Forklaring: False flag operation

Redaktionelt

En “falsk flag” ope­ra­tion er ken­de­teg­net ved til­sy­ne­la­den­de at være udført af en bestemt ope­ra­tør [X], der i vir­ke­lig­he­den ikke har udført den, mod offe­ret [Y]. Ope­ra­tio­nen arran­ge­res og udfø­res i vir­ke­lig­he­den af den skjul­te intri­ge­ma­ger [Z], som for egen vin­ding ønsker at sæt­te ondt blod mel­lem X og Y. Prin­cip­pet kal­des også “del og hersk”.

I Euro­pa og USA i dag, er det oftest CIA og Mos­sad assi­ste­ret af de natio­na­le poli­ti­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ster (i Danmark fjær­ten PeT), der ind­ta­ger rol­len som den usyn­li­ge intri­ge­ma­ger Z, mens “mus­lim­ske ter­r­o­ri­ster”, dvs. den mus­lim­ske ver­den, til­de­les rol­len som X, og de god­tro­en­de befolk­nin­ger, “vid­ner­ne” på gaden og for­an TV-appa­ra­ter­ne, dvs. den krist­ne ver­den, er til­delt rol­len som Y, offe­ret.

Nu tror Y, at X er for­bry­de­ren og fat­ter vre­de mod ham, mens Z (den fak­ti­ske for­bry­der) gen­nem sine medi­er for­stær­ker Y’s vrangop­fat­tel­se af det ske­te. Z ska­ber en alter­na­tiv medie-vir­ke­lig­hed, hvor alle for­mer for mani­p­u­le­re­de bil­le­der og video­er og løg­n­ag­ti­ge udsagn og vid­ne­for­kla­rin­ger har til for­mål at få Y til at hade X og frem­pro­vo­ke­re en åben krig mel­lem dem. Lyk­kes det kan vi kort efter høre de eksta­ti­ske skrig fra Z og hans pak, når dan­sen går i syna­go­ger­ne.

Udtryk­ket “falsk flag” skyl­des histo­ri­ens eksemp­ler på, hvor­dan Z’s krigs­ski­be med X’s flag vejen­de fra top­pen nær­me­de sig Y’s fæst­ning. Da Y intet ude­stå­en­de hav­de med X, til­lod han i god tro X (i vir­ke­lig­he­den Z) at kom­me inden for skud­hold. Hvis Z under den føl­gen­de bata­l­je ikke gav sig til ken­de og und­gik at bli­ve gen­kendt! — vil­le Y bli­ve efter­ladt med ind­tryk­ket af, at hans alli­e­re­de X lige hav­de fal­det ham i ryk­ken i et for­ræ­de­ri mod deres ind­byr­des fred. Den sej­re­n­de Z vil­le fjer­ne sig fra ste­det og beru­set af intri­gen afven­te den til­ta­gen­de fjendt­lig­hed mel­lem de før så gode nabo­er X og Y.

I de aktu­el­le fal­se flag ter­r­or­an­greb i Euro­pa og USA er vi (eller nog­le af os) hel­dig­vis ble­vet bed­re og bed­re til at iden­ti­fi­ce­re den egent­li­ge ger­nings­mand, der skju­ler sig som Z. Med den­ne arti­kel har vi opreg­net et antal til­fæl­de og en ræk­ke typi­ske gen­ta­gel­ser og mar­kø­rer, der afslø­rer CIA, Mos­sad i sam­ar­bej­de med de loka­le laka­jer som de “usyn­li­ge” bag­mænd, de egent­li­ge for­bry­de­re i rol­len som Z.

I vir­ke­lig­he­den er man­ge til­sy­ne­la­den­de ter­ror-hand­lin­ger siden 2001, typisk biler og bom­ber mod et til­fæl­digt publi­kum, ofte ble­vet isce­ne­sat i den vir­ke­li­ge ver­den og der­ef­ter i medi­er­nes fik­ti­ve ver­den ble­vet præ­sen­te­ret som en vir­ke­lig ter­r­or­hand­ling. Hvis et antal mil­li­o­ner TV-zom­bi­er blindt tror på Bre­aking News, er resul­ta­tet for Z lige så godt, som hvis ter­ror-hand­lin­gen hav­de fore­gå­et som et fuld­blods mas­sed­rab hen­ne på tor­vet. Der­for pro­du­ce­res den vir­ke­li­ge udga­ve af “ter­r­or­hand­lin­gen” ofte som en sce­ne i en film efter en dre­je­bog, og alt er typisk dagen eller nat­ten i for­vej­en ble­vet øvet med stunt­men, de sam­me til­ba­ge­ven­den­de kri­se­ak­tø­rer, liv­ag­ti­ge duk­ker, tea­ter­blod og sam­ar­bej­den­de myn­dig­he­der, fik­ti­ve dødstal og sår­e­de, smin­ke­de til­ska­de­kom­ne, men ingen over­lag­te døds­fald.  

Den til­stræb­te effekt ind­træf­fer i beg­ge til­fæl­de — den indu­ce­re­de frygt i befolk­nin­gen for en fik­tiv ter­ror-trus­sel til­la­der myn­dig­he­der­ne at ind­fø­re nye begræns­nin­ger af vores per­son­li­ge fri­hed i form af øge­de befø­jel­ser for poli­ti­et til at kræ­ve pri­va­te data udle­ve­ret fra inter­ne­tud­by­de­re, ransa­ge pri­va­te boli­ger, beslag­læg­ge pri­vat ejen­dom og fri­heds­be­rø­ve en bor­ger — blot på mistan­ke.  Og mistan­ken — hvem ska­ber den?
Ter­r­or­lov­giv­nin­gen ram­te Danmark i 2002. Tænk et øje­blik over, hvor­dan du mener, den blev etab­le­ret. Det var ikke som føl­ge af ét ene­ste til­fæl­de af isla­misk ter­ror i Danmark, men på grund af 9/11–2001 i USA. Hvis du sta­dig tror på histo­ri­en om, at to jøder blev dræbt i Køben­havn i for­bin­del­se med sky­de­ri­et for­an syna­go­en i Krystal­ga­de i 2015, så tro om igen. Kun dan­sker­nes fri­hed lider over­last, hver gang vores lov­giv­ning bli­ver per­ver­te­ret af jøder­ne på Chri­sti­ans­borg.