En hyldest til Europa fra en kultur-europæer i USA

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org praes. dr. David Duke, 10. juni 2013.

 

På sitet david​duke​.com fin­des man­ge frem­ra­gen­de artik­ler og video­er, bl.a. den­ne hyl­dest til Euro­pas folk og kul­tur. Nyd kul­tur­rej­sen med:

Den­ne video viser, hvad vi euro­pæ­e­re har at kæm­pe for – og kan miste for altid – hvis vi ikke stand­ser det igang­væ­ren­de jødi­ske angreb på vores kul­tur og iden­ti­tet.


Intet over­går i skøn­hed en hvid euro­pæ­isk kvin­de.

 

Det er jøder­nes plan at uds­let­te hen­des type overalt, her i Nor­den, i Euro­pa og i USA. Det skal ske gen­nem den sni­gen­de effekt af ind­van­dring og sam­men­blan­ding med ufor­li­ge­li­ge men­ne­ske­ty­per med ufor­li­ge­li­ge reli­gio­ner og ufor­li­ge­li­ge kul­tu­rer.

Se dis­se 4 video­er (på engelsk) fra David Dukes besøg i Danmark i 2011. Ind­hol­det er mere aktu­elt end nogen­sin­de. Intro­duk­tion ved advo­kat Knud Bjeld Erik­sen.

Dr. David Duke: