Du you want to call the CIA and have them waxed?”

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org, PROJECT APOLLO fortsat

 

Do you want to call the CIA and have them waxed?”

At nogen bli­ver “waxed” bety­der i USA, at pågæl­den­de udsæt­tes for en grun­dig over­ha­ling, evt. med døden til føl­ge.

Sene­re mød­tes Edwin Aldrin og Bart Sib­rel igen, dvs. Bart Sib­rel opsøg­te Edwin Aldrin på et mere eller min­dre offent­ligt sted, som vi så ham gøre det med Neil Arm­strong. Bart Sib­rel har meto­disk arbej­det sig ind på de fle­ste af de Apol­lo-astro­nau­ter, der enten påstod at have kred­set om Månen eller have gået på den.
Den­ne gang for­løb mødet med Edwin Aldrin ikke så fred­som­me­ligt, og hans reak­tion var vel, når han nu ikke evne­de at præ­sen­te­re et offent­ligt ver­balt for­svar, til­gi­ve­lig. Bart Sib­rel var meget direk­te og for­kynd­te højt i alles påhør, at “Du er den, der for­tæl­ler, at du har gået på Månen, når du ikke har – du er en kujon og en løg­ner og en tyv.” Ingen tvivl om, at Bart Sib­rel for­søg­te at frem­pro­vo­ke­re et sags­an­læg. At ingen astro­naut end­nu har sagsøgt ham trods de vold­som­me ankla­ger, styr­ker ikke deres sag.

Den føl­gen­de video er Bart Sib­rels kaval­ka­de over, hvad han kal­der “Astro­nauts gone wild”. Efter den ind­le­den­de præ­sen­ta­tion af de for­skel­li­ge møder, træf­fer vi de ældre udga­ver af føl­gen­de astro­nau­ter:
John Young, f. 1930, Apol­lo 10 og 16,
Alan Bean, f. 1932, Apol­lo 12,
Euge­ne Cer­nan, f. 1934, Apol­lo 10 og 17,
Micha­el Coll­ins, f. 1930, Apol­lo 11,
Alfred War­den, f. 1932, Apol­lo 15,
Wil­li­am Anders, f. 1933, Apol­lo 8,
Edwin Aldrin, f. 1930, Apol­lo 11,
Neil Arm­strong, f. 1930, d. 2012, Apol­lo 11,
Edgar Michell, f. 1930, Apol­lo 14,
(fil­men slut­ter med, at en stak­kel bli­ver “waxed”):

Det er karak­te­ri­stisk for Wikipe­dia, at den­ne jødisk finan­si­e­re­de por­tal for poli­tisk kor­rek­t­hed (læs: onli­ne­ar­kiv for falsk histo­ri­eskriv­ning og jødi­ske løg­ne gen­nem et par årti­er) ikke lev­ner Bart Sib­rel stør­re aner­ken­del­se. Det før­ste ord, der bru­ges i beskri­vel­sen af hans CV er “taxi­chauf­før”. Ver­den er fuld at intel­li­gen­te og enga­ge­re­de men­ne­sker, der på et tids­punkt har været taxi­chauf­før. De fle­ste af dem har det sær­ken­de, at de ikke er indif­fe­ren­te i for­hold til livet omkring dem. Det er mere end man kan sige om hoved­par­ten af Dan­marks befolk­ning af ikke-taxi­chauf­fø­rer. Kig for balan­cens skyld også på sitet Sib​rel​.com. Bart Sib­rel er nu midal­dren­de, født i 1964. Klik på lin­ket til hans kanal på YouTu­be.

Der fin­des til enhver kri­tik af de sto­re eller små offent­li­ge løg­ne et antal bon­de­fan­ge­re, der skal sige nej, hvor andre siger ja. En af dem, der gives spal­te­plads hos Wikipe­dia er “spa­ce-entu­si­a­sten” Jim McDa­de en fre­elan­ce skri­bent, der kom­men­te­rer dit og dat. Han er vel­kom­men hos Wikipe­dia i den­ne sam­men­hæng under punk­tet Cri­ti­cism, for­di han kan se, at fil­men “A Fun­ny Thing Hap­pe­ned on the Way to the Moon”:

- af Bart Sib­rel er “full of fal­se­hoods, innu­en­do, stri­dent accu­s­a­tions, half-trut­hs, flawed logic and pre­ma­tu­re con­clu­sions.” (fuld af falsk­ne­ri­er, hen­tyd­nin­ger, vold­som­me beskyld­nin­ger, hal­ve sand­he­der, anlø­ben logik og for­ud­fat­te­de kon­klu­sio­ner).
Vi gen­ken­der modus ope­ran­di, når jøder­ne karak­ter­dræ­ber kri­ti­ke­re i deres medi­er.
Døm selv, når du har set fil­men.

Retur til Astro­nau­ter­nes adfærd