En søndag i IKEA er som en rejse til Mellemøsten

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 11. marts 2015

 

Dette “Mellem­østen” lig­ger lige på den anden side af Øre­sunds­bro­en, min­dre end 20 km fra Danmark, i et områ­de, som vi hidtil har kun­net for­bin­de med en nor­disk befolk­ning.

I Mal­mø kan du som nor­disk men­ne­ske iagt­ta­ge det cho­ke­ren­de fore­lø­bi­ge resul­tat af en stra­te­gi, der som ende­ligt mål har at udvi­ske ethvert nor­disk præg i Øre­sunds­re­gio­nen og fjer­ne enhver iden­ti­fi­ka­tion med nor­disk udse­en­de og leve­vis, en stra­te­gi, som skal gøre os til frem­me­de i vore egne lan­de.

Den inten­si­ve isla­mi­se­ring af Skå­ne tje­ner for jøder­ne i Sto­ck­holm som et poli­tisk bol­værk mod frie ytrin­ger fra Danmark, hvor­fra vi åbent taler imod den fort­sat­te jødi­ske besæt­tel­se og de mus­lim­ske syn­de­buk­kes evne til at repro­du­ce­re sig.


Ste­fan Löf­ven*, “svensk” stats­mi­ni­ster … vir­ke­lig?
Foto: Inter­net­tet

 

Den­ne lidet sven­ske Ste­fan Löf­ven agi­te­rer fra Sto­ck­holm for “et bed­re Sverige for alle”. Løg­nen i det­te er til at tage og føle på. Sverige (og Danmark) vil kun bli­ve bed­re ste­der at være for den såkald­te “eli­te”, den jødi­ske besæt­tel­ses­magt, som har infil­tre­ret par­la­men­ter­ne og stats­ap­pa­ra­ter­ne. Spe­ci­elt for Sverige er det måske afstan­den på man­ge hund­re­de kilo­me­ter, der bevir­ker, at befolk­nin­gen i Skå­ne ikke ænser de jødi­ske over­greb fra Sto­ck­holm. På afstand kom­mer skå­l­ta­ler­ne til at lig­ne for­son­lig og inklu­de­ren­de poli­tik. Men i Mal­mø ses resul­ta­tet af den over­ord­ne­de stra­te­gi. Skå­ne er ved at bli­ve for­vand­let til en mus­lim­sk enkla­ve i Nor­den. Sam­ti­dig ind­van­drer et sti­gen­de antal østjø­der, der nu kan skju­le sig i mæng­den af ikke nor­disk udse­en­de men­ne­sker (som det næsten er lyk­ke­des for den­ne “sven­ske” stats­mi­ni­ster; i det sto­ck­holm­ske rege­ren­de mil­jø er hans type ikke læn­ge­re sær­ligt afvi­gen­de).

Sverige og Danmark er lammet af en aggressiv jødisk besættelsesmagt

Det før­ste ind­tryk, der ram­men en, når man træ­der ind i IKEA i Mal­mø en søn­dag i marts 2015, er, at mæng­den er domi­ne­ret af men­ne­sker af frem­med her­komst, dvs. ikke sven­ske eller nor­di­ske men­ne­ske­ty­per. Der­næst antal­let af klap­vog­ne og børn med ara­bi­sk udse­en­de for­æl­dre, hvoraf et min­dre antal består af en svensk udse­en­de kvin­de med en ara­bi­sk mand – eller lige så ofte, en nor­disk kvin­de med en mand af østjø­disk her­komst. Antal­let af østjø­der er efter­hån­den påfal­den­de, og de gli­der umær­ke­ligt ind i den mul­tiet­ni­ske mørklø­de­de iden­ti­tet. Man­ge er ikke i stand til at se for­skel. Den­ne anden jødi­ske stra­te­gi, der sty­res fra Sto­ck­holm og Køben­havn, går ud på at lade østjø­der ind­van­dre mel­lem mus­li­mer­ne. Østjø­de­r­ne adskil­ler sig end­nu mar­kant fra mere eller min­dre blan­de­de, tra­di­tio­nelt sefar­di­ske jøder, og stra­te­gi­en fore­skri­ver, at de mang­fol­dig­gør sig med nor­di­ske kvin­der. Det har to for­mål: dels er chan­cen for at få afkom med ned­ar­ve­de syg­dom­me, der har været den jødi­ske indavls svø­be, min­dre, dels ændres udse­en­det grad­vis mod euro­pæ­i­ske men­ne­skers, og det bli­ver i næste gene­ra­tion min­dre besvær­ligt at infil­tre­re de nor­di­ske lan­de som agen­ter for det inter­na­tio­na­le jødi­ske net­værk.

Det næste ind­tryk er af under­ka­stel­sen; af hvor­dan den nor­di­ske kul­tur er ble­vet tvun­get til at til­pas­se sig ind­van­drer­nes kul­tur, hvor man skul­le tro, at al sund for­nuft vil­le fore­skri­ve det omvend­te, som det er natur­ligt i resten af ver­den.
Først og frem­mest er der en tyde­lig kun­stig kvo­te­ring af de ansat­te; mindst halv­de­len af per­so­na­let med kun­de­kon­takt i det­te sven­ske vare­hus er af frem­med her­komst. IKEA har oven i købet lavet en sær­lig hoved­be­klæd­ning til mus­lim­ske kvin­de­li­ge ansat­te, der insi­ste­rer på at bære reli­gi­øst tørklæ­de. Resul­ta­tet er ikke opløf­ten­de. Mel­le­møst­li­ge ansig­ter indram­met af en IKEA-gul eller sort bade­hæt­te­lig­nen­de hoved­be­klæd­ning til­træk­ker ikke lige­frem de nor­di­ske kun­der; dvs. hvis køer­ne er lan­ge nok, bider man­ge skan­di­na­ver i de sure æble og under­ka­ster sig frem­med­kul­tu­ren for at få besø­get over­stå­et. Natur­lig­vis tje­ner den­ne usven­ske beklæd­ning pri­mært som poli­tisk demon­stra­tion, “se hvor lidt I nor­di­ske befolk­nin­ger og jeres kul­tur bety­der i for­hold til vores”. Skan­di­na­ver­nes ind­fly­del­se slut­ter helt, når vi om cir­ka 70 år kom­mer i min­dre­tal. Jeg næg­ter at tro på, at der er tale om en ærlig libe­ral indstil­ling fra Skå­nes natur­li­ge befolk­ning eller hos sven­sker­ne i det øvri­ge Sverige. Det vi kan bevid­ne er en gene­rel under­tryk­kel­se og påtvin­gel­sen af en kun­stig poli­tisk kor­rek­t­hed fra en jødisk besæt­tel­ses­magt.

Luk mun­den op, sven­ske­re og dan­ske­re, og peg i fuld offent­lig­hed på ondets rod: den jødi­ske besæt­tel­ses­magt i Sto­ck­holm og Køben­havn og i vores embeds­vær­ker. Begynd at næv­ne pro­ble­met ved dets ret­te navn: Fjendt­lig over­ta­gel­se.

Dødsdommen over det hvide Europa

Jøden Bar­ba­ra Ler­ner Spectre fra Pai­deia Insti­tut­tet i Sverige udtal­te i 2010:

… Jeg mener, at der er en opblus­sen af anti­se­mi­tis­me, for­di Euro­pa på nuvæ­ren­de tids­punkt end­nu ikke har lært at være mul­ti­kul­tu­relt. VI (jøder) skal være en del af fød­sels­ve­er­ne i den­ne trans­for­ma­tion – som nød­ven­dig­vis må fin­de sted. Euro­pa vil ikke fort­sæt­te som de mono­li­ti­ske sam­fund, DE engang var i det sid­ste århund­re­de. Jøder skal være i cen­trum af det­te.
Det er en stor for­an­dring for Euro­pa at stå igen­nem. DE skif­ter nu til mul­ti­kul­tu­rel til­stand, og jøder vil bli­ve ilde­set på grund af vores leden­de rol­le. Men uden den­ne leden­de rol­le og uden den­ne trans­for­ma­tion vil Euro­pa ikke over­le­ve.

Jovist, den såkald­te anti­se­mi­tis­me har været brugt igen og igen for at kri­mi­na­li­se­re pro­tester­ne i efter­krig­sti­dens Euro­pa. Men hvis det er anti­se­mi­tis­me at vil­le fri­gø­re de nor­di­ske folk fra en aggres­siv jødisk omk­lam­ring, så er jeg helt bestemt anti­se­mit. Men da palæsti­nen­se­re også er semit­ter, er det nød­ven­digt at præ­ci­se­re, at jeg eks­klu­sivt er “anti­se­mi­tisk” over for den tal­mu­di­ske jøde­doms trus­sel mod ver­dens­fre­den.

*)


Strom­bo­li fra Disney’s Pinoc­chio. Ill. Inter­net­tet

 

For dem, der for­står engelsk, er den­ne video med den utræt­te­li­ge for­ta­ler for hvi­de euro­pæ­e­res mod­stand mod den jødi­ske besæt­tel­se af vores lan­de, den ame­ri­kan­ske for­fat­ter og tid­li­ge­re poli­ti­ker David Duke, yderst infor­ma­tiv.