses­sy­stem — SKAT

Jødisk ban­kvæ­sen, åger og vær­di­en af håb­løs gæld

Slagt guld­kal­ven