Forklaring: COC og NWO

Redaktionelt

COC (Clash of Civilizations)

Begre­bet “Clash of Civi­liza­tions” (Civi­li­sa­tio­ner­nes sam­men­stød) skyl­des en teo­ri for­mu­le­ret i 1992 af den jødi­ske poli­to­log Samu­el P. Hunting­ton (f. 1927, d. 2008). Den for­ud­sat­te at fol­kesla­ge­nes kul­tu­rel­le og reli­gi­øse iden­ti­te­ter vil­le bli­ve den pri­mæ­re årsag til kon­flikt i ver­den efter Den kol­de krigs afslut­ning i 1991, da Sov­je­tu­ni­o­nen oplø­stes. Han må have sid­det med ved et af stra­te­gi­mø­de­r­ne i Tal­mu­disk bro­der­skab, for “Civi­li­sa­tio­ner­nes sam­men­stød” er med tiden ble­vet syno­nymt med de bestræ­bel­ser, som ver­dens jøder udfol­der for at sæt­te ver­dens natio­ner og reli­gio­ner op mod hin­an­den med det for­mål at bane vej­en for et reli­gions­de­fi­ne­ret zio­ni­sti­ske ver­dens­ri­ge med sæde i Jerus­a­lem, en afsky­væk­ken­de og ube­gri­be­lig plan, men ikke desto min­dre en igang­væ­ren­de bestræ­bel­se blandt ver­dens jøder. Teo­ri­ens mest dystre sce­na­ri­er opstår ikke af sig selv. For at brin­ge ver­dens befolk­nin­ger på kol­li­sions­kurs er det nød­ven­digt aktivt at mani­p­u­le­re de kræf­ter, der altid er i spil mel­lem fol­kesla­ge­ne, men som det meste af tiden er ufar­li­ge. Vi har taget COC og NWO ind i O-D-I-N.org’s ord­bog. Begre­ber­ne ver­se­rer mere og mere i for­bin­del­se med jøder­nes bestræ­bel­ser på at rea­li­se­re drøm­men om én ene­ste super­magt på Jor­den.

NWO (New World Order)

Begre­bet “New Wor­ld Order” (Nye ver­den­sor­den) er jøder­nes drøm om et ver­dens­dik­ta­tur, hvor de og en min­dre andel ikke-jødi­ske loge­brød­re i en fri­mu­rer­ag­tig sekt (en videre­fø­rel­se af Illu­mi­na­ti) har beslag­lagt alle res­sour­cer i ver­den og kan sty­re den øvri­ge men­ne­ske­hed gen­nem dens afhæn­gig­hed af vand, elek­tri­ci­tet, føde­va­rer, læge­hjælp, medi­cin, beta­lings­mid­ler og øvri­ge livs- og civi­li­sa­tions­be­va­ren­de for­nø­de­n­he­der. Alle­re­de på nuvæ­ren­de tids­punkt (sep­tem­ber 2014) er hele den vest­li­ge ver­den afhæn­gig af dis­se for­nø­de­n­he­der, og res­sour­cer­ne er i bety­de­ligt omfang i hæn­der­ne på de for­ker­te men­ne­sker, en ver­den­s­oms­pæn­den­de og skrup­pel­løs jødisk kon­trol­le­ret sekt.
Vestens befolk­nin­ger kan på nuvæ­ren­de tids­punkt fuld­stæn­digt kon­trol­le­res ved, at dis­se for­nø­de­n­he­der i kor­te­re eller læn­ge­re peri­o­der gøres knap­pe eller util­gæn­ge­li­ge, afhæn­gigt af, om for­må­let er at opsu­ge opspa­re­de pen­ge­mid­ler* eller at knæk­ke en egent­lig mod­stand.
Under den ny ver­den­sor­den vil sek­tens øver­ste gra­der dan­ne en ver­dens­re­ge­ring, der som en glo­bal super­magt vil resi­de­re i Jerus­a­lem (eller det var i det mind­ste det oprin­de­li­ge zio­ni­sti­ske mål). Det er dog mere sand­syn­ligt, at sek­ten vil beslag­læg­ge resten af USA og kon­trol­le­re den øvri­ge ver­den der­fra. Resten af men­ne­ske­he­den vil bli­ve gjort til sla­ver i en glo­bal kon­cen­tra­tions­lejr, hvori de er frarø­vet ret­ten til at bevæ­ge sig frit, ret­ten til pri­vat ejen­dom, ret­ten til en fami­lie og ret­ten til at opfo­stre egne børn. Deres til­ste­de­væ­rel­se og med­vir­ken vil bli­ve kon­trol­le­ret gen­nem et implan­tat, der viser hver enkelt sla­ves opholds­sted og fær­den, og gen­nem hvil­ket den kan ter­mi­ne­res.
I dag er sek­tens med­lem­mer pri­mært for­delt i den euro­pæ­i­ske civi­li­se­re­de ver­den, her­un­der USA, hvor dens med­lem­mer kan skju­le sig i mæng­den, men også i den lat­i­na­me­ri­kan­ske og ara­bi­ske ver­den og i sti­gen­de omfang i Østen.
Ind­til NWO er en kends­ger­ning (hvil­ket uni­ver­sel­le kræf­ter måt­te for­by­de), udfol­des det destruk­ti­ve pro­jekt COC “Civi­li­sa­tio­ner­nes (frem­pro­vo­ke­re­de) sam­men­stød”, hvis ene­ste for­mål er at ned­bry­de natio­ner­nes sam­men­hængs­kraft, så de uden mod­stand kan over­ta­ges og under­læg­ges NWO.

*) Det oplag­te eksem­pel er olie­pri­sen, der efter prin­cip­pet for udbud og efter­spørgsel skul­le være lav – meget lav! Men det er den ikke. Hvor­for ikke? … For­di olie­mar­ke­det regu­le­res ved fast­sæt­tel­se af en kun­stigt høj pris pr. tøn­de råo­lie. Udbud­det er i vir­ke­lig­he­den end­nu ube­græn­set. Der fin­des mere råo­lie i ver­den end nogen­sin­de tid­li­ge­re, også i for­hold til stig­nin­gen i for­bru­get. Det vir­ke­li­ge pro­blem for jøder­ne består i at sæl­ge råo­li­en til en så høj pris som muligt, uden at alter­na­ti­ve ener­gi­for­mer kom­mer til at kon­kur­re­re. At den­ne uor­den hele tiden frem­mes bevid­nes af, at pri­sen på mere mil­jø­ven­li­ge eller øko­no­mi­ske brænd­stof­for­mer for­dy­res med afgif­ter, så kon­kur­ren­ce­ev­nen kun­stigt redu­ce­res. Der­med hol­des de bil­li­ge­re og mere nyt­ti­ge pro­duk­ter væk fra mar­ke­det, og stør­ste­delen af men­ne­ske­he­den fort­sæt­ter med at leve på en sten­rig eli­tes præ­mis­ser.
De for­ker­te men­ne­sker har alle­re­de inve­ste­ret så sto­re beløb i udvin­din­gen af jor­do­lie, at de ikke til­la­der kon­kur­re­ren­de alter­na­ti­ve ener­gi­for­mer. Så vil du være “fri” og selv­trans­por­te­ren­de, må du beta­le en absurd afgift for at få brænd­stof til din bil. Oven i fle­re hund­re­de pro­cents afgift, skal du så til­med beta­le 25% i moms for over­ho­ve­det at måt­te omsæt­te dine i for­vej­en 50% beskat­te­de kro­ner. Hvis du af og undrer dig over det for­nuf­ti­ge i det­te, tæn­ker du for­bud­te tan­ker, der kan for­sin­ke din accept af den til­tænk­te rol­le som sla­ve for en øko­no­misk eli­te. Men det gør du nok hel­ler ikke, for de fle­ste i Danmark er alle­re­de væn­net til at få deres opar­bej­de vær­di­er fra­stjå­let på dag­lig basis?

Måske er din indre oprør­ske viking for længst tæm­met og har­moni­se­ret?
Det skul­le du skæn­ke en tan­ke. Imens kan du fx over­ve­je begre­bet: ejen­doms­skat … !