Forklaring: Jødernes holocaust

Redaktionelt

Holo­caust bety­der “bræn­dof­fer” på Lat­in. Patri­ar­ken Abra­ham skul­le efter en jødisk beret­ning brin­ge guden sin søn som bræn­dof­fer, imod at Abra­hams efter­kom­me­re skul­le bli­ve tal­ri­ge som him­lens stjer­ner og få hjælp til at ero­bre deres fjen­ders til­holds­ste­der.

Efter orto­doks jødisk ana­log føl­ge­slut­ning blev et bræn­dof­fer anset som en for­ud­sæt­ning for at opnå Zion. Et euro­pæ­isk holo­caust omfat­ten­de “6 mil­li­o­ner jøder” næv­nes alle­re­de i zio­ni­sti­ske kred­se ved slut­nin­gen af Før­ste Ver­denskrig. Tal­let “6 mil­li­o­ner” stam­mer fra en Tal­mu­disk myte, der siger: “I skal ven­de til­ba­ge seks mil­li­o­ner fær­re”!