Forskellige verdensanskuelser kan ikke sameksistere

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 9. marts 2015.

 

Jøder­nes ver­densan­sku­el­se er døde­lig gift for enhver kul­tur.


José Manu­el Durão Baros­so,
for­mand for kom­mis­sio­nen i det jødi­ske EU,
Sov­je­tu­ni­o­nen ver­sion 2.0., bærer skam­mens mær­ke.

 

Den jødi­ske ver­densan­sku­el­se må afskaf­fes i Danmark. Det må snart være ind­ly­sen­de for enhver, at Danmark huser en jødisk, aggres­siv, inter­na­tio­nal, raci­stisk og vol­de­lig ver­densan­sku­el­se med en zio­ni­stisk ver­dens­re­ge­ring som mål – side om side med en natio­nal, freds­sø­gen­de kri­sten ver­densan­sku­el­se.

Det jødi­ske ver­dens­syn ska­ber kon­stant ufred, kri­ser og kri­ge omkring os; eksemp­ler­ne er så man­ge, at ingen kan være i tvivl. I mod­sæt­ning til det­te, ønsker dan­sker­ne og andre euro­pæ­i­ske natio­ner et liv i fre­de­lig samek­si­stens med resten af klo­dens befolk­nin­ger, men på grund­lag af den enkel­te nations egen kul­tur og leve­sted.

Danmark som dansk og nor­disk nation vil gå i opløs­ning, hvis vi ikke som et enigt folk bli­ver i stand til fri­gø­re os fra den jødi­ske besæt­tel­se. De to ver­densan­sku­el­ser kan ikke eksi­ste­re side om side. Så medens du sta­dig har et reelt valg, er det kri­tisk nød­ven­digt, at du fin­der ud af, hvil­ken af de to udga­ver af Danmark, du ønsker for dine børns frem­tid.

O-D-I-N har anvist en fre­de­lig løs­ning på pro­ble­met, så jøder­ne fort­sat kan ophol­de sig i lan­det. De skal blot accep­te­re at have ind­fly­del­se i Danmark sva­ren­de til deres andel af befolk­nin­gen – og ikke som nu: en alt for stor og destruk­tiv magt som resul­ta­tet af gen­nem­ført nepo­tis­me, kor­rup­tion, inti­mi­de­ring og for­mue, der til­la­der jøder­ne at besæt­te mag­tap­pa­ra­tet, per­ver­te­re demo­kra­ti­et og sæl­ge ud af natio­nens innova­tio­ner og res­sour­cer bistå­et af jødi­ske pen­ge­tan­ke i USA og EU.

Det er kri­tisk nød­ven­digt, at vi hører op med at være tole­ran­te og libe­ra­le til ska­de for os selv og sæt­ter græn­ser­ne for, hvad vi vil fin­de os i. Du kan være med til at ind­fø­re en ret­fær­dig regel om ind­fly­del­se efter til­ste­de­væ­rel­se, hvis du slut­ter dig til vores orga­ni­sa­tion og bak­ker op om den hold­ning, at kun det dan­ske folk har ret til at bestem­me i Danmark. Danmark er dan­sker­nes arv, men vores liv i Danmark tru­es af en frem­med til­ste­de­væ­rel­se og et frem­med ver­dens­syn, der på trods af vores pro­te­ster påfø­rer os en øde­læg­gen­de ind­van­dring af ufor­li­ge­li­ge men­ne­sker.

Vi må i fæl­les­skab sæt­te en stop­per for det­te angreb på dan­sker­nes leve­vis, inden vi bli­ver udav­let af mus­li­mer, hvis til­ste­de­væ­rel­se, vrang­vil­li­ge inte­gra­tion og bety­de­li­ge til­vækst beskyt­tes og sti­mu­le­res af jøder­ne. For­må­let er, at vi skal begyn­de at hade mus­li­mer og i sam­me omfang elske Israel – til slut skal vi helst ende som et ube­ty­den­de min­dre­tal i Danmark.

Uvilj­en mod mus­li­mer­ne piskes hver dag op i jøder­nes medi­er ved at frem­hæ­ve ind­van­drer­nes ufor­må­en­hed og kul­tur­frem­med­hed og det medi­e­op­pu­ste­de “ISIS”. Det er jøder­nes håb, at de sva­ge­ste af os vil gri­be til vold, at ind­van­dre­re og dan­ske­re skal ende i vol­de­li­ge kon­fron­ta­tio­ner. Vi dan­ske­re skal afskri­ve vold, både her og i udlan­det. Men sam­ti­dig skal vi være bevid­ste om, at jøder­ne har tra­di­tion for at udfø­re fysi­ske angreb på egne insti­tu­tio­ner og give andre skyl­den – og at de ikke vil betæn­ke sig på at angri­be mus­li­mer­ne i Danmark og give dan­sker­ne skyl­den. Per­fi­di­tet og per­vers tan­ke­gang er desvær­re en fast del af den zio­ni­sti­ske ver­den. Maske­re­de ope­ra­tio­ner for at opnå poli­ti­ske for­de­le gen­nem pro­pa­gan­da er en fast jødisk dags­or­den uden for Israel.

Jøder­ne har for længst skaf­fet sig et fak­tisk medi­e­mo­nopol i sto­re dele af den vest­li­ge ver­den. Dan­sker­ne kom­mer ikke læn­ge­re til orde i Danmark, og natio­nen bli­ver ikke infor­me­ret ærligt om, hvad der reelt fore­går i ver­den – ikke gen­nem de jødi­ske nyheds­bu­reau­er og medi­er. Der­for er det nød­ven­digt at erstat­te de jødi­ske løg­ne om ver­den (som de bl.a. udvik­les på DIIS) med dan­sker­nes selv­stæn­di­ge obser­va­tio­ner.

Jøder­ne har alt for læn­ge været et påtræn­gen­de pro­blem — i bog­sta­ve­lig­ste for­stand en påtræn­gen­de, selv­be­for­dren­de gæst, der under den sene­ste del af ophol­det i Danmark har beslut­tet at påfø­re sin vært en mus­lim­sk ind­van­dring. Det har kun­net gen­nem­fø­res, for­di jøder­ne “har taget plads i sam­fun­dets kir­t­ler”, som de selv udtryk­ker det. Det er ingen over­dri­vel­se, og Danmark lider i øje­blik­ket af en ondar­tet infek­tion. Det uanstæn­di­ge ind­dri­vel­ses­sy­stem Skat, er et frem­ra­gen­de eksem­pel på den para­si­tæ­re udbyt­ning af dan­sker­ne. Den­ne jødi­ske kol­lekt har lige fået ny jødisk chef.

Vi dan­ske­re er nødt til at gøre op med det jødi­ske ver­dens­bil­le­de og jøder­nes for­søg på at redu­ce­re os til anden­rangs­bor­ge­re. Vi skal gøre os fri i Danmark gen­nem et ikke-vol­de­ligt opgør inden for ram­mer­ne af vort demo­kra­ti. Mus­li­mer­ne og Islam kan vi gøre op med sene­re. Mus­li­mer­ne i Danmark er end­nu et for­holds­mæs­sigt min­dre pro­blem i det­te magtspil. En ret­ti­dig kon­trol med ind­van­drin­gen af kul­tur­frem­me­de kun­ne natur­lig­vis for længst have sat en stop­per for såvel zio­nis­men som isla­mis­men i Danmark. Men et frem­med ver­dens­syn i Danmark har for alvor for­hin­dret det­te inden for de sid­ste 50 år.

Gen­rejs­nin­gen af Danmark skal ske gen­nem natio­nens demo­kra­ti­ske insti­tu­tio­ner. Hvis vi står sam­men og insi­ste­rer på, at det ude­luk­ken­de er det dan­ske folk, der er beret­ti­get til at lov­gi­ve for Danmark, kan vi fri­gø­re fæd­re­lan­det fra den nuvæ­ren­de jødi­ske besæt­tel­ses­magt. Står vi ikke sam­men nu, og den eksi­ste­ren­de tin­ge­nes til­stand får lov til at kon­so­li­de­re sig inden for de nær­me­ste år, er vi fortab­te!

Så enkelt er det. Og så alvor­ligt er det.

Kon­takt os her.