Forbandelsen er brudt –
jødernes Holocaust er et illusionsnummer!

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org, dr. N. Kollerstrom, The Barnes Review, 29. november 2014.

 

Holo­caust: Myte eller vir­ke­lig­hed? Ingen af dele­ne, jøder­nes Holo­caust er slet og ret en poli­tisk for­bry­del­se mod Vest­eu­ro­pas befolk­nin­ger.

Her­med intro­du­ce­rer vi en ny bog fra The Bar­nes Review, Bre­aking the Spell — The Holo­caust: Myth and Rea­li­ty.

Bogens research og pri­mæ­re kon­klu­sion bekræf­ter, hvad vi læn­ge har vidst og i snart to år skre­vet om her fra O​-​D​-​I​-​N​.org. Alli­ge­vel er det posi­tivt, når andre tager udfor­drin­gen op og kan begrun­de stand­punk­tet: Jøder­nes Holo­caust er et for­bry­de­risk illu­sions­num­mer, der blev sat i værk af sov­je­ti­ske pro­pa­gan­di­ster omkring 1943 og der­ef­ter gen­nem utal­li­ge repe­ti­tio­ner i jødi­ske medi­er er ble­vet – og i det­te øje­blik bli­ver – behand­let som en kends­ger­ning. God­tro­en­de men­ne­sker er ble­vet taget ved næsen af dis­se medi­er, der des­pe­rat fort­sæt­ter pro­pa­gan­da­en for at beva­re illu­sio­nen. I Danmark ind­før­tes for ikke læn­ge siden en “Holo­caust-dag”, der admi­ni­stre­res af DIIS, et jødisk frem­med­le­ge­me i natio­nen. Vær­st er det fal­ske under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, der “til­by­des” fol­ke­sko­len og gym­na­si­er­ne fra sam­me insti­tut. For dan­sker­nes egne skat­te­kro­ner hjer­ne­va­skes vores børn dag­ligt i sko­ler­ne til at tro på Holo­caust-løg­nen. Det­te insti­tut mod­ta­ger for tiden net­to 27 mil. i stats­støt­te om året.


Aus­chwitz-muse­et er en jødisk kulis­se for fuld­byr­det histo­ri­e­for­falsk­ning. Foto: The Bar­nes Review

 

Breaking the Spell—The Holocaust: Myth and Reality

THE BARNES REVIEW, dr. Nicholas Kollerstrom

I 1941 brød den bri­ti­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ste tysker­nes “Enig­ma” kode. Det under­mi­ne­re­de alvor­ligt tysker­nes krigsind­sats, men kaste­de også nyt lys over dag­li­ge begi­ven­he­der i det tyske kon­cen­tra­tions­lej­r­sy­stem.

Mel­lem janu­ar 1942 og janu­ar 1943 blev kryp­te­ret radi­okom­mu­ni­ka­tion mel­lem lej­re­ne og hoved­kvar­te­ret i Ber­lin ops­nap­pet og dekryp­te­ret. Under­ligt nok har histo­ri­ker­ne i vid udstræk­ning igno­re­ret infor­ma­tio­ner­ne i dis­se ops­nap­pe­de sen­din­ger i rela­tion til “til­gan­ge”, “afgan­ge”, opgjor­te dødstal og andre begi­ven­he­der i lej­re­ne.

Den ene­ste for­nuf­ti­ge for­kla­ring på dis­se skam­ful­de ude­la­del­ser er, at de ops­nap­pe­de data alvor­ligt mod­si­ger, ja ude­luk­ker, den orto­dok­se holo­caust-beret­ning. Den afdæk­ke­de infor­ma­tion beskri­ver ikke et pro­gram for mas­se­mord eller raci­stisk fol­ke­mord.

Tvær­ti­mod: den afslø­rer, at tysker­ne gjor­de deres yder­ste, nær­mest i des­pe­rat omfang, for at redu­ce­re døds­ra­ten for­år­sa­get af kata­stro­fa­le tyfus-epi­de­mi­er i deres arbejds­lej­re.

Blev bri­ter­ne nar­ret af natio­nalso­ci­a­li­ster­ne, som vis­se histo­ri­ke­re end­nu for­sø­ger at hæv­de, eller er sand­he­den enk­le­re og mere cho­ke­ren­de? I 1988 og 1991 kaste­de rets­me­di­cin­ske under­sø­gel­ser nyt lys over spørgs­må­let om, hvor­vidt de udpe­ge­de gaskam­re i Aus­chwitz hav­de tjent som slag­te­hu­se for hund­re­de tusin­der af men­ne­sker.

Beg­ge under­sø­gel­ser hav­de kon­klu­de­ret, at de ene­ste for­mål, Zyklon B-gas var ble­vet anvendt til var hygiej­ni­ske, ikke mor­de­ri­ske, dra­be­ne var på insek­ter (lus, der vide­re­brin­ger tyfus) og ikke på jøder. Behø­ver vi at næv­ne, at dis­se bil­led­for­styr­ren­de under­sø­gel­ser blev igno­re­ret og i vis­se lan­de lige­frem gjort ulov­li­ge at omta­le offent­ligt, at for­fat­ter­ne blev bort­vist fra deres stil­lin­ger, ja endog kastet i fængsel.

Viden­skabs­hi­sto­ri­ke­ren dr. Kol­ler­strom har taget udgangs­punkt i dis­se under­sø­gel­ser (der kraf­tigt mod­si­ger den almin­de­ligt udbred­te beret­ning) for at ind­le­de sin egen opda­gel­ses­rej­se ind i et stærkt tabu­i­se­ret land­skab.

Efter at have publi­ce­ret en kort arti­kel, hvor han opreg­ne­de, hvad den nød­ven­di­ge kon­klu­sion måt­te bli­ve på grund­lag af de fund­ne data, blev han bort­vist fra det uddan­nel­ses­sted, hvor han hav­de været med­lem af sta­ben i elle­ve år. I sin nye bog “Bre­aking the Spell”, viser dr. Kol­ler­strom, at “vid­neud­sagn”, der har under­støt­tet beret­nin­gen om de men­ne­skedræ­ben­de gaskam­re er klart i kon­flikt med de viden­ska­be­li­ge data.

Han sam­men­hol­der den almin­de­ligt accep­te­re­de fore­stil­ling om natio­nalso­ci­a­li­ster­nes udryd­del­ses­po­li­tik over for jøder­ne med en lang ræk­ke af stort set urør­te og uom­tal­te bevi­se­lig­he­der, der peger i en helt anden ret­ning.

Zyklon B” er et af nøg­le­or­de­ne i påstan­den om det natio­nalso­ci­a­li­sti­ske mas­se­mord, men samt­li­ge ikke-anek­do­ti­ske bevi­se­lig­he­der under­støt­ter, at den­ne gas i sto­re mæng­der brug­tes som des­in­fek­tions­mid­del til for­bed­ring af de ind­sat­tes sund­hed og for at ned­brin­ge – ikke for­ø­ge – lej­re­ns dødstal.

– Aus­chwitz-lej­re­ns admi­ni­stra­to­rer før­te minu­tiø­se pro­tokol­ler over, hvem der døde i lej­ren og hvor­for. En sta­ti­stisk ana­ly­se af det­te mate­ri­a­le under­støt­ter ikke, hvad der måt­te for­ven­tes, hvis den hidtil udbred­te opfat­tel­se af, hvad der for­gik i lej­ren skul­le være sand.

– Den bri­ti­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­stes dekryp­te­rin­ger bevi­ser, at de tyske lej­r­le­del­ser i des­pe­rat omfang for­søg­te at hol­de deres ind­sat­te i live.

– Zyklon B vil, når gas­sen bru­ges i et gaskam­mer (det kan man end­nu for­vis­se sig om i aflus­nings­kam­re­ne) dan­ne karak­te­ri­sti­ske kemi­ske for­bin­del­ser, der ikke ned­bry­des og der­for kan detek­te­res, så læn­ge anlæg­get eksi­ste­rer – frem til i dag i givet fald. Ingen af dis­se typi­ske for­bin­del­ser kan spo­res – men vil­le i høj grad kun­ne for­ven­tes at eksi­ste­re i de gaskam­re, der i dag hæv­des at have været brugt mod men­ne­sker.

– “Seks mil­li­o­ner jøder tru­et eller dræbt”: næv­ner 167 pas­sa­ger fra avi­ser med “nyhe­der” i tids­rum­met fra 1900 til 1945, med en stig­ning efter Før­ste Ver­denskrig! Ja, FØRSTE, ikke ANDEN!

– Et bri­tisk arkæ­o­lo­gisk team har ledt efter spor fra de hæv­de­de 800.000 dødsof­re fra Tre­blinka-lej­ren – men kom tom­hæn­de­de til­ba­ge.

Dr. Kol­ler­strom kon­klu­de­rer, at histo­ri­en om natio­nalso­ci­a­li­ster­nes “Holo­caust” er skre­vet af vin­de­re med en skjult dags­or­den, og at den repræ­sen­te­rer en for­drej­ning af histo­ri­en, over­dre­vet og i vid udstræk­ning usand.

Han for­sik­rer om, at deres histo­rie i sand­hed er en stor løgn, der for­dre­jer vores almin­de­li­ge opfat­tel­se af vir­ke­lig­he­den og for­van­sker men­ne­skers histo­rie op til den­ne dag.

For­ord ved Prof. em. dr. James H. Fetzer.

Bre­aking the Spell i blød ind­bin­ding, illu­stre­ret, 6 x 9″, 262 sider. 25 USD (kig under New Pro­ducts).