Fred Leuchter fortæller sin historie

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org praes. Fred Leuchter, 11. oktober 2015 (opdateret April 2018).

 

Fred Leu­ch­ter Tells His Story.

Fred Leu­ch­ter var i 1988 ikke holo­caust-revi­sio­nist, men blev det!

Næsten tre årti­er efter, at Fred Leu­ch­ter ryste­de den jødi­ske ver­den med den aller­før­ste kri­mi­nal­tek­ni­ske under­sø­gel­se af de påstå­e­de gaskam­re i Aus­chwitz, giver han sit før­ste inter­view i sam­ta­le med holo­caust-revi­sio­ni­sten Jim Rizo­li. Det­te inter­view blev lavet i Jim Rizoli’s serie af sam­ta­ler med ekstra­or­di­næ­re revi­sio­ni­ster (Exstra­or­di­nary Revi­sio­ni­sts). Leu­ch­ters rap­por­ter (i fler­tal for­di den frem­vi­ste rap­port inde­hol­der en del­rap­port fra hver af under­sø­gel­ses­ste­der­ne) bevi­ste, at kre­ma­to­ri­er­nes lig­hu­se, der af jøder­ne sta­dig udpe­ges som gaskam­re, aldrig kun­ne have været anvendt til mas­se­gas­ning af men­ne­sker.

Inden du ser videoen:

Und­gå ven­ligst at begå den ret almin­de­li­ge fejl at for­veks­le kre­ma­to­ri­er med “gaskam­re til mas­se­mord på men­ne­sker”. Kre­ma­to­ri­er fin­des i de fle­ste stør­re byer i dag og har sam­me funk­tion som i de tyske arbejds­lej­re — at kre­me­re døde men­ne­sker.

Bag­grun­den for Fred Leu­ch­ters rap­por­ter var for­sva­rets ind­kal­del­se af ham som eks­pert i gaskam­re i USA under rets­sa­gen mod Ernst Zün­del i Tor­on­to i 1988. Ernst Zün­dels “for­bry­del­se” bestod i at betviv­le, at jøder­nes Holo­caust hav­de fun­det sted.
Fred Leu­ch­ters omfat­ten­de rap­port, der i sin hel­hed blev opta­get i rets­pro­tokol­len i form af vid­ne­for­kla­rin­ger, bevi­ste, at Ernst Zün­del hav­de ret. Men det gjor­de ingen for­skel. Rap­por­tens kon­klu­sio­ner blev fejet til side, og i 1988 blev Ernst Zün­del af ret­ten i Onta­rio idømt 15 måne­ders fængsel. I 1992 blev dom­men under­kendt af Cana­das Højeste­ret, idet loven, han var dømt efter, “at vide­re­gi­ve fal­ske ryg­ter”, var en antik­ve­ret regel i rets­sy­ste­met, og den blev omsi­der anset for at stri­de mod kon­sti­tu­tio­nen.

Ernst Zün­del er født i Tyskland i 1939. Hand døde den 5. august 2017 — 78 år gam­mel. Ernst Zün­del udvan­dre­de til Cana­da fra Tyskland i 1958 og boe­de i Tor­on­to og Mon­tre­al ind­til 2001. Den cana­di­ske admi­ni­stra­tion afvi­ste i 1966 og igen i 1994 hans for­søg på at opnå cana­disk stats­bor­ger­skab. En dom­mer beslut­te­de i marts 2005, at Ernst Zün­del, der var til­ba­ge­holdt i Cana­da for at udgø­re en trus­sel mod den natio­na­le og inter­na­tio­na­le sik­ker­hed, skul­le udvi­ses til Tyskland.
I 2007 i Tyskland blev Ernst Zün­del i en alder af 67 til­talt for “anti­se­mi­tis­me” ved i bla­de og på Inter­net­tet at hav­de “benæg­tet Holo­caust”. Ja, man tror, at det er løgn. Men det er vir­ke­lig en for­bry­del­se i det aktu­el­le jøde­be­sat­te Tyskland! Han blev idømt 5 års fængsel! og var fri­heds­be­rø­vet til den 1. marts 2010.

Den­ne fri­heds­kæm­per for sin og vores ytrings­fri­hed blev for­fulgt og ter­r­o­ri­se­ret af den inter­na­tio­na­le sekt af kri­mi­nel­le jøder, ind­til få år før sin død. Han var fri­gi­vet på betin­gel­se af, at han ikke ytre­de sig yder­li­ge­re offent­ligt om Holo­caust. Sådan arbej­der tan­kepo­li­ti­et i Holo­caust Land i dag — vores nær­me­ste “kul­tur” mod syd.

Er du i tvivl om, hvem der har mag­ten — så er det dem, du ikke må kri­ti­se­re!”
~ Vol­tai­re

Den logi­ske kon­klu­sion af det­te udsagn og Ernst Zün­dels og Fred Leu­chers eksemp­ler på livslang mod­stand og for­føl­gel­se er, at det er jøder­ne med hek­sen Angela Mer­kel i spid­sen, der ind­til vide­re tyran­ni­se­rer det tyske folk i deres eget land.
De sam­me mod­by­de­li­ge para­sit­ter kon­trol­le­rer de fle­ste andre euro­pæ­i­ske lan­de — ikke mindst Danmark; og som vi har hørt — Cana­da og USA. Det er på tide at du begyn­der at obser­ve­re jøder­ne omkring dig, mens de dri­ver deres for­dæg­ti­ge spil i rol­len som kryp­to­jø­der. Når de er afslø­ret, skal de fjer­nes fra ind­fly­del­se — eller bed­re — tvin­ges til at for­la­de lan­det.