For dem der kan fjerne et af sandhedens … ”

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org, PROJECT APOLLO fortsat

 

For dem der kan fjerne et af sandhedens beskyttende lag”

Under Apol­lo 11-mis­sio­nens 25 års jubilæum i 1994, da astro­nau­ter­ne for­melt blev fejret i Det Hvi­de Hus, tal­te bl.a. Neil Arm­strong, og hans tale inde­holdt føl­gen­de pas­sa­ge:

Today we have with us a group of stu­dents, among America’s best. To you we say, we have only com­ple­ted a begin­ning. We lea­ve you much that is undo­ne. The­re are gre­at ideas undi­scove­red, bre­ak­t­hroug­hs avai­lab­le to tho­se who can rem­ove one of the truth’s pro­tecti­ve lay­ers. The­re are many pla­ces to go bey­ond belief. Tho­se chal­len­ges are yours–in many fields, not the least of which is spa­ce, becau­se the­re lies human desti­ny.

Direk­te over­sat: “I dag har vi iblandt os en grup­pe af stu­de­ren­de, der hører til Ame­ri­kas bed­ste. Til jer siger vi, at vi kun har afslut­tet en begyn­del­se. Vi over­la­der meget, der er ugjort, til jer. Der er sto­re ide­er uop­da­ge­de, gen­nem­brud for dem, der kan fjer­ne et af sand­he­dens beskyt­ten­de lag. Der er man­ge ste­der at rej­se, over­sti­gen­de enhver fat­te­ev­ne. Dis­se udfor­drin­ger er jeres – på man­ge fel­ter, hvoraf ver­dens­rum­met ikke er et af de mind­ste, for dér lig­ger men­ne­skets skæb­ne.”

Man­ge har fun­det pas­sa­gen kryp­tisk. Hvad men­te han med “gen­nem­brud for dem, der kan fjer­ne et af sand­he­dens beskyt­ten­de lag.”? Andre synes, at menin­gen er klar. Han tal­te til en grup­pe af stu­de­ren­de om deres poten­ti­a­le for at præ­ste­re viden­ska­be­li­ge resul­ta­ter og løse natu­rens myste­ri­er.

Men så lyder mod­ar­gu­men­tet: Når nogen taler om at løse natu­rens og ver­dens­rum­mets myste­ri­er, så taler de nor­malt ikke om at fjer­ne “beskyt­ten­de” lag – og de bru­ger ikke ordet “sand­he­den”. Det ord vil­le typisk bli­ve brugt for at anty­de, at tin­ge­ne ikke er, som de ser ud til at være.

Eje­falds­for­men af “sand­he­den” – “sandheden’s beskyt­ten­de lag” er en usæd­van­lig sprog­lig kon­struk­tion. Hvis sand­he­den er beskyt­tet af et lag, hvad er det så, der beskyt­ter den? Yder­me­re vil en “sand­hed” altid være noget kendt, ellers kan den ikke benæv­nes som sand­hed. Pas­sa­gen er på mere end én måde inter­es­sant, for hans tale var med stats­ga­ran­ti ble­vet målt og vejet af CIA, inden manuskrip­tet blev fri­gi­vet til offent­ligt brug, så den­ne pas­sa­ge må have været impro­vi­se­ret, og støt­ter mistan­ken om, at Neil Arm­strong på det­te tids­punkt i sit liv ønske­de at sen­de et sig­nal om, at Pro­ject Apol­lo ikke var, hvad det gav sig ud for at være.

Retur til Astro­nau­ter­nes adfærd