Forklaring: Østjøder

Redaktionelt

Østjø­de­r­ne er efter­kom­me­re af kha­za­rer fra områ­det mel­lem Sor­te­ha­vet og Det Kaspi­ske Hav.

I det 9. århund­re­de e.Kr. kon­ver­te­re­de et stort antal kha­za­rer til jøde­dom­men, såle­des at de på deres sene­re færd gen­nem Ukrai­ne og Rusland mod Euro­pa udgjor­de en tal­m­u­di­se­ret mil­li­onbe­folk­ning, der blev holdt sam­men af stær­ke etno­cen­tri­ske kræf­ter. Omkring år 1500 slog de sig i stort tal ned i og omkring et nyt ide­o­lo­gisk ver­dens­cen­ter i Polen og kom til at udgø­re det fun­da­men­ta­li­sti­ske grund­lag for den rabi­a­te jøde­doms vide­re ulyk­ke­li­ge frem­march i Euro­pa og det øvri­ge Vesten.

De var alle­re­de på ankomst­tids­punk­tet højst uvel­kom­ne i det øvri­ge Euro­pa, selv blandt sefar­di­ske jøder. Sefar­der­ne var de sid­ste rester af mel­le­møst­li­ge jøder, dog efter­hån­den uden man­ge drå­ber jødisk blod i krop­pen. De var i slut­nin­gen af 1400-tal­let ble­vet udvist fra Spanien og Portu­gal efter at have tjent de mus­lim­ske mau­re­re. Sefar­der­ne var mere eller min­dre euro­pæ­i­se­re­de, og en del assi­mi­le­re­de sig hel­le­re i det øvri­ge Vesten end påtog sig en ny fun­da­men­ta­li­stisk tal­m­u­di­se­ring.
Man­ge sefar­der blev kryp­to­jø­der, typisk iklædt vest­li­ge nav­ne og den krist­ne tro, mens de for­blev tro mod jøde­dom­men. Man­ge af dem er præ­ster i den dan­ske fol­kekir­ke i dag.

Efter jødi­ske opgø­rel­ser udgør østjø­de­r­ne i dag mindst 80% af den jødi­ske befolk­ning i Vesten. Dis­se men­ne­sker har ikke man­ge træk fæl­les med etni­ske jøder fra Mellem­østen, men lig­ner mest det de er: græn­sea­si­a­ter fra Kaukasus mere eller min­dre blan­det med mel­le­møst­li­ge jøder og euro­pæ­e­re. Man­ge af dem prak­ti­se­rer den mest rabi­a­te form for jøde­dom.

Østjø­de­r­nes til­knyt­ning til Mellem­østen er ude­luk­ken­de ide­o­lo­gisk, og kun i de yderst begræn­se­de til­fæl­de, hvor en jødisk kvin­de har ægtet en kha­zar, kan de hæv­de at være jøder af blo­det. Måske er det der­for, at hoved­par­ten af dem for­fæg­ter jøde­dom­mens fore­stil­lin­ger om en første­ret til Zion. De er først og sidst gode hjer­ne­va­ske­de sol­da­ter for den inter­na­tio­na­le jøde­dom, zio­ni­ster.

Lær at iden­ti­fi­ce­re en jøde.