FORHOLDSREGLEN = indflydelse efter repræsentation

Redaktionelt

Opda­te­ret febru­ar 2018.

For­holds­reg­len repræ­sen­te­rer en salo­mo­nisk løs­ning på pro­ble­met med frem­me­de e­rob­rings­kul­tu­rer i Danmark. Den for­kla­res neden­for med et par prak­ti­ske eksemp­ler.

Han” er i betyd­nin­gen “han eller hun”.

Det er nød­ven­digt at ind­fø­re føl­gen­de son­dring:
En per­son, der ophol­der sig legalt inden for rigets græn­ser uden at opfyl­de betin­gel­ser­ne for at være dan­sker (jf. defi­ni­tio­nen), til­hø­rer grup­pen: Frem­me­de i Danmark. Den­ne grup­pe omfat­ter spe­ci­elt jøder og mus­li­mer af etnisk oprin­del­se eller beken­del­se.

En frem­med per­son i Danmark, der ikke til­hø­rer den hvi­de euro­pæ­i­ske race og kul­tur, kan ikke opnå dansk stats­bor­ger­skab, hel­ler ikke hvis han er født i Danmark. Er han tid­li­ge­re ble­vet til­delt et dansk stats­bor­ger­skab af uansvar­li­ge poli­ti­ke­re, skal det erstat­tes af hans san­de stats­bor­ger­li­ge ret et andet sted i ver­den på bag­grund af hans etni­ske til­hørs­for­hold. Det­te gæl­der uan­set varig­he­den af det hid­ti­di­ge ophold og uan­set læng­den af et tid­li­ge­re stats­bor­ger­skab. 

Kun hvi­de euro­pæ­e­re fra andre euro­pæ­i­ske kul­tu­rer kan søge om stats­bor­ger­skab i Danmark. Dis­se per­so­ner ind­går i grup­pen af frem­me­de, ind­til dansk stats­bor­ger­skab er bevil­get. Efter aflagt prø­ve kan de bli­ve dan­ske­re.

For­ud­sæt­tes det, at der i 2018 lever 6 mio. dan­ske­re og frem­me­de i Danmark, og grup­pen af frem­me­de udgør en tien­de­del, er der 600.000 frem­me­de og 5.400.000 dan­ske­re af hvid euro­pæ­isk her­komst. Af de frem­me­de vil jøder­ne udgø­re ca. 300.000, sva­ren­de til ca. 5% af det sam­le­de befolk­nings­tal og 50% af de frem­me­de.

Kun dan­ske stats­bor­ge­re kan væl­ges ind i Fol­ke­tin­get eller i kom­mu­na­le for­sam­lin­ger eller nogen anden offent­lig for­sam­ling med ind­fly­del­se på dan­sker­nes selv­stæn­dig­hed og vel­færd.

Eksem­pel 1: En upo­li­tisk for­sam­ling i Danmark på 100 per­so­ner vil der­for kun­ne rum­me 10 frem­me­de, hvoraf 5 kan være jøder, med ind­fly­del­se i for­sam­lin­gen. Resten, de 90, skal være dan­ske­re. 

Eksem­pel 2: En pri­vat virk­som­hed i Danmark vil for hver 180 dan­ske­re kun­ne ansæt­te 20 frem­me­de, hvoraf de 10 kan være jøder.

Reg­len sæt­ter en øvre græn­se for frem­med del­ta­gel­se. Plad­ser­ne for frem­me­de kan ikke opta­ges af frem­me­de, hvis der mang­ler kva­li­fi­ce­re­de aspiran­ter. Kan plad­ser­ne for frem­me­de ikke besæt­tes af kva­li­fi­ce­re­de frem­me­de, skal de besæt­tes af dan­ske­re.

For­holds­reg­len bevir­ker, at frem­me­de ikke kan opnå et beslut­ten­de fler­tal i Danmark og der­med opnå auto­no­mi. Den sik­rer, at dan­sker­ne altid bestem­mer i eget land og vil i prak­sis være et baro­me­ter for, hvor stor en andel af frem­me­de den dan­ske nation ønsker at admi­ni­stre­re i lan­det – jo fær­re frem­me­de desto stør­re selv­be­stem­mel­se.

Det er på tide at våg­ne op. Ellers bli­ver vi et min­dre­tal i Danmark i 2087. Så det er nu, pro­ble­met skal løses, og det kan kun løses i et fæl­les­skab mel­lem dan­ske­re og andre hvi­de euro­pæ­e­re.

Slut dig til O-D-I-N, hvis du vil kæm­pe for et dan­sker­nes Danmark.